WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 330.47: 001.57 ТУРБУЛЕНТНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ КУРОРТНОРЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ Захарченко П.В., д.е.н., доцент Бердянський державний педагогічний університет Стаття присвячена вирішенню ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 330.47: 001.57

ТУРБУЛЕНТНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ КУРОРТНОРЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Захарченко П.В., д.е.н., доцент

Бердянський державний педагогічний університет

Стаття присвячена вирішенню проблеми дослідження механізму турбулентності в діяльності

курортно-рекреаційного комплексу. Відображені особливості його діяльності в умовах ринку,

обґрунтовується необхідність і методологія побудови динамічної моделі економічної турбулентності.

Ключові слова: курортно-рекреаційний комплекс, швидкість економічних процесів, ринкова мінливість, вихрові хвилі, турбулентність.

Захарченко П.В. ТУРБУЛЕНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ / Бердянский государственный педагогический университет, Украина Статья посвящена решению проблемы исследования механизма турбулентности в деятельности курортно-рекреационного комплекса. Отображены особенности его деятельности в условиях рынка, обосновывается необходимость и методология построения динамической модели экономической турбулентности.

Ключевые слова: курортно-рекреационный комплекс, скорость экономических процессов, рыночная изменчивость, вихревые волны, турбулентность.

Zakharchenko P.V. TURBULENT PROCESSES IN ECONOMICS OF RESORT-RECREATION SYSTEMS / Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine The article is devoted to solving of problem the researches of mechanism to turbulence in activity of resortrecreation complex. There are reflected peculiarities of health-resort activity in market conditions, and there are grounded necessity and methodology of construction of dynamic nonlinear model to economic turbulence.

Key words: resort-recreation complex, speed of economic processes, market volatility, vortex waves, turbulence.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасних умовах глобального розвитку, перед суспільством все частіше постають питання, вирішення яких набуває надзвичайно важливого значення для всієї спільноти. Економіка розвинених країн все частіше опиняється під впливом негативних фінансово-економічних тенденцій та кризових явищ, які підсилюються та прогресують завдяки викликам, що вже давно не мають лише локальний характер, та сконцентровані в рамках окремої країни. Отже, у сучасному світі з’являється нова економічна категорія, до якої все більше прикуті погляди представників наукової спільноти по всьому світу. Назва цієї категорії «економічна турбулентність», що розглядається в контексті теорії хаосу.

Термін «ринкова турбулентність» був запроваджений в економічний обіг Ф. Котлером та Дж. А. Касліоне. Це явище вони пояснювали з позицій принципів турбулентності в природі, де турбулентність характеризується агресивною, нестійкою поведінкою [1]. Тобто визначальними характеристиками турбулентності в природі є агресивність, непередбачуваність та хаотичність. Ці ж характеристики властиві переломним моментам у фазах ділового циклу.

З іншого боку, стан турбулентності в економічних колах вважається як перспективний, тобто при вдалому маневруванні, нестабільність створює потенціал та відкриває перед країнами нові можливості для розвитку. Для України, яка знаходиться в стані економічної турбулентності з частими і тривалими періодами кризи, на яку накладається ще і глобальна економічна нестабільність, такий стан є можливістю структурної та технологічної перебудови економіки, розвитку та зміцнення нових перспективних галузей, до яких слід віднести і курортно-рекреаційну сферу країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ Проблема турбулентності не нова в науці. Значну увагу механізмам турбулентності приділено у фізиці, зокрема Л. Д. Ландау був запропонований сценарій, який пояснював механізм виникнення турбулентності в гідродинамічних рівняннях, шляхом послідовного збудження все більшого числа мод.

Інший підхід був запропонований французьким фізиком Д. Рюелем. Спільно з Ф. Такенсом і С. Ньюхаусом було показано, що на тривимірному торі всюди існує щільна відкрита множина систем з підковою Смейла – фрактальним об'єктом, що має дробову розмірність. Таким чином, став можливий ще один сценарій виникнення турбулентності.

Дослідження механізмів турбулентності в економіці до недавнього часу було сконцентровано виключно у фінансовій сфері, зокрема при аналізі фінансових ринків, а також при аналізі розвитку подій світової фінансової кризи, її впливу на маркетингові стратегії глобальних суб’єктів ринкових відносин. У даний час дослідження процесів економічної турбулентності поширюються на інші сфери економіки України у зв’язку з особливої актуальності цієї проблеми [2].

Вісник Запорізького національного університету №3(15), 2012

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Турбулентність в економіці курортно-рекреаційних систем визначається як непередбачувані та швидкі зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищах організації, які впливають на її діяльність. І ця непередбачуваність посилюється в міру розвитку глобалізаційних процесів. Виходячи з цього, турбулентність в економіці курортно-рекреаційних систем можна визначити як невпорядкований рух, для якого характерні швидкі зміні ринкових тенденцій і сильні коливання економічних показників, на які досить важко впливати засобами економічного регулювання. Слід зазначити, що вживання цього поняття ґрунтується не на розробленій теоретичній і методологічній базі, а лише на інтуїтивному розумінні.

Таким чином, виникає необхідність розробки інструментарію для аналізу та практичного застосування цього механізму в економіці курортно-рекреаційних систем. Метою статті є побудова і дослідження моделі виникнення та розвитку турбулентних процесів, а також аналіз їх впливу на економіку курортнорекреаційного комплексу України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження мінливості економічного середовища традиційно вважається однією з найважливіших проблем економіки курортно-рекреаційних систем. Але історично основну увагу економісти приділяли виявленню закономірностей статичних станів економічної системи. Для характеристики стану економіки курортно-рекреаційної системи традиційно застосовують балансові співвідношення «попит – пропозиція», «доходи – витрати», «виробництво – реалізація», «заощадження – інвестиції». При цьому основну увагу приділяють чинникам досягнення рівноваги, але не чинникам її порушення. Тобто методи дослідження динаміки економічної діяльності курортно-рекреаційних систем застосовуються не достатньо.

На нашу думку, економічну динаміку курортно-рекреаційних систем можна визначити як сукупність процесів, що протікають з різною інтенсивністю, впливають один на одного, збігаються по напряму або різноспрямовані. У свою чергу, процес є зміною станів, що має певну швидкість. Для аналізу динаміки економічної діяльності курортно-рекреаційних систем основне значення мають не структурні, а процесні параметри системи і відповідно процесний підхід до її функціонування [3]. Найбільш складний прояв економічної динаміки – висока волатильність процесів, зумовлена значними відмінностями в темпах їх протікання і спрямованості. Серед економічної спільноти вважається, що нестійкість характерна, перш за все, для процесів формування цін, валютних курсів, біржових котирувань. Їх зміни представлені в часі складним, часто хаотичним рухом.

Але значна мінливість властива й іншим економічним процесам:

формуванню попиту і пропозиції на ринках чинників виробництва курортно-рекреаційного продукту, інвестуванню в курортно-рекреаційну діяльність, реалізації рекреапродуктів, проведенню розрахунків, формуванню доходів і витрат курортно-рекреаційних систем та ін.

В економічній аналітиці і багатьох наукових роботах [4, 5] склалося розуміння мінливості як коливань відповідних показників. Але її можна представити і як складний рух по спіралі, або утворення вихорів.

Одним з напрямів розвитку таких підходів є дослідження турбулентності, тобто процесів, що обумовлюють функціонування курортно-рекреаційних систем і еволюцію їх конкретних елементів.

Стан турбулентності економіки курортно-рекреаційної системи зазвичай визначається як хаотичний. Але таке трактування цього процесу недостатньо точне. Турбулентність проявляється як поле швидкостей, тобто рух з різними швидкостями елементів раніше єдиної системи. Ці елементи переміщаються не подібно до часток в броунівському русі, а проявляють просторову організацію, утворюючи вихори.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На початкових етапах дослідження економічної турбулентності основна увага приділялася передачі енергії від великомасштабних вихреобразних структур до дрібномасштабних. Така передача енергії приводить до втрати стійкості структур. У найзагальнішому сенсі під стійкістю розуміється збалансованість процесів в соціально-економічній системі. Це означає, що швидкості протікання основних економічних процесів рівні. Отже, відносна швидкість конкретного процесу, тобто його динаміка в порівнянні із загальною мінливістю системи, нульова. Виходячи з цього, динамічність курортно-рекреаційної системи можна трактувати як нерівність нулю відносної швидкості конкретних економічних процесів.

Стійкість характеризує статичний стан курортно-рекреаційної системи. Йому властива порівняльна пропорційність зміни конкретних процесів, при цьому відносна швидкість окремих елементів системи не виявляється. Але для турбулентності характерна така її величина, при якій настає режим вихрового обертання. Прискорення руху одних елементів поєднується з уповільненням відносної швидкості інших.

Чим більше елементів курортно-рекреаційної системи набуває відносної швидкості, тим сильніше турбулентна динаміка як переривчастий, вихровий рух.

Розглянемо механізм турбулентності за допомогою моделі виникнення вихрового руху. Будемо вважати, що курортно-рекреаційна система знаходиться в активному середовищі, яке характеризується безперервним розосередженим припливом енергії від зовнішнього середовища та її дисипацією.

Економічні науки

Зовнішнє середовище також є джерелом виникнення збурюючих дій, які мають різний вплив на функціонування курортно-рекреаційної системи. Нехай двовимірна мережа утворена елементами курортно-рекреаційної системи, які пронумеровані парою цілих індексів i та j. Стан кожного елемента n задається двома величинами ij та ij. Переходи між станами здійснюються відповідно до n співвідношення

–  –  –

ijn є концентрацією активатора у вузлі ( i, j ) в момент часу n. Будемо вважати, що у вузлах Величина відбуваються процеси розпаду та виробництва активатора (наприклад, спад або підйом ділової активності), причому активатор виробляється лише елементами, які знаходяться в даний час у збудженому стані

–  –  –

У випадку h 1, 0 g 1 елемент чекає переходу, доки не буде накопичено порогове значення h концентрації активатора – або за рахунок часової сумації, або завдяки припливу активатора одночасно від декількох сусідніх елементів. Таким чином, з’являється залежність швидкості поширення хвилі збудження від форми її фронту.

При порозі h 3 по середовищу починають поширюватися плоскі хвилі збудження зі швидкістю V 1.

Якщо активність середовища низька, то хвиля з часом скорочується і початкове збурення затихає. При більш високій активності середовища з хвилі збудження народжується обертальна спіральна хвиля, яка і породжує турбулентність. Результати комп’ютерного моделювання представлені на рис. 1.

Аналіз результатів моделювання (варіант 1) свідчить, що при недосить високій активності зовнішнього середовища хвиля має не суцільний характер. Між витками спіралі розташовані області, де елементи перебувають у стані спокою. При дуже високій активності зовнішнього середовища (варіант 2) хвиля стає суцільною, області спокою зникають, виникає турбулентний процес. Таким чином, можна стверджувати, що обертальні спіральні хвилі є головним типом самопідтримуючих структур в активних середовищах та мають високу стійкість.

Слід зазначити, що в сталому режимі фронт хвилі є нелінійною кривою, яка обертається з кутовою швидкістю. Це означає, що на відстані l від центру хвилі швидкість фронту дорівнює V l та необмежено зростає зі зростанням l. У зв'язку з цим віддалені ділянки фронту відстають, а сам фронт хвилі скручується в спіраль.

–  –  –

Якщо розглянути обертальну спіральну хвилю в тривимірному просторі, то можна отримати тривимірну хвильову структуру – вихор (рис. 2). За своїми властивостями вихор аналогічний спіральній хвилі [6].

–  –  –

Він повністю описується шляхом задання орієнтованої поверхні фронту. Усяка поверхня в тривимірному просторі володіє в кожній точці двома головними радіусами кривизни: R1 та R2. Можна стверджувати, що при малих кривизнах швидкість нормального зміщення ділянки фронтальної поверхні залежить від суми двох головних кривизн, тобто подвоєної середньої кривизни

–  –  –

– допустиме значення скрученості вихору, 1, 2 – коефіцієнти кривизни фронту, K c – критична де кривизна фронту, k – кривизна зростання фронту.

Таким чином, механізм турбулентності економіки курортно-рекреаційних систем являє собою виникнення обертаючої спіральної структури (вихору), яка характеризується основними параметрами та кінематичними рівняннями на основі хаотичної динаміки.

При аналізі турбулентності економіки курортно-рекреаційних систем велике значення має максимальна швидкість поширення взаємодії в системі. Знаючи цей показник, можна визначити відносну швидкість її конкретних елементів, оскільки він є параметром швидкістю руху системи в цілому.

Економічні науки

У курортно-рекреаційній системі взаємодія конкретних її елементів забезпечується виробництвом та реалізацією курортно-рекреаційного продукту. Саме швидкість реалізації рекреапродуктів можна вважати максимальною швидкістю поширення взаємодії в такій системі. Вочевидь, вона не збігається із швидкістю отримання коштів за вироблений курортно-рекреаційного продукт, тобто існує таке співвідношення V ( r ) V ( k ), де V (r ) – швидкість реалізації рекреапродуктів, V (k ) – швидкість

– коефіцієнт пропорційності.

отримання коштів за вироблений курортно-рекреаційного продукт, У випадку 1 швидкості обох процесів є рівними. Відповідно їх відносна швидкість дорівнює нулю, тим самим забезпечується основна умова стійкості курортно-рекреаційної системи. При 1 у рекреасистемі виникає загроза турбулентності, оскільки із-за нездатності отримання коштів відносна швидкість найважливішого процесу в курортно-рекреаційній системі стає ненульовою.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 330.115:658.1 Григорьєв В. С. бакалавр, Гук О. В. канд. економ. наук, ст. викладач Механізм розгортання кризи на підприємстві Вступ В умовах світової фінансової та економічної кризи необхідно досконально вивчити сутність кризи. В даній статті розглядається механізм розгортання кризи на підприємстві. Механізм поширення кризових явищ у межах економічної системи належить до найменш розроблених та зрозумілих понять, враховуючи складність та багатоаспектність феномену кризи. Дана стаття є...»

«РОЗДІЛ ІV. Фізіологія. 19. 2012 УДК: 577.3 Д. М. Ноздренко – науковий співробітник ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; О. П. Мотузюк – доцент кафедри фізіології людини і тварин Волинського національного університету імені Лесі Українки; О. В. Долгополов – лікар державної установи «Інститут травматології та ортопедії АМН України»; Д. О. Заводовський – аспірант кафедри біофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Зміна...»

«Національна академія державного управління при Президентові України Управління забезпечення міжнародних зв’язків 26 липня 2013 року випуск 8 (21) Інформаційний вісник napa.international@ukr.net Шановні колеги! У цьому номері пропонуємо до вашої уваги інформацію про можливість участі у науково-практичних конференціях, конкурси від Міжнародного фонду «Відродження» і дослідницькі стипендії в Університеті ім. Гумбольдта. Бажаємо успіхів і натхнення! Сторінка 2 Інформаційний вісник № 8 (21), 26...»

«Отже, соціальний аудит в Україні може стати сучасним інструментом соціального партнерства, який перетвориться з механізму розв’язання конфліктних ситуацій у систему гарантування економічної безпеки підприємств та вирішенні актуальних проблем соціально-економічного розвитку держави.1. Аудит и контроллинг персонала: [учебник. 2-е изд., перераб. и доп.] – М.: Издательство “АльфаПресс”, 2010. – 672 с. 2. Безбожний В. Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових...»

«Сергій ДЖЕРДЖ ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПИТАНЬ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В РЕГІОНАХ Громадська ліга Україна-НАТО, м. Київ Фундамент для існування і розбудови громадянського суспільства в Україні закріплений, передусім, в Конституції України, стаття 36 якої говорить „Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших...»

«Історія науки і біографістика. — 2010. — N 2 УДК 632.935:633/635(477)(091)“19” БОРОДІН Сергій Васильович, канд. техн. наук., провід. наук. співробітник відділу маркетингу ДНСГБ НААН України (м. Київ) ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ В САДІВНИЦТВІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ Робиться спроба дослідити використання засобів механізації та їх ефективність в аграрному виробництві України на початку ХХ століття. Предпринимается попытка исследовать...»

«РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО УДК 342.553 (477) ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ГАРАНТІЇ ПРАВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ» Абасов Г.Г., к.ю.н., нач. служби охорони громадського порядку Сімферопольське міське управління ГУ МВС України в АР Крим Стаття присвячена дослідженню гарантій прав місцевого самоврядування в Україні. У дослідженні надається авторське визначення гарантій прав місцевого самоврядування на підставі ґрунтовного аналізу та узагальнення існуючих точок зору...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ» Рекомендовано Вченою радою Навчально-наукового центру «Інститут біології», протокол №9 від 19 квітня 2011 року Конспект лекцій з курсу дисципліни спеціалізації «Біофізика мембран» для студентів кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології» К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький Це навчальне видання призначене для студентів кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології» Київського...»

«УДК: 338.516.4: 631 Н. В. СТАТІВКА ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Розглянуто проблеми розвитку земельних відносин в Україні з визначенням ролі і значення інститутів та інституціональних змін в економіці народного господарства To find out the problems of the development of the land related issues in Ukraine and institutional changes needed for their development Відтворення як безперервне відновлення процесу виробництва товарів, послуг,...»

«УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ Ільченко І.С. АРТ-ТЕРАПІЯ Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання Умань Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»УДК 159.98:7 ББК 88.5 К65.Рецензенти: Чудаєва Н.В. – кандидат психологічних наук, доцент. Сафін О.Д. – доктор психологічних наук, професор. Рекомендовано до друку вченою радою Інституту соціальної та економічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Протокол №...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»