WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ РАДА ПО ВИВЧЕННЮ

ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Сологуб Олена Петрівна

УДК 331. 024. 3

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОДУКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ

УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Спеціальність 08. 10. 01. - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Київ 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ) Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Дорогунцов Сергій Іванович, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, голова

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор, дійсний член НАН України Чумаченко Микола Григорович, Президія НАН України, радник Президії;

доктор економічних наук, професор Лібаиова Елла Марленівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, зав. відділом дослідження проблем людського розвитку і розселення;

доктор економічних наук, професор Стеченко Дмитро Миколайович, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, зав. кафедрою інноваційного менеджменту і підприємництва

Провідна установа:

Інститут регіональних досліджень Національної Академії Наук України, відділ регіональної соціально-економічної політики та територіального управління (м.

Львів) Захист відбудеться “20” січня 2000 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 252032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 60.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 252032, м Київ, бульвар Т.Щевченка, 60.

Автореферат розісланий “16” грудня 1999 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор економічних наук, професор С.І. Бандур

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасна економіка України перебуває у перехідній фазі свого розвитку до нової моделі господарювання та системи соціальних відносин і характеризується як позитивними ознаками, так і негативними явищами. Цей процес іде суперечливо і непослідовно, що певною мірою пояснюється недостатністю теоретико-методологічних розробок і недосконалістю практичних механізмів щодо умов перехідного етапу соціально-економічних трансформацій. У зв'язку з цим посилюється значення наукових обгрунтувань в теоретичному і методологічному аспектах проблем, пов'язаних з розбудовою економіки України та її регіонів на ринкових засадах, механізмів забезпечення зростання продуктивності, сталого економічного розвитку регіонів. За своїм теоретико-методологічним і практичним змістом ця наукова проблема є новою, багатоаспектною і загальносистемною.

Дослідження проблем регіонального економічного розвитку та розміщення продуктивних сил завжди привертало увагу вчених. В Україні сформувалася і активно працює наукова школа з проблем регіональної економіки. Наукові дослідження О.Алимова, С.Дорогунцова, М.Долішнього, П.Борщевського, В.Гейця, В.Бесєдіна, С.Бандура, Д.Богині, О.Власюка, Е.Лібанової, І.Лукінова, В.Онікієнка, М.Паламарчука, В.Паламарчука, С.Пирожкова, В.Пили, В.Поповкіна, Д.Стеченко, Л.Чернюк, М.Чумаченка, А.Чухна, М.Фащевського, А.Федорищевої, Г.Фтомова та інш. внесли значний вклад у розвиток наукової думки з питань теорії та методології розміщення продуктивних сил і економіки регіонів.

На сучасному етапі виникла необхідність подальшого поглиблення теоретико-методологічних засад та розробки практичних рекомендацій, спрямованих на обгрунтування нових підходів до оцінки розвитку економіки регіонів та механізмів його регулювання в умовах загальносистемних та ринкових трансформацій. Ці аспекти економічної науки знаходяться на початковому етапі, тому є нагальна потреба концептуально-цілісного дослідження продуктивності економіки регіонів.

На наш погляд, саме дослідження продуктивності економіки регіонів слід вважати одним із нових напрямів, які розвивають закладені раніше науковою школою українських вчених основи теорії та методології вивчення регіональних економічних проблем.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу дисертаційної роботи покладено результати досліджень, проведених автором в рамках напрямів наукових розробок Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Тема дисертаційного дослідження є складовою частиною плану науково-дослідних робіт РВПС України НАН України.

Окремі розділи дисертації виконувалися автором як конкурсні роботи в складі творчих колективів Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України, а також в Науково-дослідному інституті соціального захисту населення протягом 1995-1998 рр., основними з яких є:

1. Розробка методики обчислення продуктивності в окремих галузях промисловості і капітальному будівництві на принципах, прийнятих в міжнародній практиці (1995р., №01944027250);

2. Теоретико-методологічні принципи та організаційно-правові механіз-ми формування ринку праці в умовах ринкової економіки (1995р., №019U027251);

3. Разработать государственно-региональную систему управления, ин-формационного обеспечения и моделирования процессов социальной защиты населения в условиях новых форм организации внутреннего рынка, широкого участия республики в международном разделении труда (1993-1996рр., №0196U015872);

4. Соціально-економічні основи відтворення трудового потенціалу та удосконалення механізму мотивації до праці в сфері АПК (1997р., №0197U008520);

5. Соціально-економічні наслідки здійснення антимонопольної політики, розробка пропозицій спрямованих на їх подолання 1995-1997 рр. (1997р., №0196U0015860);

6. Розробка програми формування та використання робочої сили Чорнобильського виробничого комплексу відповідно умов його фінансування та вимог радіоекологічної безпеки на період до 2005р. (1997р., №0197U012621);

7. Пропозиції по вдосконаленню системи управління Чорнобильським виробничо-господарським комплексом зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення (1998р., №0197U012621).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних, методичних і практичних основ оцінки продуктивності економіки регіонів, визначення впливу найбільш вагомих факторів на її динаміку та рівень, прогноз змін продуктивності і обгрунтування стратегій інноваційної політики, механізму управління продуктивністю економіки на макро- і регіональному рівнях.

Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та розв’язання таких завдань:

* на основі нових теоретико-методологічних підходів визначити сутність категорій продуктивності економіки та їхнє місце в системі категорій ефективності економічного зростання в ринкових умовах;

* обгрунтувати методичні підходи до оцінки продуктивності економіки на макро- та регіональному рівнях;

* визначити фактори продуктивності економіки та здійснити їх класифікаційне угрупування стосовно регіональних умов і ринкових трансформацій;

* обгрунтувати систему показників сукупної та факторної продуктив-ності:

продуктивності праці, продуктивності капіталу, продуктивності природно-ресурсного потенціалу на регіональному і макро рівнях;

* визначити методичні підходи до факторного аналізу рівня та динаміки сукупної продуктивності, продуктивності праці, капіталу, природно-ресурсного потенціалу регіональної економіки;

* виконати аналіз та комплексну оцінку сукупної і факторної продук-тивності, визначити особливості формування продуктивності економіки регіонів України;

* обгрунтувати прогнозні тенденції сукупної і факторної продуктивності економіки по регіонах України;

* визначити пріоритетність стратегії інноваційної політики, спрямовану на зміну вектору загального розвитку і зростання продуктивності економіки регіонів;

* розробити механізм управління продуктивністю економіки на макро- і регіональному рівнях.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вони отримані на основі системного дослідження проблеми продуктивності економі-ки України на регіональному та макрорівнях, яке обгрунтовує наукову ідею про притаманність категорії продуктивності ринковій економіці.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Найбільш суттєві результати дослідження, які містять наукову новизну полягають в наступному:

* визначено концептуально категорію продуктивності економіки, її теоретико-методологічну сутність, обгрунтовано її системний зміст та зв’язок з категорією ефективності економіки;

* розроблено цілісну теоретичну концепцію субординарного зв’язку продуктивності економіки різних рівнів і категорій, що взаємодіють та впливають на формування продуктивності по фазах економічного відтворення;

* запропоновано модель економічних відносин у вигляді "поля відно-син", в якій кожна із складових, що функціонує у межах поля, несе певну доходоутворювальну функцію у формуванні продуктивності макро- і регіонального рівнів;

* визначено та обгрунтовано систему показників продуктивності економіки, яка дає змогу комплексно оцінити її рівень на макро- та регіональному рівнях, визначити вплив факторів, які обумовлюють її зміни в ринкових умовах;

* розроблено системну класифікацію показників ресурсних потенціалів регіонів;

* розроблено методологію факторного аналізу продуктивності економіки в ринкових умовах, яка грунтується на поєднанні загальної теорії зростання з теорією рівняння факторів виробництва, їх граничної продуктивності у забезпеченні економічного зростання;

* вперше продуктивність економіки регіонів розглядається комплексно на засадах системного підходу у взаємозв’язку факторів-ресурсів: праці, капіталу, природно-ресурсних потенціалів, матеріальних витрат;

* розроблено нову класифікацію факторів зростання сукупної продуктив-ності економіки регіонів;

* встановлено динаміку та тенденції формування капіталу регіонів України, здійснено структурно-факторну його оцінку та розміщення по регіонах. Вперше капіталоутворення розглядається в аспекті джерел та особливостей, притаманних ринковій економіці;

* визначено тенденції капіталоутворення по регіонах, нові процеси та диспропорції між кількістю робочих місць і робочою силою, капіталозброєністю;

* виконано аналітичну та прогнозну оцінки тенденцій продуктивності економіки регіонів (сукупної, факторної), обгрунтовано механізми управління продуктивністю, визначено інноваційні стратегії економічного зростання.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що вони створюють підгрунтя для розвитку нового напряму в теоретичних і прикладних дослідженнях з проблем продуктивності економіки регіонів, обгрунтування механізмів управління цим процесом в регіонах шляхом ефективного використання природно-ресурсного потенціалу, розвитку ринкових відносин, активної соціально-економічної політики; закладають методичні основи комплексної оцінки впливу регіональних та загальнодержавних факторів і важелів зростання продуктивності регіональної економіки: продуктивності праці, капіталу, природно-ресурсного потенціалу, соціально-економічних умов, прогнозування можливих тенденцій та обгрунтування пріоритетних стратегій економіки регіонів на конкурентних ринках. Практичну цінність мають рекомендації щодо розробки інвестиційної та інноваційної політики забезпечення зростання продуктивності регіональної економіки.

Результати досліджень можуть бути використані при вдосконаленні регіональної політики, розробці стратегії регіонального розвитку, визначення пріоритетів при розробці регіональних програм структурної перебудови, інноваційної політики.

Впровадження результатів досліджень здійснювалось шляхом розробки пропозицій в процесі виконання конкурсних науково-дослідних робіт в Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України (довідка 8/260 від 15.04.99р.), Науково-дослідного інституту соціального захисту населення (довідка 4/3 від 20.04.99р.). Ряд положень з питань теорії, методології та практики використовується в програмах навчальних дисциплін "Менеджмент трудових ресурсів", "Інноваційний менеджмент", "Управління ефективністю фірм", "Управління конкуренто-спроможністю підприємств", "Управління продуктивністю капітала", що викладаються автором в Українському державному університеті харчових технологій (акт №01-325 від 04.

10.99 р.). Практична реалізація дослідження здійснена в навчальних курсах Київського державного технічного університету будівництва і архітектури (довідка 4/3 від 14.05.99р.). Наукові ідеї з питань продуктивності дістають в дослідженнях здобувачів ступеня кандидата економічних наук, які виконуються під керівництвом автора.

Особистий внесок здобувача полягає у тому, що йому належать викладені в дисеpтації основні результати дослідження:

· pозpобка теоpетичних і методологічних основ пpодуктивності економіки pегіонів;

· визначення теоpетико-методологічного змісту категоpії пpодуктив-ності економіки щодо ефективності pинкових відносин і соціально-економічного розвитку;

* визначення категоpій “сукупна пpодуктивність економіки pегіону”, “фактоpна пpодуктивність економіки pегіону”;

* pозpобка системи показників пpодуктивності економіки pегіону: сукупної та фактоpної (пpаці, капіталу, природно-ресурсного потенціалу);

* pозpобка класифікаційих угpупувань потенціалів pегіону (еконо-мічного, інвестиційного, міжpегіональних та зовнішніх зв'язків, потенціалу соціального pозвитку та pейтингу);

* pозpобка методичних основ фактоpного аналізу пpодуктивності економіки pегіонів (фактоpів пpодуктивності пpаці, капіталу, pесуpсних потенціалів);

* аналіз економіко-pесуpсних потенціалів та пpодуктивності їх викоpи-стання в pегіонах, оцінка динаміки сукупної та фактоpної продуктивності;

* pозpобка пpогнозу тенденцій динаміки пpодуктивності економіки pегіонів (сукупної, фактоpної) до 2010 p., 2020 p.;

* pозpобка інноваційних стpатегій та пріоритетів, спpямованих на зpостання пpодуктивності економіки регіонів;

* pозpобка механізму упpавління продуктивністю економіки на макpо- та pегіональному pівнях.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«ОБЛІК ТА АУДИТ УДК 657.001:165.611  СЛЬОЗКО Тетяна, к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Розглянуто чинники інституційного середовища, що впливають на зміни концептуальних основ обліку: регламенти, звітність, принципи. Доведено, що у цих умовах сама система обліку стає інститутом, який формує і правила гри або інститути, і нові завдання обліку. Ключові слова: облікова теорія, бухгалтерський облік, інституційна теорія,...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 2 (17) УДК 339.9 Е.М. Лимонова, К.О. Воробйова ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТНК НА КРАЇНИ БАЗУВАННЯ ТА ПРИЙМАЮЧІ КРАЇНИ Досліджено роль транснаціональних корпорацій у світовій економіці та проаналізовано позитивні та негативні фактори впливу транснаціональних корпорацій на національні економіки країн їх базування та приймаючих країн. Ключові слова: транснаціональні корпорації, трансрівневе регулювання, глобалізація, інтернаціоналізація....»

«Наукові праці. Державне управління УДК 351.731:341.24(477) Ємельянов В. М., Косенчук С. І. ОСНОВНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У зв’язку зі вступом України до Ради Європи було підписано низку міжнародних угод та договорів щодо узгодження податкового законодавства України з нормами та стандартами Європейського Союзу. Зокрема, було підписано Угоду про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими...»

«Надруковано: Інститут державного аудиту в умовах побудови економіки знань // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція : (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 1 (81). – С. 416–423. УДК 330.341 Ю. Б. Слободяник ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ Проаналізовано розвиток інституту державного аудиту в Україні і його...»

«УДК 006.91:62 ©Мартинов А.П., Тріщ Р.М.АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ НОРМУВАННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБІВ У МАШИНОБУДУВАННІ 1. Постановка задачі Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) має покращити, перш за все, структуру експорту на користь високотехнологічної конкурентоспроможної машинобудівної продукції з високим рівнем якості. Поняття якості для виробників машинобудівної продукції пов'язане, в першу чергу, з забезпеченням геометричної взаємозамінності складанних...»

«УДК 821.161.2С – 3. 09:22 РОЛЬ БІБЛІЙНИХ ЕПІГРАФІВ У ЗБІРЦІ “САД БОЖЕСТВЕННЫХ ПЂСНЕЙ” Г.СКОВОРОДИ Горбач Н.В., к. філол. н., доцент, Славна І.М., студент Запорізький національний університет Стаття присвячена дослідженню ролі біблійних епіграфів у збірці Г.Сковороди “Сад божественных пЂсней” під кутом зору її ідейно-тематичної цілісності та художньої вартості. Ключові слова: Біблія, епіграф, етичні ідеали, збірка, ідейно-естетична цілісність, контекст, пісня, самопізнання, цитата. Горбач Н.В.,...»

«МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ДЕПОНУВАННЯ ОКСИДУ АЗОТУ В ЕРИТРОЦИТАХ УДК 616.1551-008: 612.124.4 МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ДЕПОНУВАННЯ ОКСИДУ АЗОТУ В ЕРИТРОЦИТАХ Н. О. Сибірна, М. Я. Люта, Н. І. Климишин Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail:sybirna_natalia.yahoo.com На основі літературних і власних експериментальних даних проведено аналіз та узагальнення сучасних уявлень про молекулярні механізми утворення, метаболізму й депонування оксиду...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ РОБОЧИЙ ЗОШИТ до самостійної роботи студентів з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки Частина 1 “Нарисна геометрія” (напрями підготовки «Їнженерна механіка», «Машинобудування») Донецьк ДонНТУ 2013 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ...»

«В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 851 с. – (Класичний університетський підручник). 4. http://mobilnik.ua/ info/operator/ 5. Іванов Є.Г. Механізми державного регулювання телекомунікаційної сфери / Є.Г. Іванов // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Вип. 4 (28). – Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2006. – С. 287–291. 6. Казанцев С.Ю. Использование диффузионной модели в прогнозировании долей рынка (на примере развития сетей сотовой связи стандартов GSM и CDMA2000) – ИНП РАН,...»

«1. ПІБ Дубінець Олександр Іванович 2. Назва Наукові основи механіки клинопасових варіаторів, як системи з керуючими зв’язками 3. Спеціальність 05.02.02. – Машинознавство 4. Місце роботи Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 5. Де виконана дисертація Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 6. Науковий керівник Архангельський Георгій Володимирович, д.т.н, професор 7. Опоненти Белоконєв Ігор Максимович, д.т.н., професор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»