WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«МЕТОДИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ ...»

-- [ Страница 3 ] --

5. Теслюк В. М. Модель мікроакселерометра ємнісного типу для автоматизованого проектування / В. М. Теслюк, Р. В. Загарюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. –Львів, 2006. – № 564. – С. 90 – 93.

6. Теслюк В. М. Розробка VHDL-AMS моделі ємнісного акселерометра пластинчастої конструкції / В. М. Теслюк, Р. В. Загарюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2007. – № 604. – С. 76 – 80.

7. Теслюк В. М. Pозробка vhdl-ams моделі ємнісного акселерометра зустрічнострижневої конструкції / В. М. Теслюк, Р. В. Загарюк, Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі, С. І. Бобало // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів, 2008. – № 626. – С. 110 – 115.

8. Теслюк В. М. Розрахунок та аналіз вихідних параметрів мікроакселерометра ємнісного типу / В. М. Теслюк, Ю. О. Кушнір, Р. В. Загарюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів, 2007. – № 591. – С. 124 – 130.

9. Lobur M. Using Petri nets in MEMS design / М. Lobur, V. Teslyuk, R. Zaharyuk, V. Antonyuk // Journal of Warsaw University of Technology: Machine Dynamics Problems. – Warsaw, Poland : Publishing House, 2006. – Vol. 30 – № 4. – P. 29 – 36.

10.Пат. 88405 Україна, МПК (2009) G01P 15/125. Пристрій для вимірювання прискорення / Загарюк Р. В., Іванців Р.-А. Д., Лобур М. В., заявник і власник Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, Національний Університет “Львівська політехніка”. – № а 2008 03858; заявка 27.03.08; опубл.

12.10.09, Бюл. № 19.

11.Zaharyuk R. Analysis of the linear acceleration measurement methods / R. Zaharyuk // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2008):

Proc. of the IVth Intern. Conf. – Lviv–Polyana, 2008. – P. 134 – 137.

12.Zaharyuk R. Overview of CAD tools for microaccelerometer’s design / R. Zaharyuk // Computer Science and Engineering - 2007 (CSE-2007): Proc. of the IInd Annual Intern. Conf. – Lviv, 2007. – P. 32 – 33.

13.Teslyuk V. Mathematical model of the capacitive accelerometer / V. Teslyuk, R. Zagaryuk, M. Pereyma // Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM’2005): Proc. of the VIII-th Intern. Conf. – Lviv–Polyana, 2005. – P. 525 – 526.

14.Teslyuk V. Modeling of capacitive accelerometer / V. Teslyuk, R. Zaharyuk, I. Chura, V. Karkulyovskyy // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2005): Proc. of the 1st Inter. Conf. – Lviv–Polyana, 2005. – P. 52 – 53.

15.Teslyuk V. Model of capacitive microaccelerometer / V. Teslyuk, R. Zaharyuk //

Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2006):

Proc. of the 2nd Inter. Conf. – Lviv–Polyana, 2006. – P. 86.

16.Teslyuk V. Research of output mechanical parameters of the capacitive microaccelerometer / V. Teslyuk, R. Zaharyuk, A. Holovatyy, A. Romanyuk // CAD

in Machinery Design. Inplementation and Educational Problems (CADMD’2006):

Proc. of the XIV Ukrainian–Polish Conf. – Lviv–Polyana, 2006. – P. 113.

17.Lobur M. Using Petri nets In MEMS design / M. Lobur, V. Teslyuk, R. Zaharyuk, V. Antonyuk // Computer Simulation In Machine Design (COSIM’2006) : Proc. of the XI Inter. Conf. – Krynica Zdrj, Poland, 2006. – P. 209 – 213.

18.Лобур М. В. Схема перетворення сигналів акселерометра ємнісного типу / М. В. Лобур, Р.-А. Д. Іванців, Р. В. Загарюк, В. М. Теслюк // Системний аналіз та інформаційні технології (САІТ’2007): Матер. IX міжн. наук.-техн. конф. – Київ, 2007. – С. 158.

19.Ivanciv R.-A. Model and analysis of signal conditioning circuit of capacitive microaccelerometer / R.-A. Ivanciv, R. Zaharyuk, V. Teslyuk // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2007): Proc. of the 3rd Inter. Conf. – Lviv–Polyana, 2007. – P. 96 – 97.

20.Zaharyuk R. Using Petri nets in capacitive microaccelerometers design / R. Zaharyuk, V. Teslyuk, V. Karkulyovskyy // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2007): Proc. of the 3rd Inter. Conf. – Lviv–Polyana, 2007. – P. 149 – 150.

21.Zaharyuk R. VHDL-AMS – Model for capacitive interdigital accelerometer / R. Zaharyuk, V. Teslyuk, I. Farmaga, H. Ali Yousef AlShawabkeh // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2008): Proc. of the IVth Inter. Conf. – Lviv–Polyana, 2008. – P. 134 – 137.

22. Zaharyuk R. A VHDL-AMS model of a capacitive accelerometer based on the spring elasticity constant / R. Zaharyuk, V. Teslyuk, I. Kozak, H. Ali Yousef AlShawabkeh // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2009):

Proc. of the Vth Inter. Conf. – Lviv–Polyana, 2009. – P. 49.

АНОТАЦІЇ Загарюк Р.В. Математичні моделі та методи для автоматизованого проектування інтегральних акселерометрів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2010.

У дисертаційній роботі розв’язано наукову задачу розроблення методів та моделей ємнісних акселерометрів для автоматизованого моделювання та проектування. Вперше розроблено метод вимірювання прискорення, при якому результуюча частотна характеристика інтегрального акселерометра зміщується по частотній осі, чим забезпечується пропорційне виокремлення значення прискорення відносно базової опорної частоти, що дало змогу підвищити точність вимірювання прискорення. Вдосконалено метод керування сигналом від ємнісного мікроакселерометра зустрічно-стрижневої конструкції, який відрізняється від існуючих тим, що сигнали від верхніх та нижніх фіксованих пластин конденсаторів мікроакселерометра подаються безпосередньо на вхід різницевого підсилювача постійного струму, що дає змогу опрацьовувати вхідні напруги нижче сотень мікровольт і вимірювати високочастотні мікровібрації. Вдосконалено модель для схемотехнічого рівня проектування ємнісного мікродавача зустрічно-стрижневої конструкції, яка відрізняється від існуючих наявністю параметрів, що враховують вплив жорсткості балок та демпфування повітря, чим забезпечується підвищення точності вихідних параметрів на 7–10% та універсальності макромоделі. Отримала подальший розвиток модель ємнісного акселерометра зустрічно-стрижневої конструкції для системного рівня проектування, яка грунтується на теорії мереж Петрі, що дало змогу комплексно проаналізувати динаміку роботи інтегрального пристрою.

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи використано при розробці систем автоматизованого проектування ємнісних акселерометрів.

Запропоновані методи та моделі порівняно з відомими відзначаються ефективністю та високою точністю. Це дозволяє, застосовуючи розроблені методи та моделі, підвищити ефективність автоматизованого проектування ємнісних акселерометрів і уникати, при цьому, дорогих та довготривалих фізичних експериментальних досліджень та випробувань.

Ключові слова: ємнісний акселерометр, зустрічно-стрижнева конструкція, мікроелектромеханічна система, математична модель, VHDL-AMS модель, мережа Петрі.

Загарюк Р.В. Математические модели и методы для автоматизированного проектирования интегральных акселлерометров. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.12 – системы автоматизации проектировочных работ. Национальный университет “Львовськая политехника”, Львов, 2010.

В дисертационной работе решено научную задачу разработки методов и моделей емкостных акселерометров для автоматизированного моделирования и проектирования. Проведен анализ современного состояния математического обеспечения сущевствующих конструкций и систем для моделирования и проектирования емкостных акселерометров изготовленных с использованием МЭМС технологии для выявления основных особенностей их проектирования, что позволило определить недостатки существующих методов, моделей и программных средств моделирования. Впервые разработан метод измерения ускорения, при котором результирующая частотная характеристика интегрального акселерометра смещается по частотной оси, чем обеспечивается пропорциональное выделения значение ускорения относительно базовой опорной частоты, что позволило проводить измерения изменений частотных характеристик в резонансных контурах при минимальных изменениях емкости порядка от 10- 15 до 10 - 18 Ф в емкостных датчиках, повысить точность измерения ускорения и расширить эксплуатационные характеристики интегрального устройства, работать в условиях вибраций и при изменении ориентации положения в пространстве. Усовершенствован метод управления сигналом от емкостного микроакселерометра встречно-штыревой конструкции, который отличается от существующих тем, что сигналы от верхних и нижних фиксированных пластин конденсаторов микроакселерометра подаются непосредственно на вход разностного усилителя постоянного тока, что позволяет обрабатывать очень низкие входные напряжения: ниже сотен микровольт и измерять высокочастотные микровибрации и "битья". Усовершенствована модель для схемотехничого уровня проектирования емкостного микродатчика встречноштыревой конструкции, которая отличается от существующих наличием параметров, учитывающих влияние жесткости балок и демпфирования воздуха, чем обеспечивается повышение точности выходных параметров на 7-10% и улучшения универсальности макромодели. Получила дальнейшее развитие модель емкостного акселерометра встречно-штыревой конструкции для системного уровня проектирования, основанная на теории сетей Петри, что дало возможность комплексно проанализировать динамику работы интегрального устройства.

Разработана и реализована структурная схема, математическое, информационное, программное и лингвистическое обеспечение для САПР емкостных акселерометров изготовленных с использованием МЭМС технологий, позволяющая проводить моделирование работы емкостного акселерометра встречно-штыревой конструкции.

Теоретические и практические результаты диссертационной работы использованы при разработке систем автоматизированного проектирования емкостных акселерометров. Предложенные методы и модели по сравнению с известными отличаются эффективностью и высокой точностью. Это позволяет, применяя разработанные методы и модели, повысить эффективность автоматизированного проектирования емкостных акселерометров и избегать при этом дорогостоящих и длительных физических экспериментальных исследований и испытаний.

Ключевые слова: емкостной акселерометр, встречно-штыревая конструкция, микроэлектромеханическая система, математическая модель, VHDL-AMS модель, сеть Петри.

Zaharyuk R.V. Mathematical models and methods for computer-aided design of integrated microaccelerometers. – The manuscript.

PhD thesis (candidate of technical science) by specialty 05.13.12 computer-aided systems for design jobs. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2010.

In the thesis research the problem of methods and models development of capacitive accelerometers for automated simulation and design is investigated. The paper developed a method of measuring acceleration that allows measurements of changes in the frequency of the resonant circuit with minimal changes of capacity and improving the accuracy of the calculations. Method of controlling signal from capacitive microaccellerometer was improved and is different from the existing one by presence of differential amplifier, which allows handling incoming voltage below the hundreds of microvolt. Mathematical model of inter-digital capacitive accelerometer for system level design has further development, that was based on the theory of Petri nets, which allows complex analysis of system dynamics.

Model for shemotechnic level design is improved and takes into account the impact of rigidity and air dempfering which allows improving the accuracy of output results. Designed and implemented structured scheme, mathematical, informational, software and linguistic support for CAD of capacitive accelerometers manufactured using MEMS technology. New methods in comparison to the existing have better effectiveness and accuracy. By using these methods and models, effectiveness of capactive accelerometers computer-aided design could be increased while in the same time avoiding expensive and time-consuming processes of investigation and experiments.

The theoretical and practical results of the thesis are used in the development of automated design capacitive accelerometer. Suggested methods and models in comparison to existing have higher efficiency and accuracy. Using developed methods and models it allows to improve the automated design of capacitive accelerometers and to avoid expensive and long-term physical experimental research and testing.

Key Words: capacitive accelerometer, interdigital construction, microelectromechanical system, mathematical model, VHDL-AMS model, Petri nets.Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«УДК 330.341:330.322 Любімов В.І., к.е.н., Чернігівський державний технологічний університет РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Визначено системо відтворюючі функції державного управління в умовах інноваційного розвитку. Досліджено стан та визначено заходи для проведення послідовної науково-технологічної та інноваційно-інвестиційної політики в державі. Определены системообразующие функции государственного управления в условиях инновационного развития....»

«АННОТАЦІЇ Абаєва О.М. Модель мінімізації конфліктів на мікрорівні в економічних взаємодіях на промисловому підприємстві. – С. 224. Розроблено модель мінімізації конфліктів на мікрорівні в економічних взаємодіях на промисловому підприємстві. Проаналізовано методи вирішення і врегулювання конфліктів на підприємстві. Запропоновано використання інструментарію економіко-математичного моделювання. Ключові слова: модель мінімізації конфліктів, мікрорівень, промислове підприємство, інструментарій,...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 2 (2), 2011 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УДК 330.8 (477) Л. М. Мекшун, к.е.н., доцент ВПЛИВ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОКГОЛЬМСЬКОЇ ШКОЛИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ШВЕЦІЇ У статті досліджені соціально-економічні ідеї представників стокгольмської (шведської) школи Е. Лундберга, Г. Мюрдаля, Б. Уліна, Е. Ліндаля та їх вплив на формування шведської моделі економічного розвитку. Показано, що шведська модель,...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Гаврилків Володимир Михайлович УДК 512.53 АЛГЕБРО-ТОПОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ НА СУПЕРРОЗШИРЕННЯХ 01.01.06 – алгебра і теорія чисел АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Львів – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі алгебри та геометрії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України. доктор...»

«Цей Стандарт затверджений Комітетом з питань державного сектору Міжнародної федерації бухгалтерів. МСБОДС 19 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА НЕПЕРЕДБАЧЕНІ АКТИВИ Цей Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору базується, головним чином, на Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку (МСБО) 37 (переглянутому в 1999 р.) “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи”, опублікованому Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку...»

«УДК 94 (477.8) “1941/1945” * ОСТАПЧУК О.П. ПРОТИПОВІТРЯНА ОБОРОНА КІННО-МЕХАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА В.К. БАРАНОВА У ЛЬВІВСЬКО-САНДОМИРСЬКІЙ ОПЕРАЦІЇ Досліджується застосування засобів протиповітряної оборони для прикриття кінно-механізованої групи генерал-лейтенанта В.К. Баранова у Львівсько-Сандомирській операції. Ключові слова: кінно-механізована група, кавалерійський корпус, танковий корпус, протиповітряна оборона, зенітний артилерійський полк. Постановка проблеми та її...»

«УДК 377.091:37.018.43 (086) Організаційні та дидактичні функції електронного підручника нового покоління для професійно-технічної освіти В. Шевченко, кандидат військових наук, доцент, завідувач лабораторії підручникотворення Інституту ПТО НАПН України Організаційні та дидактичні функції електронного підручника нового покоління для професійно-технічної освіти В статті представлено електронний підручник як базовий функціональний елемент інформаційного навчального середовища. Викладений матеріал...»

«УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ІНСПЕКЦІЯ Калінінського району м. Горлівки Службова підготовка Медична підготовка «Затверджую» _ _ _ _ «_»_2011р. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення інформативної лекції № 5 «Профілактика захворювання на туберкульоз серед особового складу органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів» 18.04.2012 р. Для проведення у складі навчальної групи Тривалість: академічна 1 година...»

«Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Обласний комунальний вищий навчальний заклад Інститут підприємництва СТРАТЕГIЯ _ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної конференції (29–30 березня 2012 року м. Жовті Води) У двох томах Том 1. Актуальні питання економіки сьогодення Дніпропетровськ Видавець Біла К. О. УДК 33 ББК 65 П 7 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:...»

«Наукові розвідки з державного та муніципального управління, 2013, № 1 УДК 351.82:332(477) М.Р.Ковальский, к.держ.упр. МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ Анотація. Відзначається, що в сучасних українських реаліях нормативно-правова база у сфері державного управління земельними ресурсами характеризується недосконалістю, розрізненістю у підходах і принципах основних положень, а також наявністю протиріч в актах законодавства, що стосуються питань...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»