WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«ПАСАЖИРСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ВЕЛИКОГО МІСТА І ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ Специальність ...»

-- [ Страница 2 ] --

• система правил та положень, яка визначає послідовність і порядок дії з організації і управління техніко-економічною і організаційною задачами реалізації програми;

• господарський механізм впровадження програми розвитку міського пасажирського електротранспорту.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1. Транспортне обслуговування населення відіграє важливу роль у системі господарського комплексу міста. Пасажирський транспорт, задовольняючи потребу населення у переміщеннях, створює передумови для нормального функціювання економіки регіону, послуговує збільшенню вільного часу у громадян, наданню їм можливостей для користування послугами територіально роззосередженими ланками соціальної інфраструктури.

Роль пасажирського транспорту у соціально-економічному розвитку міста, передусім, зумовлена географічними масштабами господарювання у просторі матеріальних об'єктів життєдіяльності населення міста і його територіальних систем нижчих таксономічних рангів, чисельністю і розселенням городян.

У данний час, не зважаючи на високі темпи розвитку пасажирського транспорту, ступінь задоволення потреб населення у його послугах залишається недостатньою.

Пасажирський транспорт виконує важливу роль у забезпеченні стійкості великої кількості соціально-економічних зв'язків. Скорочення часу, який витрачають громадяни на подолання простору між територіально роз'єднаними елементами виробництва та соціальної інфраструктури, з метою міжособистого спілкування, забезпечення їм комфортних умов під час руху найважливіші із задач розвитку пасажирського транспорту.

2. Дослідження стану пасажирського електротранспорту у великих містах України і, зокрема, у місті Харкові, показує погіршення (зниження) основних техніко-економічних показників його роботи. Це підтверджується тим, що за останні роки зменшується кількість рухомого складу тролейбусного та трамвайного парків як у місті Харкові, так і в Україні в цілому (рис. 1 і 2). Відсутні і нові надходження рухомого складу, призначеного для розвитку транспортних систем міста, а також для заміни вагонів, які вже відпрацювали свій термін. Разом з тим, деяке зростання кількості рухомого складу за цей же період спостерігалось у такій складовій частині електротранспорту, як метрополітен. Тут, як у місті Харкові, так і в цілому в Україні, спостерігалась певна динаміка поповнення рухомого складу. Це поповнення по місту Харкову склало приблизно 5,6%. В Україні ж спостерігалося більш інтенсивне зростання кількості рухомого складу. На початок 1997 року воно склало більше від 14%. Однак, якщо врахувати введення у дію кількості рухомого складу, яке припадає на одиницю протяжності шляхів перевезень пасажирів, то можна бачити, що у цьому випадку здійснюється не збільшення, а навпаки, зменшення загальної кількості рухомого складу, і як наслідок збільшення інтервалу руху електропотягів.

Рухомий склад, кiлькiсть вагонiв

–  –  –

Якщо розглянути показники, які характеризують якісну сторону стану міського електротранспорта, а саме, технічний стан рухомого складу метрополітену на початок 1997 року складав близько 46%, а у трамвайному парку на той же час відсоток спрацювання складав більш ніж 56%.

Аналіз показників вартості роботи міського електротранспорту свідчить про те, що і в цьому питанні простежуються ті ж самі тенденції, що і при розгляді технічного стану рухомого складу (табл. 1).

Як показують наведені дані (за підсумками роботи міськелектротранспорту у 1996 році), прибутки від перевезень пасажирів склали 69207,4 тис. грн., а витрати на утримання і обслуговування цього транспорту (трамвай, тролейбус, метрополітен) склали 75611,0 тис. грн., тобто робота міськелектротранспорту була збитковою, оскільки витрати перевищили прибутки більш ніж на 8%.

У структурі роботи міськелектротранспорту ці витрати розподілились наступним чином:

по метрополітену вони склали більше 30%;

по електротранспорту наземного сполучення близько 14%.

–  –  –

Аналіз суми дотацій, виділених із коштів міського бюджету (табл. 1) свідчить про те, що фінансові кошти, які виділяються для міськелектротранспорту, йдуть переважно на покриття витрат, і лише деяка їх частина на поповнення основних і обігових коштів, оскільки дотації, що виділяються, майже у два рази менші від нормативних.

Дослідження стану пасажирських перевезень метрополітеном (м.

Харків) у частині попиту на користування цим видом транспорту свідчить про нерівномірність пасажиропотоків у часі (днями, тижнями, місяцами). Зміни перевезень по днях і тижнях носять відносно постійний характер протягом року. Розподіл перевезень по годинах дуже нерівномірний між ранком і вечером, між "входом" та "виходом" пасажирів із метро. Задача по урівноваженню таких нерівномірностей може бути розв'язана за рахунок підвищення частоти руху потягів у метро або зміни режиму роботи підприємств.

Прогнозування пасажирообігу метрополітену на 2007 рік (приблизна дата введення у дію у повному обсязі II-ої та III-ої черг) у місті Харкові дозволяє визначити основні характеристики пасажиропотоків на усіх трьох ділянках мережі метрополітену (табл. 2) і свідчить про те, що нерівномірність потоків пасажирів збережеться і у майбутньому. Тому задача по урівноважуванню пасажиропотоків залишиться такою ж, як і у даний час.

3. Негативна ситуація функціонування міського електротранспорту, яка склалась на сьогодні, суттєво знижує соціальні та економічні можливості міста. Вихід міста із кризового стану неможливий без стійкого розвитку його транспортної системи.

Досвід розвитку великих міст свідчить про те, що створення стійкої транспортної системи можливе лише на основі розвинутої, могутньої соціально-побутової інфраструктури. Інакше кажучи, необхідна комплексна програма, яка б поєднувала у собі взаємнообумовлений розвиток господарської діяльності транспортних, торгово-сервісних, культурно-побутових інформаційно-рекламних заходів, яка покликана повноцінно задовольняти потреби сучасного великого міста.

Стратегія реалізації програми ефективного розвитку пасажирського електротранспорту повинна виходити із умов "виживання" системи, забезпечення стійких позицій її функціонування і досягнення у подальшому лідируючого положення у транспортній системі.

Для ефективного розвитку міського електротранспорту у роботі запропонована комплексна програма "Метрополіс" єдина загальноміська програма транспортно-комерційної мережі багатофункціонального призначення, орієнтована на різноманітні джерела фінансування і, насамперед, на позабюджетні фінансові кошти.

Таблиця 2. Пасажиропотоки на участках мережі метрополітену у 2007 році в м.

Харкові

–  –  –

Реалізація програми "Метрополіс" повинна сприяти розв'язанню задач розвитку міста у цілому, а саме:

• забезпечить узгоджений розвиток електротранспортного комплексу із розвитком соціально-побутової інфраструктури;

• усуне протиріччя між державними, регіональними, галузевими і споживацькими інтересами;

• створить гнучкий ринковий механізм ефективного управління соціально-побутовою інфраструктурою;

• забезпечить максимально можливу соціально-економічну ефективність функціонування міського пасажирського електротранспорту.

Міжнародний досвід показує, що найбільш переспективною формою власності у міській транспортно-комерційній мережі є акціонерна форма, яка дає можливість інтегрувати інші форми власності у єдину структуру, розширюючи та поглиблюючи тим самим економічні зв'язки як всередині, так і поза міською системи, чим сприяє безпосередньому включенню міста до загальнодержавної системи.

Акціонерна форма господарювання потребує формування багатосуб'єктивної та інтегрованої власності, вироблення зваженої управлінської політики, яка забезпечує перекваліфікацію кадрів, створення нових робочих місць, зростання прибутків працівників та їх соціальну захищеність.

Комплексний підхід до розв'язання проблеми ефективного розвитку пасажирського електротранспорту за участю держави і регіонів забезпечить його стійке функціонування.

Безпосередня участь держави у якості основного власника розширює можливості концерна "Метрополіс".

Основними етапами становлення концерну "Метрополіс" є наступні:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• опанування сучасних методів керування міською транспортною системою;

• комплексне дослідження ринкових можливостей метрополітену та наземного електротранспорту як базових компонентів єдиної загальноміської транспортної системи;

• створення комерційної інфраструктури.

При розробці програми "Метрополіс" у рамках довгострокової програми розвитку міста Харкова визначилась низка вимог до складових частин цієї програми.

До основних вимог програми "Метрополіс" потрібно віднести наступні:

• технічні можливості здійснення тих чи інших розробок;

• можливості виробничої бази для практичної реалізації розробки;

• ступінь забезпеченості кваліфікованими кадрами, матеріальними та фінансовими ресурсами;

• значимість проведення організаційно-економічних робіт для забезпечення життєдіяльності міста;

• терміни опанування програми і практичного впровадження її.

Реалізація програми "Метрополіс" грунтується на правових засадах, розроблених на державному рівні у рамках розвитку міського транспорту для великих міст України, а також відповідних Постанов уряду України, відповідних Постанов місцевих органів влади та інших нормативних актів, які визначають сприяння розвитку приватного підприємництва взагалі, і приватного підприємництва у рамках проекту "Метрополіс".

Відомо, що перехід до ринкових відносин зумовлює необхідність вибору такої оцінки ефективності функціонування міського пасажирського електротранспорту, яка б враховувала різноманітні чинники і умови його роботи, зокрема:

• наявність конкуренції між тими чи іншими видами пасажирських перевезень;

• можливість вибору пасажирами транспортних послуг;

• залежність попиту у транспортних послугах від рівня прибутків пасажирів та ін.

У зв'язку із цим особливу актуальність набуває вивчення досвіду оцінки ефективності систем міського пасажирського транспорту у розвинених країнах, де при оцінці ефективності його функціонування беруть до уваги різні сторони цього процесу. Це і так звана суспільна вартість, де враховуються втрати, зумовлені шумом, забрудненням повітряного середовища, втрати часу пасажирами під час їх поїздок у міському транспорті, випадки їх травматизму або загибелі при перевезеннях і ін.

На підставі прогнозу транспортно-експлуатаційних характеристик систем міського пасажирського транспорту у найбільших містах розвинутих країн (США, Англії, Італії та ін.) були проведені розрахунки капітальних і експлуатаційних витрат, а також ефекту від підвищення вартості міської території, зростання безпеки переміщення пасажирів, зменшення викидів шкідливих речовин у атмосферу, транспортного шуму, оцінки економії часу пасажирами під час переміщень при розвитку систем міського пасажирського транспорту із метрополітеном. Як показують розрахунки, підвищення прибутків міського бюджету у зв'язку із збільшенням вартості території при розвитку метрополітену виступає одним із найбільш важливих чинників, які визначають величину позатранспортного ефекту. Для Харкова його доля склала 60%, від економії міської землі у позатранспортному ефекті 13%, від скорочення ущербу від ДТП при розвитку метрополітену 7% від усього позатранспортного ефекту. У якості розрахункових використовувались питомі показники ущербу від ДТП в народному господарстві. Ефект від скорочення шкідливих викидів у атмосферу дорівнює 12%, а від зменшення транспортного шуму 8%.

Таким чином, результати розрахунків у великих містах і у Харкові свідчать про те, що в цілому ефективність капітальних затрат у будівництво метро достатньо висока у порівнянні з розвитком наземної системи міського пасажирського транспорту. Потреба у розвитку метрополітену у сучасних умовах зростає. У той же час виникає проблема пошуку нових джерел фінансування, вдосконалення законодавства, у рамках якого формується система налогообкладення, тарифів, визначаються права місцевих органів влади у питаннях розвитку системи міського пасажирського електротранспорту, включаючи і метрополітен.

У зв'язку з цим економічна ефективність міського електротранспорту є стержневим питанням господарської діяльності концерну "Метрополіс". На покращення економічних показників підприємств міського електротранспорту націлені пошуки оптимальних методів управління у концерні.

Головним у цих пошуках у ринкових умовах є неперервне дослідження попиту споживача з метою його максимального задоволення. При цьому найважливішими чинниками ефективності діяльності концерну є організація споживача і його прилучення до найбільш прогресивних видів послуг, які, як показує міжнародний досвід, є найбільш вигідними у бізнесі.

У програмі розвитку соціально-побутової інфраструктури великого міста, що пропонується, окреслені шляхи розв'язання проблеми ефективної економічної інтеграції галузей соціально-побутової інфраструктури у цільну господарську систему на засадах самофінансування.

Програма "Метрополіс" пропонує неперервний аналіз ринкової транспортно-демографічної динаміки: управління потоками пасажирів, формування транспортно-пасажирських ніш для різних соціальних груп пасажирів (робітників, службовців, учнів, студентів та пенсіонерів); ринкові дослідження і розробки нових видів товарів та послуг, які можуть проводитись на території метрополітену; передпродажне та післяпродажне обслуговування клієнтів, захист інтересів споживача, статистичне спостереження за споживачем, неперервний інформаційний діалог із споживачем, повноцінну рекламу і аналіз проходження товарів. Координація збуту, реклами і проходження товарів є суттєвими чинниками, які забезпечують достатню гнучкість управління споживанням послуг.

Щоденна присутність пасажирів у сфері діяльності концерну "Метрополіс" протягом приблизно однієї години дозволяє концерну "Метрополіс" активізувати дослідження ринкової кон'юнктури: проводити виміри і прогнозування попиту, сегментування ринку, відбір цільових сегментів ринку, позиціювання видів товарів та послуг.

У процесі цієї взаємодії є можливість підвищити ринкову активність пасажира як споживача комплексу послуг, особливо так званих "швидких" послуг.

Прискорення соціальних змін у кризовий період робить навчання і адаптацію ключовими моментами.Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«УДК 541.18 Л.В. Савчук, З.О. Знак, Р.Р. Оленич Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПРОЦЕС КОАГУЛЮВАННЯ © Савчук Л.В., Знак З.О., Оленич Р.Р., 2008 Наведено результати експериментальних досліджень впливу ультразвукового оброблення води на процес коагулювання. Встановлено оптимальні умови ультразвукового оброблення та режими додавання коагулянту – водного розчину алюмінію сульфату. The outcomes of...»

«Економічні науки УДК 330 Л. І. ШВАБ Житомирський державний технологічний університет ВПЛИВ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ ТА ЗОВНІШНЮ ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ Розглянуто закономірності і тенденції розвитку механізму формування, динаміки, структури й диференціації доходів громадян України. Аргументовано доцільність оптимізації їх розмірів для покращення демографічної ситуації та зменшення масштабів зовнішніх міграційних процесів. The development conformities and tendencies of forming...»

«SWorld – 18-27 December 2012 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 MO DERN PROBLEMS AND W AYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N„ 2012 УДК 005.418:005.63 Распопова В.А. ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла...»

«11. Ещенко В.А. Гистохимическое исследование цинка / В.А. Ещенко // Цитология. – 1978. № 8. – С. 927-933.12. Кучковський О.М. Про роль цинку в нейромедіаторній функції гіпокампа / О.М. Кучковський //Вісник ЗДУ. – 1999. № 1. – С. 187-189.13. Соколовский В.В. Гистохимические исследования в токсикологии: монография / В.В. Соколовский – Ленинград: Медицина, 1971. – 172 с.14. Хэйхоу Ф. Гематологическая цитохимия: монография / Ф. Хэйхоу, Д. Кваглино – М: Медицина, 1983. – 320 с. УДК...»

«ІІІ науково-практична конференція «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» корпоративній культурі підприємства; методу кластеризації для визначення кадрового резерву фармацевтичного підприємства для планування кар’єрного росту фахівців. Оцінювання персоналу на фармацевтичному підприємстві є складним, як в методичному, так і в організаційному плані процесом. Єдиної універсальної методики або стандарту, придатної для вирішення всього комплексу завдань, які ставляться до оцінки...»

«Формування ринкової економіки. 2011. № 25 Література 1. Березин И. С. Краткая история экономического развития: учеб. пособие. / И. С. Березин. — М.: Русская Деловая Литература, 1999. — 288 с.2. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О. П. Кириленко. — К.: НІОС, 2000. — 384 с.3. Кириленко О. П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): навч. посіб. / О. П. Кириленко. — Тернопіль: Економічна думка, 2000. — 243 с. 4. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади...»

«УДК 17.022:35.07/.08 М. Р. ВОЛЯНСЬКА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩАННЯ Визначено основні фактори, що негативно впливають на імідж державного службовця. Розглянуто заходи щодо його покращання. An this article basic factors that negatively influence on the image of office worker are defined. Measures are considered on his improvement. Термін “державний службовець”, на жаль, в українському суспільстві вже давно став негативно...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Праці IV міжнародного науково-практичного семінару 23–26 жовтня 2012 року Дніпропетровськ НГУ УДК 66.012:658.567.1:368.075.8 ББК 65.9(4УКР)-98 Е 40 Рекомендовано вченою радою Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»...»

«ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО» ЗА 2013 РІК 1. Прізвище, ім’я та по батькові: Анакіна Тетяна Миколаївна.2. Вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, асистент.3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Вплив Європейського Союзу на суверенітет держав-сусідів», 1 друк.арк. 4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Вплив Європейського Союзу на суверенітет держав-сусідів»,...»

«ЕКСПРЕС ІНФОРМАЦІЯ за 11-13 травня 2012 року м. Кіровоград Діяльність органів влади на місцях Висвітлення діяльності місцевих органів влади 11 травня під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря Василенка відбулася нарада з питання організації проведення виплат компенсацій втрат від знецінення грошових заощаджень колишнім вкладникам Ощадного банку СРСР. У нараді взяли участь: заступник голови Ленінської районної у місті ради Гуцу В.Г., начальник...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»