WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Державне право зарубіж них країн — З а га льн а части н а Опорний конспект лекцій — hДніпропетровськ Державна митна служба України Академія митної служби України ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ...»

-- [ Страница 1 ] --

Дячок 0.0.

Державне право

зарубіж них країн

З а га льн а части н а

Опорний конспект лекцій —

h------------------------------------------------------------------------Дніпропетровськ

Державна митна служба України

Академія митної служби України

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Затверджено науково-методичною радою Академії митної служби України Протокол № 1 від 21.09.2004 р.

Дніпропетровськ УДК 342 ББК 67.40 Д 99

ДУРЖАВНЕ ПРАВО

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Автор Дячок Олег Олександрович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри державного права та митної політи­ ки Академії митної служби України, Рецензенти: Гмирко Валерій Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, начальник юридичного факультету Академії мит­ ної служби України;

Талдикін Олександр Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Юри­ дичної академії Міністерства внутрішніх справ України, Редактори: Дерв’янко Т.П., Олексієнко Н.М., Алексеева Т.А., Масюк Н.Г.

Комп’ютерний набір Дячок О.О.

Підписано до друку 15.11.04. Формат 60x84 1/16. Папір офсетний.

Ум. друк. арк. 4,50 Облік.-вид. арк. 4,00. Тираж 100 прим.

Замовлення № 868 Дніпропетровськ: Академія митної служби України (свідоцтво про видавничу діяльність ДК № 10 від 24.02.2000 p.).

49044, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова 8.

О Дячок О.О., 2004 О Академія митної служби України, 2004 Вступ Державне право зарубіжних країн є однією з фундаментальних дисци­ плін, яка вивчається у всіх вищих юридичних закладах і на юридичних фа­ культетах. Її студіювання має розширити знання про конституцію, держа­ ву, галузь конституційного (державного) права, конституційно-правовий статус особи, набуті в процесі вивчення дисциплін “Теорія держави і пра­ ва” та “Конституційне право України”. Ознайомлення з державноправовими інститутами зарубіжних країн, особливостями функціонування державного механізму допоможе краще зрозуміти проблеми, які доводить­ ся вирішувати Україні на шляху будівництва демократичної, соціальної, правової держави, утвердження громадянського суспільства, побачити мо­ жливі шляхи вдосконалення вітчизняної конституційної моделі.

Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу завжди відбувається краще, якщо задіяні різні типи пам’яті. Особливістю ж візуального сприй­ няття є те, що пам’ять значно краще, ніж текст, зберігає образи, картини, зокрема графічні матеріали.

Окрім того, схеми й таблиці дають можливість побачити логічні зв’язки між елементами системи, яка вивчається, спільне чи відмінне між об’єктами, що порівнюються.

Безперечно, жоден опорний конспект не замінить роботи з підручни­ ком, фаховою літературою, нормативно-правовою базою. Але він може допомогти в закріпленні та систематизації вивченого матеріалу, його по­ вторенні, підготовці до семінарських занять, контрольних робіт, складання заліку.

Автор свідомо відмовився від посилань в опорних конспектах на стат­ ті конституцій чи конституційно-правових актів конкретних держав. Поперше, нормативно-правова база є динамічною, зокрема вносяться зміни чи поправки до основних законів, приймаються нові конституції. По-друге (і це головне), курсанти і слухачі мають обов’язково працювати з текстами конституцій, законів та інших нормативно-правових актів.

Комп’ютерний набір та верстка навчально-методичного посібника здійснені автором. Певна відмінність у стилі виконання окремих схем та таблиць спрямована на краще їх запам’ятовування.

Схеми і таблиці, складені автором за підручниками і посібниками з дисциплін “Державне право зарубіжних країн” і “Конституційне право України” та фаховими конституційно-правовими дослідженнями, були ап­ робовані впродовж п ’яти років викладання.

Запропоновані схеми і таблиці не охоплюють всі питання навчального курсу і мають дидактичний характер. Позначення у схемі ••• (три крапки у прямокутнику) означає, що наведений перелік елементів неповний. По­ значення !____! (прямокутник, виконаний пунктиром) означає, що даний еле­ мент не є загальним, а притаманний державному праву лише окремих країн. Дефініції виділені прямокутником з чорною заливкою зліва ( | ).

з Державне (конституційне) право - це система правових І норм конкретної держави, яка встановлює та регулює ос­ нови взаємовідносин людини, суспільства та держави, по­ літичні й економічні основи суспільного ладу, основи те­ риторіального устрою держави, організацію, компетенцію та діяльність системи органів державної влади та сис­ теми органів місцевого самоврядування.

Державне (конституційне) право - це система правових І норм конкретної держави, які регулюють державно-по­ літичні відносини владарювання.

Об’єкти державно-правових відносин - це певні дії, особи­ І сті, соціальні або державні блага, які безпосередньо задо­ вольняють інтереси і потреби суб’єктів даних відносин і з приводу яких вони вступають у ці відносини, здійснюючи свої суб’єктивні права та обов’ язки.

–  –  –

Державно-правові (конституційно-правові) відносини - це група суспільних відносин, які складаються в процесі здій­ снення державної влади і регулюються нормами державного права.

Схема 1. Групування державно-правових відносин Схема 2.

Склад державно-правових відносин Таблиця 1. Характеристика державно-правових відносин

–  –  –

Схема 5. Загальні принципи державного права зарубіжних країн Схема 6.

Класифікація державно-правових інститутів Схема 7. Класифікація норм державного права

–  –  –

Суб’єкт державно-правових відносин - це володар держав­ І но-правової правоздатності, який реалізує її безпосередньо в даних відносинах Схема 8. Класифікація суб’єктів державно-правових відносин Схема 9. Класифікація джерел державного права

–  –  –

Схема 11. Методи дослідження науки державного права Конституційний лад - це устрій держави і су­ спільства, закріплений конституційно-право­ вими нормами.

Основи конституційного ладу - це ключові конституційно-правові принципи, які визна­ чають і закріплюють найважливіші основи ^ правового статусу суб’єктів конституційноправових відносин.

Таблиця 3. Риси основ конституційного ладу Основоположність, фундаментальність (узагальню­ о юче значення для розвитку соціальних процесів) Політико-правовий характер © Нормативність і загальнообов’язковість © Юридичне верховенство стосовно інших положень о конституції, всіх нормативно-правових актів дер­ жави Визначенність і категоричність © Стислість і концентрованність положень © Постійність дії о п о • • ^ • • • Загальноприйнятість і свобода від ідеологічних © настанов Цілісність © Стійкість і особливий порядок зміни ф Конституціоналізм - це теорія конституції та практика конституційного будівництва.

Схема 12. Структура конституціоналізму

–  –  –

4 та місцевого самоврядування Створення політико-правових ^ умов формування структур громадянського суспільства Таблиця 5. Теорії походження конституції Договірна (суспільного договору) |, к --------- ^ Всі члени суспільства укладають договір, втілений у конституції', про принципові засади заснування даного суспільства та правила його функціонування Природно-правова Конституція - прояв волі народу, його суверенітету.

У нормах конституції втілений багатовіковий досвід народу та його традиції Теологічна Конституція - зібрання божественних приписів народові про правила життя. Відповідно, в конституції втілюються ідеї вищої справедливості й розуму Етатистська Конституція - вияв волі державної влади, яка сама визначає, що повинен містити основний закон і закріплює в ньому межі своїх повноважень Марксистсько-ленінська Конституція виражає волю лише економічно панівного класу, має класовий характер Функції конституції - це основні напрямки впливу на суспільні відносини.

–  –  –

-// % — К о н сти ту ц ія —це єдиний правовий акт або кілька актів з особливими юридичними властивостями, через посередництво якого /я к и х народ, виражаючи свою суверенну волю, встановлює основні принципи устрою суспільства і держави, визначає структуру державної влади, механізм її здійснення, основи правового статусу особи, територіальний устрій держави.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Схема 16. Класифікація конституцій

–  –  –

вою, який породжує взаємні права та обов’язки згідно з національним та міжнародним правом.

Схема 20. Способи набуття громадянства Експатріація - вихід особи з громадянства за власним бажанням.

Денатуралізація - примусове позбавлення особи грома­ дянства, набутого в результаті натуралізації.

Денаціоналізація - примусове позбавлення громадянства особи, яка набули його за правом народження.

Схема 21. Структура суспільного ладу зо Громадянське суспільство - це система суспільних відно­ син, де юридично самостійні індивіди (приватні фізичні особи) та організації (юридичні особи), що ними законно створюються, пов’ язанні між собою обопільними еконо­ мічними та іншими інтересами і мають можливість віль­ но діяти відповідно до цих інтересів та за своїм розсудом, не порушуючи при цьому законних інтересів інших осіб і суспільства в цілому, які покликана забезпечувати і захи­ щати держава.

Таблиця 7. Риси громадянського суспільства

X Свобода та ініціативність особи, які спрямовані на задоволення розумних потреб членів суспільства без шкоди його загальним інтересам; визнання невід’єм­ них індивідуальних прав людини і громадянського стану ______ ______________________________________________________ / Розвиток суспільних відносин відповідності з фундаментального принципу: людина завжди повинна роз­ глядатися як мета і ніколи як засіб У Послідовний захист прав і свобод людини та громадя­ нина, де громадянське суспільство може діяти як си­ ла, незалежна від держави

–  –  –

Таблиця 7. Риси громадянського суспільства (продовження) Духовність життя суспільства, в основі якого визнання гуманістичних та демократичних за своєю суттю загальнолюдських цінностей Існування так званого “середнього класу” як соці­ б альної бази громадянського суспільства Відсутність з боку держави жорсткої регламента­ ції приватного життя членів суспільства, існуван­ ня розвинутої соціальної структури, яка гарантує задоволення різноманітних інтересів різних груп /~ Активна участь у суспільному житті:-----------ч

---------------------- :

------------- недержав­ них самоврядних людських спільнот; наявність § суспільних рухів та організацій різноманітних ви­ дів, які намагаються підтримати своє існування й,^^^^їО С я™ ^вопм сорпор|тівню ^цлеі^^^^^^^^^^^^ / Визнання та матеріалізація ідеї верховенства права, поділ права на публічне та приватне, де основними ознаками останнього є орієнтація на 9 людину-власника, рівний правовий статус у ци­ вільних відносинах інтересів державних органів, І П олітична система - це відносини, пов’язані з функ­ ціонуванням політ ичної влади в суспільстві Влада - це такі суспільні відносини, я кі характери­ І зуються здатністю і мож ливістю одних людей або груп (владарюючих) добиватися здійснення своєї волі інш ими людьми або групами (підвладними).

П олітична влада - це влада певної групи людей (елі­ І ти) над усім суспільством, яка характеризується застосуванням у випадку непокори примусових засо­ бів.

Держава - це організація політ ичної влади доміную­ І чої частини населення у соціально неоднорідному суспільстві, яка, забезпечуючи його цілісність і без­ п е к у о р г а н ізо в у є задоволення загальносоціальних потреб та здійснює керівництво суспільством на­ самперед в інтересах цієї його частини.

–  –  –

Схема 22. Структура державного ладу Політична партія - це активна і організована частина суспільства, І об’єднана спільними інтересами, цілями або ідеалами, яка прагне оволодіти державною владою або впливати на її здійснення.

Умова існування: наявність суперників - інших партій.

Електорат партії - прихильники партії, які голосують за висунутих нею І кандидатів на виборах до державних органів.

Соціальна база партії - це соціальні верстви або регіональні громади, до І яких належить основна маса електорату партії.

І Функції політичної партії - це основні напрямки її діяльності, обумовлені цілями і завданнями.

–  –  –

Форма державного правління - це спосіб орга­ нізації державної влади, зумовлений принципа­ ми взаємовідносин вищих органів держави.

Схема 26. Основні форми правління

–  –  –

Таблиця 9. Основні ознаки абсолютної монархії Вся повнота дежавної влади зосереджена в руках самого монарха Не існує юридичних обмежень влади монарха Відсутній поділ влади Відсутній механізм стримувань і противаг Всі піддані від початку безправні, і тільки монарх наділяє їх правами Таблиця 10.

Основні ознаки дуалістичної монархії Влада монарха обмежується конституцією та парламентом Законодавча влада належить парламентові, який обирається підданими або їх частиною Монарх має право абсолютного вето Монарх призначає членів верхньої палати парламенту Монарх має право розпуску парламенту Часто монархові належить право видання надзвичайних указів Монархові належить повнота виконавчої влади: він призначає уряд, який несе відповідальність тільки перед монархом Таблиця 11. Основні ознаки парламентарних форм правління Здійснення повноважень глави держави (монарха або президента) і глави уряду різними особами Обмеженість владних повноважень глави держави Реальна компетенція у сфері виконавчої влади належить урядові та його главі Формування уряду парламентом за номінальної участі глави держави Політична відповідальність уряду (колективна та індивідуальна) перед парламентом Глава держави має право розпуску парламенту, яке фактично контролюється урядом Контрасигнування актів глави держави главою уряду та / або відповідним міністром к П резидент парламентарної республіки \ обирається не на загальних виборах, а ____ / парламентом або спеціальною V комісією

Таблиця 12. Основні ознаки президентської (дуалістичної) республікиPages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний Університет України Київський Політехнічний Інститут ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА Методичні вказівки до виконання випускної атестаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності Динаміка і міцність машин Затверджено Методичною радою НТУУ КПІ Протокол № 8 від 27.04.2006 р. Київ 2006 Інженерна механіка: Метод. вказівки до викон. випуск. атестат. роботи бакалавра для студ. спец. Динаміка і міцність машин / Уклад.: А.Є. Бабенко, О.О. Боронко,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний навчальний заклад “Національний гірничий університет” Навчальний посібник з дисципліни „Міжнародна економіка” для студентів напряму 6.030507 „Маркетинг”, м. Дніпропетровськ 2011 Навчальний посібник з дисципліни „Міжнародна економіка” для студентів напряму 6.030507 „Маркетинг/Укладачі: Т.М. Чумаченко.– Дніпропетровськ, Державний ВНЗ “НГУ”, 2011. – 211с.Укладачі: Т.М. Чумаченко, к.х.н. Відповідальна за випуск: завідуюча кафедрою...»

«ББК 67.0 я7 Рецензенти: Є.В. Назаренко, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор В.Ф. Погорілко, завідуючий відділом Інституту держави та права ім. В. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист України Автор Скакун О.Ф. — професор, доктор юридичних наук, член-кореспопдент Академії правових наук України, заслужений юрист України Переклад з...»

«Людмила Кова ль Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ХарКІВ «праВа Людини»  ББК 67. К Художник-­оформлювач Б.Є. Захаров Це видання здійснено за фінансової підтримки Національного фонду демократії (США) Коваль Людмила. Аналіз діяльності Уповноваженого Верховної Ради України К56 з прав людини. / Харківська правозахисна група. – Харків: Права людини, 2010 р. – 240 с. ISBN 978-­966-­8919-­90-­9. Видання містить короткі історичні відомості про інститут ом-­...»

«СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Мішньова Наталія Андріївна УДК 631.45:338.24 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОДЮЧІСТЮ ГРУНТІВ Спеціальність 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Сумському державному аграрному університеті Міністерства агропромислового комплексу України Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Царенко...»

«УДК 339.9 Механізми транснаціоналізації людського ресурсу ЮЛІЯ ГУРОВА* АНОТАЦІЯ. В статті проаналізовано сутність та рівні процесу транснаціоналізації людського ресурсу. Розкрито форми прояву процесів транснаціоналізації людського ресурсу на мікро-, державному, регіональному та глобальному рівнях. Досліджено механізми відтворення, якісного вдосоконалення, міждержавного розподілу та використання людського ресурсу в процесі його транснаціоналізації. Визначено позитивний вплив даних процесів на...»

«Міністерство освіти і науки України Луцький національний технічний університет В.Ф.Дідух, І.М.Дударєв, Р.В.Кірчук ЗБИРАННЯ ТА ПЕРВИННА ПЕРЕРОБКА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ МОНОГРАФІЯ Редакційно-видавничий відділ Луцького національного технічного університету ЛУЦЬК 2008 УДК 633.521:631.358.001.73 ББК: 42.16 Д 44 Дідух В.Ф., Дударєв І.М., Кірчук Р.В. Збирання та первинна переробка льону-довгунця. Монографія. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2008. – 215с. Рецензенти: доктор технічних наук, професор Гарькавий...»

«Всеукраїнська науково–практична конференція Передумови активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах на базі Дніпропетровського державного фінансово–економічного інституту.–Дніпропетровськ, 2000. – С.48–49. О.М. Гребешкова Київський національний економічний університет Україна СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОГО ЗРОСТАННЯ КОМПАНІЇ Активне зростання масштабів фірм в двадцятому столітті обумовлений збільшенням адміністративних витрат в порівнянні з...»

«інститУт БюджетУ тА соціАльно–економічних досліджень Е-бюлетень 07–09/2012 www.ibser.org.ua (№35) НОВИНИ АНАЛІТИКА Рекомендації десятого Засідання Комітету з економічних реформ 21 вересня фінансово-економічного форуму 21 вересня 2012 року у Київській міській державній адміністрації під головуванням Голови КМДА О.П. Попова відбулося засідання Комітету з економічних У ході Форуму розглянуто й обговорено актуреформ на тему «Про хід реформування системи медичного обслуговування», у альні питання...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан факультету _ І. О. Парасюк 15 червня 2006 року Р О Б О Ч А П Р О Г РА М А з дисципліни «Аналітична геометрія» Загальна кількість годин 157 з них: Факультет механіко-математичний Лекцій 36 Спеціальність математика Практичних занять — Кафедра геометрії Лабораторних занять 72 Курс 1 Семінарських занять — Група 1, 2 Курсове проектування — Семестр 1 Самостійна робота 8 Навчальний рік 2006-2007 Залік — Іспит 19 1. Графік...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»