WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ПАСАЖИРСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ВЕЛИКОГО МІСТА І ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ Специальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Мірошник Олександр Іванович

УДК 338.93

ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

ВЕЛИКОГО МІСТА І ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ

Специальність 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Харків-1998

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економіки і менеджменту Харківського державного університету Міністерства освіти України Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту Харківського державного університету ЛЮБЧЕНКО ВІРА ЙОСИПІВНА

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор, генеральний директор НВО АКЗТ Харківський завод "Проммонтажелектроніка" ДИКАНЬ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ кандидат економічних наук, начальник головного управління економічного розвитку Харківського міськвиконкому ДУЛЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Провідна установа Харківська державна академія міського господарства Міністерства освіти України, кафедра менеджменту і маркетингу міського господарства, м. Харків Захист відбудеться 25 грудня 1998 р. о 1500 годині на засіданиі Спеціалізованої вченої ради Д 64.051.05 Харківського державного університету за адресою: 310002, Харків, вул. Мироносицька, 1, ауд. 3-23.

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського державного університету за адресою: 310077, Харків, пл. Свободи,4.

Автореферат розісланий 25 листопада 1998 р.

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Стороженко О.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми, що досліджується. Особливістю економічної ситуації, що склалася у великих містах України, є не лише глибока криза усіх галузей соціально-побутової інфраструктури міст: пасажирського транспорту, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, інформації та реклами, але й їх економічна роз'єднаність, неузгодженість і несполученість як у міжгалузевому плані, так із споживачем населенням міст.

Розширення території міст, зростання чисельності населення у них обумовлюють розвиток їх транспортних систем, виявляють транспортно експлуатаційні тенденції та тенденції у плануванні і проблеми, які особливо гостро відчуваються у великих містах (із населенням більшим, ніж 250 тис. чоловік), де у наявності є три чи більше види міського транспорту. Це пояснюється перш за все тим, що через механічний приріст населення відбувається освоєння нових, віддаленихвід центрів міста територій, а це, в свою чергу, стало причиною для зростання протяжності транспортних ліній, збільшення кількості пересадок і дальності пересувань.

Міський пасажирський транспорт є складовою частиною єдиної державної транспортної системи. На його долю припадає до 80% загального обсягу пасажирських перевезень.

Найгострішою проблемою міського електротранспорту України є значне зношення експлуатованого рухомого складу, який використовується як для розвитку транспортних систем, так і для заміни того, що відпрацював свій термін.

Таким чином, забезпечення рухомим складом за останні роки зменшилось у найбільших містах України на 5,5%. Фактична потужність трамвайних депо у більшості міст України складає 75%, а тролейбусних 50-60% від потреби. Рівень обслуговування населення міським транспортом не відповідає розрахунковим (нормативним) показникам транспортних схем. Випуск вагонів (машин) на лінію складає по метрополітену 98%, тролейбусів, трамваїв 72-74%.

Недостатній розвиток ліній метрополітену або ж і повна їх відсутність вимагає вносити поправку щодо збільшення рівня розвитку наземного транспорту.

Міський пасажирський транспорт формально є затратним навіть у промислово розвинених країнах. Крім одноразових інвестицій на будівництво нових ліній дотації там складають 40-60% від суми реальних експлуатаційних витрат. У противному разі він не був би доступним усім шарам населення.

Ступінь наукової розробки проблеми. Сама по собі проблема ефективного розвитку електротранспорту міст України не є новою. Вона постійно ставиться на порядок денний у великих містах держави. Однак, практичне розв'язання цієї досить гострої проблеми поки що не знаходить місця в жодному з великих міст України.

За часів існування СРСР у працях вчених Академії комунального господарства ім. К.Д.

Панфілова неодноразово поставали питання стосовно вдосконалення роботи, покращення техніко-економічних показників транспортних систем та ін. Однак системного підходу із економічної точки зору до розв'язання цієї проблеми і, тим більше, комплексного розвитку усіх видів пасажирського електротранспорту великих міст у авторів наукових праць із Академії не існувало. У вказаних працях розглядались лише окремі питання, які стосувались поліпшення роботи міськелектротранспорту (О.С. Садикова, Д.К. Томлянович, Д.К. Бузетті, М.Ю. Сімонов, Т.Б. Грушевська та ін.), це питання про раціональні принципи укладання розкладів, питання щодо створення системи управління безпекою руху на міському електротранспорті і ін.

Таким чином, можна констатувати той факт, що проблема ефективного розвитку пасажирського електротранспорту великих міст дуже мало розроблена і потребує пошуків шляхів її розв'язання.

Необхідність пошуку засобів і шляхів практичного розв'язання цієї проблеми у великих містах України і, зокрема, у місті Харкові, визначило мету, предмет дослідження, його логіку, а також коло питань, які розглядаються в даній дисертаційній роботі. Розв'язання цих задач підносить проблему розвитку міського електротранспорту у ряд актуальних проблем управління і регулювання економікою України.

Мета та основні задачі дослідження. Метою дослідження є визначення шляхів стійкого розвитку міського пасажирського електротранспорту на підставі вивчення і аналізу існуючого стану пасажирського електротранспорту міста Харкова та інших великих міст України.

У відповідності до поставленої мети дисертації визначені для розв'язання наступні основні задачі:

• вивчення і узагальнення основних аспектів розвитку пасажирського електротранспорту великих міст як в Україні, так і за її межами;

• аналіз і обгрунтування ролі пасажирського електротранспорту і його вплив на соціально-економічну інфраструктуру міста;

• техніко-економічні розрахунки потреби та спрацювання рухомого складу міського електротранспорту і його пасажирообігу;

• оцінка максимально можливої транспортної рухомості міського населення з використанням електротранспорту взагалі і метрополітену зокрема;

• економічна оцінка прибутків і витрат міських пасажирських перевозок;

• розробка загальної концепції програми стійкого розвитку міського пасажирського електротранспорту, і, зокрема, теоретичні і практичні положення стосовно системи управління його розвитком, розвиток інфраструктури міста і організаційні форми господарювання;

• розробка системи господарського механізму реалізації наміченої програми розвитку міського електротранспорту;

• прогнозована оцінка соціально-економічної ефективності роботи міського електротранспорту за умови практичної реалізації запланованих шляхів його розвитку.

Предмет та об'єкт дослідження. Предметом дослідження є комплекс проблем пов'язаних із ефективним розвитком міського пасажирського електротранспорту.

Об'єкт дослідження міський пасажирський електротранспорт, функціонуючий в умовах розвитку великого міста.

Загальна методика дослідження. Методологічною основою дослідження є економічна теорія управління, висвітлена у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. У процесі досліджень використані різноманітні методи економічного аналізу та моделювання, логічних узагальнень отриманих результатів, методи порівняльного аналізу, візуальнографічний метод, а також програмно-цільовий розгляд реалізації отриманих результатів. Основними джерелами інформації при проведенні даного дослідження були закони України, законодавчі та нормативні документи, статистична звітність Держкомстату та Харківського статистичного управління, документація та звітність Харківського трамвайно-тролейбусного управління та метрополітену, вітчизняна та зарубіжна література з економіки, а також дані обласних та міських організацій та власних досліджень у процесі апробовування окремих положень та розробок дисертаційної роботи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наукова новизна результатів дослідження.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що у ній вперше:

• сформульована мета та задачі стійкого розвитку міського пасажирського електротранспорту та необхідність управління таким розвитком на всіх ієрархічних рівнях;

• з'ясовані соціальні, економічні та екологічні проблеми великих міст України на сучасному етапі їх розвитку;

• обгрунтована необхідність процесу регулювання інтенсифікації розвитку окремих видів міського електротранспорту і комплексу сервісних послуг, які його супроводжують;

• визначені способи оцінки обсягу роботи метрополітену при різній завантаженості ліній під час перевезення пасажирів, інтенсивності перевезень, густини перевезень та ін.;

• сформульовано поняття щодо господарського механізму організаційної системи, а також визначені основні положення механізму реалізації програми ефективного розвитку міського електротранспорту.

Практична значимість дисертаційного дослідження.Практичне значення дисертаційної роботи в цілому полягає у тому, що в ній:

• проведено всебічне вивчення та дослідження проблеми становлення транспортної системи великих міст близького та дальнього зарубіжжя;

• виконані дослідження та аналіз роботи електротранспорту м. Харкова та з'ясовано його вплив на соціально-економічний розвиток міста в цілому;

• запропонована концепція стійкого розвитку електротранспорту великого міста;

• розроблена програма розвитку міського електротранспорту та господарський механізм її реалізації.

Положення та висновки даної дисертації були використані при розробці програми "Метрополіс" за безпосередньої участі у ній автора.

Ряд принципових положень, методичні підходи та рекомендації, викладені у дисертації, знайшли своє відображення у науково-дослідних роботах Харківського державного університету і, зокрема, у НДР "Основні напрямки регулювання ринкових відносин в Україні", номер державної реєстрації 0197U009318.

Особистий внесок здобувача. Переважна більшість наукових результатів, викладених у дисертації, отримані здобувачем особисто.

До них відносяться:

• розроблена загальна концепція стійкого розвитку пасажирського електротранспорту у великих містах та визначена сукупність функцій управління його поступового розвитку;

• розроблена загальна модель управління розвитком міського електротранспорту при означеній програмі, її практичної реалізації;

• розроблена схема господарчого механізму здійснення програми розвитку міського електротранспорту, а також пропозиції з оцінки соціально-економічної ефективності від реалізації програми.

У працях, опублікованих із співавторами, автору належать результати досліджень, які безпосередньо відносяться до розробки основних положень програми комплексного розвитку міського електротранспорту.

Апробація роботи. Основні положення дисертації доповідались і обговорювались на міжкафедральних семінарах, науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних.

За темою дисертації опубліковано 7 наукових статей, які достатньо повно відображають основний зміст дослідження, загальним обсягом 1,23 умовних друкованих аркушів.

Публікації результатів дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження відображені в 8 публікаціях загальним обсягом 2,96 умовних друкованих аркушів, з яких публікації обсягом 1,73 умовних друкованих аркушів належать безпосередньо автору.

Структура та обсяг роботи. Мета і задачі дисертації визначили наступну структуру роботи: вступ, 3 розділи, висновок, список використаних джерел, додаток.

У Вступі обгрунтовується вибір теми, її актуальність, визначаються методи, задачі, предмет та об'єкт дослідження, висвітлюється наукова новизна та практична значимість отриманих результатів.

У Розділі 1 "Пасажирські транспортні системи як об'єкт керування розвитком інфраструктури міста" проведено огляд літературних джерел за темою дисертації. У ньому також розглядаються загальні аспекти та проблеми розвитку сучасних транспортних систем великих міст України. Особливу увагу звернено на роль керування та регулювання розвитком транспортних систем в умовах становлення ринкових відносин. Показані загальні тенденції розвитку мережі пасажирського міського електротранспорту у великих містах та проаналізована ступінь забезпеченості населення транспортними та іншими послугами.

У другому розділі "Дослідження існуючого стану міського електротранспорту" поданий аналіз сучасного стану функціонування пасажирського електротранспорту м. Харкова за останні роки і, зокрема, рівень забезпеченості рухомим складом та техніко-економічні показники його роботи. Детально досліджуються різні аспекти роботи Харківського метрополітену, його транспортна рухомість та обсяги перевезень у теперішньому та майбутньому періодах.

У третьому розділі "Програма розвитку міського електротранспорту" викладена концепція можливого розвитку транспортної системи великого міста та ряд особливостей її діяльності у сучасних умовах. Особливе місце відведено програмі ефективного розвитку пасажирського електротранспорту, в тому числі формам господарювання, механізму комерціалізації, фінансово-економічним відношенням між суб'єктами управління і ін.

Показані загальна схема і послідовність реалізації наміченої програми. Дані методичні положення визначення соціально-економічної ефективності втілення запропонованої програми.

У заключному розділі "Висновки" підсумовані основні результати дисертаційної роботи.

Зміст дисертації викладено на 154 сторінках. Список використаних наукових джерел містить 147 найменувань. Робота містить 18 таблиць, 15 рисунків та схем і 5 додатків.

Основні конкретні наукові результати, які виносяться на захист:

• концепція ефективного розвитку міського електротранспорту;

• комплексна програма "Метрополіс" єдина загальноміська програма транспортно-комерційної мережі багатофункціонального призначення;Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Мартинюк Михайло доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ВЗАЄМОДІЯ ФІЗИЧНИХ І АСТРОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ГРАМОТНОСТІ МОЛОДІ Перенесення акцентів у сучасній природничо-науковій освіті із формування спеціально-предметних знань на формування природничонаукової грамотності передбачає відповідну інтеграцію зусиль окремих...»

«УДК 336.225 Короткевич О.В., канд. екон. наук старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України Багрій О.О. молодший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ Розглянуто міжнародний досвід оподаткування нерухомого майна на основі ринкової, орендної, кадастрової, нормативної вартості та площі нерухомості. Обґрунтовано підходи до визначення бази та ставки на оподаткування...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАМОЙСЬКА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 631.317.4 ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОТАЦІЙНОГО РОЗПУШУВАЧА ГРУНТУ 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Подільському державному аграрно-технічному університеті Міністерства аграрної політики України. Науковий керівник: кандидат технічних наук,...»

«2009 Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 38 УДК 311.42 ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ТА МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Семенюк М.М., Санакоєва М.А. (м. Запоріжжя) Анотації В статті дається аналіз структурних змін та особливостей механізму функціонування ринку праці в умовах кризи сучасної капіталістичної моделі ринкового господарювання та її трансформації в соціально-орієнтовану ринкову економіку. In the analysis of structural changes and features of...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи з дисципліни «Математичні методи в електротехниці» Донецьк – ДонНТУ – 2010 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи з дисципліни « Математичні методи в електротехниці » (для студентів спеціалізації 6.050702.03 “Електромеханічні системи автоматизації і електропривод”) Затверджено На засіданні кафедри...»

«УДК 339.137.2:339.5 Прокопенко Ольга Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, в.о. декана факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: СКЛАДОВІ ТА СТАН ЙОГО РИНКОВОЇ СТРУКТУРИ Визначено стан сучасного мотиваційного механізму інноваційного розвитку ринкового типу в результаті виокремлення складових мотиваційного механізму залежно від елементів ринку та оцінки дієвості кожної з виокремлених...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 1. 2010 г. С.353-359. УДК 340.132.6:711.455(477Ю75) ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КУРОРТ» Залозний М. Ю. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна У статті аналізуються теоретико-правові підходи щодо визначення терміну «курорт», розглядаються різні погляди з зазначеного питання та визначається їх вплив на законотворчу діяльність...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічних завдань 4-6 з дисципліни «Опір матеріалів» (для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання) Затверждено на засіданні кафедри технічної механіки Протокол № 6 від 23листопада 2004 р. Краматорськ 2004 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com УДК 539.3/6 Методичні вказівки до розрахунково-графічних завдань 4-6 з дисципліни «Опір матеріалів» (для...»

«ISSN 1813–6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №1 Машини легкої промисловості, обладнання та системи управління УДК 539:534 В.О. РУМБЕШТА, Н.М. МИШУК Національний технологічний університет України «КПІ» ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ПРУЖИН ЗАДАНОЇ ЯКОСТІ У статті запропоновано новий ефективний метод для оцінки якості пружин, який оснований на ефекті виникнення акустики при пружній деформації твердого тіла. Наведено основні методи для розрахунку фізичного параметру пружин – жорсткості. Ключові слова:...»

«УДК 342.03(477) СОРОКА Світлана Вікторівна, канд. політ. наук, доц. каф. держ. політики та менеджменту Ін-ту держ. упр. Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ Досліджуються механізми взаємодії уряду та парламенту згідно з Конституцією України в редакції 1996 та 2004 рр. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення існуючої моделі взаємодії Верховної Ради України...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»