WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 330.47: 001.57 ТУРБУЛЕНТНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ КУРОРТНОРЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ Захарченко П.В., д.е.н., доцент Бердянський державний педагогічний університет Стаття присвячена вирішенню ...»

-- [ Страница 2 ] --

Слід зазначити, що мінливість максимальної швидкості поширення взаємодії в системах зумовлює циклічність економічного розвитку. Швидкість укладення угод суттєво зростає в періоди середньострокових економічних підйомів, а також на підвищувальних фазах довгих кондратьєвських хвиль економічної кон'юнктури. Зниження швидкості укладення угод рівнозначно падінню платоспроможного попиту [7, 8].

Відносна швидкість конкретного економічного процесу в курортно-рекреаційній системі може змінюватися по двох причинах: зміни максимальної швидкості поширення взаємодії в системі або швидкості конкретного процесу. Ці причини також зумовлюють турбулентні процеси в економіці курортно-рекреаційної системи як прояв переривчастого руху при відносних швидкостях. Таким чином, стійкість курортно-рекреаційної системи характеризує її стан при нульовій відносній швидкості елементів, які до неї належать. Хаос – стан системи при ненульовій швидкості поширення взаємодії.

Як було показано раніше, конкретні елементи рекреасистеми при збільшенні їх відносної швидкості під впливом збурень зовнішнього середовища випробують обертання. Причому основним чинником появи асиметрії служить стрибок швидкості системи в результаті різкого прискорення. У результаті зміни швидкісного режиму, що зумовлюється відносними швидкостями окремих елементів курортнорекреаційної системи, у ній формується вихровий рух як зона нестабільності з різноспрямованою динамікою ринкових показників. Вихровий ефект в рекреасистемі проявляється в результаті різкої зміни швидкості руху її елементів відносно максимальної швидкості поширення взаємодії в системі. Саме стрибки швидкості порушують збалансованість системи. Але при близькості швидкості руху елементів системи до максимальної швидкості поширення взаємодії ці стрибки незначні, і ефект обертання проявляється мінімально. Наприклад, міхури на фондовому та іпотечному ринках стали результатом прояву відносних швидкостей взаємозв'язаних процесів, або відмінностей у їх динаміці. Відповідно припинення турбулентного стану пов'язане з відновленням певної відповідності між швидкостями процесів у системі.

Із вищевикладеного матеріалу випливає важливий висновок: незважаючи на те, що нелінійні системи, зокрема курортно-рекреаційні системи, значно відрізняються в конкретних проявах і деталях, існують аналогії в їх організації і протіканні економічних процесів. Прикладом цього є механізми турбулентності.

Представлення їх у вигляді вихороподібних хвилевих структур з хаотичною динамікою дозволяє глибше зрозуміти ці процеси і відповідно будувати ефективніші стратегії їх усунення.

ВИСНОВКИ

Дослідження мінливості економічного середовища та зв’язаної з цим проблеми виникнення та розвитку процесів економічної турбулентності дозволили отримати наступні результати:

– доведено, що автохвильовий процес є невід'ємною складовою частиною активного економічного середовища і обумовлений він різними швидкостями протікання економічних процесів в підсистемах курортно-рекреаційної системи. Якщо різниця відносних швидкостей економічних процесів не велика, то в рекреасистемі розповсюджується плоска хвиля, яка приводить до звичайного коливання основних економічних показників. У випадку, коли різниця швидкостей перетинає допустимий поріг, порушується збалансованість процесів і в курортно-рекреаційній системі утворюється обертальна спіралевидна хвиля

– вихор, яка і приводить до виникнення турбулентних процесів в економіці;

– запропоновано теоретико-методологічний підхід, який дозволяє досліджувати функціонування економіки курортно-рекреаційної системи в умовах турбулентності. У його основу покладений сценарій виникнення та розвитку вихрових хвиль і моделювання економічних процесів, що відбуваються під їх впливом;

– побудовано модель виникнення вихрів та відповідно процесів турбулентності в умовах активного економічного середовища, у якому знаходиться курортно-рекреаційна система; виконано дослідження економіки такої системи в цих умовах;

Вісник Запорізького національного університету №3(15), 2012

– аналіз економічних процесів в курортно-рекреаційній системі свідчить, що причина турбулентності – у прояві відносної швидкості окремих підсистем рекреасистеми при збереженні максимальної швидкості поширення взаємодії в ній. Такий підхід дає можливість застосувати методи теорії хаосу для математичного опису турбулентності економічних явищ.

ЛІТЕРАТУРА

1. Котлер Ф. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності / Ф. Котлер, Дж. А. Касліоне ; [пер. з англ. під ред. Т. В. Співаковської, С. В. Співаковського]. — К. : Хімджест, ПЛАСКЕ, 2009.

— 208 с.

2. Турбулентность налоговых реформ : монография / [Юрий С. И., Крисоватый А. И., Майбуров И. А., Кощук Т. В.]. — К. : Знання, 2011. — 382 с.

3. Захарченко П. В. Модели экономики курортно-рекреационных систем : монография / П. В. Захарченко. — Бердянск : Издательство Ткачук, 2010. — 392 с.

4. Перспективы развития мировой экономики. — Washington, DC : Международный валютный фонд, 2011. — 260 с.

5. Эдгар П. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость / П. Эдгар. — М. : Мир, 2010. — 336 с.

6. Трубецков Д. И. Введение в синергетику. Колебания и волны / Д. И. Трубецков. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 224 с.

7. Бурлачков В. Турбулентность экономических процессов: теоретические аспекты / В. Бурлачков // Вопросы экономики. — 2009. — № 11. — С. 90—98.

8. Симо К. Современные проблемы хаоса и нелинейности / К. Симо, C. Смейл, А. Шенсине. — Ижевск : Ин-т компьютерных исследований, 2002. — 304 с.

УДК 519.866

КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ ПЛАНУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Хорошун В.В., к.е.н., доцент Запорізька державна інженерна академія У даній статті розглянуто актуальне питання моделювання доходної частини місцевих бюджетів.

Запропоновано концепцію моделювання процесів бюджетного планування. Удосконалено методику розрахунку доходної частини бюджету. За допомогою комплексу моделей побудовано прогноз доходів загального фонду на 2012 рік.

Ключові слова: бюджетна система, моделювання доходів, бюджетне планування, соціально-економічні показники.

Хорошун В.В. КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ

БЮДЖЕТОВ / Запорожская государственная инженерная академия, Украина В данной статье рассмотрен актуальный вопрос моделирования доходной части местных бюджетов.

Предложена концепция моделирования процессов бюджетного планирования. Усовершенствована методика расчета доходной части бюджета. С помощью комплекса моделей построен прогноз доходов общего фонда на 2012 год.

Ключевые слова: бюджетная система, моделирование доходов, бюджетное планирование, социальноэкономические показатели.

Khoroshun V.V. COMPLEX MODEL OF PLANNING AND ECONOMIC GROWTH PROFITABLE/ Zaporіzhzhya state engineering academy, Ukraine This article describes the actual modeling of the revenue part of local budgets. A concept modeling of budget planning. Improved methodology for calculating the revenue of the budget. Using complex models built general fund revenue forecast for 2012.

Key words: budget system, revenue modeling, budgeting, social and economic indicators.

Економічні наукиPages:     | 1 ||
Похожие работы:

«АНОТАЦІЇ Воробйова О.І. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ У статті досліджуються теоретико-методичні аспекти економічної і фінансової безпеки держави. На основі аналізу наукових поглядів учених обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку національної і світової економіки доцільним розглядати не фінансову чи економічну безпеку, а фінансово-економічну безпеку держави. Ключові слова: економічна безпека держави, фінансова безпека держави, фінансово-економічна...»

«Національний лісотехнічний університет України 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ УДК 004.94:674.047 Проф. Я.І. Соколовський, д-р техн. наук; асист. О.В. Мокрицька – НЛТУ України, м. Львів МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ В'ЯЗКОПРУЖНОГО ДЕФОРМУВАННЯ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ У рамках механіки гетерогенних середовищ синтезовано математичну модель напружено-деформівного стану деревини як трифазної системи, що складається з твердої (деревної речовини), рідкої і пароповітряної фаз. Визначальні співвідношення...»

«Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика Міжнародна науково-технічна конференція УДК 378.4+004.738.5 Гармонізація професійних та освітніх ІТ стандартів в Україні Автор: Т.В. Ковалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Вступ. Важливими пріоритетами для модернізації національної економіки є розбудова в Україні інноваційної інфраструктури IT-індустрії, включаючи освітню складову. Підвищення якості освіти в сфері ІТ та гармонізація...»

«УДК: 338.439.4 Т. В. Берестяна, ассистент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»1 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ Розглянуто чинники, які впливають на сучасну продовольчу безпеку, а також викладено головні шляхи її дотримування у світі та в Україні. Ключові слова: продовольча безпека, індекси цін, баланс продовольства, продовольча політика. Розсмотренно факторы, которые влияют на современную продовольственную...»

«1. ПІБ Фам Суан Вионг 2. Назва Удосконалення автоматизованого електроприводу робочих рухів шліфувальних верстатів для стабілізації технологічних параметрів 3. Спеціальність 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи 4. Місце роботи кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеського національного політехнічного університету 5. Де виконана дисертація кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеського національного політехнічного університету Міністерства...»

«Завдання з хімії на літо для учнів 11-х класів ДОМЛІ «Дніпро»Вивчити теоретичний матеріал за темами: 1. Розкрийте сутність ізомерії органічних речовин і охарактеризуйте її види.2. Охарактеризуйте будову молекул, властивості, застосування, добування насичених вуглеводнів. Поясніть механізм реакції заміщення.3. Охарактеризуйте будову молекул, властивості, добування, застосування етиленових вуглеводнів. Поясніть механізм реакції приєднання. 4. Охарактеризуйте будову молекули, властивості,...»

«УДК 669.017 М.В. Гутник РОЗВИТОК МЕТАЛОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ У ХХ ст.: ПЕРСОНАЛІЇ Розглядається наукова діяльність корифеїв металознавства в Україні у ХХ ст. Наводяться відомості про впровадження результатів наукових пошуків учених-металознавців. Висвітлюються нові напрямки металознавчої науки, що були започатковані у ХХ ст. Ключові слова: металознавство, металообробка, І.А.Фещенко-Чопівський, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. I.М...»

«Розділ 3. Педагогіка УДК 37.013.42 : 005.591.6 Ю. В. САПАРАЙ СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА ЯК ЗАСІБ УПРОВАДЖЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ У ПРАКТИКУ СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Обґрунтовано необхідність розробки соціальної програми як основного механізму впровадження інновацій до системи освіти та соціально-педагогічної роботи. Ключові слова: інноваційна діяльність, нововведення, програма, проект, соціальна програма, соціально-педагогічна робота. Обоснована необходимость разработки социальной программы как...»

«УДК 351.71:334.72 С. М. НАРОЖНИЙ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА Узагальнено теоретичні засади організації державно-приватного партнерства. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення організації державно-приватного партнерства в умовах розширення взаємодії держави та бізнесу. Ключові слова: державно-приватне партнерство, державні партнери, приватні партнери, відносини власності. The theoretical foundations of public-private partnerships (PPP) have been generalized....»

«Економічні науки Література 1. Ареф`єва О.В., Герасимчук Н.А. Управління формуванням підприємництва. – К.:Корпорація, 2006. -227 с.2. Ареф`єва О.В., Шнипко О.С. Суперечності розвитку як основне джерело загрози безпеці рівноваги економічних систем // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №3 – С. 57-62.3. Заруба В.Я. Концепция ценностей в управлении социально-экономическими системами // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць: Вип....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»