WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 2. 2009 г. С. 184-190. УДК 347.44 ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ УКЛАДЕННЯ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 2. 2009 г. С. 184-190.

УДК 347.44

ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

Лосиця І. О.

Кримський юридичний інститут Національної юридичної академії України

ім. Я. Мудрого, Сімферополь, Україна

Статтю присвячено аналізу правових засад укладення колективних договорів. За результатами

проведеного при підготовці статті дослідження обґрунтовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства про працю України з урахуванням накопиченого Міжнародною організацією праці та розвинених країн світу досвіду правового регулювання відповідних відносин.

Ключові слова: колективний договір, укладення колективного договору, правові засади З проголошенням Україною самостійності прийнято ряд законів та інших нормативних актів, які передбачають розширення демократичних починань в правовому регулюванні праці. Закон від 01 липня 1993 р. «Про колективні договори та угоди» (далі – Закон) [1], а також сучасна редакція глави ІІ «Колективний договір» в Кодексі законів про працю України свідчать про визнання державою значущості цього інституту трудового права.

Такий підхід нашої держави до регулювання відповідного виду суспільних відносин є логічним кроком з огляду на втілення міжнародного досвіду в українське законодавство. Адже створення у 1919 р. Міжнародної організації праці (МОП) та її цілеспрямовані зусилля зі сприяння впровадження в практику регулювання соціально-трудових відносин колективно-договірних форм свого часу відіграли роль своєрідного каталізатора розвитку системи соціального партнерства. МОП напрацювала близько двох десятків конвенцій та рекомендацій, реалізація яких дала змогу багатьом країнам вибудувати свій механізм колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

Становленню нової системи регулювання соціально-трудових відносин у промислово розвинутих країнах сприяв також розвиток у післявоєнний період інститутів громадянського суспільства, формування і розвиток демократичних процедур прийняття рішень як на рівні суспільства загалом, так і на рівні окремих підпримств. Як свідчить досвід цих країн, тільки тоді, коли діють розвинуті демократичні процедури прийняття рішень на рівні суспільства, існує ефективний зв’язок між керівництвом країни та її населенням. У цьому випадку уряд реагує на критичні виступи трудящих, а трудящі можуть сподіватися, що їхні виступи не будуть марними. З другого боку, наявність демократичної правової держави є гарантією, що роботодавці, у випадку порушення зобов’язань, зафіксованих у колективних договорах з працівниками, нестимуть повну відповідальність за їх невиконання.

Будь-який колективний договір фіксує домовленість сторін з питань розміру заробітної плати та інших грошових виплат; індексації заробітної плати і доходів;

грошових компенсацій за роботу в нічний час, святкові дні; зайнятості та перекваЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ ліфікації; тривалості робочого дня, робочого тижня та оплачуваної відпустки; умов та охорони праці; основних зобов'язань сторін; контролю за виконанням колективного договору тощо. Зміст колективних договорів на конкретному підприємстві формують сторони.

Однак, якщо в розвинутих країнах колективний договір – це документ, який дає змогу працівникам досягти значного поліпшення свого соціально-економічного становища, то в Україні колективні договори – це, на жаль, на практиці досить формальний документ, котрий мало що дає працівникам. Це насамперед зумовлено тим, що нині в Україні остаточно не сформувалися реальні суб’єкти, що представляють і захищають інтереси найманих працівників, з одного боку, та власників і роботодавців, з другого. Якщо ж додати до цього недосконалість законодавства України в регулюванні певних питань колективно-договірних відносин, то стає зрозумілим, чому такий потужний інститут трудового права як колективний договір не використовує свої потенційні можливості для створення системи соціального партнерства в суспільстві.

Вважаємо, що удосконалення правового регулювання питань укладення колективного договору дозволило би без зайвих ускладнень застосовувати правові норми до конкретних правовідносин. Але регулювання питань укладення колективного договору включає достатньо багато аспектів.

По-перше, треба визначитись, кого представляють профспілкові чи інші уповноважені на представництво органи або уповноважені представники – трудовий колектив підприємства (як це закріплено в ст.

3 Закону) чи найманих працівників (як зазначено в ст. 12 КЗпП України). І чи несуть такі розбіжності в формулюваннях різницю по суті. Якщо ні, то треба привести два названих закони до «спільного знаменника» з цього питання. Але у будь-якому разі (чи буде йтися про представництво інтересів трудового колективу, чи про представництво інтересів найманих працівників) залишиться питання: чи всі працівники на підприємствах недержавної форми власності мають право надавати повноваження відповідним органам або особам для представництва їх інтересів при укладенні колективного договору. Мова йде про те, що на підприємствах недержавної форми власності може бути значна кількість працівників, які є водночас і власниками корпоративних прав або майна тих підприємств, на яких вони працюють. Свої ж здібності до праці вони реалізували шляхом працевлаштування на те саме підприємство, де мають відношення до власності; тобто у трудових правовідносинах вони виступають у якості найманих працівників, як і ті працівники, які жодного відношення до власності на підприємстві не мають. Категорія працюючих власників поєднує в собі особливості інтересів як власників, так і працівників, тобто несе особливості з'єднання майнових і трудових відносин, оскільки одні не можуть не відбитися на других. В той же час на підпримствах працюють особи, які мають різне відношення до власності на майно даного підприємства, і, як наслідок, неоднакові можливості управляти як самим майном, так і процесом праці з використанням цього майна. Тому можливість «на рівних з іншими» надавати повноваження органам або особам на загальних зборах найманих працівників або належність працівника до трудового колективу, від імені якого як

Лосіця І.О.

сторона колективного договору виступатиме відповідний суб'єкт, – повинна визначатися ступенем входження працюючого у відносини власності. Вважаю, що на підставі обґрунтованих економічних розрахунків треба визначити та в законодавчому порядку закріпити рівень частки власності в майнових правах на підприємстві, в межах якої володілець прирівнювався б до найманого працівника.

Тоді до складу трудового колективу, інтереси якого при укладенні колдоговору представляє певний суб'єкт, мали б входити працівники, які не беруть участі у відносинах власності на даному підприємстві, а також ті, що мають частку власності в майнових правах на підприємстві у межах максимуму, що має бути зафіксований в законі.

Таким чином, різний ступінь включення працівників у відносини власності повинен стати підставою віднесення їх до різних сторін колективного договору. При цьому необхідно забезпечити змогу «працюючим власникам», які згідно з вказаними критеріями виступатимуть з боку власника, брати участь у роботі профспілки або іншого уповноваженого суб'єкта по укладенню колективного договору з правом давати поради. Такий механізм покликаний сприяти запобіганню антагонізмів у відносинах сторін колективного договору, привести до взаємного впливу сторін договору з метою досягнення цілі – його укладення. Окрім вказаного, категорія «працюючих власників» достатньо стабільна і саме вона є основою соціального миру на підприємстві, якщо їй надати можливості відобразити та захистити свої інтереси шляхом включення їх до змісту колективного договору.

Виникають питання при застосуванні положення ч. 2 ст. 2 Закону, яке зазначає:

«Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів». Але ж керівник структурного підрозділу підприємства не є стороною в колективному договорі. Тому беручи до уваги необхідність чіткого визначення поняття «сторони колективного договору», вважаю за доцільне ч. 2 ст. 2 Закону доповнити словами «при наявності у керівника структурного підрозділу спеціальних повноважень, що надані власником на укладення колективного договору». Без наявності таких повноважень легітимність укладеного в структурному підрозділі колективного договору може бути поставлена під сумнів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Зазначений вище підхід однозначно буде доцільним за умови збереження на законодавчому рівні права на укладення колективного договору в структурних підрозділах підприємства. Однак, аналіз сучасної практики укладення колективного договору в Україні свідчить, що навіть в цілому на підприємствах часто колективні договори не укладаються, а в структурних підрозділах підприємств – тим паче. Крім того, майно структурного підрозділу підприємства є часткою майна самого підпримства (юридичної особи). Тобто право укладення колективного договору в структурному підрозділі контролюється керівництвом юридичної особи, оскільки при прийнятті зобов'язань керівник структурного підрозділу не може вийти за межі кошторису, визначеного юридичною особою. Ця обставина не може не відбитися на змісті колективного договору, який може укладатися в структурному підрозділі підприємства.

ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

З огляду на вищевикладене, можливо, є сенс законодавцю змінити підхід до регулювання можливості укладення колективного договору в структурних підрозділах підприємства і зосередитися на удосконаленні процедури укладення колдоговору, але лише одного для всього підприємства. Тоді це має бути такий колективний договір, що влаштовує всіх працівників даного підприємства. Підґрунтям для такої пропозиції сьогодні є невеликі можливості навіть у потужних підприємств надати своїм працівникам більше гарантій, ніж встановлено на законодавчому рівні (у окремих структурних підрозділів підприємств таких можливостей, як правило, ще менше). Запропонований підхід має сприяти об'єднанню працівників, виявленню їх спільних інтересів, забезпечити реальну рівність всіх працюючих на підприємстві.

Але в той же час правило щодо укладення на підприємстві лише одного колективного договору для всіх працівників цього підприємства повинно мати передумовою наявність у представників працівників достатньо серйозного й зваженого підходу до розробки проекту колективного договору, оскільки в ньому мають бути максимально враховані інтереси всіх працівників незалежно від їх статусу на підприємстві з урахуванням особливостей виробництва й іншої специфіки діяльності підприємства.

Єдиний колективний договір також має врахувати рівною мірою інтереси працівників, які не є членами профспілок, в яких немає представницького органа, або тих, чиї інтереси виражають не профспілкові представники.

При застосуванні передбаченої Законом процедури укладення колективних договорів також виникають проблемні питання. Вони стосуються різних сторін процедури ведення колективних переговорів. При цьому деякі проблеми сторони не вирішують в силу відсутності досвіду ведення переговорів, а деякі – через недосконалість законодавства. Відомі випадки, коли колективні переговори щодо укладення такого договору на крупних підприємствах тривали понад шість місяців.

Сторонам переговорів відповідно до Закону надані широкі повноваження по встановленню процедури їх ведення. Згідно з Рекомендацією МОП № 91 «Про колективні договори» [2] (1951) процедура розробки, укладання, перегляду, поновлення колективних договорів встановлюється угодою між сторонами, що приймають участь, або законодавством.

В Україні основними елементами процедури є:

права й обов'язки сторін, строки, стадії переговорів. При цьому сторонам надані права по визначенню порядку ведення переговорів, складу робочої та примирної комісій, вибору посередників для врегулювання розбіжностей. Вони самостійно встановлюють круг питань, що підлягає обговоренню. Всі ці повноваження спеціально зазначені в Законі, тут же містяться побічні вказівки на можливість врегулювання тих чи інших елементів процедури переговорів їх учасниками. Так, ст. 14 Закону передбачає, що зміни та доповнення до колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним договором.

Тобто процедура внесення змін в колективний договір також може визначатися учасниками переговорів. Аналогічним же чином регулюються питання щодо об'єму інформації, необхідної для ведення переговорів, а також порядку її надання. Вва

<

Лосіця І.О.

жаю, сторони можуть визначати будь-які правила ведення переговорів, що не погіршують становище сторін в порівнянні з встановленим законодавством.

Узагальнення практики укладення колективних договорів дозволяє сформулювати деякі пропозиції щодо скорочення строків переговорів та досягнення мети – укладення названого договору.

Перш за все, сторонам переговорів доцільно на одному з перших засідань розробити регламент проведення переговорів з чітким визначенням строків кожного етапу. До тексту регламенту слід включити положення про можливість або неможливість внесення виправлень в узгоджені пункти колективного договору та обмежити цю можливість певною кількістю виправлень.

Крім того, з метою врегулювання розбіжностей сторін без використання методів силового впливу в регламенті можна передбачити запрошення посередника (можливо, і на весь період переговорів по узгодженню положень, внесених до протоколу розбіжностей) та обов'язковість використання його рекомендацій.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Юридичний інститут ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ Збірник наукових праць викладачів Юридичного інституту присвячений 20-річчю створення Юридичного інституту м. Івано-Франківськ, 2012 Романко Світлана Миколаївна РОМАНКО Світлана ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ Миколаївна кандидат юридичних наук, доцент Особливості економіко-правового...»

«Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (1) УДК 331.5 Олександр Цимбал ВИЗНАЧЕННЯ ЕМПІРИЧНИХ МЕЖ РИНКУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ОКРЕСЛЕННЯ ГРАНИЦЬ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ У статті презентовано методичний підхід до визначення емпіричних меж ринку праці в контексті перспектив окреслення границь ефективності інституційних механізмів ринкового та державного регулювання. Його застосування дало змогу вперше зафіксувати звуження простору функціонування ринку праці в...»

«Педагогічні науки Випуск 95’ 2011 учителя. Ключевые слова: педагогическая практика, проектирование индивидуальной образовательной траектории студента, практическая подготовка будущего учителя, субъекты педагогического взаимодействия. SHEVCHENKO A. F. Designing an individual educational trajectory of the student-trainee in the changing circumstances of children’s health institutions. The article deals with the design of the educational trajectory student during the period of summer practice. Is...»

«ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В.Є. Бахрушин, О.Ю. Чиріков МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ МЕХАНІЧНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПЕРЕБУДОВОЮ ДОМІШКОВО-ДЕФЕКТНОЇ ПІДСИСТЕМИ КРИСТАЛІВ Запоріжжя ББК 22.31 УДК 539.67 Б30 Ч65 Ухвалено до друку вченою радою Гуманітарного університету ЗІДМУ протокол № 5 від 24 грудня 2003 р. Рецензенти: Бажин Анатолій Іванович, д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри фізики твердого тіла та фізичного матеріалознавства Донецького...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ХІМІЯ Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Частина 1 Завдання для самостійной роботи студентів (для студентів інженерно-хімічного факультету) Київ Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ХІМІЯ Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Частина 1 Завдання для самостійной роботи студентів...»

«Міністерство освіти і науки Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Програма ІХ регіональної студентської конференції “Крок у науку” Програма ІХ регіональної науково-практичної студентської конференції “Крок у науку” Укладач: Хохлова О.І. Відповідальний за випуск: Хохлова О.І. м. Рубіжне Оргкомітет конференції Шановний, запрошуємо Вас 1 Ковнір Л.І.– голова оргкомітету, заступник директора прийняти участь в...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» Яким Степан Степанович ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник Дрогобич 2013 р. Яким С.С. Основи правознавства. Навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2013. – 277 с. Підручник складено у відповідності до програми «Основи правознавства для вищих навчальних закладів». Він містить лаконічний виклад теорії держави і права, схематично в доступній формі подано найважливіші теоретичні...»

«Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова Кафедра біологічної та загальної хімії Курс загальної хімії МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ практичних занять з медичної хімії для студентів медичного факультету Модуль 1. Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах Вінниця 20 Методичні розробки затверджені Центральним методкомом Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (протокол № від 2011) Методичні розробки переробила із видання 2005р. доц....»

«ГУМАНІТАРНИЙ ЧАСОПИС 2013, № 1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці в збірнику наукових праць «Гуманітарний часопис»– періодичному виданні гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», яке затверджено як фахове видання з філософських наук (постанова Президії ВАК України від 08.06.2005 № 2-05/5). Редакційні вимоги до статей До друку приймаємо статті українською та російською мовами....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ КАФЕДРА “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ” МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання індивідуальних завдань з вибіркової навчальної дисципліни самостійного вибору ВНЗ циклу професійної та практичної підготовки КВАЛІМЕТРІЯ ПРОДУКЦІЇ для студентів денної (заочної) форми навчання галузь знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 7.(8)18010010...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»