WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність “Організація управління, планування і регулювання економікою” ...»

-- [ Страница 1 ] --

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 338.242

МИХАЙЛЕЦЬ ВІТАЛІЙ КОРНІЙОВИЧ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність “Організація управління, планування і

регулювання економікою”

08.02.03 АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Харків - 1998

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному університеті Міністерства освіти України Науковий керівник кандидат економічних наук, —

БАБИЧ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Харківський державний університет Офіційні опоненти: доктор економічних наук, ПОЛЯКОВА Г.С.

Харківський технічний університет будівництва та архітектури кандидат економічних наук, ЧЕРНОВ В.В. Харківський державний університет Провідна установа Харківський державний політехнічний — університет, Міністерство освіти України, м. Харків Захист відбудеться "22" грудня 1998 р. о 13 30 на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр

Д 64.051.05 Харківського державного університету за адресою:

310002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, ауд. 3-23.

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського державного університету за адресою:

310077, м. Харків, пл. Свободи, 4.

Автореферат розісланий " __" листопада 1998 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.А. Стороженко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

1.1. Актуальність теми. Процес становлення і розвитку сучасних ринкових відносин в Україні вимагає здійснення якісних перетворень в сфері виробництва і в свідомості працівників.

Процес ринкових перетворень потребує більш досконалого вивчення на суто науковій основі при врахуванні досвіду ведучих країн світу щодо вдосконалення механізму регулювання економічними процесами.

Здійснення економічних перетворень, вихід національної економіки з тривалої кризи передбачає удосконалення управління та організації підприємств, структурної перебудови суб’єктів господарської діяльності, забезпечення конкурентоспроможності та виходу на міжнародні ринки власного виробника.

Труднощі виходу з кризи породжують немало проблем, пов’язаних з визначенням потреб ринку, розширення конкурентного середовища, які значно впливають на підвищення ефективності діяльності підприємства.

Проблеми формування ринкової моделі господарювання в Україні присвячена значна кількість наукових досліджень, в яких дається оцінка сучасним ринковим відносинам, висловлюються пропозиції щодо вирішення соціально-економічних проблем країни, окремих підрозділів національної економіки. Це роботи М.М. Єрмошенка, В.М. Геєця, Д.О. Горелова, В.І. Голівкова, І.І. Лукінова та інші.

В той же час слід констатувати, що тема реалізації, збуту промислової продукції в умовах ринкових відносин потребує більш детального вивчення та аналізу, наукової обгрунтованості збутової стратегії підприємства.

Тому однією з цих задач є дослідження проблем маркетингової діяльності підприємства, виробництва і збуту продукції, що визначає актуальність теми дисертації.

1.2. Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є плановим, виконане на основі теми, затвердженої вченою радою Харківського державного університету.

Основні результати дисертаційної роботи використані при розробці теми "Основні напрямки державного регулювання ринкових відносин України" номер державної реєстрації ДРІА 01008714Р, яка виконувалась на кафедрі економіки та менеджменту Харківського державного університету, Міністерства освіти України.

1.3. Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження є економічний механізм реалізації продукції, створення стратегії та організації збуту продукції підприємства. Об’єктом дослідження є підприємства машинобудування України.

1.4. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є теоретичне обгрунтування нових форм і методів збутової діяльності підприємств та розробка рекомендацій по їх застосуванню до виробничого процесу.

Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішені такі задачі:

- сформульовані принципи функціонування економічного механізму реалізації продукції;

- виявлено тенденції зміни основних економічних показників України в умовах трансформації економіки;

- розроблено основні напрямки удосконалювання збутової діяльності підприємства в умовах ринкових відносин;

- запропоновано рекомендації щодо визначення напрямків актуалізації цілей підприємства;

- розроблено кваліфікаційні ознаки та виконано системну класифікацію цілей підприємства;

- виявлено особливості визначення стратегії розвитку підприємства і збуту продукції;

- визначено функції і місце маркетингової служби в процесі господарської діяльності.

1.5. Методологія і методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є вітчизняні та закордонні фундаментальні дослідження економістів з питань управління економічними зв’язками підприємств та в області маркетингу, закони України, Укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України.

В процесі проведення досліджень та обгрунтування висновків і рекомендацій використана спеціальна література, матеріали бухгалтерської та статистичної звітності, а також результати наукових досліджень, виконаних за участю автора.

Для вирішення поставлених задач під час дослідження застосовано методи логічного узагальнення, системний підхід, багатофакторний, фінансовий та економіко-статистичний аналіз.

1.6. Наукова новизна результатів отриманих особисто автором:

- виявлені тенденції змін основних економічних показників України в умовах трансформації економіки;

- запропоновано рекомендації по визначенню напрямків актуалізації цілей підприємства;

- розроблено класифікаційні ознаки і запропонована система класифікації цілей підприємства;

- виявлено особливості визначення стратегії розвитку підприємства і збуту продукції;

- розроблено основні напрямки удосконалення діяльності підприємства і збуту продукції;

- сформульовані принципи функціонування економічного механізму реалізації продукції;

- запропоновано методику формування контрагентів, що враховує фінансовий стан постачальників і споживачів;

- визначено функції і місце маркетингової служби в процесі господарської діяльності.

1.7. Теоретичне і практичне значення роботи. Одержані результати дослідження є основою для створення діючої системи формування попиту та стимулювання збуту, оптимізації роботи всіх підрозділів вагонобудування, планування їх виробництва та збуту на підставі прогнозних значень та з урахуванням маркетингових зусиль.

За підсумками досліджень розроблені та впроваджені в практичну роботу підприємств вагонобудування система управління збутом продукції, економічний механізм реалізації вагонів з урахуванням фінансового стану постачальників та споживачів.

Впроваджено в навчальний процес при викладенні спецкурсів: “Механізм функціонування підприємств в ринкових умовах”, “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств”.

1.8.Апробація роботи. Основні результати досліджень доповідались на міжнародних та галузевих науково-практичних конференціях Теоретичні положення і практичні рекомендації, отримані в процесі досліджень використані в діяльності Дніпродзержинського вагонобудівного заводу

1.9. Публікації. За результатами проведених досліджень опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом ___ друк. аркушів.

1.10. Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з вступу, трьох глав, висновків, додатків та бібліографії використаної літератури. Основний текст дисертації викладений на 149 сторінках машинописного тексту, в якому 13 таблиць, 14 малюнків. У списку використаної літератури 65 назв.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ У вступі обгрунтовано актуальність теми, визначено проблеми та напрямки дослідження, розкрито наукову новизну дисертаційної роботи, сформульовано практичне значення основних положень дисертації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У першому розділі дисертації – “Організаційно-правові основи економічних зв’язків підприємства по збуту продукції”. Початок ринкових перетворень в Україні зв'язаний з глибокою економічною кризою. Причинами кризових явищ в економіці стали розрив господарських зв'язків, що існували у СРСР та виникли труднощі з утворенням нових зв'язків.

Наслідком таких розривів став ажіотажний попит на деякі види продукції промисловості, що надалі привело до надвиробництва багатьох видів продукції. Це підсилювалося тим, що багато підприємств продовжували одержувати державні дотації і користувалися пільговими кредитами. Підприємства продовжували випускати продукцію, на яку був відсутній попит. Аналіз соціально-економічної ситуації, яка склалась в економіці України, дозволила зробити висновок, що старі механізми збуту продукції недійові, а нові, ринкові, ще не встановилися.

У ході реформування економіки стратегія виробництва та збуту продукції змінюється, тому що вони функціонують на основі самостійності, забезпечують самофінансування, самостійно забезпечують умови розширеного відтворення і цілком залежать від результатів діяльності.

У роботі показано, що основу ринкових реформ складають перетворення відносин до власності, подолання монополії держави на засоби виробництва через приватизацію, створення умов формування нових стимулів ділової активності, використання ринкових регуляторів виробництва, формування ринкової інфраструктури і т.д.

Аналізуючи ринковий механізм можна зробити висновок, що він об'єднує в собі об'єктивне і суб'єктивне, тому що він є одночасно системою об'єктивних відносин через присутність у ньому елементів саморегулювання і сукупністю заходів і методів регулювання, що застосовує держава по керуванню ринковими процесами.

Особливості ринкового механізму на різних рівнях господарювання обумовлюють специфіку тих форм і методів регулювання ринкових процесів, що вживаються в перехідній економіці. Функціонування ринкового механізму передбачає ряд умов, у залежності від якого варто говорити про ринок, рівень і ступінь його розвитку. В роботі проаналізовано такі умови його функціонування, як: економічну самостійність суб'єктів, що господарюють, незалежних власників; економічна відповідальність за прийняті рішення, можливості здійснення вільного вибору, наявність економічного контролю з боку інших суб'єктів, що господарюють.

Виявлені особливості цих умов дають можливість економічній системі користуватися позитивними сторонами ринкового механізму, до яких відносяться збалансованість попиту і пропозиції, орієнтація на споживача, стимули ефективності виробництва, упровадження нової техніки і технології.

В роботі виявлено спроможність ринкового механізму до регулювання економіки охоплює своїм впливом такі його елементи, як попит, пропозиція, ціна. У залежності від того, яка роль приділяється співвідношенню висновків і пропозицій в економічній системі, вона може виконувати функцію пасивного відображення стану економіки або активного регулятора процесу суспільного відновлення за допомогою цінового механізму. Сучасний ринковий механізм не виникає сам по собі, а формується за допомогою держави.

Виявлені зовнішні та внутрішні фактори свідчать, що сучасне ринкове господарство регулюється економічними та адміністративними методами. Серед причин, що обумовлюють необхідність державного втручання в ринковий механізм виділяють: територіальну організацію соціальної сфери; необхідність відтворення і підтримки на визначеному рівні історичних, соціальних і економічних інтересів населення в цілому; необхідність коригування деяких диспропорцій, що зв'язані з нерівномірністю регіонального розвитку, які були викликані розвитком продуктивних сил; створенням і підтримкою високорозвиненої інфраструктури, що призначена для формування ринкового механізму; інтернаціоналізація господарської діяльності, забезпечення міжнародних зв'язків господарської системи країни.

Аналіз проведення антимонопольних перетворень в Україні дозволяє зробити висновок, що в сучасних умовах уже є найбільш монополізовані ринки на загальнонаціональному і регіональному рівнях. Основними заходами повинні бути: організація альтернативних виробництв, що випускають конкурентоздатну продукцію, зняття бар'єрів для вступу нових підприємств у ринок.

Цілеспрямоване регулювання територіального розвитку є обов'язковою функцією практично для всіх країн світу. Для України ця проблема є особливо актуальної в зв'язку з тим, що сама регіональна структура України нераціональна, диспропорційна і не дає можливості ефективно функціонувати ринковому механізму.

Ринковий механізм являє собою взаємодію мікрорівня, мезорівня і макрорівня. Мезорівень, тобто регіональний рівень, виступає як об'єкт керування з боку народногосподарського рівня і як суб'єкт для підприємств, що знаходяться на його території. Дослідженням установлено, що ринковий механізм варто розглядати, як конкретний результат інтеграції безпосередньо ринкових і державних зв'язків при визначенні ролі останніх. Діяльність держави у відношенні до регіонів повинна бути основним напрямком регулювання економіки в період формування ринкового механізму; реалізуватися за допомогою державного регіональної політики.

Регіони виступають не тільки об'єктами регіональної політики, але і її суб'єктами, що перетворять їх на самостійні управлінські структури.

На основі дослідження існуючої методики запропоновано новий аналітичний підхід до визначення стратегічного обрію для підприємств, який враховує особливості функціонування галузі в умовах ринку. В основі цього методу лежить всебічний аналіз позицій підприємства на ринку та його внутрішніх можливостей.

При виробленні стратегії розвитку підприємства великого значення набуває визначення співвідношення стратегії і тактики. Між ними прослідковано не тільки предметну і часову відмінності, але й функціональний взаємозв'язок.

Кожний стратегічний захід містить у собі тактичний момент або, іншими словами, тактику підприємницьких дій. Тактика визначає заходи упродовж короткого періоду (місяця, долі) і тому має вирішувати щоденні проблеми. Між стратегією і тактикою існує не тільки функціональний взаємозв'язок, а іноді й взаємозамінність.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 342.922 : 347.994 (477) В. М. Бевзенко доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права, кримінального і адміністративного процесу (Волинський національний університет імені Лесі Українки) ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ1 У чинному національному законодавстві (як процесуальному так і матеріальному) для фізичних і юридичних осіб – учасників...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецький індустріально-педагогічний технікум ГІРНИЧА СПРАВА Програма, методичні вказівки й контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 5.05030103 «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецький індустріально-педагогічний технікум РОЗГЛЯНУТО: ЗАТВЕРДЖЕНО: на засіданні циклової методичною радою комісії ГМ...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З КУРСУ ОПТИКА для студентів природничих факультетів Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю. П. Г о л о л о б о в д-р фіз.-мат. наук, проф. Л. В. П о п е р е н к о Рекомендовано до друку вченою радою фізичного факультету (протокол № 1 від 19 вересня 2005 року) Лабораторний практикум з курсу Оптика для студентів природничих факультетів / Упорядники А.В. Бурдакова, М.К. Жабітенко, О.Я. Оліх, А.О. Подолян. – К.:...»

«Запрошуємо Вас узяти участь Робочі мови конференції: у роботі ХХIІ Міжнародної науковоОрганізаційний комітет: Українська, російська, англійська. практичної конференції студентів, аспіраГолова: нтів та молодих учених КрНУ СОЛОШИЧ І.О. керівник науковою діяльнісКонтрольні дати імені Михайла Остроградського тю студентів, аспірантів та молодих учених. 25.03.2015 – кінцевий термін подання матеріалів для „Актуальні проблеми життєдіяльності Члени організаційного комітету: участі в конференції;...»

«Економічні науки УДК 658.8:338 Н. М. ПОМІРКО Національний університет «Львівська політехніка» ЛАТЕРАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЛІДИРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ВИСОКОКОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ Розглянуто інструментарій концепції латерального маркетингу як ефективного засобу лідирування підприємства на висококонкурентному ринку. Наведено зарубіжний досвід позитивних результатів від впровадження концепції латерального маркетингу на підприємствах. Викладено засади механізму латерального маркетингу та...»

«Педагогічні технології навчання фізичної культури УДК [37.016:796.5]-057.874 Тетяна Гнітецька, Ірина Войтович Досвід організації профільного навчання за спортивним напрямом (профіль – туризм) Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Прийняття Концепції профільного навчання школярів в Україні (2003 р.), у якій визначено спортивний напрям профілізації, має важливе соціальне значення у зв’язку з проблемою збереження здоров’я...»

«Із плеяди титанів [А. Ігнатченко, працівник музею Історії НТУ «ХПІ»] #10-11 от 18.05.2007 Твоя історія, ХПІ! До 150-річчя М.Д. Пильчикова У травні 2007 року виповнюється 150 років від дня народження відомого українського фізика Миколи Дмитровича Пильчикова, засновника теорії аномалій земного магнетизму, дослідника в галузі рентгенівських променів, радіоактивності, оптики, метеорології, одного із основоположників радіотелекерування. Народився Микола Дмитрович у Полтаві. Мати походила зі...»

«Міністерство культури і туризму України Одеська національна наукова бібліотека ім. М.Горького ВЧЕНІ ВУЗІВ ОДЕСИ Біобібліографічний довідник Природничі науки. Випуск II 1946-2010 Частина 2 Математики. Механіки У порядник І.Е.Ріку н Одеса Науковий керівник Д.З.Аров Редактор І.С.Шелестович © І.Е.Рікун. Упорядкування, 2010 © ОННБ ім. М.Горького, 2010 Від упорядника Одеська національна наукова бібліотека імені М.Горького 1994 р. започаткувала випуск біобібліографічного довідника «Вчені вузів Одеси:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Волинський національний університет імені Лесі Українки Математичний факультет Кафедра прикладної математики «Теоретичні основи комп’ютерної безпеки та її організаційне забезпечення» Методичні вказівки до лабораторних робіт освітньо-професійної програми галузі знань 0403 «системні науки та кібернетика» Луцьк-2010 УДК ББК Теоретичні основи комп’ютерної безпеки та її організаційне забезпечення. Методичні вказівки до лабораторних робіт. –, Луцьк 2010. – 49 с....»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет М.М. Вірник, Ю.В. Булига КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ З ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН Вінниця ВНТУ 2009 УДК 621.01 В5 Рецензенти: М. С. Воробйов, доктор технічних наук, професор Я. Т. Кіницький, доктор технічних наук, професор Рекомендовано до видання Ученою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України. Вірник М.М., Булига Ю.В. В52 Курсове проектування з теорії механізмів і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»