WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |

«ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 2 ] --

Апpобація pезультатів дисеpтації. Результати та ідеї дослідження доповідалися на міжнаpодній конфеpенції “Тpудовий потенціал Укpаїни і його pеалізація в умовах pозбудови національної економіки“ (Львів.1997); на засіданні “Кpуглого столу” з пpоблем антимонопольного pегулювання pегіональних pинків (Київ,1997) на науково-пpактичному семінаpі “Фінансовий механізм податкового pегулювання” (Київ.1999) та інш.

Публікації результатів дослідження. За pезультатами дослідження з теми дисеpтаційної pоботи опубліковано 30 pобіт, в тому числі 1 індивідуальна моногpафія, 4 колективних, 25 статей у наукових жуpналах і збіpниках наукових пpаць, тези доповідей, що відображають основний зміст дисертації.

Стpуктуpа та обсяг дисеpтації. Роботу викладено на 393 стоpінках комп'ютерного тексту, містить 72 таблиці, схеми і рисунків. Складається зі вступу, шести pозділів, висновків, списку викоpистаних наукових та інших інфоpмаційних джерел, що наpаховує 217 найменувань, додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У дисертаційному дослідженні висвітлюються нові теоретичні, методологічні і практичні аспекти продуктивності регіональної економіки, а також напрями її підвищення і механізми регулювання.

Розділ І. Теоретичні основи продуктивності ринкової економіки Трансформування економічної системи суспільства, перехід до ринкових відносин зумовлює необхідність відпрацювання нових теоретико-методологічних підходів та переоцінку традиційних поглядів за цих умов на взаємодію і змістовність економічних категорій, які їх відбивають. Автор виходить з того положення, що зміни у виробничих відносинах відбуваються у напрямі з формування ринкових відносин, певні теоретичні підвалини яких базуються на економічних теоріях капіталістичного господарства.

Існувавший раніше водорозділ між теорією економічних відносин соціалізму і теорією економічних відносин капіталізму на сучасному етапі формування нової соціальної системи та її перехідної фази зумовлює визначення і аналіз категорій, властивих, як економіці ринкового типу, так і планово-адміністративній економіці, врахування їх прояву в умовах трансформаційних системних змін. Це цілком відноситься і до категорій, пов'язаних з продуктивністю та законами їх прояву. З цього випливає перша принципова умова теоретичного підходу до продуктивності — розгляд її на підставі ринкової концепції з врахуванням особливостей перехідного етапу.

На думку автора для розуміння сутності і змісту продуктивності економіки на підставі ринкової концепції слід виходити з визначення субординарного зв'язку економічних категорій, які безпосередньо і опосередковано пов'язані з цією категорією на різних рівнях її формування. Саме тому автором пропонується схема субординарного зв'язку економічних категорій продуктивності економіки на загальнодержавному і регіональному рівнях (схема 1).

Згідно з цією схемою продуктивність економіки розглядається як категорія першого порядку, що є вихідною для категорії "економічна ефективність". Категорією продуктивності економіки другого порядку можна назвати факторну продуктивність. Вона втілює в собі категорії продуктивності третього порядку і являє собою так звані часткові категорії, кожна з яких втілює в собі відносини організаційної, ресурсної, управлінської діяльності як категорії первинного порядку.

Другий теоретичний висновок автора дослідження полягає в тому, що продуктивність економіки — це системне поняття, а тому має подвійну природу. Перша — характеризує її матеріальну сутність як ефект ресурсовикористання, але не відбиває при цьому соціальних ознак. Друга сутність полягає в тому, що вона є носієм соціально-економічних відносин і характеризує їх ефективність. Додержуючись погляду подвійної природи цієї категорії, автор віддає пріоритетність її соціально-економічній сутності. У широкому теоретичному розумінні автор розглядає продуктивність економіки як певну системну категорію, що відбиває ефективність соціально-економічних відносин стосовно використання факторів та умов суспільного відтворення. Такій підхід не відкидає розгляд ціеї категорії в більш звуженому розумінні, з позиції сучасної ринкової теорії, яка виходить з концепції рівняння факторів виробництва, їхньої граничної продуктивності.

Продуктивність економіки як категорія ринкових відносин є чинником, що характеризує ефективність регіонального поділу праці і розміщення продуктивних сил. Тому її розгляд передбачає конкретне територіальне середовище, в якому відбуваються соціально-економічні відтворювальні процеси. Це дає підстави для третього теоретичного висновку: продуктивність економіки має просторову сутність.

Сучасні тенденції розвитку регіонів (областей) відбивають загально-системні зміни в державі, а саме: перехід до ринкових відносин та формування товарного господарства, поступове подолання економічної кризи та її передумов, розвиток нових процесів, пов'язаних з подальшим поділом праці, структурними зрушеннями, запровадженням нової загальнодержавної економічної та соціальної політики. У процесі розвитку регіональної економіки формуються нові умови господарювання, більш повними стають функції регіонального самоврядування, розширюються можливості регіонів у системі міжрегіональних зв'язків і відносин, визначаються нові пріоритети в забезпеченні поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів.

Регіони (області) України характеризуються значними відмінностями за своїм природно-ресурсними потенціалами, структурою економіки, станом соціального розвитку, інституціональними змінами у напрямку формування суб'єктів ринку. З сумарного природно-ресурсного потенціалу найбільша частка припадає на Донецьку (12,3%), Дніпропетровську (10,9%), Луганську (8,8%) області. Найменшу частку його мають Чернівецька (1,3%), Волинська (1,7%) та Рівненська (1,8%) області. В той же час структурний склад природно-ресурсного потенціалу по областях суттєво відрізняється.

Розбіжності відмічаються також за станом демографічного потенціалу, рівнем урбанізації, освітності, зайнятості, розвитку промисловості, її галузевої структури, розвитку сільського господарства, інфраструктури ринку, малого бізнесу, інвестування в економіку і соціальну сферу. Аналіз стану економіки регіонів свідчить про те, що вони мають значні потенційні можливості до високої продуктивності, але не мають необхідних розвинутих механізмів та нормативів і інструментів ефективного їх використання в нових ринкових умовах.

Розділ ІІ. Система показників пpодуктивності економіки на макpо та pегіональному pівнях Система запропонованих в дисертаційній роботі показників продуктивності економіки побудована на методології національних рахунків, відповідно до методики ООН, яка базується на теорії рівняння факторів виробництва, економічного зростання, теорії граничної продуктивності. Цей підхід дозволяє визначати продуктивність на рівні галузей, секторів економіки, регіонів, різних форм власності. В умовах перехідного стану економіки України, поряд з новими показниками продуктивності економіки існують і мають певну доцільність показники так званої часткової (факторної) продуктивності, які побудовані за старою методологією.

В дисертації обгрунтовується система показників продуктивності, яка складається з часткових ресурсних показників: продуктивності праці, продуктивності капіталу, продуктивності природно-ресурсного потенціалу, а також узагальнюючого показника сукупної продуктивності економіки регіону.

Продуктивність праці у методологічному і практичному аспектах має самостійне значення і в цьому дослідженні розглядається у двох площинах: як показник сукупної продуктивності економіки регіону і у системі показників продуктивності факторів — ресурсів, що впливають на загальний показник сукупної продуктивності економіки і продуктивності праці в регіоні. Як систему показників продуктивності праці рекомендується використовувати кількісні і якісні характеристики витрат праці та її результатів. Автор пропонує показники продуктивності праці базувати на витратах праці (відпрацьований час) та витратах робочої сили (чисельність зайнятих в економіці, середньоспискова чисельність робітників). На регіональному рівні особливого значення набувають такі показники як зайнятість, відпрацьований час, статево-вікова структура працівників, їхня освіта.

Обгрунтування системи показників продуктивності капіталу тісно пов'язані з формуванням та функціонуванням капіталу за його структурою, формами власності і рівнем інтенсивності регіонального накопичення. Пропонується використовувати систему показників продуктивності капіталу на макро-, мікро- та регіональному рівнях у вигляді двох угрупувань, ще входять в цю систему. Одна з них — це показники продуктивності капіталу, які відбивають інвестиційні витрати на створення та відтворення капіталу, як фактора-ресурса виробництва. Друга група показників об'єднує показники капітальних коефіцієнтів і вартості ресурсів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Систему показників продуктивності капіталу економіки регіону пропонується розподіляти на кількісні і якісні показники: капіталу — як ресурсу, що є передумовою відтворювального процесу, та групу показників, що характеризують вплив ресурсів як факторів виробництва на його продуктивність. Такий підхід має особливе значення для проведення регіональних оцінок ресурсних потенціалів економіки та співставлень регіональних потенціалів, регіональних рівнів продуктивності економіки, одержаної за рахунок відповідних ресурсів.

Для оцінки продуктивності регіональної економіки пропонується використовувати показники часткової (факторної) та сукупної продуктивності. Ці показники доцільно доповнювати показниками використання регіональних факторів виробництва, природних та людських ресурсів. Вони являють собою як факторні показники регіональної продуктивності (праці, капіталу), так і сукупної продуктивності регіональної економіки в цілому. Динаміка і рівень сукупної продуктивності поряд з продуктивністю факторною значною мірою залежить від їхнього структурного складу.

Пропонується визначення продуктивності економіки регіонів базувати на відношенні виробленого валового внутрішнього продукту до рівня соціально-економічних потенціалів регіонів, на основі побудови інтегрального показника потенціалу регіону з визначенням часткових показників продуктивності ресурсно-відтворювальних потенціалів регіонів.

Розділ ІІІ. Методологічні основи факторного аналізу продуктивності економіки регіону Перехід до ринкової моделі економіки України обумовлює ідеологію концепції класифікації факторів, які доцільно використовувати для оцінки продуктивності в регіонах, пов'язані зі змінами праці, ресурсів та середовища.

Пропонується стосовно до регіональної економіки в аналізі змін продуктивності праці додержуватися такої класифікації факторів:

загальноекономічних, регіональних та галузевих. У кожному з цих угрупувань доцільно використовувати додаткову класифікацію по підгрупах та заходах, поділяючи їх на матеріальні, організаційно-економічні та соціальні фактори.

В дисертації доведено, що факторний аналіз продуктивності капіталу повинен відповідати на питання, як взаємодіє капітал з іншими факторами виробництва, а також в якій комбінації вони знаходяться між собою і забезпечують ефективність використання.

Загальні фактори, що впливають на продуктивність капіталу регіональної економіки, пропонується розглядати як фактори зовнішньої і внутрішньої дії. До внутрішніх факторів продуктивності капіталу на регіональному рівні треба відносити рівень технічної досконалості виробництва, оновлення основних фондів і робочих місць, найбільш повне завантаження виробничих потужностей. До внутрішніх факторів відноситься управління запасами, забезпечення економії енергії, сировини, матеріалів, скорочення простоїв обладнання та транспортних засобів. До факторів зовнішньої дії продуктивності капіталу економіки регіону пропонується відносити кредитно-фінансову політику держави та місцевих органів самоуправління, стан на ринку цінних паперів і фондовому ринку, податкове законодавство, розвиток конкуренції, рівень монополізму, рівень лібералізації економіки, стан ринку капіталу, розвиток інституту власності, інституціональні перетворення, впровадження інновацій, доходність капіталовкладень тощо.

На продуктивність капіталу впливає такий фактор як капіталоозброєність працівників і капіталооснащеність кожного робочого місця. Пропонується також окремо визначати вплив фактору змін вікової структури, відтворення основного капіталу, регіональний та галузевий розподіл капіталу, технологічна структура капіталовкладень.

Зміни у продуктивності капіталу значною мірою залежать від, пов'язаних з факторами, умов формування та використання капіталу. До них відносяться: умови накопичення капіталу (грошового та матеріалізованого), концентрація та структуризація капіталу, ринкові умови ефективного використання основного і оборотного капіталу, фактори регіонального та галузевого розподілу капіталів, фактори відновлення капіталу, фактори використання і збереження капіталу. Ефективність дії всіх факторів має прояв у підвищенні продуктивності капіталу, сукупної продуктивності регіональної економіки.

Регіональні фактори продуктивності мають своєрідну природу, яка виявляється, з одного боку, як результат впливу загальнодержавної економічної політики та політики щодо розвитку регіонів і розміщення продуктивних сил. З іншого — регіональні фактори продуктивності мають прояв через регіональні потенціали. З цього випливає висновок, що продуктивність регіональної економіки обумовлюється дією цілої системи факторів як пов'язаних між собою, так і з загальнодержавними, а також з факторами що формують продуктивність в галузі, на підприємстві, в інституційних секторах економіки.

В роботі запропоновано класифікаційні моделі факторів продук-тивності національної економіки та економіки регіонів, які характеризують вза-ємозв'язки факторів продуктивності економіки регіонів зі стадіями та фазами відтворення: виробництвом, розподілом, обміном та споживанням. Оскільки ці факторні зв'язки включають велику сукупність відносин, в роботі обгрунтову-ється система агрегованих факторів, що є носіями сукупності економічних відносин на регіональному рівні (схеми 2, 3).

Визначається класифікаційне угрупування факторів змін сукупної продуктивності економіки регіонів за наступними групами: загальнодержавні фактори, загальнорегіональні фактори, регіональні фактори, що впливають на зростання продуктивності праці, капіталу та ін.; фактори, що впливають на продуктивність природно-ресурсного потенціалу та розміщення продуктивних сил. Глобалізація світової економіки та тенденції її розвитку, економічний стан на ринках головних ресурсів і рівень фінансової стабільності відіграють певну роль у економічній стабільності та зростанні продуктивності. Їх автор відносить до загальнодержавних факторів.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В., Федорова В.О. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ І БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Киів – 2007 УДК 658.016.8 (075.8) ББК 65.29 93я73 К Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18 Г 1126 від 20.11.2006 р.) Рецензенти: Чернюк Л.Г. – доктор економічних наук, професор, завідувачка відділом дослідження проблем комплексного...»

«Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту М.М. Чепцов, А.Б. Бойнік, Д.М. Кузьменко МЕТОДИ СИНТЕЗУ СИГНАЛЬНО-ПРОЦЕСОРНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СТРІЛОК І СИГНАЛІВ Монографія Донецьк ДонІЗТ УДК 656.25:656.257 ББК 39.275 Ч 44 Рецензенти: Бабаєв М.М., д.т.н., проф., Українська державна академія залізничного транспорту, кафедра “Електротехніка та електричні машини”, завідувач кафедри; Гаврилюк В.І, д.т.н., проф., Дніпропетровський національний...»

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ТА ОСВІТА Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Випуск І, 2007 Запоріжжя ТОВ “ЛІПС” ЛТД УДК 37(08) ББК 74я4 П24 ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ТА ОСВІТА Випуск І, 2007 Засновано в 2007 році Засновник КЗ “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради Редакційна колеґія: А.І. Павленко (голов. ред.), д. п. н., професор; К.Л. Крутій (заст. голов. ред.), д. п. н., професор; А.М. Богуш, д. п. н.,...»

«Міністерство освіти і науки України ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» М.Ш. ПЕВЗНЕР ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «Національний гірничий університет» як навчальний посібник для студентів галузей знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка», 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок», 0502 «Автоматика та управління», 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка», 1701 «Інформаційна безпека». ДВНЗ «НГУ» УДК 53(075) ББК...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЄВРО-2012: НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАГРОМАДЖЕНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Аналітична доповідь Київ – 2012 УДК 332.14:330.332 Є 24 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Авторський колектив: В. І. Волошин, к. е. н., керівник авторського колективу; Т. Г. Васильців, д. е. н.; А. І. Мокій, д. е. н., проф.; Н. А. Мікула, д. е. н., проф.; В. В. Борщевський, д. е. н.; В. В. Засадко, к. е. н.;...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ЗАТВЕРДЖУЮ _ (посада) _ (підпис) (ініціали, прізвище) 2011 р. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Проектування приладів і систем” для напряму підготовки 051003 Приладобудування, спеціальність 7.05100303 Прилади і системи орієнтації та навігації Ухвалено методичною комісіПрограму рекомендовано кафею приладобудівного факультету дрою приладів і систем орієнтації та...»

«Белопольська Т.В. Організація фінансування інноваційних проектів в системі управління капіталом підприємств реального сектору економіки УДК 658.15 Белопольська Т.В., к.е.н., доцент, ДонНУ ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Розглянуто особливості фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних промислових підприємств, удосконалено підходи до організації даного процесу в умовах високої вартості...»

«Посібник користувача Nav N Go iGO Навігаційна програма для PDA Українська Квітень, 2008, версія 1.1 Авторське право Цей продукт та інформація, що міститься в ньому, може змінюватися без попереднього повідомлення. Цей посібник не може ані цілком, ані частково відтворюватися або передаватися в будьякій формі, чи то електронній, чи то механічній, включно з фотокопіюванням і записом, без явної письмової згоди Nav N Go Kft. © 2008 Nav N Go Kft. Дані мап Whereis® належать © 2006 Telstra Corporation...»

«СЕКЦІЯ 6 Економіка О р г к о м і т е т міжнародної науковоКерівник Ковальчук Віктор Анатолійович, завідувач кафедри еко технічної конференції «Сталий розвиток промиМІ НІ СТ ЕРСТВО ОСВІТ И І НАУКИ, номічної теорії та підприємництва, д.т.н., проф., тел. 380 564 74-59-46. словості та суспільства» запрошує Вас взяти МОЛ ОДІ Т А СПОРТУ УКРАЇ НИ СЕКЦІЯ 7 Будівництво в гірничо-металургійній промисловості участь в її роботі. Керівник Жуков Сергій Олександрович, завідувач кафедри ДНІПРОПЕТРОВСЬКА...»

«В.П. Стахурська БІОЛОГІЯ Зошит для оперативного тематичного тестового контролю знань 9 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 58(076.1) ББК 28.5я72 С11 Стахурська В.П.С11 Біологія : Зошит для оперативного тематичного тестового контролю знань : 9 клас / В.П. Стахурська. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 104 c. ISBN 978-966-10-2854-7 Пропонований посібник укладено відповідно до чинної навчальної програми з біології Міністерства освіти і науки України для учнів 9 класу. Видання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»