WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ПРОДУКЦІЇ НА СТАДІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Микийчук Микола Миколайович

УДК 53.08; 621.38

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

НА СТАДІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ

Спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація

та метрологічне забезпечення

Автореферат

дисертації на здобуття наук

ового ступеня

доктора технічних наук

Львів – 2012

Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Столярчук Петро Гаврилович, завідувач кафедри “Метрологія, стандартизація та сертифікація” Національного університету “Львівська політехніка”

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Середюк Орест Євгенович, професор кафедри «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції»

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ доктор технічних наук, професор Івахів Орест Васильович, завідуючий кафедри «Прилади точної механіки»

Національного університету «Львівська політехніка»

доктор технічних наук, с.н.с.

Колпак Богдан Дмитрович, керівник відділення метрології систем, головний науковий консультант ДП Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП НДІ «Система»), м. Львів Захист відбудеться «_25_» травня 2012 р. о _1400_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті “Львівська політехніка” (79013, Львів-13, вул. С. Бандери, 12, ауд. 226 головного корпусу).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка”: 79013, Львів-13, вул. Професорська 1.

Автореферат розісланий «__ »_квітня_ 2012 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, д.т.н., проф. Я.Т.Луцик

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розбудова метрологiчної системи - одне зi стратегiчних завдань України, яке повинно забезпечувати функцiонування наукової та виробничої сфер економiки, сприяти розвитковi мiжнародної торгiвлi та iнтеграцiї України до свiтової економiки, ефективному захисту iнтересiв споживачiв та держави у сферi якостi та безпеки продукцiї, пiдвищенню рiвня конкурентоспроможності продукції українських виробників.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зростанням вимог до якості продукції. Глобалізаційні процеси сприяють оперативному реагуванню світового ринку на зміну якості продукції. Тільки якісна продукція стає конкурентоспроможною. Причому основною вимогою в процесі створення суспільно необхідної якості продукції є мінімізація витрат на її виготовлення, що підвищує вимоги до оперативності забезпечення оптимального співвідношення між якістю та витратами на її забезпечення. Якість продукції формується в процесі виготовлення і залежить від якості процесів виробництва. Забезпечення якості процесів виробництва здійснюється шляхом підвищення ступеня керованості технологічними процесами (ТП) виготовлення продукції. В процесі забезпечення необхідної якості продукції важливу роль відіграє вимірювальна інформація, яка несе кількісну оцінку якості продукції, стану технологічних процесів, характеристик матеріалів і обладнання.

Для забезпечення необхідної якості вимірювальних процесів здійснюється їх метрологічне забезпечення (МЗ). Традиційно під метрологічним забезпеченням розуміють встановлення і застосування метрологічних норм і правил, а також розроблення, виготовлення та застосування технічних засобів, необхідних для досягнення єдності та точності вимірювань. Сучасні зміни в підходах до організації виробництва, широкомасштабне впровадження систем управління якістю (СУЯ) значною мірою підвищують вимоги до організації метрологічної діяльності на виробництві. Це зумовлює пошук шляхів підвищення якості та ефективності процесів вимірювань на стадії виготовлення продукції та інтегрування їх в нормативне забезпечення якості продукції. Проблема підвищення ефективності процесів вимірювань на стадії виготовлення продукції не нова, однак сьогодні не знайшла ще однозначного вирішення. Це зумовлено в основному, складністю процесів здійснення МЗ якості продукції, які містять значну кількість нормативноправових, організаційно-технічних та науково-методичних факторів, що визначають умови досягнення єдності та необхідної точності вимірювань на стадії виготовлення.

Таким чином, сьогодні існує науково-прикладна проблема, яка полягає у необхідності створення методології аналізу МЗ як складної організаційно-технічної системи діяльність якої повинна бути направлення на зебезпечення якості та ефективності процесів вимірювань на стадії виготовлення продукції, що сприятиме адаптації метрологічної діяльності стосовно сучасних вимог управління якістю.

Вирішення цієї проблеми сприятиме створенню ефективних систем метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення, дозволить підвищити ступінь обгрунованості рішень при управлінні технологічними процесами (ТП) та забезпечити оперативне управління процесами створення конкурентоспроможності продукції.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота виконувалася відповідно до планів наукової роботи кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка», а також в межах наукових держбюджетних тем: 0104U002312 “Розроблення будинкових систем для індивідуального обліку спожитого тепла, води, газу з оцінкою їх якості” з 1.01.2005 р по 31.12.2006 р, 01107U001097 “Розроблення та дослідження нових методів і засобів експрес-контролю характеристик якості та безпечності продукції (речовин)”, що виконується, починаючи з 1.01.2010 р.;за темами кафедри: 0107U006223 “Дослідження властивостей та показників якості процесів, матеріалів і продукції оптичними, електромагнітними (безконтактними) методами”; госпдоговірних тем: №1818 «Розроблення пристрою контролю якості відпалу ламп розжарювання» з 03.02.2001 р. по 24.10.2001 р. та №1819 «Розроблення пристрою контролю якості зварювання ламп розжарювання» з 03.02.2001 р. по 31.04.2002 р, у виконанні яких здобувач приймав участь як виконавець.

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є розвиток теорії та методів підвищення ефективності метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення, а також методів оперативного підтвердження метрологічної відповідності засобів вимірювань в умовах експлуатації.

Для досягнення поставленої в роботі мети необхідно було вирішити такі задачі:

- проаналізувати перспективи розвитку метрологічного забезпечення, визначити його мету та завдання при забезпеченні якості продукції на стадії виготовлення;

- систематизувати вимоги до метрологічного забезпечення та розробити методологію структурування його функції якості для формалізацї процесів встановлення метрологічних вимог та підвищення оперативності коригувальних дій;

- розробити концептуальну модель системи метрологічного забезпечення якості продукції та методики оцінювання її результативності та ефективності як інструментів підвищення ефективності метрлогічної діяльності на виробництві;

- розвинути теорію оцінювання метрологічних ризиків якості продукції на стадії виготовлення та розробити практичні рекомендації для мінімізації метрологічного ризику у залежності від його рівня;

- дослідити умови забезпечення метрологічної стабільності однотипних засобів вимірювальної техніки в технологічних процесах для підвищення оперативності виявлення метрологічних відмов та підвищення вірогідність результатів підтвердження метрологічної відповідності засобів вимірювальної техніки в процесі їх експлуатації;

- здійснити класифікацію методів оперативного контролю похибок засобів вимірювальної техніки та розробити ефективні методи їх практичного застосування на стадії виготовлення продукції;

- розвинути теорію оцінювання індивідуальної метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки в процесі їх експлуатації та розробити методологію коригування міжкалібрувальних інтервалів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Об’єктом дослідження є процес метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення.

Предметом дослідження є науково-методичні та науково-технічні засади підвищення ефективності метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення.

Методи дослідження. Науковою базою для вирішення проблем метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення є методи системного аналізу, теорії інформаційно-вимірювальної техніки, теорії ймовірностей та математичної статистики, сучасні підходи до забезпечення єдності, точності та ефективності вимірювань при забезпеченні якості продукції.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в розвитку теоретичних, методологічних та нормативно-технічних основ метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення.

В роботі одержані наступні наукові результати:

1. Отримала подальший розвиток методологія метрологічного забезпечення як сукупність взаємопов’язаних елементів об’єднаних показниками результативності та ефективності, метою якої є забезпечення якості та ефективності процесів вимірювань на стадії виготовлення продукції, що дозволяє інтегрувати її в нормативне забезпечення якості.

2. Запропоновано узагальнений показник якості метрологічного забезпечення, що об’єднує нормування допусків на розкид технологічних параметрів із реальними показниками варіативності технологічних параметрів та точністю їх вимірювання, що створює умови управління метрологічними ризиками якості продукції.

3. На основі запропонованої методології розроблено концептуальну модель метрологічного забезпечення якості продукції, яка охоплює процеси погодження вимог споживачів та державної метрологічної системи до результативних систем вимірювань, застосування якої дає можливість оптимізації структури та функцій метрологічного забезпечення за критерієм мінімізації втрат якості.

4. Запропоновано метод структурування функції якості метрологічного забезпечення продукції на стадії виготовлення, що через погодження вимог споживача та виробника, дозволяє підвищити ступінь відповідності системи метрологічного забезпечення, її ефективність та реалізувати принцип постійного вдосконалення.

5. Розвинуто теорію оцінювання рівня якості продукції та запропоновано комбінований метод коригування результатів вихідного контролю показників якості продукції за результатами вимірювання параметрів технологічних процесів, що сприяє підвищенню вірогідності контролювання при мінімізуванні витрат на його реалізацію.

6. Запропоновано оцінювати метрологічні ризики втрат якості продукції на стадії виготовлення індексом, який враховує зменшення результативності та ефективності системи метрологічного забезпечення, що дає можливість ранжувати виробництво за рівнем метрологічного ризику та оперативно враховувати зміни вимог до конкурентоздатності продукції.

7. Встановлено умови забезпечення метрологічної стабільності однотипних засобів вимірювальної техніки в технологічних процесах при визначенні максимально вірогідної оцінки їх результатів вимірювань, що дозволяє підвищити оперативність виявлення метрологічних відмов та підвищити вірогідність результатів підтвердження метрологічної відповідності засобів вимірювальної техніки в процесі їх експлуатації.

8. Розроблено метод оцінювання метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки на основі коефіцієнта метрологічного запасу, що створює додаткові можливості оперативного виявлення метрологічних відмов та забезпечує підвищення обгрунтованості встановлення міжкалібрувальних інтервалів.

9. Синтезовано структуру калібратора, який за сукупністю метрологічних характеристик та функціональних можливостей забезпечує оперативний контроль похибок засобів вимірювань промислового застосування в умовах їх експлуатації, що створює додаткові умови підвищення якості процесів вимірювань в промисловості.

Практичне значення одержаних результатів.

Виконані в роботі дослідження дозволили одержати наступні практичні результати:

- розроблено методику постійного вдосконалення системи метрологічного забезпечення на базі ітераційних процедур погодження векторів пріоритетів виробника та споживача, що дозволить оперативно враховувати зміни вимог до якості процесів вимірювань під час виготовлення продукції;

- розроблено методики оцінювання відповідності метрологічного забезпечення за показниками результативності та ефективності, що підвищує оперативність виявлення невідповідностей та здійснення коригувальних заходів;

- запропоновано алгоритм комбінованого оцінювання якості продукції за результатами оперативного контролю технологічних параметрів та вихідного контролю показників якості продукції, що дозволяє підвищити вірогідність оцінювання рівня якості продукції за умови мінімізації витрат на систему контролю;

- розроблено алгоритм визначення максимально правдоподібних оцінок результатів звірянь засобів вимірювань в умовах їх експлуатації та запропоновано критерій виявлення метрологічної відмови окремих засобів вимірювань, що створює додаткові умови коригування міжкалібрувальних інтервалів та мінімізації метрологічної складової витрат на забезпечення якості продукції під час її виготовлення;

- запропоновано систему ранжування виробничих процесів за рівнем метрологічного ризику та практичні рекомендації для його мінімізації;

- розроблено ряд структурних схем оперативного контролю похибок засобів вимірювань на місці їх експлуатації, які володіють властивістю універсальності та дозволяють автоматизувати процес виявлення метрологічних відмов.

Висновки виконання теоретичних та практичних досліджень матимуть застосування на підприємствах при плануванні та забезпеченні заходів підвищення якості продукції, оптимізації системи метрологічного забезпечення технологічних процесів, а також розробленні заходів із підвищення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки та зменшення витрат на підтвердження їх метрологічної відповідності. Отримані в роботі результати можуть бути апробовані в межах системи забезпечення єдності вимірювань як у сфері державного метрологічного нагляду та контролю, так і в межах національної системи технічного регулювання, зокрема як складової діяльності випробувальних лабораторій.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«ISSN 1813–6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №1 Машини легкої промисловості, обладнання та системи управління УДК 539:534 В.О. РУМБЕШТА, Н.М. МИШУК Національний технологічний університет України «КПІ» ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ПРУЖИН ЗАДАНОЇ ЯКОСТІ У статті запропоновано новий ефективний метод для оцінки якості пружин, який оснований на ефекті виникнення акустики при пружній деформації твердого тіла. Наведено основні методи для розрахунку фізичного параметру пружин – жорсткості. Ключові слова:...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет О. П. Ткач Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні Навчальний посібник Суми Сумський державний університет ЗМІСТ С. ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика нанотехнологій і наноматеріалів 1.1. Історія розвитку 1.2 Загальна характеристика нанотехнологій та наноматеріалів 1.3 Особливі властивості наноматеріалів 1.4. Галузі науки, пов’язані з НТ 1.5. Галузі застосування НТ Питання для самоперевірки Список літератури...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Механіко-математичний факультет Кафедра математичної фізики Учбові завдання для самостійної роботи з дисципліни Методи обчислень Навчально-методичний посібник для студентів механіко-математичного факультету Київ-2009 Автори: Є.С.Вакал, канд. фіз.-мат. наук, Б.П.Довгий, канд. фіз.-мат. наук, В.В.Попов, канд. фіз.-мат. наук Під редакцією В.В.Попова Рецензенти: Ю.А.Бєлов, д-р фіз.-мат. наук, А.В.Кузьмін, канд. фіз.-мат. наук Рекомендовано до...»

«М.Пашкевич. Трансфертно-варіативне бюджетне регулювання для розвитку територій: концепція та механізм / М.Пашкевич // Галицький економічний вісник. — 2012. — №4(37). — с.131фінансово-обліково-аналітичні аспекти ) УДК 336.1:352; 336.14:353 Марина ПАШКЕВИЧ ТРАНСФЕРТНО-ВАРІАТИВНЕ БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕХАНІЗМ Резюме. Досліджено проблему регіонального розвитку і територіального вирівнювання на основі ефективного формування бюджетів усіх рівнів. Здійснено...»

«Вісник Національної академії державного управління 3. Концепції сучасної державної кадрової політики України. К. : Вид-во НАДУ, 2006. 56 с.4. Олуйко В. М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.03 / Олуйко Віталій Миколайович. К., 2006. 493 с.5. Вдосконалення шляхів залучення молоді до державного управління та державної служби: аналітичний звіт за результатами виконання...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ На правах рукопису КЕРНИЧНА АНЖЕЛІКА ЄВГЕНІВНА УДК 353.9:504.06:330.3 МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 25.00.02 – Механізми державного управління ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Науковий керівник: доктор економічних наук, професор ВИТВИЦЬКИЙ Ярослав...»

«Ларіонова К. Формування санаційного потенціалу як інструменту управління санацією підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс] / К. Ларіонова, Т. Донченко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 38-47. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12lklplp.pdf. УДК 336:658 JEL Classification: M21, O23 Катерина Ларіонова, Тетяна Донченко Хмельницький національний університет вул. Iнститутська, 11, м. Хмельницький, 29016,...»

«УДК. 32.019.5: 316.647.8 У. Ільницька ПОЛІТИЧНІ СТЕРЕОТИПИ ТА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ МИСЛЕННЯ: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ У СИСТЕМІ ІМІДЖЕВИХ КОМУНІКАЦІЙ © Ільницька У., 2007 Всебічно розглянуто особливості стереотипізації мислення як важливого чинника у процесі сприйняття та аналізу особою або групою осіб суспільно-політичної дійсності. Досліджено природу, джерела та механізми формування політичних стереотипів та показано їх роль і значення у системі іміджевих комунікацій. Наголошено на необхідності аналізу...»

«УДК 339.9 Механізми транснаціоналізації людського ресурсу ЮЛІЯ ГУРОВА* АНОТАЦІЯ. В статті проаналізовано сутність та рівні процесу транснаціоналізації людського ресурсу. Розкрито форми прояву процесів транснаціоналізації людського ресурсу на мікро-, державному, регіональному та глобальному рівнях. Досліджено механізми відтворення, якісного вдосоконалення, міждержавного розподілу та використання людського ресурсу в процесі його транснаціоналізації. Визначено позитивний вплив даних процесів на...»

«-3ТММ. Методичні вказівки до лабораторних занять ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № СКЛАДАННЯ КІНЕМАТИЧНИХ СХЕМ І СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ Кафедра теоретичної і прикладної механіки -4ТММ. Методичні вказівки до лабораторних занять СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ Мета роботи: складання кінематичної схеми механізму по розмірах, знятих з моделі, визначення касу і порядку плоского механізму, намагання виключити пасивні в’язі, вважаючи механізм просторовим. Обладнання та інструмент: набір моделей механізмів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»