WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |

«ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 4 ] --

Факторний аналіз динаміки продуктивності праці показав, що такий активний його чинник як технічний рівень, фондоозброєність праці, удосконалення організації та оплати праці у ці роки не були впливовими. В усіх галузях та регіонах знизилися показники технічної озброєності виробництва. Зменшилося впровадження прогресивної, високоефективної технології, виробництво нової продукції по ряду її видів скоротилося у 5-10 і більше разів. Новітні технології та наукові розробки згорталися, а наукові кадри переходили в інші сфери діяльності, знижуючи науково-технічний рівень економіки і можливості її продуктивності.

Продуктивність праці в дисертації розглядається у взаємозв'язку з заробітною платою та прибутковістю, оскільки кожна з цих категорій відбивається в продуктивності.

Заробітна плата в цілому по економіці України відносно продуктивності праці складала 48,4%. По областях цей показник коливається від 27,1% у Запорізькій області до 130,5% у Закарпатській. В таких областях як Волинська і Чернівецька ця частка перевищувала 100%. Це означає, що вся продуктивність дорівнювала заробітній платі, але була також низькою. До 90% продуктивності дорівнювала заробітна плата в економіці Кіровоградської, Одеської, Тернопільської областей.

Продуктивність капіталу досліджена у аспекті загальної динаміки та впливу на цей процес змін у співвідношеннях між його окремими складовими.

За 1993-1996 рр. у порівнянні до 1992 р. продуктивність капіталу знизилася в цілому на 56%. Це зниження мало місце в усіх областях. Але найбільше зниження склалося у Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях і становило 60 і більше відсотків.

Зниження продуктивності основного капіталу було значним і спостерігалося в усіх областях.

Зокрема, у Закарпатській і Львівській областях, зниження продуктивності основного капіталу дорівнювало 75-70% до рівня 1992р. Загальний висновок аналізу такий: у перехідний період під впливом загальносистемних перетворень, а саме зміни форм власності, створення нових господарських структур відбувається перерозподіл капіталу змінюються умови його накопичення. Під впливом ринкових перетворень змінюються структурні співвідношення між різними джерелами капіталоутворення та складовими частинами капіталу. На відміну від механізму державного централізованого управління капіталоутворенням, політики перерозподілу та вибору пріоритетів спрямування капіталовкладень, кредитування капіталоутворення в умовах переходу до ринкових відносин підпорядковане дії ринкових факторів. В той же час для перехідного етапу притаманне певне збереження регулюючих важелів у капіталоутворенні, а також вільного накопичення капіталу і його переходу в найбільш прибуткові сфери. Особливість капіталоутворення в цих умовах проявляється як у зв'язку з появою нових форм капіталу, так і фінансовими технологіями їх накопичення, умовами капіталізації доходів. Початковість і недостатня розвинутість капіталоутворення у поєднанні з фізичною застарілістю виробничого капіталу, велика розбіжність між регіонами за його насиченістю та структурою характеризують нерівні можливості регіонів, їх матеріально-технічної бази щодо продуктивності економіки.

Продуктивність капіталу залежить від багатьох факторів, які впливають на його утворення та використання, зокрема від забезпеченості фінансовими і матеріальними ресурсами, використання робочих місць, як опосередковуючої ланки між утворенням і використанням капіталу. В економіці усіх регіонів нако-пичилась значна кількість робочих місць застарілих за своїм станом, техноло-гіями, неможливістю раціонального використання із-за нестачі енергопостачан-ня, відсутності замовлень на виробництво, обмеженості оборотних коштів, заборгованості, тощо. Головні причини тут не тільки кризові явища в економіці. Все більш впливовими стають ринкові умови, які ставлять нові вимоги до регулювання кількості робочих місць, їх структури та збалансованості з робочою силою.

Значущість самої проблеми не втратилась в умовах системних трансформацій і переходу до ринку та набуття товарних ознак усіх факторів виробництва, змін акцентів у фазах відтворення. Посилення впливу ринкових важелів та умов ринку на виробництво через потребу підтримки збалансованості між попитом і пропозицією на продукцію, попитом на робочу силу і її пропо-зицією сформували зовсім нову концепцію виробництва, кількості робочих місць та її збалансованості з робочою силою, головна сутність якої полягає у забезпеченості комплексного підходу до капіталоутворення, створення робочих місць та збалансованості їх з робочою силою. Облік робочих місць є нагальним завданням в регіонах і умовою ефективного їх використання.

Розділ VI. Сукупна продуктивність економіки: прогноз динаміки та механізм управління Сукупна продуктивність є узагальнюючим показником стану розвитку економіки на макро- та регіональному рівнях і характеризує ефективність розміщення продуктивних сил по регіонах, структуру і ступінь використання економічного та природно-ресурсного потенціалів.

Індексно-матрична модель, за допомогою якої виконаний аналіз сукупної продуктивності економіки регіонів і в цілому по Україні за 1992-1996рр., дозволяє зробити висновок, що протягом цих років сукупна продуктивність економіки в усіх регіонах знижувалась. Сукупна продуктивність національної економіки України у 1996р. становила всього 28,9% до її рівня у 1992р. Це відбулося внаслідок падіння виробництва ВВП майже вдвічі, незначного скорочення зайнятості в усіх сферах економічної діяльності, зниження рівня використання фонду робочого часу; значного зростання витратності виробництва та зменшення продуктивності капіталу.

На регіональному рівні зміни у сукупній продуктивності коливалися від 61,0% в Автономній Республіці Крим і Одеській області до 20,5% в Харківській області.

Сукупна продуктивність економіки окремих регіонів формувалася під впливом факторних змін продуктивності, зокрема, продуктивності праці, капіталу, рівня витратності виробництва. На сукупну продуктивність економіки в Автономній Республіці Крим вплинуло те, що тут на 23,1% скоротилася чисельність, зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, порівняно з середніми показниками по Україні, індекс продуктивності витрат був майже на чверть вищим в умовах майже однакового зниження ВВП. Це свідчить про те, що співвідношення між якісними і кількісними чинниками відігравали певну роль у змінах продуктивності (табл. 1, 2).

Сукупна та факторна продуктивність регіональної економіки тісно пов'язана з особливостями регіональних умов розвитку, природно-ресурсними можливостями, рівнем інтенсивності господарювання, які визначають диференціальному ренту.

Наслідками таких негативних тенденцій є також скорочення попиту і низька платоспроможність населення та підприємств, що обмежує розвиток суб'єктів ринкових відносин, стан яких погіршуються дією паливно-енергетичної кризи та інфляційними процесами, неплатежами тощо. Це дає підстави до висновку, що сучасні економічні реформи як потенційні носії позитивних змін не набрали своєї активної дії, щоб припинити падіння економіки і досягнути стабілізації економічного стану. Поглиблений аналіз сучасних тенденцій економічного розвитку на підставі показників сукупної та факторної продуктивності у порівнянні з напрямами та механізмами сучасних реформувань показує, що економіка України і її регіонів не має достатнього простору для необхідних маневрів, починаючі із зростання продуктивності праці і капіталу, науково-технічного розвитку та використання його досягнень, посилення мотивацій до праці та економії.

–  –  –

Розрахунки автора, виконані на базі вище вказаних тенденцій змін у ВВП в цілому і у обласному розрізі, а також по показниках сукупної та факторної продуктивності за методами індексно-матричного моделювання, показують, що в цілому за період до 2020р.

можливо забезпечити зростання сукупної продук-тивності в 1,8-2,4 рази, продуктивності праці відповідно в 2-2,5 рази, продук-тивності капіталу на 60-70%, матеріальних витрат на 80-90%. На регіональному рівні за цей період будуть спостерігатися розбіжності між темпами змін сукупної та факторної продуктивності. Таку ситуацію характеризують зміни в обсягових показниках, розрахованих за концепцією стабілізаціонно-розвиткової моделі динаміки сучасної економіки в періодах 2001-2005, 2001-2010-2020рр.

Забезпечення позитивних зрушень у продуктивності передбачає кардинальні заходи у реформуванні сучасної перехідної економічної моделі з пріоритетами активної структурної перебудови, переорієнтацією на потреби зовнішнього ринку, мобілізації на вигідних умовах вітчизняного інвестора, повернення тіньового капіталу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Особливе значення набуває забезпечення засобів підвищення інтенсив-ності використання інтелектуального та наукового потенціалу, перехід на іншу модель соціально-трудових відносин, нової стратегії регіональної політики та механізмів регулювання і дерегулювання економічного і соціального розвитку регіонів, впровадження системного підходу до розміщення продуктивних сил. Це передбачає забезпечення певних передумов у фінансово-економічній сфері, створення реального ринкового середовища, подальшого вдосконалення меха-нізму розподілу функцій держави і регіонів.

Орієнтація на зміну вектору розвитку на стабілізацію і зростання економіки тісно пов'язується з вибором нової стратегії науково-технічної політики, вибору і перерозподілу сегментів ринку між регіонами, маючи за основу їх економічні, природно-ресурсні, науково-технічні, технологічні та професійні потенціали. Це передбачає поєднання інвестиційної політики з інноваційною стратегією.

Сучасним досвідом науково-технічного розвитку високорозвинутих країн світу доведено, що висока продуктивність економіки і її стійке зростання досягається не стільки сукупністю факторів виробництва і обсягами інвестицій, а головним чином змістом і швидкістю впровадження інноваційної стратегії як логічної стадії економічного розвитку на шляху до створення конкурентоспроможної економіки. Інноваційна стратегія дозволяє у межах орієнтовано 15-20 річного періоду знизити ресурсомісткість товарів у сфері виробництва і споживання не менш як в 2 рази, змінюючи матеріальні ресурси за своєю якістю та продуктивністю. Прискорюється оновлення засобів виробництва та споживання.

Логічно це викликає потребу в нових механізмах управління економікою і продуктивністю зокрема.

Управління продуктивністю економіки на макро- і регіональному рівнях передбачає досить складний механізм, побудований на поєднанні принципів загальнодержавного і регіонального впливу. Складові механізму управління продуктивністю економіки включають систему важелів, які можна об’єднати у три блоки: ресурсів, моделей механізму, рівня управління та етапів соціально-економічного розвитку.

Методологічно доцільно формувати систему управління, виходячи з сутності категорії продуктивності.

Тому спрямовувати її "на досягнення певних цілей", а саме:

збільшення обсягів виробництва ВВП чи інших чинників, що обумовлюють зростання продуктивності, а також забезпечення умов дії блоків і систем механізму.

В дисертації подається схема та класифікація елементів механізму управ-ління продуктивністю за допомогою таксономічної моделі у вигляді трехосьової матриці, яка побудована на попередніх матрицях індексних систем, сукупної та факторної продуктивності. Зміст моделі полягає у тому, що у кожну з її клітин закладається певний комплекс напрямів та заходів підвищення продуктивності економіки. Відповідно до розробленого в цій роботі економічного механізму державно-регіонального управління продуктивністю та з врахуванням одержа-них результатів аналізу тенденцій продуктивності і прогнозних обгрунтувань визначена класифікація заходів до запропонованої моделі. До неї входять такі складові: "Концепція управління продуктивністю", "Законодавчо-нормативна база", "Економічна політика держави" та заходи конкретного спрямування на реалізацію дії кожного з елементів механізму на макро- і регіональному рівнях.

ВИСНОВКИ

Результати дисертаційного дослідження дозволяють зробити висновки теоретико-концептуального змісту, методичного та науково-практичного спрямування щодо продуктивності економіки в макро- і регіональному аспектах, основними з яких є такі:

1. Сучасні процеси загальносистемних перетворень та економічні реформи в Україні супроводжуються змінами у соціально-економічних відносинах і категоріях, що є їх носіями.

Набуття товарної природи майже усіх послуг і ресурсів відтворювального процесу і орієнтація його на потреби ринку та підтримку на ньому рівноваги через конкуренцію посилюють взаємозв'язок та обумовленість економічних відносин, природну сутність та ефективність яких характеризує категорія продуктивності. Вона набирає значення на усіх рівнях економіки: національному регіональному, підприємства по усіх формах господарювання. Продуктивність економіки є ринковою категорією економічного зростання, сутність якої базується на теорії рівняння факторів, їх доходоутворювальній функції та граничності.

2. Економіка України за минулі вісім років пройшла певний шлях у напрямі формування ринкової економіки: відбулися суттєві інституціональні зміни, розвиток фінансової інфраструктури, з'явилися нові форми господарювання, нові соціально-трудові відносини, набули товарної форми виробничі ресурси та послуги. На зміну попередньої неринкової моделі економіки в регіонах нині складаються ринкові передумови та конкурентне середовище у зв'язку з чим продуктивність як ринкова категорія набуває свого реального значення, що обумовлює своєчасність та практичну необхідність впровадження в практику сучасного макро- і регіонального управління категоріального апарату ринкового змісту і показників, які їх характеризують.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |
Похожие работы:

«Інформаційні технології в освіті Організація дистанційного навчання з фізики – позашкільна підготовка обдарованої молоді. УДК 53:372.8 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ Воронкін О.С. Луганський державний інститут культури і мистецтв, КЗ «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді» У статті розглядається досвід проведення педагогічного експерименту – відкритого дистанційного курсу «Вступ до фізики звуку»...»

«УДК 323.15(497)(045) І.С. Пономарьова доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету К.Г. Мурза аспірант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету ЕТНІЧНИЙ ЧИННИК У ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ ЮГОСЛАВІЇ У статті досліджується значення етнічного чиннику в процесі дезінтеграції Югославії. Розкриваються особливості міжетнічної взаємодії в державі. Особливу увагу було приділено...»

«МАТЕРІАЛИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ http://finance.mnau.edu.ua Міністерство аграрної політики і продовольства України Миколаївський державний аграрний університет МАТЕРІАЛИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ м. Миколаїв, 18-20 квітня 2012 року Миколаїв http://finance.mnau.edu.ua УДК 001:374.4 ББК 72+74.58 М 34 Конференцію зареєстровано в УкрІНТЕІ № (посвідчення 252...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Автомобілі. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Напрям підготовки: 6.070106 Автомобільний транспорт Спеціальність: Автомобілі та автомобільне господарство Вінниця 2012 р. Укладачі О.Л. Добровольський, к.т.н.,ст. викладач кафедри АТМ В.Й. Зелінський, асистент кафедри АТМ Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри Автомобілі та транспортний...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 96 ( ЧАСТИНА ІІ ) КИЇВ – 2011 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 96. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011. – 166 с. У збірнику вміщені матеріали міжнародної конференції «65 років ООН: досвід та перспективи», яка відбулася 20 жовтня 2010...»

«Н. І. Паламарчук УДК 930:001«195–199» ІСТОРІЯ НАУКИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. Висвітлюються головні досягнення науки (фізики, хімії, математики, геології та астрономії) в першій половині ХХ ст. Простежується процес наукових відкриттів у хронологічному порядку в різних країнах світу. Ключові слова: наука, фізика, хімія, математика, геохімія, астрономія, М. Планк, Н. Бор, А. Ейнштейн, Е. Фермі, І. Жоліо-Кюрі, Ф. Жоліо-Кюрі, В. Вернадський. Освещаются главные достижения науки (физики, химии,...»

«ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НОВИХ АМІНОКИСЛОТНИХ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ НА Na+, К+-АТФ-азну АКТИВНІСТЬ. УДК 577.352.4+547.556.4+597.551.2-131 ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НОВИХ АМІНОКИСЛОТНИХ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ НА Na+, К+-АТФ-азну АКТИВНІСТЬ ЗАРОДКІВ В’ЮНА IN VITRO А. Б. Генега1, С. М. Мандзинець1, М. В. Бура1, О. С. Яремкевич2, В. П. Новіков2, Н. Г. Марінцова2, Д. І. Санагурський1 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна е-mail: mcelevych@yahoo.com...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 25 (64). 2012. № 3. С. 27-30. УДК 581.13 ВПЛИВ ТРИНЕКСАПАК-ЕТИЛУ НА ВМІСТ АНІОНІВ У РОСЛИНАХ HORDEUM VULGARE L. Вірич П.А., Маковейчук Т.І., Швартау В.В. Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ, Україна E-mail: Sphaenodon@ukr.net Вивчали вплив різних концентрацій тринексапак-етилу (ТЕ, Моддусу) на вміст вільних аніонів (F-, Cl-, NO3-, PO43-, SO42-) у...»

«Політологія УДК 328:327.5 В. Д. Воднік, кандидат філософських наук, доцент ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У РОЗВ’ЯЗАННІ ДЕРЖАВНОПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД На основі світового досвіду проаналізовано роль інституту парламентаризму у розвязанні державно-політичних конфліктів. Зазначено, що відповідними засобами можуть виступати: прийняття нової конституції, інших конституційних і звичайних законів, своєчасне внесення до них змін і доповнень; припинення діяльності політичних партій, інших...»

«ПРАВА ЛЮДИНИ НА ДОСТАТНЄ ЖИТЛО ВИКЛАД ФАКТІВ № 21 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ХАРКІВ, 200 Друге видання Переклад українською Харківської правозахисної групи з женевського видання Організації Об’єднаних Націй 1996 року Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced with the financial...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»