WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |

«ПРОДУКЦІЇ НА СТАДІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ Спеціальність ...»

-- [ Страница 2 ] --

Практичне впровадження методу комбінованого оцінювання рівня якості продукції, методу підвищення метрологічної автономності локальних систем вимірювань та методу оцінювання індивідуальної метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки сприятиме підвищенню вірогідності контролю якості продукції на стадії її виготовлення, а також підвищенню єдності та точності вимірювань у промисловості.

Наукові положення та висновки дисертації використовуються у виробничому циклі виготовлення продукції підприємства ВАТ «Іскра», м. Львів, ЛКП «Залізничнетеплоенерго», м. Львів, ТзОВ «Машзавод», м. Чернівці, Чернівецький олійно-жировий комбінат, м. Чернівці. Також, результати наукової роботи застосовуються у навчальному процесі кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка»: при викладанні дисциплін «Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки», «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Методи неруйнівного контролю» та знайшли відображення у дипломному проектуванні студентів.

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та прикладні дослідження виконані автором самостійно.

Серед публікацій зі співавторами здобувачу належить:

[1] - Розроблено концептуальну модель системи метрологічного забезпечення якості продукції та визначено вимоги до її елементів; [2] - Розроблено алгоритм оцінювання відповідності системи метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення. Запропоновано модель прийняття рішення про відповідність метрологічного забезпечення шляхом проведення послідовної процедури перевірки статистичних гіпотез; [6] - Розглянуто питання систематизації вимог до метрологічного забезпечення виробництва та підвищення його ефективності шляхом інтегрування в систему управління якістю підприємства. Запропоновано шляхи оперативного впливу на процес виготовлення продукції з метою попередження виникнення ймовірних дефектів; [8] - Проаналізовано можливі варіанти системного аналізу метрологічного забезпечення виробництва. Вказано на необхідність вибору критеріїв ефективності для оптимізації витрат на організацію та функціонування системи метрологічного забезпечення; [9] - Розроблено математичну модель автономного еталону для локальних систем вимірювань на базі найбільш правдоподібної оцінки його значення; [11] - Запропоновано підхід до підвищення метрологічної надійності промислових засобів вимірювань шляхом створення автономного групового еталону в складі локальних систем вимірювань; [12] Запропоновано комбінований метод оцінювання якості продукції на стадії виготовлення як погоджена сумісна оцінка результатів контролю якості готової продукції та параметрів технологічних режимів; [13] - Запропоновано метод ідентифікації харчових добавок за показниками їх кваліметричного оцінювання в складі складних сумішей; [18] - Розглянуто структурно-алгоритмічний метод корекції похибок програмно-керованих калібраторів. Запропонований метод дозволить підвищити метрологічну надійність калібраторів і сприятиме підвищенню достовірності вимірювань в промисловості; [19] - Розглянуто основні аспекти метрологічного забезпечення виробництва, його роль та специфіка впровадження в систему управління якістю; [20] - Розглянуто перспективи розвитку метрологічного забезпечення якості продукції. Запропонована модель системи метрологічного забезпечення як складної організаційно-технічної системи; [21] - Здійснено аналіз алгоритмів формування тарифів на енергоносії та запропонована методика їх розрахунку, яка враховує постійну, змінну та прогресивну складові; [22] - Виконано відбір та систематизацію показників якості технологічних процесів. Запропоновано номенклатуру груп показників для оцінювання рівня якості процесів виробництва продукції; [23] - Проведено аналіз проблем, які потрібно вирішувати при запровадженні систем управління вимірюваннями, та подано рекомендації щодо складових елементів таких систем; [24] - Проаналізовано вплив часового дрейфу похибки на властивості контактних засобів вимірювання температури на під час контролю якості технологічних процесів; [25] - Здійснено аналіз режимів відпалу спіралей ламп розжарювання та запропоновано структуру пристрою контролю та регулювання режимів відпалу; [26] - Визначено вимоги до засобів вимірювань промислового застосування. Сформульовано принципи побудови універсальних засобів автоматизації контролю технологічних параметрів.

Роботи [3-5, 7, 10, 14-17] виконані здобувачем без співавторів.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідалися та обговорювалися у період з 2000 р. до 2011 р.

на 15 міжнародних науково-технічних конференціях і семінарах: 3-й Міжнародній науково-технічної конференції «Метрологія-2000», Харків, 2000; IX–й Міжнародній конференції “Мережі і системи інформаційні”, Лодзь, Польща, 2001; Міжнародній науково-технічній конференції ”Температура - 2003”, Львів, 2003; VIII-й Міжнародній конференції «Контроль і управління в складних системах» (КУСС-2005), Вінниця, 2005; XIII-й Міжнародній конференції з автоматичного управління «Автоматика-2006» Вінниця, 2006; XV Міжнародному семінарі метрологів «Методи і техніка перетворення сигналів при фізичних вимірюваннях МСМ07», Львів – Ряшів, 2007; IХ-й Міжнародній конференції «Контроль і управління в складних системах» (КУСС-2008), Вінниця, 2008; 4-й Міжнародній конференції ASCN «Сучасні комп'ютерні системи та мережі:

розробка та використання» Львів, 2009; VI-й Міжнародній науково-практичній конференції «Україна у європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права» Львів, 2010; VI-й Міжнародній конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті», Варна, 2010; Пятій ювілейній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2010», Київ, 2010; II-й Міжнародній науково-практичній конференції «Якість технологій – якість життя», Судак, 2010; Четвертій Всеукраїнській науковотехнічній конференції: «Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ», Львів, 2011; III-й Міжнародній науково-практичній конференції «Якість технологій – якість життя», Харків, 2011; IDAACS 2011, Intelligent Data Acquision and Advanced Computing System: Technology and Applications, Prague, Szech Republic, 2011.

Публікації. Основні результати наукової роботи опубліковані в 47 друкованих працях, в тому числі 26 – у фахових виданнях України, з них 9 одноосібних, 19 – у матеріалах науково-технічних конференцій та 2-х патентах України.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку літератури та додатків, викладена на 292 сторінках друкованого тексту і містить 45 рисунків, 23 таблиці та список використаних джерел з 168 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовано актуальність теми, обгрунтовано мету та основні завдання досліджень, показано зв’язок роботи з науковими програмами та планами, визначено об’єкт та предмет досліджень, сформульовано наукову новизну отриманих результатів та показано їх практичну цінність, а також подано відомості про особистий внесок здобувача, апробацію роботи та основні праці, опубліковані за темою дисертації.

У першому розділі проведено аналіз сучасного стану МЗ якості продукції на стадії виготовлення, оцінено проблематику підвищення його ефективності, визначено основні завдання та здійснено конкретизацію напрямків подальших досліджень. Показано, що сьогодні для окреслення діяльності пов'язаної із забезпеченням якості вимірювань використовують такі поняття як – «метрологічне забезпечення» та «забезпечення єдності вимірювань». Причому, в чинних нормативно-правових актах поняття «метрологічне забезпечення» не регламентується, а тому часто в метрологічній практиці відбувається автоматична заміна поняття - «метрологічне забезпечення» на поняття - «забезпечення єдності вимірювань». Такий стан призводить до значної невизначеності при організації та здійсненні робіт із метрологічного забезпечення сучасних процесів виготовлення промислової продукції.

Тому для більш чіткого означення змісту МЗ якості продукції на стадії виготовлення було виділено його основні завдання:

- забезпечення єдності вимірювань - сукупність процедур відтворення та передачі одиниць вимірювань всім засобам вимірювальної техніки (ЗВТ), результати вимірювання яких можуть вплинути на якість продукції;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- забезпечення точності вимірювань - створення та застосування процедур підвищення точності засобів і методів вимірювань;

- забезпечення ефективності вимірювань - оптимальне поєднання точності вимірювань та витрат на її досягнення.

В роботі обгрунтовано доцільність вирішення вказаних завдань шляхом забезпечення 2-х процесів: забезпечення якості вимірювань та забезпечення ефективності вимірювань. Було сформульовано визначення МЗ на стадії виготовлення як - метрологічна діяльність із забезпечення необхідної якості та ефективності вимірювань параметрів процесів виготовлення продукції.

З метою ідентифікації процесів МЗ на стадії виготовлення було виділено три його основні ознаки:

- метрологічна діяльність - організаційна складова взаємодії метрологічної служби із виробництвом з метою його метрологічного забезпечення;

- забезпечення - регулярний процес встановлення та дотримання метрологічних вимог та правил на стадії виготовлення продукції;

- необхідна якість та ефективність вимірювань - стан, що характеризує оптимальне поєднання якості та ефективності вимірювань, що зумовлене потребами виробництва.

Проведені в роботі дослідження показали, що сьогодні мало уваги приділяється питанням нормативного-методичного вдосконалення МЗ та підвищенню кваліфікації персоналу, а питання забезпечення метрологічної досконалості промислових ЗВТ та процесів контролю параметрів ТП ще не досягнули оптимального рівня. Тому було проаналізовано основні недоліки існуючого МЗ якості продукції і показано, що вагомим напрямком вдосконалення МЗ якості продукції є інтегрування його в СУЯ підприємства. Виділено основні фактори впливу МЗ на якість продукції: організаційний, нормативний, методичний, технічний.

В роботі показано, що встановлення оптимального взаємозв'язку процесів управління якістю і її МЗ є важливим фактором створення конкурентоспроможної продукції. На основі проведеного аналізу запропоновано модель встановлення зв’язку якості продукції та якості МЗ через погодження основних критеріїв якості продукції та критеріїв якості МЗ шляхом врахування зацікавлень виробника та зацікавлень споживача, які виражаються функцією якості (Рисунок 1). Реалізація такого підходу дозволяє трансформувати вимоги споживача у вимоги до показників якості системи МЗ.

Рисунок 1 - Модель встановлення зв'язку якості продукції з якістю МЗ Розглянуто проблематику оцінювання ефективності МЗ якості продукції на стадії виготовлення, визначено принципи вибору критеріїв ефективності. Показано, що для інтегрування в СУЯ доцільно відповідність системи МЗ якості продукції на стадії виготовлення оцінювати за показниками ефективності та показниками результативності.

На основі проведеного аналізу здійснено конкретизацію наукового дослідження та визначено основні напрямки його здійснення:

- розвиток теорії системного аналізу МЗ якості продукції на стадії виготовлення;

- створення методів і алгоритмів забезпечення ефективності МЗ якості продукції на стадії виготовлення;

- розроблення методів і алгоритмів підвищення точності та достовірності контролю якості продукції на стадії виготовлення.

Другий розділ присвячений розвитку методології вдосконалення МЗ як системи забезпечення якості та ефективності вимірювань на стадії виготовлення продукції.

Здійснено систематизацію вимог до МЗ як складної організаційно-технічної системи, що містить множину метрологічних елементів, які знаходячись у постійному взаємозв’язку та зв’язку із вимогами державної метрологічної системи, а також метрологічними вимогами споживача, в сукупності вирішує завдання забезпечення якості та ефективності вимірювань на стадії виготовлення продукції.

Визначено принципи інтегрування системи МЗ в СУЯ серед яких основними є:

ієрархічність, керованість, оперативність, надійність.

На основі проведеного аналізу запропоновано ієрархічну структуру системи МЗ на стадії виготовлення продукції (Рисунок 2), яка дозволяє об’єднати процеси забезпечення якості вимірювань та ефективності вимірювань і враховувати вимоги споживачів та вимоги державної метрологічної системи до МЗ.

Рисунок 2 - Ієрархічна структура системи метрологічного забезпечення

Доведено, що для виробничих процесів із впровадженою СУЯ раціональною є трьохрівнева система МЗ (Рисунок 2), де першим рівнем є система МЗ - SМЗ, другим рівнем є підсистема забезпечення якості вимірювань - SЯ та підсистема забезпечення ефективності вимірювань - SЕ, а до третього рівня відносяться елементи МЗ: SЄВ – забезпечення єдності вимірювань; SМВ – забезпечення метрологічної відповідності ЗВТ; SСТ – стандартизації методик виконання вимірювань; SМН – метрологічного нагляду; SМЕ – метрологічної експертизи; SОС - організаційна структура МЗ; SКП – забезпечення кваліфікації персоналу; SМБ – бази даних метрологічних НД.

Враховуючи різноманітність можливих варіантів побудови, систему МЗ - SМЗ представлено як глобальний, для даного виробництва, процес, що об’єднує n+1 локальних підпроцесів (елементів) SМЗі, 1 і n, кожен з яких має вхід хі та вихід yi, та показано, що існує функція якості GМЗ, яку доцільно використовувати для оцінювання якості функціонування системи МЗ. Такий підхід забезпечує адитивність властивостей системи, що дозволяє забезпечити лінійну згортку показників ефективності від нижніх рівнів до верхнього рівня ієрархії та створює умови використання узагальненого показника якості системи МЗ.

На основі проведеної декомпозиції функції якості МЗ за ієрархічними рівнями, показано, що загальний ефект МЗ визначається об’єднанням ефектів u i окремих елементів від перетворення входів хі (цілей) у виходи уі (результати) шляхом прийняття оптимальних рішень d opt за результатами оцінювання ефективності:

x dopt Gi = ui i ® mаx (1) yi де ui - ефекти перетворення входів xi у виходи yi, що визначають якість виконання своєї функції окремим елементом МЗ.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 221–235  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 221–235   УДК 550.4.563.12 ГЕОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАГІРНИХ ОЗЕР У ЗОНІ ВПЛИВУ ПОДОРОЖНЯНСЬКОГО СІРЧАНОГО КАР’ЄРУ Б. Камінецька1, А. Гайдін2, В. Дяків1© Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів,...»

«Адвокація впровадження механізму соціального замовлення на місцевому рівні Тренінг для представників ВІЛ-сервісних НУО Посібник для тренера Вересень 2009 Київ ЗМІСТ Передмова Дотренінгова оцінка 5 Вступ. Знайомство учасників, очікування, 6 перегляд порядку денного, регламент роботи Сесія 1. Основи соціального замовлення та конкурсні 9 механізми фінансування з бюджетів різних рівнів Сесія 2. Законодавча та нормативна база для впровадження 21 конкурсних механізмів соціального замовлення Сесія 3....»

«УДК 37.035–053.6 Ірина Ровенчак, вихователь групи продовженого дня Уманської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 8 МОЛОДІЖНИЙ РУХ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Висвітлено деякі аспекти діяльності дитячих та молодіжних організацій у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., визначено їх роль у формуванні активної громадської позиції підростаючого покоління; окреслено основні періоди в історії розвитку...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» МАТЕРІАЛИ I-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» 14-28 листопада 2012 р. Глеваха – 2012 Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві ББК 40.7 УДК 631.17 Матеріали І-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». – Глеваха, 2012. – 39 с. В матеріалах коротко...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ Укладачі М.Ю.Дорохов Ю.В.Полікарпов МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни “МОНТАЖ ТА РЕМОНТ ПТМ” (для студентів спеціальності 7.090214) До друку 50 прим. Затверджено Проректор з навчальної роботи на засіданні кафедри А.М. Фесенко Підйомно-транспортних машин Протокол № 12 від 20.01.2004 р. Краматорськ 2004 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...»

«Шляхи та методи розкриття природних нахилів особистості Вовненко Ірина, студентка групи ІСб-1-10-4.0д Науковий керівник: Канафоцька Г.П., старший викладач кафедри управління навчальним закладом Мета: Дослідити існуючі та запропонувати ефективні шляхи та методи розкриття природних нахилів особистості.Роберт Кіосакі у своїй книзі Багата дитина, розумна дитина пише: Шкільна система придатна для того, щоб учити деяких дітей, але, на жаль, зовсім не годиться для навчання всіх дітей. Тому для батьків...»

«ПЕРЕДМОВА Стрімке реформування державного, економічного й політичного ладу України, висока динаміка становлення нових форм суспільного життя вимагають належного юридичного забезпечення, яке ґрунтувалося б на сучасній науковій теорії та методології. Саме тому черговий випуск «Актуальних проблем держави і права» містить статті з найактуальніших проблем у сфері адміністративного права, конституційного права, міжнародного права та порівняльного правознавства, сучасної цивілістики, трудового,...»

«Портницька Н. Ф. Психологічні особливості наслідування у дитячому віці УДК 152.22 Н. Ф. Портницька, практичний психолог (Дитячі ясла сад № 30 м. Житомира) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСЛІДУВАННЯ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ В статті розглядається динаміка та значення наслідувальної діяльності в психічному розвитку дитини. Досліджуючи проблеми дитячої психології, неможливо не звернути уваги на феномен наслідування, що є характерною особливістю цього віку. Сутність наслідування полягає у перейманні і...»

«УДК 622.685: 531.8 С.Д. Приходченко (Україна, Дніпропетровськ, Національний гірничий університет) ЗАСТОСУВАННЯ СУМАТОРА, ЩО ЗДАТЕН ДО НАВЧАННЯ, В СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВНУТРІФАБРІЧНОГО ГІДРОТРАНСПОРТУ В сучасних умовах велика увага приділяється проблемам підвищення продуктивності устаткування гірничо-збагачувальних підприємств, в світлі чого на більшості ГЗК проводяться комплексні заходи щодо підвищення ККД обладнання. Такого роду заходи включають в себе автоматизацію...»

«Голем XIV (Кіберіада) Станіслав Лем Голем XIV (Кіберіада) Станіслав Лем Станіслав Лем Голем XIV (Кіберіада) -Станіслав Лем Кіберіада Київ, Дніпро, 1990 Вперше цей твір було опубліковано на http://www.ukrcenter.com -ПЕРЕДМОВА (c) Український переклад, Ю. Попсуєнко, 1990. Перекладено за виданням: Stanislaw Lem, Golem XIV, Krakow, 1981. Визначити історичний момент, коли механічна рахівниця здобулася на Розум, так само важко, як і той, коли мавпа перетворилась у людину. І все ж відколи створений...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»