WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ШОТ АННА ПЕТРІВНА

УДК 338.246:025.2:621.311

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІАЛУ

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ

ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ЛЬВІВ – 2009 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівській державній фінансовій академії Міністерства фінансів України Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Крикавський Євген Васильович Національний університет „Львівська політехніка” завідувач кафедри маркетингу і логістики Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Чукаєва Ірина Костянтинівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, головний науковий співробітник відділу паливо-енергетичного комплексу кандидат економічних наук Коцко Тарас Аркадійович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економіки Захист дисертації відбудеться „ ” 2010 р. о год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. Ст. Бандери, 12, ІУ н.к, ауд.209-А.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету „Львівська політехніка” (79013, Львів, вул. Професорська,1).

Автореферат розісланий: „ ” 2009 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, канд. екон. наук. Завербний А.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Інтенсифікація процесів ринкових перетворень в економіці України набуває особливого характеру в умовах реформування електроенергетичної галузі з причин її високої організованості, жорстких матеріальних зв’язків та виняткового значення для функціонування всієї країни. Адже вибудована за попередній період жорстка ієрархічна структура електроенергетичного комплексу централізовано здійснювала всі функції державного управління у стратегічній, тактичній та операційній площинах.

Очевидно, що потреба в імплементації ринкових конкурентних механізмів в таку жорстку структуру вимагає реалізації радикальних змін. Вибрана у державі політика роздержавлення та приватизації об’єктівелектроенергетики у супроводі із створенням єдиного оптового ринку електроенергії істотно послабила адміністративні системні зв’язки, чим, з одного боку, створено передумови для поглиблення конкурентних відносин у сфері енерговиробництва, а з іншого, ускладнено реалізацію цілей стратегічного розвитку електроенергетичної системи загалом. Тому виникає нагальна проблема повноцінно замінити колишні адміністративні системи сучасними ринковими еластичними системами, створеними на засадах партнерства із формуванням договірних відносин для спільного використання ресурсів, солідарного подолання кризових явищ тощо.

Найвдалішим такий перехід до гнучких договірних структур здійснено у галузях економіки, де відсутні жорсткі матеріальні зв’язки (сфера послуг, торгівля) і де зміни здійснювали на основі логістичних концепцій (автомобілебудування, виробництво побутової техніки тощо). Водночас, навіть у розвинутих країнах у сфері енергетики все ще переважає концепція вертикальної інтеграції у жорстких структурах на засадах власності, а не договірних, як це передбачає логістична концепція. З іншого боку, субституційні характеристики енергії як товару, обмежені можливості утримання в запасі, неможливість працювати „на склад” без особливих додаткових технологій, інші специфічні чинники спричиняють активізацію наукових досліджень щодо перспектив впровадження логістичних концепцій в енергетичній галузі з метою реалізації потенціалу логістичних рішень, традиційних цілей логістики, таких як, зниження загальних витрат, оптимізація запасів ресурсів і потужності, зростання оборотності активів, підвищення рівня обслуговування споживачів (якість, надійність, економічність).

Позитивно оцінюючи як новаторські результати досліджень відомих українських вчених щодо реформування енергосистеми України (В.Н. Амітана, І.В.

Алексєєва, Т.К. Вороновського, Є.В. Крикавського, О.Є. Кузьміна, Я.П. Ковалка, Т.А. Коцка, Й.М. Петровича, О.О. Лапко, І.В. Недіна, А.В. Праховника, Ю.І.

Стадницького, В.О. Точиліна, Є.В. Хлобистова, Н.І. Чухрай, І.К. Чукаєвої, О.Й.

Чабана, А.К. Шидловського, І.Р. Юхновського), російських (М.І. Воропая, В.Р.

Окорокова, Б.В. Папкова), білоруських (Л.П. Падалка), азербайджанських (Г.Б.

Гасанова), польських (Я. Бжоска), необхідно відзначити недостатність досліджень щодо адаптації до умов енергетики сучасних концепцій та інноваційних систем менеджменту, зокрема маркетингу і логістики. Передусім, ґрунтовних досліджень вимагають сфера договірних відносин учасників енергоринку, сфера утримання запасів ресурсів та потужностей, сфера інфраструктурного забезпечення функціонування енергетичних об’єктів. Зазначені сфери досліджень окрім зовнішнього чинника – попиту, найістотніше впливають на ефективність використання потенціалу (потужності) енергосистеми України загалом та її складових – генеруючих та постачальних об’єктів, а відтак, і на рівень загальних витрат. Вищеокреслені потенційні сфери досліджень відповідно вплинули на вибір теми дисертаційного дослідження, визначили мету та завдання дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково - дослідних робіт Львівської державної фінансової академії, а саме: „Розвиток інтеграційних процесів у фінансово - кредитній сфері у період фінансової глобалізації світової економіки” (номер державної реєстрації 0106U005416), „Розробка методологічних основ та критеріїв збалансованості фінансової системи України в контексті фінансової безпеки” (номер державної реєстрації 0106U005418).

Мета та основні завдання наукового дослідження. Метою роботи є розроблення теоретичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо запровадження логістичної концепції управління використанням потенціалу енергогенеруючих підприємств в умовах оптового ринку електроенергії (ОРЕ) України.

Для досягнення мети в дисертації сформульовано такі завдання:

– обґрунтувати доцільність використання логістичної концепції під час удосконалення структури та механізмів взаємодії учасників енергоринку;

– обґрунтувати умови та наслідки формування інтегрованих мереж на енергоринку України на засадах логістики в контексті впливу на використання генеруючої потужності;

– адаптувати концепцію товарного асортименту до умов функціонування енергогенеруючих підприємств на ОРЕ;

– визначити напрями підвищення ефективності використання потенціалу енергогенеруючих підприємств;

– розробити методичні положення щодо оптимізації управління витратами та часом готовності обладнання до використання.

Об’єктом дослідження є використання потенціалу підприємств електроенергетичної галузі в умовах функціонування ОРЕ.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади логістичного управління використанням потенціалу енергогенеруючих підприємств.

Для досягнення окресленої в роботі мети було використано такі методи дослідження: статистичного та порівняльного аналізу – для дослідження стану електромереж та тенденцій обсягів виробництва, споживання та експорту електроенергії в Україні – розділ 2, параграф 2.1; статистичні методи та методи прогнозування – для обґрунтування висновків щодо стану і особливостей трансформаційного процесу електроенергетики України – розділ 2, параграф 2.3;

методи системного аналізу – для обґрунтування логістичної концепції та прийняття логістичних рішень – розділ 3, параграф 3.1 та 3.2; методи порівняльного аналізу – для оцінювання функціонування енергосистеми України – розділ 2, параграф 2.3;

методи економічного аналізу – для оцінювання динаміки та структури ціни на електроенергію, – розділ 2, параграф 2.1 та 2.2; аналізу та синтезу – для обґрунтування структури тарифу на продажі в ТЕС електроенергії в ОРЕ – розділ 2, параграф 2.1; ідентифікації – для зіставлення концепції логістики з концепцією функціонування електроенергетичної системи України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інформаційною базою дослідження слугували праці провідних українських та зарубіжних вчених з проблем функціонування ринку електроенергії, нормативноправові та законодавчі документи у сфері енергетики, статистичні дані, бухгалтерська, фінансова звітність досліджених підприємств та аналітичні дані, одержані під час оброблення оперативно-технічної інформації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:

вперше:

– розроблено методичний підхід щодо раціоналізації структури системи ремонтного обслуговування електростанції, який на відміну від існуючих жорстких структур, передбачає упровадження еластичного стратегічного механізму за допомогою матриці АВС/MNP-аналізу (АВС – кількісно-вартісний поділ ремонтного обслуговування; MNP – поділ за свободою вибору форми ремонтного обслуговування) у поєднанні із операційним підходом за допомогою АВС/XYZаналізу (XYZ – кількісно-ймовірнісний поділ ремонтного обслуговування), що дасть змогу досягти подвійного ефекту (зниження загального рівня витрат та підвищення робочої потужності) завдяки встановленню оптимального рівня аутсорсингу;

набули подальшого розвитку:

– принципи та механізми розвитку структури та відносин суб’єктів господарювання на ОРЕ України та напрями упровадження логістичної концепції у діяльність енергосистеми України з метою трансформування її у відкриту макрологістичну систему, які на противагу існуючим інституціональним конфронтаційним відносинам дають можливість уникнути конфлікту цілей у сфері інтегрованого функціонування енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств;

– положення щодо ідентифікації раціональних структур ланцюга прямих поставок електроенергії стратегічним споживачам, що, на відміну від традиційних форм встановлення договірних відносин між генерацією та споживачами лише за посередництва ОРЕ, дає змогу уникнути або послабити витратні конфлікти між учасниками цього ланцюга та гармонізувати їх пріоритетні цілі щодо оптимізування використання потенціалу, досягаючи у підсумку підвищення ефективності використання потенціалу енергогенеруючих підприємств;

– засади ринкових відносин у трансакціях купівлі-продажу між енергогенеруючими підприємствами та ОРЕ упровадженням концепції товарного асортименту, якою на відміну від існуючого механізму розрахунків ОРЕ (згідно з Правилами ОРЕ) із енергогенеруючими компаніями, що ґрунтується на використанні єдиних тарифів на продаж електроенергії ТЕС, передбачається розрахунок за певний асортимент товарів (електроенергії) та послуг (утримання робочої потужності, утримання резерву за класами маневреності тощо). Упровадження концепції товарного асортименту дасть змогу підвищити прозорість встановлення тарифів та об’єктивність розрахунків завдяки коректному оцінюванню обсягу товарів та послуг, ліквідує практику перерозподілу коштів;

удосконалено:

– положення щодо доцільності застосування до умов функціонування ОРЕ комплементарного симбіозу двох підходів: моделі промислових мереж та моделі п’яти груп партнерів. Перший підхід дає змогу раціоналізувати внутріорганізаційні відносини між суб’єктами мережі, їх діями та використовуваними засобами за допомогою створення відповідних механізмів координації (ринкового, ієрархічного та інтеракційного) процесів у мережі. Другий підхід забезпечує статус-кво мережі щодо набуття та виконання ключових компетенцій суб’єктами мережі (партнерами) задля максимізації створюваної в мережі вартості.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні методичних положень щодо імплементації концепції логістики у функціонування оптового ринку електроенергії України, якою передбачено лібералізацію кон’юнктури на ньому та поглиблення інтеграційних відносин. Об’єктами впровадження можуть слугувати положення щодо використання концепції товарного асортименту у взаємовідносинах генеруючих підприємств із суб’єктами ОРЕ та споживачами електроенергії, положення щодо ідентифікації раціональних структур ланцюгів прямих поставок електроенергії та рекомендацій щодо упровадження стратегічного підходу до організування еластичної системи ремонтного обслуговування із застосуванням концепції аутсорсингу.

Результати дослідження прийняті до впровадження на таких підприємствах:

ВАТ „Західенерго” (довідка № 21–3351 від 30.09.2009р.) та ВАТ „Львівобленерго” (довідка № 104–3355 від 22.10.2009р.). Окремі положення дисертації використовуються у навчальному процесі Львівської державної фінансової академії під час викладання дисциплін „Управлінський облік”, „Економіка підприємства”, „Макроекономіка”, „Державне регулювання економіки” (довідка № 01-13/1176 від 15.10.2009р.) Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що викладені у дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті ідеї і положення, які є результатом особистої роботи здобувача.

Апробація результатів дисертації.

Основні результати досліджень доповідали на таких міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах:

„Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні” (м. Львів, 2004 р.), „Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (м. Львів, 2004, 2006, 2008рр.), „Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції ” (м.

Львів, 2007р.), „Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України” (м.

Тернопіль, 2008 р.).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 20 наукових праць, зокрема 9 – у фахових виданнях, з них 8 – одноосібних, два навчальних посібники та 9 публікацій у інших виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 28,9 друк.

арк., з яких особисто автору належить 22,03 д.а.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст дисертації викладено на 200 сторінках. Робота містить 25 таблиць та 27 рисунків.

Список використаних джерел складається із 190 назв.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Ляшок Аліна Вікторівна УДК 621.647.23 ПРИСТРОЇ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РОЗПИЛЕННЯ РІДИНИ В СИСТЕМАХ МЕХАТРОНІКИ Спеціальність 05.02.02 Машинознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки Національного технічного університету України «Київський...»

«Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація 3. Бур’янов О. А. Остеоартроз: генезиз, діагностика, лікування / О. А. Бур янов, Т. М. Омельченко, О. Е. Міхневич ; [за ред. О. А. Бур янова, Т. М. Омельченка]. – К. : Ленвіт, 2009. – 208 с.4. Корпан М. І. Остеоартроз: експериментально-клінічне обґрунтування ефективності фізіотерапевтичних факторів / М. І. Корпан, С. Магомедов, І. С. Чекман // Літопис травматології та ортопедії. – 2008. – № 1–2. – С. 76–78. Анотації У статті...»

«УДК 338 (470.4) Яковлєв Анатолій Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і маркетингу НТУ «Харківський політехнічний інститут»; Косенко Олександра Петрівна, к.е.н., доцент кафедри економіки і маркетингу НТУ «Харківський політехнічний інститут» ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ Запропоновані методичні підходи до визначення виробничого та інноваційного потенціалу промислового підприємства. Розглянуто особливості формування...»

«Конспект лекції на тему: «Основні завдання хірургічної служби в Україні. Охорона праці в галузі».1. Поняття про хірургію як розділ медицини. Нарис з історії хірургії. Зміст поняття «хірургія» Хірургія – це розділ медицини, який вивчає хвороби й травми, для лікування яких використовується оперативне втручання. Що ж є в теперішній час предметом уваги хірургів? Це захворювання, при яких операція є єдино можливим заходом:а) усі види відкритих та закритих пошкоджень опорно-рухового апарату, судин,...»

«Д. В. Зеркалов НТУУ «КПІ» 20 Науково-методичні документи Довідник Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM Київ „Основа” УДК 378.662 ББК 745 8я2 З-5 Зеркалов Д. В. НТУУ «КПІ» 2012. Науково-методичні документи [Електронний ресурс] : Довідник / Д. В. Зеркалов.– Електрон. дані. – К. : Основа, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-966-699-697-1 © Зеркалов Д. В.,...»

«hnu.at.ua/load/mizhnarodna_ naukovo_praktichna_internet_konferencija.13. Робул Ю.В. Холістична концепція ефективності маркетингу / Ю.В. Робул// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011.Т.2.– С. 124-130. 14. Саламацька О.Ю. Дослідження сучасної концепції маркетингу // О.Ю. Саламацька // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – №2 (11). – С. 210 – 216.15. Следзь С. Раніше підручники з маркетингу – нині музейні експонати // Дзеркало тижня. – № 20 (599). – 2006. 16. Унарова Я.Н....»

«Інститут соціології Національної академії наук України Галицький Володимир Михайлович УДК 316.334.22 ІНСТИТУТ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ — 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті соціології Національної академії наук України. Науковий керівник доктор економічних наук, професор Саєнко Юрій Іванович, Інститут...»

«УДК 338.1 О.Б. Наумов, доцент, канд. економ. наук, завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності Херсонський національний технічний університет Бериславське шосе, 24, м. Херсон, Україна, 7300 Е-mail: abnaumov@rambler.ru МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІНТЕГРОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА Запропоновано підхід до управління витратами інтегрованих виробництв на основі їх класифікації за локальними технологічними одиницями інтегрованого виробництва і за функціями системи. Постановка проблеми. Розвиток...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З КУРСУ «ПЕДАГОГІКА» для студентів IІI (спеціальності 6.070400 Біологія, Біохімія, Біофізика, Зоологія, Ботаніка, Фізіологія, Генетика, Мікробіологія та Вірусологія) та IV курсів (спеціальності 6.040106 Екологія) біологічного факультету на 2014-2015 н.р. Львів 2014 Практично-семінарські заняття з курсу “Педагогіка” для студентів IІI курсу біологічного факультету,...»

«Випуск 12, квітень 2011 Шановні колеги! Вресурсі рамк ах проекту Всесвітнього фонду природи «Збереження та стале використання природних в Українських Карпат» (за фінансування уряду Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю природоохоронних територій – Ужанського національного природного парку, Карпатського національного природного парку та природного заповідника «Горгани». У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про заходи, які відбулися у квітні у цих природохоронних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»