WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 342.97:347.44 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНІ Грушанський А.О., викладач Запорізький юридичний інститут ...»

УДК 342.97:347.44

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНІ

Грушанський А.О., викладач

Запорізький юридичний інститут

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Статтю присвячено адміністративно-правовим аспектам державної реєстрації договору комерційної

концесії в Україні та шляхам удосконалення даної процедури.

Ключові слова: договір комерційної концесії, державна реєстрація договору комерційної концесії,

державний реєстратор, Державний департамент інтелектуальної власності.

Грушанский А.А. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ В УКРАИНЕ / Запорожский юридический институт Днепропетровского государственного университета внутренних дел, Украина Статья посвящена административно-правовым аспектам государственной регистрации договора коммерческой концессии в Украине и путям усовершенствования данной процедуры.

Ключевые слова: договор коммерческой концессии, государственная регистрация договора коммерческой концессии, государственный регистратор, Государственный департамент интеллектуальной собственности.

Grushansky A.A. ADMINISTRATIVE-LEGAL PRINCIPLES OF COMMERCIAL CONCESSION AGREEMENT STATE REGISTRATION IN UKRAINE / Zaporizhzhya legal institute of Dnipropetrovs’k state university of internal affairs, Ukraine The article is devoted to the administrative-legal principles of commercial concession agreement state registration in Ukraine and to the ways of improvement of this procedure.

Key words: сommercial concession agreement, state registration of commercial concession agreement, state registrator, State department of intellectual property.

Інтенсивна інтеграція України у світове економічне співтовариство вимагала і вимагає вироблення ефективних законодавчих механізмів щодо передання прав на об’єкти інтелектуальної власності. У цьому контексті, безумовно, прогресивним кроком стало встановлення правового регулювання на рівні Цивільного та Господарського кодексів України договору комерційної концесії.

Так, стаття 1115 Цивільного кодексу України визначає договір комерційної концесії як угоду, за якою одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Згідно з положеннями статті 1116, предметом договору комерційної концесії є право на використання об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації [1]. Статтею 366 Господарського кодексу України передбачається більш узагальнене трактування предмета договору як права на використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві [2].

Положеннями статті 1118 Цивільного кодексу та ст. 367 Господарського кодексу передбачається обов’язкова державна реєстрація договору комерційної концесії. Проте на сьогодні в Україні досі не створено дієвого механізму для здійснення такої реєстрації.

Серед сучасних українських вчених і практиків дослідженням договору комерційної концесії займаються Г. Андрощук, Н. Месяшна, В. Нагребельний, Я. Сидоров, О. Тверезенко та інші.

Проте наукові дослідження, що проводилися раніше, більшою мірою стосувалися визначення правової природи, предмета та особливостей правового статусу суб’єктів договору комерційної концесії.

У той же час, на сьогодні можна говорити про наявність суттєвих проблем щодо реалізації сторонами договору своїх прав через недосконалість передбаченої законодавством процедури державної реєстрації договору комерційної концесії.

Цілями цієї статті є висвітлення недоліків державної процедури державної реєстрації договорів комерційної концесії та вироблення пропозиції щодо шляхів подолання цих недоліків.

Юридичні науки Відповідно до положень Цивільного кодексу державна реєстрація договору комерційної концесії є обов’язковою. Недотримання цієї умови не тягне за собою недійсність договору, проте позбавляє сторони права посилатися на нього у відносинах із третіми особами. Досить часто відсутність такого права стає вирішальним для відмови від укладення договору комерційної концесії, адже в такому випадку користувач фактично позбавляється можливості самостійного переслідування порушників його прав за договором, а правоволоділець може бути просто в цьому не зацікавлений, особливо з урахуванням того, що значну частину правоволодільців складають іноземні юридичні особи.

Чому ж на сьогодні механізм державної реєстрації таких договорів не працює? Справа в тому, що і Цивільний, і Господарський кодекси України містять положення про те, що державну реєстрацію договорів комерційної концесії має здійснювати орган, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця. Державній реєстрації також підлягає розірвання договору комерційної концесії. Таким органом відповідно до Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців” є державний реєстратор. Проте стаття 6 цього Закону, що встановлює перелік повноважень державного реєстратора, не передбачає можливість здійснення ним державної реєстрації договору комерційної концесії [3]. Наявність такої прогалини в праві дозволяє державним реєстраторам на практиці відмовляти в здійсненні реєстрації договору, оскільки вчинення ними такої юридичної значущої дії може трактуватися як перевищення повноважень та тягти відповідальність відповідно до діючого законодавства.

Більш того, на сьогодні немає жодного нормативно – правого акта, причому як законодавчого, так і підзаконного, що регулював би порядок проведення державної реєстрації, відкриття та ведення реєстрів договорів комерційної концесії.

Іншими словами, за більш, аніж шість років з моменту набуття чинності Цивільним та Господарським кодексами законодавство не приведено у відповідність до їх положень у частині проведення реєстрації договорів комерційної концесії. Та, на мій погляд, слід спочатку проаналізувати, а чи варто проводити таке узгодження?

Перший шлях вирішення цієї проблеми є радикальним і передбачає скасування державної реєстрації договору комерційної концесії як такої. Як приклад наводяться такі розвинені в правовому та економічному аспектах країни, як Канада, Великобританія, Німеччина, Італія, Японія, у законодавстві яких вимога обов’язкової державної реєстрації договору комерційної концесії взагалі відсутня. У Сполучених Штатах Америки реєструється не сам договір, а оферта правовласника [4].

Проте, очевидно, що держава бажає хоча б на перших порах залишити за собою контрольні повноваження щодо дотримання вимог законодавства при укладенні та розірванні вищезгаданих договорів. На мій погляд, у такому випадку слід змінити суб’єкта, який від імені держави має реєструвати договори комерційної концесії.

Справа в тому, що нині діюче законодавство в якості вимог до особи, що претендує на посаду державного реєстратора, передбачило: наявність вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи за фахом на державній службі не менше одного року, або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років. Отже, Законом від державного реєстратора не вимагається не тільки спеціалізована юридична освіта в галузі інтелектуальної власності, а навіть базова юридична освіта. Це особливо дивує з урахуванням того, що договір комерційної концесії за своєю правовою природою є набагато складнішим, аніж договори розпорядження правами на окремі об’єкти інтелектуальної власності, адже передбачає надання в користування комплексу прав, причому не тільки на торговельні марки, винаходи, корисні моделі, а й на такі специфічні об’єкті, як комерційний досвід та ділова репутація [5].

Отже, державний реєстратор, не володіючи сукупністю необхідних спеціальних знань, не спроможний дати правову оцінку договору комерційної концесії, що подається на реєстрацію, визначити наявність або відсутність суттєвих умов договору, визначити відповідність предмета договору вимогам чинного законодавства тощо.

То якого ж суб’єкта слід від імені держави вповноважити на проведення реєстрації договорів комерційної концесії? На мій погляд, таким суб’єктом має стати Державний департамент Вісник Запорізького національного університету № 3, 2010 інтелектуальної власності, адже він, відповідно до Положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, є урядовим органом державного управління, на який покладається здійснення державної реєстрації та ведення реєстрів щодо об’єктів інтелектуальної власності, а також здійснення реєстрації договорів про передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності, що охороняються на території України, та ліцензійних договорів [6].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Більш того, у складі Державного департаменту вже близько десяти років створене і функціонує Управління державних реєстрацій, економіки та інформаційного забезпечення інтелектуальної власності, що на професійній основі проводить попередню правову експертизу на наступну реєстрацію договорів передання прав на об’єкти інтелектуальної власності та ліцензійних договорів [7].

Звичайно скептики можуть зауважити, що Державний департамент інтелектуальної власності не має досвіду реєстрації передання в користування таких специфічних об’єктів, як комерційний досвід та ділова репутація, але ж подібного досвіду не має жоден із державних органів в Україні, і, за специфікою своїх повноважень, саме Держдепартамент має можливість опанувати таку практику найшвидше [8].

Таким чином, враховуючи вищенаведене, можна запропонувати наступні кроки щодо вдосконалення процедури державної реєстрації договору комерційної концесії:

Внести зміни до частини другої ст. 1118 Цивільного кодексу України та частини другої 1.

статті 367 Господарського кодексу України в частині передання повноважень щодо проведення державної реєстрації договору комерційної концесії від органу, що здійснив державну реєстрацію право володільця, до Державного департаменту інтелектуальної власності;

Доповнити п. 4 Положення “Про Державний департамент інтелектуальної власності” 2.

шляхом надання цьому органу повноважень щодо проведення державної реєстрації договору комерційної концесії;

Розробити проект нормативно – правового акта, що регулював би перелік документів, 3.

необхідних для реєстрації договору, процедуру його реєстрації та порядок ведення державного реєстру договорів комерційної концесії в Україні.

Реалізація цих заходів має сприяти початку функціонування механізму державної реєстрації договорів комерційної концесії в Україні, а, як наслідок, у найближчій перспективі – значному зростанню рівня інвестицій, причому як внутрішньодержавних, так і іноземних.

ЛІТЕРАТУРА Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40Ст. 356.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – 2.

№ 18, 19-20, 21-22. – Ст. 144.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України 3.

від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

Махинова А. Подводные камни франчайзинга / А. Махинова, Д. Кулык // Юридическая 4.

практика. – 2010. – № 4 (631). – С. 19-20.

Кулик О. Правове регулювання державної реєстрації договору комерційної концесії / 5.

О. Кулик [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

/ http://nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/pre/2009/Kulyk.pdf

Про затвердження положення про Державний департамент інтелектуальної власності:

6.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 997 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997-2000-%EF.

Офіційний веб-портал Державного департаменту інтелектуальної власності [Електронний 7.

ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/structure_2.html.

Нагребельний В.П. Договір комерційної концесії: хто має здійснювати державну 8.

реєстрацію / В.П. Нагребельний / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.yurincom.com/ ua/analytical_information/?id=1715.

Юридичні наукиПохожие работы:

«ЛЕКЦІЯ № 4-5 (Модуль 1) ТЕМА: СУЧАСНІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОРОСЛИХ ПЛАН 1. Методика фізкультурно-оздоровчих занять.2. Особливості формування, структура та зміст фітнес-програм.3. Класифікація фітнес-програм.4. Особливості професійної діяльності спеціалістів по оздоровчому фітнесу. ЛІТЕРАТУРА 1. Бальсевич В.К. Физическая культура длл всех и каждого. -М: ФиС, 1986. 128 с. 2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культури. Учеб. для ин-тов физ. культури. М:...»

«1. ПІБ Найденко Олена Валеріївна 2. Назва Керування асинхронним електроприводом механізму обертання з підвішеним вантажем 3. Спеціальність 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи 4. Місце роботи кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеського національного політехнічного університету 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України 6. Науковий керівник Герасимяк Ростислав Павлович, д.т.н, професор 7....»

«Scientific journal «TECHNOLOGICAL COMPLEXES», № 2(8), 2013 УДК 621.855.81(031) Кривий П.Д., к.т.н, Ляшук О.Л., к.т.н Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПРИВОДНИХ РОЛИКОВИХ І ТЯГОВИХ ПЛАСТИНЧАСТИХ ЛАНЦЮГІВ В роботі здійснено огляд та аналіз методів визначення несучої здатності приводних роликових і втулкових, а також тягових пластинчастих ланцюгів. Проаналізовані існуючі залежності для визначення допустимих зусиль для...»

«Г.І. ЛИСЕНКО, О.Б. ЯЩЕНКО, М.В. ОЛІЙНИК ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів і викладачів медичних вузів, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, курсантів інститутів і факультетів удосконалення лікарів Київ – 2002 УДК: 616.12-008.46-036.12 Рецензенти: керівник відділу серцевої недостатності Українського НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска, д. м. н., професор, Л.Г. Воронков...»

«УДК 664.014:637.131.8 Київський національний торговельно-економічРоманенко О.В., канд. техн. наук ний університет, Київ, Україна, e-mail: elenrom@ukr.net ЗАЛЕЖНІСТЬ ГРАДІЄНТА КАЛАМУТНОСТІ ЗАЛИВКИ РИБНИХ ПРЕСЕРВІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ЗБЕРІГАННЯ Romanenko E.V., Cand. Sc. (Tech.) Kyiv national university of trade and economics, Kyiv, Ukraine, e-mail: elenrom@ukr.net DEPENDENCE OF TURBIDITY GRADIENT FILL OF FISH PRESERVES FROM PRESERVATION TEMPERATURE Мета. Метою статті було встановлення оптимальної...»

«УДК 35.336.711.65 КОВАЛЕНКО Микола Миколайович, канд. екон. наук, доц. каф. екон. політики ХарРІ НАДУ СКЛАДОВІ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ЯК МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Досліджується поняття банківського нагляду як елемента механізму державного регулювання банківського сектору України. Розглядаються складові банківського нагляду за характерними класифікаційними ознаками, висвітлюються його функції та завдання. Ключові слова: банківський нагляд, етапи здійснення банківського...»

«№2 (53), том 3 Збірник наукових Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2011 Summary Prospects of development and increase of efficiency of fodder production are in economies of Vinnitsa area /Amons S.E., Melnic V.Ya. The state of forage base is analyzed and the ways of development of production of green crops are considered in the state. Grounded financial viability and prospects of development of industry of fodder production in a region. Keywords: forage area, fodder production, forage base,...»

«Інновації в суднобудуванні та океанотехніці ІII міжнародна науково-технічна конференція УДК 330.341.1 Удосконалення механізму інноваційного розвитку суднобудування України Автор: Голіков В.І., Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 06.09.2012 року Верховною Радою України було прийнято в цілому законопроект Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості згідно з яким, основними напрямами підтримки суднобудівної промисловості...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ На правах рукопису КОЛДОВСЬКИЙ В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 330.341.1:65.012.32:004.4 УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Спеціальність 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник – Козьменко Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор Суми – 2005 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ. ВСТУП.. РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ...»

«Половинець А.М., аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ Молодіжні громадські організації: критерії класифікації Досліджено підходи до класифікації молодіжних громадських організацій за різними ознаками, виокремлено характерні особливості молодіжних громадських об’єднань порівняно з іншими громадськими організаціями, запропоновано поділ за характером відносин молодіжних громадських організацій з органами влади. Ключові слова: молодь, державна молодіжна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»