WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність “Організація управління, планування і регулювання економікою” ...»

-- [ Страница 2 ] --

В дисертаційній роботі стратегія розглядається як раціональна відповідь підприємства на зміни під впливом часу та обставин ринкових умов. Це наполегливий пошук можливостей збалансування попиту на ринку в найбільш можливому обсязі з власною пропозицією товарів, а отже, пошук найбільш оптимальних варіантів пристосування власності виробничої програми до бажань і очікувань фактичних та потенційних споживачів.

У другому розділі дисертації – “Дослідження факторів та резервів удосконалювання управління економічними зв’язками підприємства”.

Порівнюємо рівень ВВП у розрахунку на душу населення з іншими країнами, де він склав: у Росії - біля 5000 дол., Сінгапурі - 27235, Люксембурзі - 26864, США - 25474, Кувейті-24341, Швейцарії - 22972 дол. США.

Захист економічного благополуччя населення США і їх союзників відноситься до числа життєво важливих національних інтересів, тобто таких, що мають виняткове значення для виживання, безпеки і життєздатності нації1. Подібна цільова постанова в даний час найбільш підходить для української економіки.

Для України, економіка якої, перебуває в стані трансформаційного спаду, необхідно забезпечити стійку динаміку економічного росту, що передбачає міцні позиції на світовому ринку.

Однак визначальним тут є чинник спроможності до саморозвитку і прогресу, забезпеченню економічної безпеки незалежності і досягненню стабільності й сталості національної економіки.

Отже, особлива актуальність і практична значимість забезпечення, що зростає, економічної безпеки в період виходу економіки України з трансформаційної кризи визначають роль держави у формуванні стратегічної спрямованості економічного курсу.

Комплексне дослідження показало, що найважливішими складовими його є:

- економічна незалежність;

- можливість ефективного контролю держави за національними ресурсами, досягнення такого рівня виробництва, ефективності і якості продукції, що забезпечує її конкурентноздатність і дозволяє брати участь у світовій торгівлі, коопераційних зв'язках і обміні науково-технічними досягненнями;

- стабільність і сталість національної економіки;

- захист власності у всіх її формах, створення надійних гарантій для економічного росту, когерентність усіх складових законодавчої бази, надійність фінансової системи;

- спроможність до саморозвитку і прогресу;

- створення сприятливого клімату для інвестицій, інновацій, постійної модернізації виробництва, підвищення професійного, загальноосвітнього й загальнокультурного рівня.

Визначивши найважливіші стратегічні задачі а також необхідність посилення економічної ролі держави в процесі розробки і реалізації стратегічної програми виходу економіки із трансформаційної кризи, особливо значимим є питання про забезпечення ефективного контролю держав за важливими джерелами економічного росту, що формують не тільки поточні, але і середньо термінові і довгострокові аспекти економічної динаміки. До їх складу належать не тільки виробництво продуктів а і її збут.

В дисертаційній роботі проаналізовані основні чинники, що визначають збутову діяльність а саме:

1) економічні; 2) політичні; 3) ринкові; 4) інноваційні, 5) соціально-культурні чинники.

У трансформаційній економіці здійснюються основні взаємодії механізмів попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг. Сукупність основних чинників, форм і методів реалізації продукції створюють умови суспільного та індивідуального відтворення. Цей процес взаємозалежний із цілою системою виробничих відношень. Це, насамперед, економічні взаємовідносини між підприємствами та учасниками торгових і комерційних структур. Вся інфраструктура ринку, що формує взаємодії попиту і пропозиції, і визначає вплив цієї системи на процес ціноутворення.

Серед ринкових чинників інфраструктури особливе місце приділяється рекламі і рекламній індустрії.

У дослідженні використані чинники, що характеризували покупця і що реформують середовище при виборі різних видів продукції: 1) ціна виробу; 2) дизайн; 3) термін гарантійного обслуговування; 4) якість реклами; 5) думки покупців і інші чинники. Підсумки анкетного попиту покупців показав, що по всіх сегментах ринку на першому місці при виборі виробів стоїть його ціна.

Сегментування ринку здійснюється з використанням демографічних принципів. Чинниками сегментації ринку є: виробничо-економічні характеристики; особливості організації закупівлі (термін постачання, умови оплати, форми взаємовідносин); основні характеристики фізичних і юридичних осіб (посередників і фірм). При виборі сегмента ринку необхідно враховувати економіко-організаційні умови: ємність сегмента на ринку; прибутковість сегмента, доступність каналів збуту, конкурентність у сегменті, рекламні можливості, вертикальні і горизонтальні грошові потоки в сегменті, можливі сервісні послуги в сегменті.

Конкурентноздатність продукції Акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" на українському ринку визначається системою показників, що характеризують чинники: економічна вигідність продукції; загальна ціна при покупці; витрати на ремонт і технічне обслуговування; період гарантійного ремонту; витрати на установку та ін.

Наявність конкурентного середовища в Україні викликало необхідність і в дисертації, розглянуто особливості ринкових відносин у сегменті, а також проведений аналіз регуляторів виробництва та обміну продукції.

Методичною основою рішення складних задач обліку зовнішніх чинників і умов є концепція раціонального використання трудових ресурсів, формування соціально-економічних комплексів, нормативно-правової бази, інфраструктури ринку, соціального районування. Ефективне застосування цієї концепції базується на повному обліку всієї системи чинників, що впливають на збутову діяльність підприємства.

Вихідним моментом комплексного розвитку виробництва і збутової діяльності підприємства є об'єднання зовнішніх чинників у єдиний соціально-економічний механізм.

Основними з них є: засоби виробництва (ЗВ); трудові ресурси (ТР); нормативно-правова база (НП);

рівень підприємницької активності (ПА); соціально-демографічна ситуація в регіоні (СД); рівень життя населення (РЖ); споживчий ринок (СР); інвестиції в інновації (І І); банківська система (БС);

місцева адміністрація (МА); інформаційне обслуговування (ІО).

Отримано формулу для очікуваної прибутковості збутової діяльності.

Задача полягає в максимальному забезпеченні працездатності всіх чинників збутової діяльності:

П = f(ЗВ, ТР, НП, ПА, СД, РЖ, СР, І І, БС, МА, ІО).

Основами складового процесу комплексного використання всіх чинників виступають:

- взаємодія чинників виробництва і зовнішнього середовища збутової діяльності;

- формування інфраструктури ринку;

- соціально-демографічні чинники;

- виробнича інфраструктура, що забезпечує безперебійне функціонування виробництва;

- запаси природних ресурсів;

- раціональне природокористування й охорона навколишнього середовища.

Для наукового дізнання цих складних процесів можуть бути використані теорії нерівномірного розвитку Я. Кондратьєва і теорії полюсів росту Ф. Перру.

У третьому розділі дисертації – “Удосконалення форм та методів збуту продукції” З розвитком ринкових відносин в Україні перетерпіли зміни і підходи до керування та організації виробництва продукції. Одним із основних критеріїв оцінки ефективності виробництва є рівень збуту продукції (об'єм реалізації). Теорія керування збутом викликала необхідність структурної перебудови виробництва, підпорядкувавши його вимогам ринку, на підприємствах були утворені маркетингові служби.

Структура маркетингових служб на підприємствах залежить від розміру підприємства, організаційної і виробничої структури підприємства, типу виробництва, характеру продукції, що випускається, міжгалузевих і міждержавних зв'язків.

У дисертаційній роботі виділені основні функції маркетингової служби:

- інформаційно-дослідницька (збір і опрацювання наукової і комерційної інформації);

- вивчення і формування попиту на продукцію (вивчення ринку, аналіз збуту і попиту, планування асортименту, планування споживчих властивостей продукції, прогнозування попиту на перспективні види продукції);


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- методологічне і технічне обслуговування дослідження ринку (збір статистичних даних, вивчення засобів масової інформації, дослідження споживчих властивостей товарів, автоматизоване опрацювання інформації);

- реклама (визначення форм і засобів реклами, планування та облік витрат на рекламу);

- кадрова (добір і підготування кадрів);

- збутова (удосконалювання збутової мережі: по вивченню продукції в процесі експлуатації;

по рентабельності збуту; по основних товарах; по ринках збуту; по якості продукції; по демонстрації продукції на виставках, ярмарках).

Запропоновано варіант по використанню основних рекомендацій теорії маркетингу та загальна методологія маркетингового дослідження Відставання теоретичного (рис. 1).

обгрунтування від постановки практичних задач ринкових перетворень, зниження регулюючої ролі держави, механічне перенесення методів ринкової економіки, непідготовленість кадрів вищої і середньої ланки керування привело до необхідності удосконалювання методів керування і структури підприємства, орієнтованих на збалансованість виробництва і реалізації продукції.

Особливе значення в становленні ринкових відносин має пристосованість організаційної структури підприємств до нових умов господарювання.

Комплексне маркетингове дослідження Мета : діагностика становища і розвитку маркетингової діяльності

–  –  –

Рис. 1. Загальна методологія маркетингового дослідження.

З розвитком ринкових відносин оргструктура також розвивається, зростає роль збутових підрозділів підприємства.

У дисертації показано, що в оргструктурі підприємства, орієнтованого на виробництво, функціями керування збутом були: облік, аналіз торгової статистики, організація роботи торгового персоналу, розподіл. на підприємстві, яке орієнтується на збут в оргструктурі (рис. 2) відбувається помітне розширення функцій адміністрації. На прикладі підприємств машинобудування показано, що тепер функціями керування збутом є: організація роботи торгово-розподільної мережі, визначення торгових бюджетів і завдань по збуту, аналіз торгових операцій і статистики, опрацювання замовлень, стимулювання збуту, транспортування і складування, дослідження ринку, реклама, організація виставок, контроль за кредитними операціями.

ВИЩА КЕРІВНА ЛАНКА

–  –  –

Відділ маркетингу грає підпорядковану роль. Керівником є начальник збутового підрозділу.

При такому варіанті оргструктури поки ще не всі ключові види діяльності, зв'язані з маркетингом, об'єднані під початком одного керівника.

Організаційна структура підприємства змінювалася з розвитком ринкових відносин.

Проаналізуємо її, керуючись дотриманням основних принципів побудови. Порівняння оргструктури підприємства та гіпотетичного підприємства, орієнтованого на збут, дозволяє зробити висновок про відповідність структури аналізованого підприємства і своєї збутової спрямованості, тому що функції, виконувані відповідними підрозділами порівнюваних структур аналогічні. Такий варіант оргструктури підприємства найбільш привабливим у перехідний до ринку період. Однак вона має істотну нестачу - порушення принципу обмеженості числа підпорядкованих одному начальнику (на підприємстві їх 8-12 чол.). Нерозвиненість маркетингових структур має не тільки на аналізованому підприємстві, але і на багатьох інших.

Організація маркетингу на підприємстві це не формальне виділення на підприємстві спеціального підрозділу з покладанням на нього функцій, які до нинішнього часу не виконувалися зовсім або виконувалися частково. Як показує аналіз формування маркетингових служб, така служба формується не відразу, а поступово, об’єднуючи в собі основні функції маркетингу, і грунтується на його концепції. Сутність останньої полягає в тому, щоб підкорити всю діяльність підприємства (науково-технічну, виробничу і збутову) головній задачі - задоволення споживчого попиту на вироблену продукцію.

Для стимулювання виробництва і збуту продукції на промислових підприємствах використовуються результати розподілу прибутку. Цьому питанню приділяється велике значення, тому що від ефективності розподілу і використання результатів залежить збільшення об'єму оборотних коштів, розвиток підприємства, збільшення збуту продукції.

Проблема розподілу прибутку є дискусійна у сфері керування підприємств, акціонерних товариств і фінансового менеджменту.

У Положеннях про акціонерні товариства в основу їх функціонування передбачається, після відрахування обов'язкових платежів, направляти прибуток, який залишився, на виплату дивідендів або відсотків на пайові внески і на утворення фонду розвитку підприємства в наступному періоді.

Однак, в останні роки в зв’язку з виниклими проблемами функціонування АТ з’явилися дві протилежні тенденції розподілу прибутку.

Перша полягає в тому, що в результаті розподілу прибутку утворюються три основних групи фондів:

фонд стимулювання персоналу підприємств;

фонд інвестування приросту активів підприємств;

резервний або страховий фонд.

Друга полягає в тому, що додатковими рішеннями акціонерів, органами керування підприємств, для задоволення своїх інвестиційних потреб, прибуток на виплату дивідендів не направляється, і створюються тільки два фонди:

фонд інвестування приростів активів підприємств;

резервний або страховий фонд.

У результаті цього створюються більш сприятливі фінансові умови за рахунок внутрішніх джерел фінансування, уникаючи кредиторських зобов’язань через високий рівень кредитного ризику.

У дисертаційній роботі запропонована методика формування контрагентів враховуючи фінансовий стан постачальників і споживачів (рис.3).

I етап. Проведення аналізу галузі.

1) Вивчення існуючих методик.

2) Вибір методики та показників.

3) Розрахунок показників та аналіз.

II етап. Визначення імовірності банкротства підприємств.

1) Розрахунок за двофакторною моделлю.

2) Розрахунок за п'ятифакторною моделлю.

III етап. Позиціювання підприємств на матриці фінансових стратегій.

1) Розрахунок результату фінансової діяльності підприємства.

2) Розрахунок результату господарської діяльності підприємства.Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«136 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ наукового та інноваційного потенціалу. У практичній площині це висуває на передній план проблему вивчення та освоєння реальних механізмів перетворення нового знання в сучасні продукти або в технологічні новації, а також передбачає пошук шляхів підвищення ефективності цього процесу в промисловості на основі сучасних методів управління, тобто необхідно визначити важелі економічного управління, які дозволять вийти на траєкторії інноваційного росту з...»

«Вісник Національної академії державного управління час виборчої кампанії 2012 р. в Україні на предмет головних тенденцій висвітлення виборів загальнонаціональними радіоі телеканалами, друкованими та інтернет-виданнями. Разом з тим заслуговують на увагу головні висновки за результатами регіонального медіа-моніторингу, особливо в контексті специфіки конкретних регіонів та взаємодії з місцевими громадськими ініціативами. Список використаних джерел 1. Діяльність засобів масової інформації в період...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави», м. Харків, 21 лютого 2014 року УДК 330.342:332.14 КРАВЧУК Юлія Броніславівна, викладач кафедри економіки та фінансів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ РЕГІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Досягнення стабільності як системи сприятливих умов...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Ковалишин Степан Йосифович УДК: 631.362.36:631.524.17 ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБРОБКИ НАСІННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ НА ВІБРОФРИКЦІЙНОМУ СЕПАРАТОРІ Спеціальність: 05.20.01 механізація сільськогосподарського виробництва Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ЛЬВІВ 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті землеробства і біології тварин УААН впродовж 1993-1996 років. Науковий керівник кандидат технічних...»

«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ВРЯДУВАННЯ Р. Куйбіда, Т. Руда, Г. Лиско, А. Школик ЩО ТРЕБА ЗНАТИ СЛУЖБОВЦЯМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО СУДИ ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO» Р. Куйбіда, Т. Руда, Г. Лиско, А. Школик ЩО ТРЕБА ЗНАТИ СЛУЖБОВЦЯМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО СУДИ Практичний посібник для керівників органів місцевого самоврядування та юридичних служб Київ – 201 УДК...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ РОБОЧА ПРОГРАМА, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Вступ до електропривода та автоматизації» для студентів напряму підготовки 6.050702 – електромеханіка заочної форми навчання Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від.. Дніпропетровськ НМетАУ 20 УДК 621.3 Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Вступ...»

«2009:Випуск 3/1 Макроекономічні та регіональні проблеми розвитку України УДК 351 : 658.82 В. А. Ізюмська Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ Обґрунтовано механізм активізації регіональної інноваційної політики на прикладі Запорізької області. Запропоновано створення регіонального інформаційно-маркетингового центру. Ключові слова: інноваційна політика, інноваційна система, державне управління,...»

«ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВОРОДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ КОЗАЧЕНКО Надія Павлівна УДК 164.041 + 164.3 ЛОГІКА ПЕРЕГЛЯДУ ПЕРЕКОНАНЬ: ПІЗНАВАЛЬНІ ДІЇ ЯК МОДАЛЬНІ ОПЕРАТОРИ Спеціальність 09.00.06 – логіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2010 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Зусилля різних наук спрямовані на відшукання та створення потужностей, здатних обробляти різноманітну інформацію, кількість...»

«НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ IНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ IМ. А.М. ПIДГОРНОГО ГАХОВ Андрій Володимирович УДК 519.6 МЕТОД ДИСКРЕТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА КОМП’ЮТЕРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФРАКЦІЇ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ НА ТРИВИМІРНИХ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИХ СТРУКТУРАХ 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському...»

«FIFPro Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів Чорна книга FIFPro: Східна Європа Дослідження проблем, з якими зіштовхуються професійні футболісти FIFPro Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів Чорна книга FIFPro: Східна Європа Дослідження проблем, з якими зіштовхуються професійні футболісти (с) FIFPro Services BV 2012 Редактори: FIFPro, PFA Scotland, SPINS, Словенія Згідно з цим повідомленням про захищеність авторським правом, жодна частина цього матеріалу не може...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»