WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ЛІТЕРАТУРА 1. Концепция контроллинга : Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners ; пер. с нем. – [2-е изд.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 269 ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЛІТЕРАТУРА

1. Концепция контроллинга : Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath

& Partners ; пер. с нем. – [2-е изд.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 269 с.

2. Шумило Ю. О. Моніторинг виконання бюджетів витрат на підприємстві / Ю. О. Шумило //

Економіка, фінанси, право. – 2009. – № 1. – С. 13-16.

3. Боброва А. Создание системы финансового мониторинга / А. Боброва // Проблемы теории и

практики управления. – 2006. – № 3. – С. 36-45.

УДК 330.145

КОНЦЕПЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ НА ПОПОВНЕННЯ

ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Каріка І. М., старший викладач Класичний приватний університет У статті розглянуто питання удосконалення концепції прийняття рішення на поповнення оборотних коштів підприємства. Запропоновано удосконалення механізму прийняття управлінського рішення з точки зору вибору джерел фінансування оборотних коштів у залежності від стратегічного напрямку розвитку підприємства, що надає можливості для ефективнішого використання фінансових ресурсів підприємства і, як наслідок, - покращення роботи підприємства в цілому.

Ключові слова: концепція, оборотні кошти, фінансові ресурси, підприємство.

Карика И. М. КОНЦЕПЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

ПРЕДПРИЯТИЯ / Классический приватный университет, Украина.

В статье рассмотрены вопросы совершенствования концепции принятия решения на пополнение оборотных средств предприятия. Предложено усовершенствование механизма принятия управленческого решения с точки зрения выбора источников финансирования оборотных средств в зависимости от стратегического направления развития предприятия, что дает возможность для более эффективного использования финансовых ресурсов предприятия и, как следствие, - улучшение работы предприятия в целом.

Ключевые слова: концепция, оборотные средства, финансовые ресурсы, предприятие.

Karika І. M CONCEPTION DECISION-MAKING ON ADDITION TO CIRCULATING ASSETS

ENTERPRISES / Classic private university, Ukraine In the article questions are considered perfections of conception decision-making on addition to the circulating assets enterprises. An improvement is offered mechanism of acceptance administrative decision with points of view of choice sourcings circulating assets in dependences on strategic direction development of enterprise, that enables for more effective use financial resources enterprises and, as a result, it is an improvement of work enterprises on the whole.

Key words: conception, circulating assets, financial resources, enterprise.

ВСТУП Проблеми управління оборотним капіталом господарюючого суб'єкта привертають усе більшу увагу представників вітчизняної фінансової науки. Це зумовлено трансформаційними процесами, що відбуваються в українській економіці, розвитком не тільки різноманітних форм власності, але й різноманіттям господарської поведінки власників і менеджерів підприємств. Господарська практика вимагає нетрадиційних, унікальних рішень, що ґрунтуються на глибокому синтезі досягнень сучасної фінансової теорії та досвіду фінансового управління.

У роботі спираємося на класичні та сучасні праці вітчизняних і закордонних економістів у галузі фінансового управління оборотним капіталом у цілому - І. А. Бланка, Ю. Ф. Бригхема, Дж. К. Ван Хорна, Л. А. Дробозиної, В. М. Родіонової, Г. В. Савицької, у сфері управління витратами оборотного капіталу В. В. Ковальова, Дж. Г. Сигела.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Ефективне управління рухом фінансових ресурсів передбачає наявність мети. Управління в загальному вигляді являє собою систему економічного управління підприємством, що включає сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління оборотними коштами. Метою даної публікації є дослідження механізму прийняття управлінського рішення з точки зору вибору джерел фінансування Вісник Запорізького національного університету №1(4), 2009 оборотних коштів залежно від стратегічного напрямку розвитку підприємства, та аналіз джерел поповнення оборотних коштів підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ

Основна мета менеджменту - досягнення цілей підприємства за допомогою застосування найбільш раціональної системи управління.

З огляду на раціональні підходи до управління виділяють такі принципи менеджменту [1]:

- спрямованість дій щодо управління досягненням конкретних цілей;

- комплексність процесу управління, що включає планування, організацію, мотивацію, керівництво, контроль;

- єдність і безперервність стратегічного та оперативного управління;

- орієнтація на створення сприятливого клімату в організації;

- гнучкість організаційної структури управління;

- урахування вимог внутрішнього і зовнішнього середовища.

На багатьох підприємствах в Україні на сьогодні склалася кризова ситуація, що знаходить вияв:

- у відсутності конкурентоздатності продукції (або у зв'язку з поганою якістю, що є наслідком використання дешевої і неякісної сировини, або через високу ціну реалізації, що є наслідком високої собівартості продукції);

- у невиплаті заробітної плати;

- у неплатежах партнерам і, як наслідок цього, порушення процедури банкрутства.

Причин цих явищ можна віднайти багато, але безперечно, багато важчі ті причини, які пов'язані із забезпеченням підприємств фінансовими ресурсами.

Насамперед, це:

1) нестача власних оборотних коштів;

2) низька ефективність використання основних засобів, відсутність фінансових ресурсів для технічного переозброєння підприємств;

3) висока частка дебіторської заборгованості в активах підприємств і низьке значення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості;

4) низький коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів;

5) низька норма рентабельності;

6) високе співвідношення позикових і власних коштів, що приводить до несвоєчасного дотримання підприємствами зобов'язань перед своїми партнерами.

Але всі ці причини зводяться до однієї – найважливішої, це відсутність налагодженої і працюючої системи управління фінансовими ресурсами підприємства та системи фінансового аналізу.

Здійснюється у межах перебудови економіки на ринкових засадах. Трансформація бухгалтерського обліку, що повертає до життя такий найважливіший елемент аналітичної роботи, як фінансовий аналіз. У його основі лежать аналіз і управління фінансовими ресурсами суб'єкта господарювання як основним і пріоритетним видом ресурсів.

В управлінні фінансовими ресурсами підприємства провідна роль приділяється управлінню оборотними коштами.

Хотілося б навести два основні доводи, чому робота присвячена проблемі забезпеченості підприємства оборотними коштами.

По-перше, оборотні кошти підприємства - це та частина капіталу підприємства, що вкладена в поточні активи. Забезпеченість підприємства оборотними коштами відіграє вирішальну роль у його господарській діяльності, оскільки саме оборотні кошти підприємства забезпечують безперервність процесу виробництва.

По-друге, у нормативних документах з бухгалтерського обліку проблема забезпечення підприємства оборотними коштами практично не розглядається.

Управління оборотними коштами складає найважливіший елемент фінансового менеджменту. На підприємстві утворюються системи управління рухом фінансових потоків, при цьому мають вирішуватися важливі завдання, пов'язані з ефективним використанням оборотних коштів.

Основними завданнями управління оборотними коштами на підприємстві є:

- визначення науково обґрунтованої потреби в оборотних коштах;

- визначення оптимального співвідношення джерел формування оборотних коштів;

- організація поточного і перспективного управління операційною та фінансовою діяльністю, що забезпечує конкурентноздатність і фінансову стійкість підприємства;

Економічні науки

- організація і оцінка ефективності управління матеріальними та фінансовими потоками на підприємстві;

- управління системою взаєморозрахунків в умовах ринкових відносин, що забезпечують можливість використання низько витратних способів поповнення оборотних коштів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Управління формуванням та використанням оборотних коштів полягає у формуванні необхідного обсягу й складу цих коштів і забезпеченні необхідних умов оптимізації процесу його обігу [2].

У зв'язку з цим існує вибір методів і прийомів управління фінансовими ресурсами. Управління фінансовими ресурсами, а саме оборотними коштами, вимагає дослідження джерел їхнього формування, наявності структури й напрямків їхнього використання.

Визначаючи оптимальну структуру оборотних коштів, необхідно враховувати ряд чинників:

- перший чинник (фінансовий ризик, тобто підвищення ризику знижує оптимальну частину позикових коштів;

- другий чинник (податковий прес, що визначається податковою політикою підприємства);

- третій чинник – недостатня фінансова гнучкість, тобто здатність залучати кошти за прийнятними цінами, при невизначених або кризових станах.

Результати досліджень свідчать про те, що на підприємствах відсутня система відстеження і контролю при ліквідації «вузьких місць» у діяльності підприємства, а управлінські рішення не пов'язані з фінансовими можливостями. А якщо взяти питання механізму поповнення оборотних коштів, то це зводиться до того, що розраховуються нормативи залучення власних та позикових коштів без урахування як внутрішніх, так і зовнішніх важелів впливу на поточні фінансові показники роботи підприємства. На рис. 1 представлена концепція механізму поповнення оборотних коштів підприємства, яка враховує вищезазначені проблемні точки механізму управління. Звідси очевидно, що необхідною є розробка методичного підходу до управління оборотними коштами, які базуються на аналітичних показниках.

Рис. 1. Концепція механізму поповнення оборотних коштів

Ці показники мають враховувати динаміку фінансового стану й оцінку втрачених фінансових можливостей для розробки прогнозованих розрахунків щодо мобілізації фінансових ресурсів підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.

Управління оборотними коштами включає стратегію і тактику управління. Під стратегією розуміється загальний напрямок і спосіб формування та використання оборотних коштів для досягнення поставленої мети. Цьому способу відповідає певний набір правил обмежень для ухвалення рішення. Тактика - це конкретні методи й прийоми для досягнення поставленої мети в даній господарській ситуації.

Вісник Запорізького національного університету №1(4), 2009 Зміст управління оборотними коштами розкривається в реалізації функцій управління [3,4]. Функції управління - це відособлені види управлінської діяльності, використання яких дає можливість досягти цілей організації.

У фінансовому менеджменті розрізняють функції об'єкта управління й функції суб'єкта управління. До функцій об'єкта управління відносять: організацію грошового обігу; забезпечення фінансових коштів «інвестиційними цінностями; постачання основними і оборотними» коштами; організацію фінансової роботи. Функції суб'єкта управління складаються зі збору, систематизації, передачі, зберігання інформації, прийняття рішення, перетворення його в систему. Маються на увазі комунікативні функції для забезпечення процесів планування, організації, керівництв, мотивації, контролю, регулювання.

Надамо коротку характеристику функцій управління стосовно оборотних коштів.

Істотну роль в управлінні формуванням і використанням оборотних коштів відіграє функція планування.

Щоб дати команду, треба скласти завдання, програму дій. Для цього треба розробити план його використання. Плануванню передує прогнозування. Планування включає розробку стратегічних і тактичних планів. Тактичні плани (середньострокові - від 1-3 років і короткострокові - до одного року) являють собою процес реалізації стратегічного плану на більш коротких тимчасових інтервалах.

Функція організації зводиться до об'єднання людей, що спільно реалізують програму формування й використання оборотних коштів на базі певних правил і процедур, норм, нормативів і методик. Це передбачає використання таких підрозділів, як плановий відділ, фінансовий відділ, бухгалтерія, які будуть займатися реалізацією програми. Оскільки тут задіяні різні підрозділи, керівництво (дирекція) має чітко розподілити функції й обов'язки між підрозділами та виконавцями.

З організовуванням пов’язана діяльність щодо підбору кадрів, визначення того, хто повинен виконувати дану роботу. Організація визначає основу управління у вигляді стійких управлінських зв'язків між учасниками виробництва.

Складовою частиною функції організації є координування. Воно спрямоване на забезпечення погодженості між різними ланками управління шляхом установлення раціональних зв'язків. Прикладом порушення цієї функції може служити ситуація, коли працівників відділу матеріально-технічного забезпечення не цікавить, як використовуються запаси, які деталі є зайвими, а які дефіцитними.

Необхідною умовою створення оптимальної структури капіталу є виконання робіт у межах функції планування, тому що чітке визначення місії підприємства, цілей і завдань, визначення стратегії формують базу для управління оборотними коштами. Це надання підприємству самостійності, у сенсі розпорядження управління оборотними коштами. Також коректування розрахункових діючих нормативів з урахуванням вимог господарювання; зміна обсягів виробництва, цін на сировину й матеріали, постачальників і споживачів видів платіжної дисципліни [5]. Тут можна наголосити на важливості розміщення кадрового потенціалу фінансових служб підприємства кваліфікованого втручання в кругообіг оборотних коштів і управління грошовими потоками залежно від фінансового стану підприємства.

Мотивація являє собою систему заохочень і санкцій, що створюють зацікавленість усього підрозділу і кожного працівника в результатах своєї праці. Мотивація припускає створення таких умов, за яких повною мірою розкриваються здібності працівників.

Мета мотивації в управлінні оборотними коштами - стимулювання працівників на ефективне використання виробничих і фінансових ресурсів. Від цих чинників буде збільшена прибутковість підприємства, що призводить до оптимального залучення і використання фінансових ресурсів, частину з яких буде спрямовано на матеріальне стимулювання персоналу підприємства.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ НАУКОВИЙ ПАРК «КИЇВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність Збірка праць IX (ХХІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ НТУУ «КПІ» УДК 339.9 ББК 65.5-55+65.9(4 УКР)-55 М58 Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи,...»

«ЕКОНОМІКА УДК: 330.1: 338.2: 659.15 (477) Супрун Н.А., канд. екон. наук Кудласевич О.М., канд. екон. наук Інститут економіки та прогнозування НАН України ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВОЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИКОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У статті здійснено аналіз актуальних проблем виставкової діяльності в контексті дослідження історичної ретроспективи та сучасних трансформаційних процесів в економіці України. На основі дослідження основних тенденцій розвитку виставкової діяльності у вітчизняній...»

«харчування, інтегрованих систем, територій, технологічних циклів виробництв на основі чинного законодавства України і новітніх міжнародних документів та угод є дієвим економічним, екологічним інструментом виробництва і споживання екологічно безпечної продукції. За своєю суттю така сертифікація є інновацією фактично в усіх сферах народного господарства України, вона вимагає законодавчо-нормативної гармонізації, що є політико-економічною передумовою вступу України до європейських та світових...»

«Міністерство освіти і науки Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Наукові записки Серія: Педагогіка 4’2013 Тернопіль ББК 74 Н 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. № 4. – 302 с. Засновник: Тернопільский національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Свідоцтво про реєстрацію КВ №15881-4353 видане Міністерством юстиції України 26.10.09. Друкується за...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ТУРИЦЯ Віктор Володимирович УДК 547.583.5’261:547.814:547.391’26 ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЙ орто-АЛКОКСИКАРБОНІЛАРЕНДІАЗОНІЙ ГАЛОГЕНІДІВ З НЕНАСИЧЕНИМИ СПОЛУКАМИ У СИНТЕЗІ ІЗОКУМАРИНІВ 02.00.03 – органічна хімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів-2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі органічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ» Кафедра кримінально-правових дисциплін АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів 3 курсу заочної форм навчання спеціальності “Правознавство” Суми УАБС Курс «Адміністративне судочинство» є порівняно новим навчальним предметом. Його виникнення пов’язано із прийняття Верховною Радою України Кодексу адміністративного судочинства України. Ця...»

«Економічні науки здійснення науково-технічного імпорту; K0(1) – абсолютні капіталовкладення, відповідно, до і після здійснення науково-технічного імпорту; Eн – нормативний коефіцієнт рентабельності капіталовкладень. Таким чином, використання розроблених нами показників допомагає здійснити комплексний фактичний аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства, що дозволяє виявити слабкі місця і причини недоліків діяльності на зовнішньому ринку та, на основі...»

«УДК 621.771 М.М. БЕРЕЖНИЙ, д-р техн. наук, проф., В.А. ЧУБЕНКО, канд. техн. наук, доц., А.А. ХІНОЦЬКА, асистент, І. ПРОКОПЕНКО., студент Криворізький технічний університет ГЕОМЕТРІЯ ОСЕРЕДКУ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ПОВЗДОВЖНЬОМУ ПРОКАТУВАННІ Виконано аналіз механістичного уявлення про деформацію металу під дією тиску і виявлено недоліки і суперечності цього уявлення. Розглянуто геометрію осередку деформації, оброблено залежності коефіцієнта тертя від швидкості прокатування та температури прокатування,...»

«СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІОННИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ПІДСЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ УДК 621.31 СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ УСТАНОВКИ ДЛЯ НАПЛАВЛЕННЯ МЕТАЛУ Д.В. Супрун ст. гр. ПЕ-061 Науковий керівник: к.т.н., доцент Ревко А.С. Науковий-технічний прогрес, автоматизація і комплексна механізація технологічних і виробничих процесів визначають постійне вдосконалення і розвиток сучасного електроприводу. В першу чергу це відноситься до усе більш широкого впровадження автоматизованих електроприводів з...»

«УДК 656.07 UDС 656.07 СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ – ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Софійчук К.К., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна STRATEGIC CONTROLLING AS A TOOL IN IMPROVING STRATEGIC MANAGEMENT Sofiychuk K.K., National Transport University, Кyiv, Ukraine СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ Софийчук К.К., Национальный транспортный университет, г. Киев, Украина Постановка проблеми. На сьогодні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»