WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«ПРОГРАМ А дисципліни Київ 2001 Підготовлено кандидатом юридичних наук, професором Г. С. Семаковим Затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін МАУП (Протокол № 4 від ...»

-- [ Страница 3 ] --

• інструкції.

2. Пояснення прийомів написання організаційних документів:

• положення як правовий акт, що визначає найголовніші правила організації та діяльності державних органів, їх структурних підрозділів, організацій, підприємств, установ, які їм підлягають;

мовні засоби і прийоми написання текстів положень;

• статути як юридичні акти, якими оформлюється створення підприємств та організацій, а також визначається їх структура, окреслюються їх функції, обумовлюється їх становище; мовні засоби і прийоми написання статутів;

• інструкція як документ, в якому викладено правила, що регулюють спеціальні сторони діяльності установ, а також службових осіб; мовні засоби і прийоми написання інструкції.

3. Практична робота із складання та редагування організаційних документів:

• типові положення; індивідуальні положення, розроблювані на основі типових положень; реквізити положень; структура тексту положення (загальна частина — преамбула); основні функції (що треба робити для виконання поставлених завдань); права;

порядок утворення; порядок організації праці; мовні засоби і прийоми складання текстів положень; орфограми; пунктограми;

• статути (типові та індивідуальні); структура індивідуальних статутів і їх реквізити; структура статутів і їх реквізити; зміст статутів; мовні засоби і прийоми складання статутів; орфограми;

пунктограми; порядок оформлення статутів; погодження й затвердження статутів;

• інструкція; структура тексту інструкції; реквізити; мовні засоби і прийоми написання інструкції; орфограми, пунктограми;

• посадова інструкція як документ, що визначає організаційноправове становище працівників у структурному підрозділі й забезпечує умови для його продуктивної праці; структура тексту посадової інструкції; реквізити; мовні засоби і прийоми написання посадової інструкції; орфограми; пунктограми; складання й редагування тексту посадової інструкції.

–  –  –

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Особливості написання рапорту як документа особового складу.

2. Правила написання заяви про прийняття на роботу.

3. Призначення наказів. Написання та редагування наказів.

4. Написання характеристики.

5. Особливості складання тексту автобіографії.

6. Правила оформлення службового листа.

7. Структура й реквізити телефонограми. Особливості тексту телефонограми.

8. Структура пояснювальної записки. Оформлення пояснювальної записки.

9. Складання й оформлення протоколу.

10. Складання й редагування текстів нормативних та індивідуальних ухвал.

11. Структура тексту посадової інструкції.

12. Структура трудової угоди.

13. Договір про майнову відповідальність матеріально відповідальних осіб.

14. Умови складання доручень.

15. Офіційно-діловий стиль — мова ділових паперів.

16. Нормативно-методична документація та діловодство.

17. Приймання, розгляд і реєстрація документів.

18. Порядок складання та оформлення документів. Документи для службового користування (ДСК).

19. Індексація документів.

20. Терміни виконання документів.

21. Накази, спільні накази.

22. Номенклатура.

23. Підготовка справ до зберігання.

24. Лексика, професійна термінологія, характерна для ділового стилю митника.

25. Актуальні питання ділового мислення: синтаксичний аспект.

26. Оформлення документів.

27. Датування документів.

28. Індексація документів.

29. Погодження документів.

30. Засвідчення документів.

31. Адресування документів.

32. Резолюція.

33. Позначки про походження та виконання документів.

34. Оформлення позначок про походження та виконання документів.

35. Оформлення копій документів.

36. Оформлення додатків до документів.

37. Вимоги до документів, що виготовляються машинописними засобами.

38. Розмноження документів.

39. Підготовка та оформлення документів до засідань колегіальних органів (колегії Держмитслужби України, Митно-тарифної ради тощо).

40. Оформлення документів про відрядження.

41. Порядок оброблення та надсилання вихідних документів.

42. Організація контролю за виконанням документів.

43. Складання номенклатур і формування справ.

44. Підготовка справ до зберігання та використання.

45. Функції діловодної служби.

46. Механізація й автоматизація діловодних процесів.

47. Ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом “Для службового користування” (“ДСК”).

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. — К., 1996.

2. Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.97 № 998.

3. Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.97 № 998 “Стосовно комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови”: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2000 № 1004.

4. Рішення Конституційного Суду України від 14.12.99 № 10-РП/99.

5. Інструкція з діловодства в митних органах: Затв. наказом Держмитслужби України від 06.04.98 № 184.

6. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893.

7. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств із зазначенням термінів зберігання документів: Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 № 41 // Офіц. вісн. України. — 1998. — № 38.

— Ст. 81.

8. Перелік документів, що утворюються в установах Державної митної служби із зазначенням строків зберігання: Затв. Головою Держмитслужби України та Начальником Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, жовтень 1997 р.

9. Бибик С. П., Михно І. Л., Пустовіт Л. О., Сюта Г. М. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. — К., 1997.

10. Блик О. П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. — К., 1988.

11. Блик О. П. Ділова українська мова для студентів усіх спеціальностей технічних вузів України. — К., 1996.

12. Блик О. П. Ділова українська мова. Програма. Методичні рекомендації: Для слухачів усіх спеціальностей військових вищих навчальних закладів України. — К., 1999.

13. Головащук С. Словник-довідник з правопису та слововживан-ня / За ред. В. Русанівського. — К., 1989.

14. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. / С. В. Глущик та ін. — К., 1998.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Навчально-тематичний план вивчення дисципліни “Митна документація”

Програмний матеріал до вивчення дисципліни “Митна документація”

Плани практичних і семінарських занять

Контрольні питання

Список рекомендованої літератури

–  –  –

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУПPages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-3.03 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГІГІЄНА ТА ГІГІЄНА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 0102 спеціальність фізична реабілітація 6.010200 (Шифр за ОПП) Львів 2013 рік РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Львівський державний університет фізичної культури, кафедра біохімії та...»

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 73 УДК 629.113 О.П. Сітовський, доцент, канд. техн. наук, В.М. Дембіцький, аспірант Луцький національний технічний університет вул. Львівська 75, м. Луцьк, Україна, 43000 sitovsky@ukr.net МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ МАКЕТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З ГІБРИДНОЮ СИЛОВОЮ УСТАНОВКОЮ Створено математичну модель процесу електричного гальмування макету транспортного засобу з гібридною силовою установкою у визначених умовах руху, встановлено...»

«УДК 551.4: 911.3 Ковальчук І. П., Актуальні питання прогнозування сельових Трофімова О. О. ризиків для потреб оптимізації управління сельовою небезпекою гірських регіонів Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ e-mail: kovalchukip@ukr.net, lelya_shel@mail.ru Анотація. У статті окреслено актуальність проблеми прогнозування ризиків прояву сельових явищ у гірських регіонах. Охарактеризовані найважливіші показники, які доцільно використовувати при прогнозуванні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА Я. І. Вовчук, Ю. О. Дорошенко, Д. Д. Поліщук, В. І. Сидоров «ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ» Частина МЕХАНІКА Навчально-методичний посібник за курсом загальної фізики Одеса «ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» «Основи фізичного експерименту», Частина 1, МЕХАНІКА: навчальнометод ичний посібник за курсом загальної фізики для студентів природничих спеціальностей / Укл. Я. І. Вовчук, Ю. О. Дорошенко, Д. Д....»

«РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ФАХОВА МАЙСТЕРНЯ «Тактичні інструменти МЕР: залучення інвестицій» Навчальний семінар «Інвестиційна діяльність органів місцевого самоврядування: механізми та інструменти» м. Луганськ «29» травня 2014 року Програма Час Реєстрація учасників. 10:30-11:00 Відкриття семінару. Бойко Н.І., виконавчий директор Луганського РВ АМУ 11:00-11:10 Основи інвестиційної діяльності: 11:10-11:40 Що таке інвестиції. Типові помилки визначення категорії «інвестиція». Законодавство України, яке...»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО УДК 821. 111 – 3 (73). 09 Л.О. Гречуха Черкаський державний технологічний університет бул. Шевченка, 470, м.Черкаси, 1800 E-mail: chstu@chstu.cherkassy.ua ТВОРЧІСТЬ В.С. БЕРРОУЗА: ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ ТА СТИЛЬОВІ АКЦЕНТИ (РОМАН «МАШИНА ПОМ’ЯКШЕННЯ») Розглядаються ключові теми та мотиви (контроль та залежність), до яких звертається Берроуз при написанні своїх творів. Аналізуються типи залежності, які автор називає базовими для сучасного йому суспільства. Значна увага приділяється...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Чернігівський державний технологічний університет НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі Тези доповідей 27-28 квітня 2011 р. Чернігів 2011 рік Друкується за рішенням Вченої ради Чернігівського державного технологічного університету. Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Новітні технології у науковій діяльності і...»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 2 (3), 2009 Економіка УДК 33.111.66 І. С. Каленюк, д.е.н., професор О. В. Куклін, к.пед.н., доцент ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ОСВІТИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ У статті досліджуються тенденції трансформації економічного механізму функціонування систем освіти в країнах світу в умовах сучасної глобалізації. В статье исследуются тенденции трансформации экономического механизма функционирования систем образования в странах мира в условиях современной глобализации....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2010. Вип. 43. С.13-19 Ser. econ. 2010. Vol. 43. P.13-19 УДК 336.5 РЕКРЕАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ Л. Гринів, Р.Славік Львівський національний університет імені Івана Франка 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18 e-mail: ratobor_88@ukr.net Перехід України до постіндустріального етапу розвитку передбачає поступову зміну структури економіки в сторону збільшення питомої ваги високотехнологічних виробництв і сфери...»

«УДК 539.3: 624.01 ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ДВОСКАТНИХ БАЛОК Теміргалієв В.А. Кандидат технічних наук Гриневицький Б.В. На сучасному етапі промислового будівництва України, широкого розповсюдження набули збірні залізобетонні попередньо напружені конструкції. Переваги таких конструкцій полягають в їх підвищеній міцності, тріщиностійкості та жорсткості. При проектуванні одноповерхових промислових будівель (рис. 1) доводиться перекривати прогони в межах 21-28 м. В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»