WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ПРОДУКЦІЇ НА СТАДІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ Спеціальність ...»

-- [ Страница 3 ] --

Враховуючи, що МЗ є складною організаційно-технічною системою, показано доцільність системного аналізу її складових елементів за запропонованою моделлю відношень (Рисунок 3), яка дозволяє формалізувати процес оптимізації зв’язків М між елементам шляхом вибору раціональних співвідношень в умовах пошуку xi M UX, M GU, M GY максимуму функції якості Gi: Gi = M UX, M GU, M GY u i ® max.

y i M UX, M GU, M GY

–  –  –

де K i - нормований коефіцієнт точності вимірювання і-го технологічного параметра; s i - варіативність і-го технологічного параметра; s i - похибка результату вимірювання і-го технологічного параметра; a i, b i - відповідно індекс ризику виробника та споживача для і-го технологічного параметра; N i - ваговий коефіцієнт витрат на контроль і-го технологічного параметра.

Запропонований узагальнений показник якості МЗ дозволяє об’єднати нормування допусків на технологічні параметри із реальними показниками варіативності технологічних параметрів та точністю їх вимірювання, що створює додаткові умови управління метрологічними ризиками якості продукції на стадії виготовлення.

Проведений аналіз специфіки системи МЗ показав неможливість повної інформаційної ідентифікації усіх її властивостей, тому для забезпечення умов повторюваності метрологічних процесів була розроблена концептуальна модель системи МЗ (Рисунок 7) та визначено умови її адекватного застосування.

Рисунок 7 - Концептуальна модель системи МЗ якості продукції на стадії виготовлення Дослідження показали, що задача оптимізації структури МЗ, не може бути остаточно вирішеною одноразово і однозначно в силу таких факторів:

- у багатьох випадках неможливо однозначно визначити вплив зовнішнього середовища на МЗ;

- задача є багатокритеріальною і вимагає оптимізації векторного критерію ефективності;

- структура МЗ може містити поєднання елементів, для яких необхідно враховувати їх синергетичні властивості;

- при побудові системи МЗ необхідно враховувати як потенційні можливості її ресурсів, так і обмеження, що накладаються на витрати по її вдосконаленню;

З метою формалізації процесу оптимізації структури та функцій системи МЗ було розроблено її математичну модель:

Q = Q( x, y,a,W,t ) ® extr x = Ф1 ( x, y,a,W,t )

–  –  –

i i i областей існування відповідних параметрів моделі МЗ.

Для даної моделі множина вхідних змінних Х={xj} визначається сукупністю вимог споживачів та вимог державної метрологічної системи до МЗ, які формулюються в нормативно-правових актах та інших нормативних документах.

Множина вихідних змінних Y={yi} характеризує сукупність впливних факторів МЗ на процес виробництва і визначається структурою виробництва та його результатами. До множини змінних ={m}, які визначають вплив зовнішнього середовища на МЗ, відносяться такі впливні фактори як: параметри довкілля температура, вологість, тиск; конкурентоспроможність продукції і т.і. Перераховані вище фактори xi, wi, yi, що впливають на ефективність МЗ, як правило мають детерміновані впливи, які в межах окремого виробничого процесу недоцільно, а часто і неможливо змінювати, а лише адаптуватися до них.

Зроблено висновок, що визначальним для забезпечення ефективності системи МЗ на стадії виготовлення є забезпечення оптимальної структури та значень множини її внутрішніх параметрів – Aopt={ak}.

Показано, що умову забезпечення оптимальної структури та значень внутрішніх параметрів системи МЗ можна досягнути шляхом вирішення наступної задачі:

Aopt = min g A ( ak ) ® max PМЗ (9) Y де g A( ak ) - функція втрат якості МЗ для сукупності його елементів a k, a k елементи МЗ; PМЗ – ймовірність того, що мета МЗ досягнута.

–  –  –

внутрішнього параметра ak, P(yi|ak) - умовні ймовірності (визначені чи задані) забезпечення yi при ak, Sі – і-й стан системи МЗ.

Розроблено методику постійного вдосконалення системи МЗ на стадії виготовлення та показано, що в процесі пошуку раціональних значень її показників важливо враховувати співвідношення метрологічних ризиків виробника - a M та споживача - b M введенням векторів пріоритетів виробника та споживача стосовно системи МЗ.

Вектори пріоритетів вважаються погодженими, якщо забезпечено виконання наступних умов:

n m n

–  –  –

де a ij, b ij - метрологічні ризики, відповідно, виробника та споживача для ij – го кроку оптимізації; pi - ймовірність пріоритету виробника; q j - ймовірність пріоритету споживача.

Запропоновано підхід до раціонального вибору критеріїв оптимізації варіантів системи МЗ, що дозволяє оперативно здійснювати процедури вдосконалення структури МЗ на стадії виготовлення.

Третій розділ присвячений розвитку методів підвищення ефективності МЗ якості продукції на стадії виготовлення. Показано, що сьогодні нормативне забезпечення процедур оцінювання відповідності МЗ за показниками ефективності відсутнє і здійснюється, або шляхом експертного оцінювання або оцінювання за окремими показниками. Це не сприяє постійному вдосконаленню системи МЗ та в результаті веде до зниження контрольованості процесу виготовлення продукції.

Доведено, що важливим елементом підвищення ефективності системи МЗ є пошук оптимального значення функції ефективності G, що представляє собою складний процес, тому для забезпечення відповідності системи МЗ доцільно: по-перше, використовувати стабільний алгоритм оцінювання відповідності за показниками ефективності, а по-друге, здійснювати коригувальні дії за результатами оцінювання ефективності.

Було розроблено алгоритм оцінювання відповідності системи МЗ за показниками ефективності, блок-схема якого представлена на Рисунку 8.

–  –  –

Зроблено висновок, що запропонована методика оцінювання відповідності системи МЗ за показниками ефективності дозволить значно зменшити об’єм статистичних даних про стан елементів МЗ та мінімізувати метрологічні ризики якості продукції на стадії виготовлення. Оцінювання за показниками ефективності МЗ стимулюватиме зменшення невідповідностей техніко-економічного плану та сприятиме впровадженню сучасного вимірювального обладнання та іноваційних технологій в процеси виконання вимірювань.

Проведений аналіз показав, що ефективним інструментом мінімізації втрат від недостовірності вимірювань на стадії виготовлення продукції є використання апарату менеджменту ризику. Виявлено, що на сьогоднішній день аналіз метрологічних ризиків (МР) на стадії виробницва обмежується ймовірнісним аналізом ризиків виробника та споживача і полягає у визначенні залежностей між оцінками втрат виробництва від вказаних ризиків за певний період часу та оцінки середньої точності контролю. Такий підхід дає узагальнені характеристики МР та не сприяє створенню ефективних систем оперативного менеджменту МР на стадії виготовлення. Тому для ефективного управління МР здійснена їх класифікація за важливими ознаками та вироблено методологію визначення міри впливу МР на якість продукції.

На основі порівняльного аналізу методів оцінювання МР зроблено висновок, що статистичні та імовірнісні методи отримання інформації не забезпечують умови оперативності, оскільки потребують значних об’ємів об’єктивної інформації, а експертні методи містять значну суб’єктивну складову. Тому, враховуючи потребу в оперативності та забезпеченні інтегрованості оцінок в СУЯ, запропоновано оцінювати МР на стадії виготовлення продукції індексними методами.

Показано, що для ефективного управління МР доцільно забезпечити можливість сумісного оцінювання втрат якості та ефективності вимірювань і запропоновано МР якості продукції на стадії виготовлення оцінювати у виді узагальненого відносного показника - індексу метрологічного ризику якості продукції на стадії виготовлення.

Запропоновано аналітичний вираз для оцінки індексу метрологічного ризику системи МЗ у вигляді:

(12) I МР = I РЕЗ I ЕФ де I - індекс втрати результативності МЗ; I - індекс втрати ефективності МЗ.

Індекс втрати результативності МЗ визначається як відношення різниці комплексного показника результативності на даний момент контролю E1 результативності та попередній момент контролю E до комплексного показника результативності МЗ за попередній момент контролю E результативності:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Доведено, що в останні роки при організації процесів вимірювань у промисловості використовується багато іноваційних підходів (застосування інтелектуальних ЗВТ, створення ефективних систем передачі, зберігання та опрацювання вимірювальної інформації), однак процедури метрологічного підтвердження, як правило базуються на застарілих традиційних способах МЗ (ієрархічна система передачі одиниці фізичної величини, встановлення одинакових міжкалібрувальних інтервалів для однотипних ЗВТ, вилучення ЗВТ з ТП для підтвердження його метрологічної справності).

Зроблено висновок, що традиційний спосіб метрологічного підтвердження ЗВТ має наступні недоліки:

по-перше, ЗВТ, що використовуються в ТП, працюють в специфічних умовах, які характерні для цього ТП, і часто відмінні від умов метрологічних перевірок. Це викликає виникнення додаткових похибок ЗВТ від невідповідності умов підтвердження їх метрологічної справності та умов використання, які мають випадковий характер і часто не враховуються;

по-друге, внаслідок того, що існує практика нормування похибок робочих еталонів (особливо нижчих розрядів) у виді допустимих границь, без поділу на систематичну та випадкову складові, то ймовірна ситуація передачі одному й тому ж ЗВТ значно «деформованого» розміру одиниці, зокрема за використання різних робочих еталонів під час періодичних метрологічних перевірок.

Тому в умовах сучасного масового виробництва, яке вимагає по-перше, підвищення точності управління технологічними режимами, а по-друге, зменшення втрат від невірогідності вимірювань, виникає необхідність оперативного підтвердження метрологічної відповідності ЗВТ під час міжкалібрувального інтервалу. На основі аналізу проблематики забезпечення метрологічної відповідності ЗВТ, що використовуються в процесі виготовлення продукції, зроблено висновок, що з метою мінімізації витрат на МЗ доцільно підвищувати ступінь метрологічної автономності промислових вимірювань.

Показано, що раціональним шляхом підвищення метрологічної автономності промислових вимірювань є створення із сукупності однорідних за вимірюваною фізичною величиною (ФВ) ЗВТ, які використовуються в конкретному ТП, автономних групових еталонів (АГЕ). Проводячи періодичні взаємні звіряння ЗВТ в межах автономного групового еталону можна підвищити стабільність зберігання розміру одиниці ФВ оскільки стабільність зберігання одиниці ФВ сукупністю ЗВТ є вищою ніж окремим ЗВТ. З метою практичного використання цієї властивості було розроблено математичну модель та алгоритм для оцінювання максимально правдоподібного значення ФВ, що зберігається ЗВТ, які входять до АГЕ.

Для знаходження оптимального значення одиниці фізичної величини необхідно виконати такий алгоритм.

У момент часу t1 проведено взаємні звіряння ЗВТ, які входять до складу АГЕ, отримано ряд результатів вимірювань ЗВТ X 1 / 1, X 2 / 1,..., X i / 1,..., X n / 1 та визначено похибки:

(15) Di / 1 = X i / 1 - X * / i -1,i = 1, n E

–  –  –

qij,i = 1,n, j = 1,n - матриця коефіцієнтів звірянь; d i,i = 1,n - матриця результатів іго звірення; e i,i = 1,n - матриця похибок звірянь (шуми звірянь).

Показано, що якість оцінювання значення X E / i визначається помилкою оцінювання e ( X E / i, X 0 ) = X E / 1 - X 0, ця помилка має випадковий характер і для * баєсівського підходу її оптимальне значення досягається при мінімумі середніх втрат R( e ) = R( X * / i, X 0 ) ® min до яких вона приводить. Втрати будуть мінімальними E якщо при опрацюванні експериментальних даних X 1 / 1, X 2 / 1,..., X i / 1,..., X n / 1

–  –  –

Для забезпечення взаємозв’язку між попередньою X i*-1 та поточною X i* оцінками значення ФВ АГЕ запропоновано вираз для знаходження зваженої оптимальної оцінки значення АГЕ:

= s i -1 X i*-1 + s i

–  –  –

попередніх звірянь; m – кількість звірянь в і-й момент часу; N – кількість процедур визначення оптимального значення АГЕ за весь час метрологічної автономності.

Для перевірки гіпотези Н0 про однорідність дисперсій s 2 {X i* } та s 2 {X } знайдене значення GP порівнюється із критичним значенням G KP, яке знаходиться із таблиці критичних значень G-критерію на перетині стовпця fчис=m-1 та рядка fзнам=N для заданого рівня статистичної значущості a. Якщо GPGKP, то приймається гіпотеза про однорідність дисперсій, що є підтвердженням стабільності значення АГЕ.

Запропонований підхід до формування оптимальної оцінки значення ФВ АГЕ дозволяє встановити умови виявлення метрологічних відмов окремих ЗВТ.

Умова метрологічної відмови і-го ЗВТ визначається із використанням критерію Фішера і полягає у перевірці гіпотези про про рівність результату вимірювання j-го ЗВТ X * / i для i-го звіряння та оцінки значення АГЕ - X i* для i-го звіряння:

j

H 0 : X * / i = X i* H 1 : X * / i X i* за вибраного рівня значущості:

j j X *j / i - X i* z= (21) s 2 {X *j / i } s 2 {X i* } + n1 n2 де n1, n2 – об’єми вибірок про значення, відповідно, для j-го ЗВТ та i-го звіряння при оцінці значення АГЕ - X i*.

Отримане значення z порівнюють із критичним значенням z КР = z 1-a 2 для обраної довірчої ймовірності. Якщо zzКР, то приймається гіпотеза H1, та робиться висновок про метрологічну відмову j-го ЗВТ і здійснюється його калібрування.

Встановлено, що поряд із підвищенням точності вимірювань запропонований підхід підвищення метрологічної автономності промислових вимірювань дозволить зменшити метрологічну складову витрат на забезпечення якості продукції.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«УДК 159.938.363.6 Шкарлатюк Катерина Іванівна к. психол. н., ст. викладач кафедри медичної психології та психодіагностики ВНУ ім. Л.Українки ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У статті досліджується харчова поведінка студентів, її вплив на якість життя молоді, розглядаються чинники, що призводять до порушень харчової поведінки, проводиться аналіз взаємозв’язку особливостей харчової поведінки і успішної навчальної діяльності. Ключові слова: харчова поведінка,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В. В. Пилипенко Н. М. Пилипенко МІКРОЕКОНОМІКА ПРАКТИКУМ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» ББК 65.012.1я73 УДК 330.101.542(075.8) П 32 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–218 від 28.01.2008) Рецензенти: Михайлова Л. І....»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ “ДЕКАНАЛЬ” З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ, ДОСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЇ Київ – 2013 Організація – розробник: ТОВ “Делана” за участю ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України». Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров’я та інших організацій, що виконують роботи з дезінфекції та контролю якості дезінфекції. Закладам та установам...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону М С Е Р Р Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 6-7 травня 2010 року) Суми «Видавництво СумДУ» 2010 УДК 005.21:332.1:339.5/.9(063) ББК 65.9(4Укр-4Сум) М 58 Рецензенти: Л.Г. Мельник – доктор економічних наук, професор Сумського державного університету; С.М. Козьменко – доктор економічних наук, професор ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»...»

«ПРОЕКТ USAID “УКРАЇНА: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА“ ЦЕНТР ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ ЯК І КОЛИ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ? оновлене видання Київ201 Рекомендовано до друку Науково-програмною радою Центру політико-правових реформ Науковий редактор – Н. І. Петрова ЯК І КОЛИ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ? /Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В.Руда. – Київ,2011. 56 с. У брошурі доступною для широкого загалу читачів мовою описано порядок звернення до Європейського...»

«ВІСНИК ЖДТУ. 2012. № 2 (61) ISSN 1728-4260 УДК [679.8:622.02:504](043.3) О.В. Камських, к.т.н., доц. А.В. Панасюк, к.т.н., доц. А.М. Махно, асист. Житомирський державний технологічний університет ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ТВЕРДІЮЧИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ Розглянуто основні параметри твердіючих композицій, які впливають на підвищення корозійної стійкості виробів із лабрадориту, а також проведено дослідження впливу розчинів на експлуатаційні характеристики лабрадориту....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Видається з 1964 р. № 594 ЛОГІСТИКА Відповідальний редактор – проф., д-р екон. наук Є.В. Крикавський Львів Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” УДК 339.188.4 У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських...»

«ШЛЯХИ ЗАДІЯННЯ ГРОМАДСЬКОГО РУХУ Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ Галай А. О. Київський національний університет внутрішніх справ Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є, згідно зі статтею 3 Конституції України [1], головним обов’язком держави. Виходячи із проголошеного у головному джерелі...»

«УДК 340 Л. Л. Богачова, доцент кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина в європейському та національному праві Утвердження і забезпечення прав і свобод людини — головний обов’язок держави. Забезпечення прав людини відбувається шляхом створення відповідних умов для їх реалізації, охорони та захисту як на внутрішньодержавному, так і на міжнародному рівні. Ступінь гарантованості...»

«О.А. Котуков, к.соціол.н., начальник управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи ХарРІ НАДУ Т.В. Кузнякова, здобувач кафедри державної кадрової політики ХарРІ НАДУ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ Розглянуто проблеми розвитку сучасного книговидання та запропоновано шляхи і методи їх усунення. Ключові слова: інформація, книговидання, державна політика, методи регулювання, програма розвитку. Масштабна інформатизація людської діяльності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»