WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |

«ПРОДУКЦІЇ НА СТАДІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ Спеціальність ...»

-- [ Страница 4 ] --

Показано, що важливим елементом забезпечення якості вимірювань на стадії виготовлення є наявність об’єктивних методів оцінювання метрологічної надійності ЗВТ. Проведений аналіз показав, що традиційні методи оцінювання метрологічної надійності ЗВТ базуються на визначенні ймовірності виходу похибки за допустимі межі, які встановлюються при нормуванні класу точності для типу ЗВТ, причому, оптимізація процесу нормування класів точності повинна базуватися на відповідному техніко-економічому обгрунтуванні, що в умовах ринкової економіки реалізувати важко. Доведено, що недолік існуючих підходів до оцінювання метрологічної надійності промислових ЗВТ полягає у відсутності нормативного та методичного забезпечення для обєктивного встановлення та нормування показників метрологічної надійності для конкретного ЗВТ. Це зокрема виражається у застосуванні узагальнених показників метрологічної надійності шляхом встановлення однакових інтервалів між метрологічними перевірками для ЗВТ, які мають різну метрологічну надійність, наприклад через відмінність умов експлуатації.

Зроблено висновок, що вдосконалення МЗ промислових вимірювань має йти в напрямку розвитку методів бездемонтажного контролю метрологічної справності ЗВТ та індивідуального оцінювання метрологічної надійності ЗВТ як інструменту встановлення оптимальних міжкалібрувальних інтервалів. Для підвищення об’єктивності нормування індивідуальної метрологічної надійності запропоновано нормування точності ЗВТ промислового застосування у вигляді систематичної похибки - Q ( 0 ) та прогресуючої похибки в частинах систематичної на початку експлуатації - DП = l Q ( 0 ), 1/рік.

Встановлено, що на сьогоднішній день відсутні науково доведені моделі дрейфу похибки ЗВТ, які володіють властивістю універсальності стосовно більшості ЗВТ, тому єдиним шляхом забезпечення метрологічної надійності ЗВТ на протязі міжкалібрувального інтервалу є встановлення значення реальної похибки на рівні 0,4…0,8 від допустимого. За такої практики метрологічна надійність конкретного ЗВТ визначається значенням метрологічного запасу та стабільністю цього ЗВТ.

Тому під час аналізу та оцінювання метрологічної надійності окремих ЗВТ важливо використовувати показники метрологічного запасу та швидкості його зміни.

В роботі метрологічний запас ЗВТ в окремій точці діапазону вимірювання представлено відносним показником – коефіцієнтом метрологічного запасу – Кмі:

D - Dі K мі = ідоп, (22) Dідоп де і – значення похибки в і-тій точці діапазону вимірювання; ідоп – допустиме значення похибки в і-тій точці діапазону вимірювання.

Аналіз результатів експериментальних досліджень довготривалої стабільності ЗВТ показав, що для однотипних ЗВТ розкид часової стабільності може змінюватися в широких межах – (0,05…0,5) Dдоп.

Тому зроблено висновок про доцільність ранжування ЗВТ промислового застосування за стабільністю на три категорії:

високої стабільності, середньої стабільності та низької стабільності. Було запропоновано такі умови поділу ЗВТ на категорії за стабільністю: високої стабільності - DП = ( 0...0,1 ) Q, середньої стабільності - DП = ( 0,1...0,3 ) Q, - низької стабільності - DП = ( 0,3...0,7 ) Q.

Встановлено, що для підвищення оперативності проведення робіт із коригування міжкалібрувальних інтервалів доцільно використовувати такий показник як частота метрологічних відмов для груп однотипних ЗВТ.

Запропоновано час до метрологічної відмови Т визначати за виразом:

1- KM T= (23) wM де w M - максимальна частота метрологічних відмов, яка визначається для груп однорідних ЗВТ за результатами їх періодичних калібрувань, або із довідкових даних.

Визначено залежності часу до метрологічної відмови Т (в одиницях міжкалібрувальних інтервалів) від зміни мінімальної частоти метрологічних відмов w M для різних значень КМ (Рисунок 9). Показано, що точки зору технікоекономічної оптимальності, для ЗВТ промислового застосування недоцільно забезпечувати мінімальну частоту метрологічних відмов w M 0,2.

–  –  –

Рисунок 9 - Час до відмови Т (в одиницях міжкалібрувальних інтервалів) від зміни мінімальної частоти метрологічних відмов wM для значень КМ=0,4; 0,6;

0,8; 0,95.

Розроблено алгоритм оцінювання індивідуальної метрологічної надійності ЗВТ за результатами оперативного контролю їх похибок (Рисунок 10).

–  –  –

Рисунок 10 - Алгоритм оцінювання індивідуальної метрологічної надійності ЗВТ Основними перевагами оцінювання метрологічної надійності на основі коефіцієнта метрологічного запасу є незалежність від виду нормування класу точності та можливість оцінки метрологічної надійності у всьому діапазоні вимірювання шляхом інтегрування окремих його оцінок.

Четвертий розділ роботи присвячений розвитку методів оперативного контролю ЗВТ, які використовуються в процесі виготовлення продукції. На основі проведеного аналізу методів підвищення точності вимірювань показано недоліки їх застосування на стадії виготовлення продукції. Ці недоліки полягають в тому, що підвищення точності вимірювань, як правило, здійснюється шляхом або підвищення точності самих ЗВТ, і як наслідок зростання їх ціни, або здійснення додаткових калібрувальних робіт в лабораторних умовах з метою визначення поправки до показу ЗВТ. Застосування таких підходів зумовлює зростання витрат на МЗ, а отже, в сукупності, і зниження конкурентоздатності продукції.

Зроблено висновок про доцільність мінімізації витрат на забезпечення метрологічної відповідності ЗВТ шляхом впровадження методів бездемонтажного оперативного контролю похибок промислових ЗВТ, що дозволить одночасно зменшити долю метрологічно несправних ЗВТ, які експлуатуються в ТП та підвищити достовірність контролю на стадії виготовлення продукції.

В роботі сформульовано вимоги до оперативного контролю похибок ЗВТ промислового застосування: оперативність, об'єктивність, інтегрованість, надійність. Здійснено класифікацію методів оперативного контролю похибок ЗВТ з метою вибору оптимального шляху їх реалізації при здійсненні бездемонтажного калібрування промислових ЗВТ.

Таблиця 3 - Класифікація методів оперативного контролю похибок ЗВТ Класифікаційна ознака Метод оперативного контролю МХ Метод допоміжних вимірювань За способом контролю Метод еталонних сигналів Неперервного контролю За часом контролю Періодичного контролю З перериванням ТП для вилучення ЗВТ на час За впливом на ТП контролю Без переривання ТП для здійснення оперативного контрою МХ ЗВТ Розглянуто основні структурні методи реалізації оперативного контролю похибок промислових ЗВТ та особливості їх застосування при здійсненні бездемонтажного контролю. Показано, що практичну реалізацію оперативного контролю похибок промислових ЗВТ доцільно здійснюватися наступними способами (Рисунок 11).

Рисунок 11 - Способи реалізація оперативного контролю

В роботі проаналізовано специфіку застосування методів калібрування промислових ЗВТ та визначено умови їх ефективного використання при бездемонтажному оперативному контролі. Показано, що з метою мінімізації витрат доцільно використовувати наступні методи оперативного контролю (Рисунок 12).

Рисунок 12 - Методи бездемонтажного оперативного контролю похибок ЗВТ Запропоновано ряд структурних реалізацій розглянутих методів, які дозволяють охопити оперативним контролем більшіть ЗВТ промислового застосування, що дозволить підвищити оперативність та достовірність процедур підтвердження метрологічної відповідності ЗВТ.

Здійснено оцінювання ефективності застосування методів оперативного контролю, визначено основні вирази для оцінювання похибок для кожного методу звірянь та сформульовано рекомендації для їх застосування.

Показано, що широке впровадження методів оперативного контролю похибок ЗВТ у метрологічну практику підприємств розширює можливості оцінювання індивідуальних метрологічних властивостей ЗВТ і створює необхідні умови для стандартизації та нормування індивідуальних метрологічних характеристик, що дозволяє мінімізувати витрати на МЗ процесу виготовлення продукції.

П’ятий розділ присвячено практичній реалізації розроблених методів підвищення ефективності МЗ.

Показано, що основним завданням МЗ є підвищення вірогідності контролю якості продукції на стадії виготовлення, яке характеризується сукупністю оптимізаційних завдань:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


· оптимізація співвідношення між ризиком виробника та споживача шляхом встановлення обгрунтованих вимог до вірогідності системи контролю;

· оптимізація вимог до точності ЗВТ, які використовуються в ТП;

· оптимізація розміщення точок контролю в структурі ТП;

· оптимізація повноти та глибини контролю при оцінюванні якості продукції та параметрів ТП.

Доведено, що перспективним шляхом підвищення вірогідності контролю, при виконанні умови мінімізації витрат, є здійснення комбінованого оцінювання якості продукції введенням поправки в результати вихідного контролю, яка формується шляхом врахування значень параметрів ТП, що були під час виготовлення продукції. Раціональність такого підходу полягає у використанні наявної вимірювальної інформації про значення технологічних параметрів, що дозволяє мінімізувати витрати на проведення додаткових досліджень та підвищення вірогідності оцінок показників якості продукції за рахунок збільшення статистичних даних. Показано, що для налагодженого ТП відхилення технологічних режимів та показників якості продукції є незначними, тому його параметри - {Х1….Хn} та показники якості продукції – Yj знаходяться в лінійному стохастичному зв'язку, що дозволяє відобразити міру цього зв’язку у вигляді лінійної регресії.

В цьому випадку залежність m показників якості продукції від n параметрів технологічних режимів можна представити системою рівнянь множинних регресійних залежностей:

n Y1 = b01 + bi 1 X i + e 1 i =1 (24)

n Ym = b0 m + bim X i + e m i =1 де b0m, bіm — параметри регресійних рівнянь, які обчислюються способом найменших квадратів, розв'язавши системи нормальних рівнянь; e 1...e m - похибки регресії.

Розроблено алгоритм пошук регресійного зв’язку між показниками якості Yj та технологічними параметрами {Х1….Хn}. Показано, що основною проблемою при визначенні регресійних залежностей є мінімізація похибок регресії. Встановлено,

–  –  –

eX f -l Стьюдента; r - коефіцієнт кореляції між Ym та X - найвагоміший технологічний параметр; l – кількість коефіцієнтів у регресії; f – кількість результатів вимірювання технологічних праметрів.

В роботі запропоновано алгоритм перевірки адекватності регресійної моделі, який дозволяє використовувати результати вимірювання технологічних параметрів в процесі виготовлення продукції, що дозволяє в реальному масштабі часу здійснювати коригування параметрів регресійної моделі.

Показано, що важливим інструментом оперативного контролю стану системи МЗ та планування коригувальних дій по її вдосконаленню повинна стати методика оцінювання відповідності МЗЯП за показниками результативності. В основу методики покладено граф-модель (Рисунок 13) оцінювання комплексного показника результативності МЗ.

–  –  –

де a j - ваговий коефіцієнт елементу МЗ в структурі МЗ, який визначається експертним методом; Ej – груповий показник результативності j-го елементу МЗ; K j

- планові групові показники результативності j-го елементу МЗ; m - кількість елементів системи МЗ які використовуються в процесі оцінювання результативності МЗ.

В роботі розроблено анкету експертного оцінювання комплексного показника результативності системи МЗ та алгоритм оцінювання відповідності системи МЗ за показниками результативності.

На основі аналізу та узагальнення вимог до метрологічних характеристик ЗВТ, що використовуються в промисловості розроблено структуру промислового калібратора та визначено вимоги до його функціональних та метрологічних характристик. Структура багатофункціонального калібратора, яка виконує поставлені вище вимоги та дозволяє здійснювати контроль метрологічних характеристик основної маси ЗВТ промислового застосування представлена на Рисунку 14.

Рисунок 14 - Структура багатофункціонального калібратора промислового застосування Де 1, 2, 3, 4 – клеми для зовнішніх підключень калібратора до ЗВТ, які контролюються; I/U – перетворювач струм-напруга; МХ – аналоговий мультиплексор; ±К – підсилювач із керованим коефіцієнтом підсилення; U0 – однозначна міра напруги; DAC1, DAC2 – цифро-аналогові перетворювачі напруги;

U/U – перетворювач напруга-напруга; ADC – багатофункціональний аналогоцифровий перетворювач; Т – сенсор температури; K – контролер.

Створений калібратор має наступні функціональні можливості:

- відтворення та вимірювання постійних напруги і струму та електричного опору;

- відтворення вихідних сигналів термоперетворювачів опору та термопар для всіх відомих стандартних номінальних статичних характеристик;

- відтворення та вимірювання уніфікованих вихідних сигналів промислових вимірювальних перетворювачів.

За безпосередньої участі автора була розроблено та впроваджено ряд спеціалізованих калібраторів для контролю МХ промислових ЗВТ, дослідна експлуатація яких підтвердила правильність розробленої методології вдосконалення системи МЗ на стадії виготовлення.

На прикладі створених пристроїв стабілізації режимів відпалу ламп розжарювання та пристроїв контактного зварювання електродів ламп розжарювання показано ефективність застосування розроблених вище методів підвищення достовірності контролю параметрів ТП. В пристрої відпалу, для забезпечення оперативного контролю режимів відпалу введено функцію вимірювання вихідної напруги аналого-цифровим перетворювачем і автоматична підгонка-корекція її значення до встановленого значення параметру. Це дозволило підвищити індекс достовірності контролю на 40 %. Проведені порівняльні дослідження параметрів ламп розжарення, виготовлених з використанням традиційних режимів відпалу та оптимізованих режимів відпалу показали, що при застосування режимів відпалу, оптимізованих за індексом достовірності контролю, брак при виготовленні ламп розжарення зменшився на 6 %, а термін служби зріс на 7 %.

Дослідна експлуатація розроблених за участю автора пристроїв контактного зварювання електродів ламп розжарювання показала, що впроваджені в них алгоритми роботи, в яких реалізована ідеологія оперативного керування режимами зварювання, дозволили підвищили стабільність режимів зварювання та зменшити на 4% брак готової продукції.

ВИСНОВКИPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |
Похожие работы:

«Вовк Ю. Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 1 (4). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vyyrvr.pdf. УДК 338:658.5 JEL Classification: D24, L23 Юрій Вовк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСІВ Анотація. У статті,...»

«АВТЕНТИЧНИЙ текст АВТОГРАФ АВТОКРАТОВ Володимир Миколайович АВТОМАТИЗОВАНА система АВТОР документа АВТОРИЗОВАНА копія АВТОРСЬКЕ право і суміжні права АВТОРСЬКИЙ рукопис АГІОГРАФІЯ АДРЕСАТ АКАДЕМИЧЕСКОЕ дело АКЛІМАТИЗУВАННЯ документів «AKTA grodzkie i ziemskie z czasуw Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum t. zw. bernardyskiego we Lwowie» АКТИ земські та гродські «АКТЫ, издаваемые Виленскою Археографическою коммиссиею» АКТИ історичні «АКТЫ исторические, собранные и изданные Археографическою...»

«Киї вськ ий на ці он альн ий уні верс и те т імені Тараса Шевченка Методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Рівняння математичної фізики” П о с та н о в к а о с н о в н и х к р а й о в их з а д а ч д л я р і в н я н ь м а те м а ти ч н о ї ф і з и к и. З в е д е н н я рівнянь з ч а с ти н н и м и п о хі д н им и д о к а н о н і ч н ог о в и г л я д у. для студентів механіко-математичного факультету Київ – 200 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної...»

«Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Дмитро Ягунов Що стоїть на заваді створення служби пробації в Україні? (до питання про створення національної моделі пробації) Надруковано Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник статей з питань європейської інтеграції та права.Випуск шостий / За ред. Д.Ягунова. Зі вст. сл. Д.Ягунова. Одеса: Видавництво «Фенікс», 2011. – 178 с. (укр., рос. та анг. мовами). Сторінки 146-1 «Вихваляння...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут машинобудування та транспорту Кафедра технології підвищення зносостійкості Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «МАКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНІ ЗЛОМІВ ДЕТАЛЕЙ МАШИН» з дисципліни «Технологія зміцнення поверхонь» для студентів напряму підготовки 6.050504 – Зварювання всіх форм навчання Укладачі: доцент кафедри ТПЗ Т.Ф. Архіпова Вінниця ВНТУ Рекомендовано до використання в навчальному...»

«УДК 528.48:658.012.011.56 Науково-технічні аспекти створення в Україні єдиної кадастрово-реєстраційної системи Лихогруд М. Г., начальник управління науково-технічного прогресу та взаємодії з науковими установами Держкомзему України, доктор технічних наук Чертов О. Р., заступник директора департаменту КМ Софт АТЗТ “Квазар-Мікро Техно”, кандидат технічних наук Константінов О. В., бізнес-аналітик департаменту КМ Софт АТЗТ “Квазар-Мікро Техно” Активізація ділових операцій на ринку землі та іншого...»

«УДК 001.8:159.9.016.1 ПОТАПЕНКО Ярослав Олександрович, д-р іст. наук, доцент ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди” (м. Переяслав-Хмельницький) ОСМИСЛЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ТІЛЕСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ БАЗОВИХ НАПРЯМКІВ СОЦІОЛОГІЇ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ) У статті доводиться, що в соціології кінця ХХ – початку ХХІ ст. надзвичайно важливе місце відводиться вивченню головних чинників, особливостей, механізмів та наслідків тілесної соціалізації та...»

«Економічні науки http://www.prostobiz.ua/biznes/upravlenie_biznesom/stati/benchmarking_benchmarking_ili_gonka_za_liderom 8. Маслов Д. Глобальный бенчмаркинг / Д. Маслов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://art.thelib.ru/business/management/globalniy_benchmarking.html 9. Прус Л. Р. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу. : Автореферат дис. канд. наук: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Л. Р. Прус. – Тернопіль, 2008. – 23 с....»

«Н.І. ОБУШНА, Т.В. МАЦИБОРА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ КИЇВ – 2012 УДК 33.025:339.727.22 (477) ББК 65. 298 О 26 Автори: Обушна Н.І. (Академія муніципального управління), Мацибора Т.В. (ННЦ “Інститут аграрної економіки”) Рецензенти: В.І. Кириленко, доктор економічних наук, професор кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу КНЕУ імені Вадима Гетьмана; М.Й. Малік, доктор економічних наук, професор, академік НААН,...»

«PN: SP40A31587 Printed in China Посібник із техніки безпеки, гарантії та Електронні посібники Lenovo®: збережемо планету! Додаткові відомості щодо продукту наведено в електронному Посібнику користувача, встановлення що знаходиться за адресою: http://www.lenovo.com/thinkuserguides Примітки щодо використання ThinkStation C30 http://www.lenovo.com/support Дістаньте Примітка. диски для відновлення системи не надаються. Усе потрібне для відновлення заводських файлів і додатків міститься в розділі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»