WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Т.П. Усатенко. Школа, подібна до домівки: українознавчий тип освіти як проблема УДК 373.1(2) Т.П. Усатенко, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник (Інститут ...»

Т.П. Усатенко. Школа, подібна до домівки: українознавчий тип освіти як проблема

УДК 373.1("2")

Т.П. Усатенко,

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

(Інститут психології і педагогіки професійної освіти АПН України, м. Київ)

ШКОЛА, ПОДІБНА ДО ДОМІВКИ: УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ТИП ОСВІТИ ЯК ПРОБЛЕМА

У статті розглядається українська національна школа-домівка, життєдіяльність якої ґрунтується на

українознавчих засадах, як закономірний цивілізаційний процес переходу від школи, суголосної індустріальній добі, до школи культурно-інформаційного постіндустріального суспільства.

Значна кількість законів, постанов, проектів, концепцій і, нарешті, Національна Доктрина розвитку освіта України спрямовані на подолання кризового стану в українській освіті, зокрема на науково-педагогічному організаційному і технологічному рівнях. Реформуванням освіти в перехідний період підготовлено ґрунт для осмислення української національної школи в суголоссі з цивілізаційними процесами, пов'язаними не лише з інформаційно-технологічними проривами, але й з еволюцією людства і всієї планети, що породжує інтерес до таких не до кінця осмислених процесів, як перехід планети Земля і всього живого на ній в нові умови існування, в нові енергії, нові виміри, творення нової людини. Ці процеси проявляються в інформації, в прагненні цивілізації до духовності, в пошуках шляхів заміни зматеріалізованої, неініціативної освіти, наповненої механістичним набором знань і вмінь, на освіту духовну, особистісну, таку, що безкінечно оновлюється.

Творення національної освіти в Україні збіглося з часом, коли змінюються стереотипи, які здавалися непорушними, змінюється система цінностей, критерії оцінки будь-якого явища і не лише української спільноти, яка розбудовує свою державу, а й усієї людської цивілізації, що в новому тисячолітті виходить на якісно новий рівень розвитку.

Світ постіндустріального суспільства, до якого ми швидко входимо, далекий від нашого минулого досвіду, з укоріненими ідеями та принципами індустріальної доби, що утвердилися в останні 300 років. Індустріальне суспільство породило багато типів шкіл. Проте якби вони не характеризувалися, ключ для їхнього розуміння розкривають могутні зміни, спричинені промисловою революцією, що накотилася на людство як трасформація аграрно-традиційного устрою. Коли економічне виробництво перемістилося з поля та домашнього господарства на завод, постала гостра потреба підготовити до нових умов життя дітей, виховати людей промислової дисципліни. Наслідком цього постала одна з головних структур усіх суспільств загальна освіта. Організована на фабричний зразок, загальна освіта давала навички читати і писати, навчала початків арифметики, історії та інших предметів. Це був"відкритий курс навчання". Але під ним лежав невидимий, або "прихований курс навчання", що був набагато головнішим. Він складався (і таким залишається й тепер у більшості індустріальних держав) з трьох курсів: пунктуальності, вміння підкорятися й уміння виконувати механічну, одноманітну працю. Для заводської праці, особливо на складальному конвеєрі, були потрібні вправні робітники, причому такі, які виконували б накази керівництва без запитань. Потрібні були чоловіки і жінки, готові бути виконавцями біля машин чи в конторах, люди, які ретельно виконували б важкі, одноманітні операції. Загальна державна освіта була, безперечно, гуманним кроком уперед.

Проте школа з середини дев’ятнадцятого сторіччя з покоління в покоління формувала з молодих людей податливу, керовану робочу силу того типу, який був потрібен електромеханічній технології та складальному конвеєру [1: 35, 36].

Ключові ідеї індустріального періоду знецінюються, замінюються або перетворюються на значно більш впливові теорії. Нині ми знову перебуваємо на початку історичного технологічного стрибка, а нова система комунікаційно-інформаційного виробництва, що тепер формується, вимагає радикальної перебудови всієї системи життєдіяльності особистості, держави, людства, а освіти передусім. Сьогодні, в час глобалізації, ми стоїмо на порозі нової доби синтезу, повернення до великомасштабного мислення, до загальної теорії та складання частин докупи, до особисто орієнтованого навчання. Такі процеси корінним чином впливають за зміст освіти, побудованого з початку ХІХ ст. на основі диференційованих знань. Перехід з однієї інформаційної сфери в іншу змінює наші відчуття, особисту поведінку, світ образів.

Дитина аграрно-традиційного суспільства, виростаючи в селі, що змінювалося повільно, будувала свою модель реальності, користуючись образами, з обмежених джерел інформації: учителя, священика, керівника або службової особи і, насамперед, від сім’ї, родини, людей найближчого оточення. Діапазон образів сільської дитини пов’язаний з природою, господарською діяльністю. Індустріальне суспільство збільшило кількість каналів, з яких індивід формував свою картину реальності: пошта, телефон, газети, масові журнали, музеї і бібліотеки, радіо, телебачення.

Сучасна інфосфера характеризується різними друкованими і віртуальними потоками, що спрямовані на окремі групи населення, стандартизованою образністю, короткими модульними образами інформації реклами, команда, теорії, уривки новин, нову образність.

В умовах інформпотоків, далеких від ментальних моделей, людині більш складно визначитись у культурі, але це веде до компетентніших індивідів, більшої індивідуальності, стійкішої етнонаціонально усвідомленої особистості. Комп’ютери, зберігаючи величезні знання, сприяють зміні суспільної пам’яті, розтягують межі інтелектуальних можливостей, роблять можливим потік нових теорій, ідей, ідеологій, мистецького прозріння, технічного розвитку, економічних та політичних нововведень, про які люди раніше не думали й не мали найменшого уявлення.

Якщо нам випало бути учасниками переходу від попередньої системи освіти до нової, яка набуває національного змісту, якщо ми хочемо зберегти власне "я", то так важливо навчитися розпізнавати (і Т.П. Усатенко. Школа, подібна до домівки: українознавчий тип освіти як проблема створювати) нові паростки освіти. Із багатьох проблем, що стосуються шкільної освіти, виділимо школу як інноваційну систему: "Школа, яка існує тут і тепер, не дана раз і назавжди, вона має змінюватися і пристосовуватися до змін, що відбуваються навколо", пише відомий польський учений Ч. Куписевич [2: 94].

На межі століть у педагогічних колах України заговорили не лише про школу Монтессорі чи вальдорфську Р. Штейнера, а й про школу вільну, вільного розвитку (Німеччина), діалогу культур (В. Біблера), школу "Анналів" (Франція), Ієна-план, Декролі, єдину школу союзу рішучих реформаторів, колумбійську школу розумової зрілості, школу майбутнього, школу завтрашнього дня, чартерні школи, школи-магніти, громадські школи (Англія), незалежні школи (США), школи співробітництва (Японія) та інші. З’являються концепції школи-родини (Т. Усатенко, М. Стельмахович, П. Кононенко), козацької школи (Ю. Руденко, В Каюков), школи духовності, школи ментальності (А. Фурмана) та ін.

Етапним явищем у розробці національної школи в Україні (на початку ХХ ст. були створені концепції української школи Я. Чепігою, І. Ющишиним, С. Русовою) є Державна національна програма "Освіта. Україна XXI ст.", Національна доктрина розвитку освіти, в яких демократизація й гуманізація визначені пріоритетними в розбудові національної школи. Важливим чинником гуманізації й демократизації освіти в Україні виступає українознавство, парадигма якого охоплює проблеми інтелектуалізації виховного і навчального процесу, зібрання і введення в навчальний та виховний процес важливих для сучасності етнокультурних, етнопедагогічних надбань, вироблених українством на материзні та за межами Батьківщини. Українознавча парадигма доповнює усталене твердження про школу як соціальний інститут суспільства, ;положення про школу як культурнонформаційний, екологічно-валеологічний тип освіти, що охоплює філософію освіти, діалог культур, суб’єктсуб’єктні стосунки, особистісно-орієнтоване навчання, квантово-синергетичну картину світу, структурування знань на українознавчій основі, рівнозначне поцінування традицій та інновацій.

Школа на українознавчих засадах це пошук свого коріння, збереження в глобалістичному світі: "Ми ж Україну відкриваємо в Україні, і це нікому не загрожує ні втратою територій, ні духовних цінностей. Це лише вимагає перегляду звичної схеми" [3: 30].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Життєдіяльність школи, наближеної до домівки, стосується фундаментальних параметрів етнонаціональної культури і насамперед центрального поняття Дому. Українська національна школа-домівка це спільнота учнів, учителів, батьків, громади, зусилля яких спрямовані на створення середовища в школі, наближеного до родинного, де дитина, здобуваючи цивілізаційні знання в новітніх технологіях, зберігає родинні, етнічні, національні цінності, росте громадянином держави Україна, рівноправним учасником світового співтовариства [4: 203-210].

Школою-домівкою може бути загальноосвітня школа, і гімназія, і ліцей і ПНЗ. Школа-домівка, що відповідає викликам часу, акцентує увагу на проблемах, які співзвучні сучасним цивілізаційним підходам. У стратегії розвитку освіти, що обнародована під патронатом ЮНЕСКО в 1999 р. Федеріко Майором, у стратегії розвитку освіти у Польщі до 2020 року (проект) Чеслова Куписевича, в концепції школи-домівки багато подібних ознак. Спільним є твердження про еволюцію освітніх закладів з метою їх перетворення в більш автономні, ніж у наш час, з тим, щоб пристосувати освіту до потреб окремих колективів, місцевих умов. Замість школи, яка нав’язує всім учням однаковий темп роботи на уроці, ставлячи перед учнями ідентичні вимоги, має зайняти модель "індивідуалізованої школи". Покращення освіти сприймається як інтегральний процес освіти і виховання. Повністю відповідає школа-домівка активізації міжнародної освітньої проблеми "як жити разом", а також знанням "знати, чому", "знати, як", а не як донині "що знати".

Школа має організовуватися не за роками народження, а на рівні виявлення здібностей, нахилів, вибору індивідуальних програм навчання. Школа нової генерації є центром культурно-просвітницького життя регіону, пов’язаного з виробничо-господарською діяльністю, культурно-політичною життєдіяльністю.

Подібні проблеми спостерігаються також і в проекті, де діти розглядаються як партнери у здійсненні соціальних змін [5: 184-198].

Отже, йде процес пошуку школи ХХІ ст., тому закономірне існування протиріч, різних поглядів. Не є винятком і діалог освітян про українську національну школу та її фундаментальні засади школу і родину (сім’ю), рідний дім. Інтерес до цієї проблеми зумовлений багатьма факторами: в сім’ї, родині, рідній оселі, вічних та незнищених людських спільнотах, цивілізація шукає порятунку. Родинна етнопедагогічна система догляду за дитиною, її песщення, "виведення в люди", школа, подібна до домівки, повноправно входить у сферу наукових досліджень педагогів, медиків, соціологів та ін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Тоффлер Е. Третя хвиля: міжнародний футурологічний бестселер. К.: Всесвіт, 2000. 475 с.

2. Куписевич Ч. Некоторые проблемы педагогической теории и практики на пороге ХХІ века. К.: ІВЕ, 2005. 131 с.

3. Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала. К.: ІЗМН, 1999. – 173 с.

4. Усатенко Т. Українська національна школа: минуле і майбутнє. К.: Наукова думка, 2003. 285 с.

5. Лактіонова Г., Вільямс С. Діти як партнери у здійсненні соціальних змін // Права дитини: сучасний досвід та інновації.

К.: Либідь, 2005. 253 с.

Матеріал надійшов до редакції 4.09.2005 р.

Т.П. Усатенко. Школа, подібна до домівки: українознавчий тип освіти як проблема Усатенко Т.Ф. Школа, подобная родительскому дому: украиноведческий тип просвещения как проблема.

В статье рассматривается украинская национальная школа, уподобленная родительскому дому, жизнедеятельность которой основывается на украиноведческой основе, как закономерный процесс перехода от школы, созвучной индустриальной эпохе, к школе культурно-информационного постиндустриального общества.

–  –  –Похожие работы:

«КАРАЇМИ МЕЛІТОПОЛЬЩИНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Народам, які не мали такого трагічного минулого, як наш народ, і які пройшли нормальну еволюцію, подібна ідея не така вже й потрібна – їм не треба відроджуватися, виходити з глухого кута, робити ривок до прогресу. А нам це необхідно. Зважаючи на викладене, можна зробити наступні висновки: етнополітика є найбільш ефективною, якщо спирається на україноцентризм, який передбачає згуртування українського суспільства, усіх громадян України на принципах...»

«Педагогічні технології навчання фізичної культури УДК [37.016:796.5]-057.874 Тетяна Гнітецька, Ірина Войтович Досвід організації профільного навчання за спортивним напрямом (профіль – туризм) Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Прийняття Концепції профільного навчання школярів в Україні (2003 р.), у якій визначено спортивний напрям профілізації, має важливе соціальне значення у зв’язку з проблемою збереження здоров’я...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І.ПИРОГОВА НЕРЯНОВ КИРИЛО ЮРІЙОВИЧ УДК618.73-06:616.61-002.3 ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЛАКТАЦІЇ У ЖІНОК З ПІЄЛОНЕФРИТОМ 14.01.01 – акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Вінниця – 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України. Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент, завідувач...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Західний науковий центр НАН України і МОН України Інститут фізики міцності і матеріалознавства Інститут сучасної механіки Університету Блеза Паскаля Таллінський технологічний університет Ягелонський університет Університет імені П’єра і Марії Кюрі Могилівський державний університе продовольства Тернопільська обласна організація Українського союзу науково-технічної інтелігенції ЗБІРНИК ТЕЗ...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Новицький Юрій Леонідович УДК 666. 943 НИЗЬКОЕНЕРГОЄМНІ ЦЕМЕНТИ, МОДИФІКОВАНІ КОМПЛЕКСНИМИ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ 05.17.11 технологія тугоплавких неметалічних матеріалів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів 2010 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність роботи. Аналіз тенденцій світового розвитку будівельної галузі свідчить про необхідність збільшення рівня споживання портландцементу, що...»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 1 (9), 2011 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УДК 336.14 М. П. Вербовий, викладач РОЛЬ І МІСЦЕ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ У ФІНАНСУВАННІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У статті розглядаються історія виникнення, основні принципи функціонування казначейської системи обслуговування Державного бюджету України та інших країн світу, її вплив на фінансово-господарську діяльність бюджетних установ країни. В статье рассматривается история...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА Телефанко Богдан Миколайович УДК 343.848:159.92(477) ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З КРИМІНАЛЬНО–ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО АМНІСТІЮ АБО АКТА ПОМИЛУВАННЯ Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі кримінального права та...»

«ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА © 2007 Adobe Systems Incorporated. Усі права захищені. Посібник користувача Adobe® Bridge CS3 та Adobe® Version Cue® CS3 для Windows® та Mac OS Якщо цей посібник розповсюджується разом з програмою, що містить угоду з кінцевим користувачем, цей посібник, а також програма, описана в ньому, постачається за ліцензією і може використовуватися і копіюватися лише у відповідності до умов ліцензії. Якщо тільки не дозволено за іншою ліцензією, жодна частина цього посібника не може...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни Оцінка земель та нерухомості для студентів напряму підготовки 6.060101 – Будівництво всіх форм навчання Вінниця ВНТУ 2009 Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни Оцінка земель та нерухомості для студентів напряму підготовки 6.060101 Будівництво всіх форм навчання Затверджено Методичною...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Криворучко Дмитро Володимирович УДК 621.9.01:519.6 (043.3) НАУКОВІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РІЗАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ Спеціальність 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Харків – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»