WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия География. Том 24 (63). 2011 г. №1. С.209-214. УДК 91(477.65) КІЛЬКІСНА ОЦІНКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ...»

-- [ Страница 2 ] --

3. Показник потенційного демографічно положення Кіровоградської області відносно центрів підготовки науково-технічних кадрів є дещо меншим у порівняні з Черкаською, однак ця різниця знаходиться в межах 10 %, що не може в повній мірі свідчити про вигідність положення Черкаської області. Основними регіонами, на які зорієнтована Кіровоградська область у плані підготовки науково-технічних кадрів є Дніпропетровська, Київська, Харківська, Одеська області та АР Крим.

4. Хоча сумарний показник потенційного соціально-географічного положення (відносно центрів науки і культури) для Кіровоградської області також є дещо меншим ніж для Черкаської, спектр її культурних зв’язків є більш різноманітним.

З’ясувавши потенційні можливості суспільно-географічного положення Кіровоградської області вважаємо, що її подальший соціально-економічний розвиток повинен в першу чергу орієнтуватися на ті адміністративні області України, які вже сьогодні активно впливають на формування її промисловогеографічного, демографічного та соціально-географічного положення.

–  –  –

Арманд, А. Д. Теория поля и проблема выделения геосистем [Текст] / А. Д. Арманд // Вопросы 1.

географии: Количественные методи изучения природы. – М.: Мысль. – 1975. – Сб. 98. – С. 92-106.

Баранский, Н. Н. Экономическая география [Текст] / Н. Н. Баранский. – М.: Географгиз, 1960. – 420 с.

2.

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бібліотечна Україна [Текст]: Довідник / Уклад.: О. Ф. Артемюк, Т. М. Слєпцова ; редкол.:

3.

А. П. Корнієнко (відп. ред.), О. К. Александрова, В. С. Бабич, В. Д. Навроцька, С. О. Басенко.

– К.: Абрис, 1996. – 384 с.

4. Виставкова діяльність в Україні [Статистичний бюлетень] [Текст] / відпов. за випуск І. Калачова.

– К.: Держкомстат України, 2009 – 54 с.

5. Грицевич, В. Математико-географічні підходи у краєзнавчих дослідженнях [Текст] / В. Грицевич // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль:

Підручники і посібники. – 2001. – Вип. 4. – С. 105-106.

6. Дронов, В. П. Экономико-географическое положение как система рентных отношений [Текст] / В. П. Дронов // Известия РАН. Сер. геогр. – 1993. -№ 2. – С. 109-113.

7. Жупанський, Я. І. Теоретико-методологічні основи формалізації і кількісної оцінки інтегрального економіко-географічного положення[Текст] / Я. І. Жупанський, В Й. Лажнік // Український географічний журнал. – 1998. – № 3. – С. 39-42.

8. Лажнік, В. Й. Кількісна оцінка суспільно-географічного положення із застосуванням синтетичних показників [Текст] / В. Й. Лажнік // Економічна та соціальна географія: Міжвід. наук. зб.

– К.: Київ. ун-т. – 1993. – Вип. 45. – С. 25-31.

9. Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2009 року [Текст] // Державний комітет статистики: Експрес-випуск / [відп. ред. О. Г. Осауленко]. – К.: Держкомстат України.

– 2010. – № 20. – С. 3.

10. Усі ВНЗ [Текст]: довідник / [авт.-уклад. О. Симоненко]. – Х.: ІАВО, 2008. – 527 с.

Миргородская Е., Лысенко А. Количественная оценка социально-географического положения Кировоградской области / Е. Миргородская, А. Лысенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия: География. – 2011. – Т.24 (63), №1.

– С.209-214.

В статье анализируются результаты количественной оценки социально-географического положення Кировоградской области. Методом индуцированого потенциала оценивалось потенциальное социально-географичческое положение области по отношению к наиболее значимым центрам промышленного производства, центрам подготовки научно-технических кадров, наибольших центров науки и культури Украины.

Ключевые слова: социально-географическое положение, индуцированний потенциал, промышленногеографическое положение, демографическое положение.

Mirgorodskaya E., Lysenko, A. Quantifying the socio-geographical location of the Kirovograd region /

E. Mirgorodskaya, A. Lysenko // Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. – Series:

Geography. – 2011. – V.24 (63), No1. – P.209-214.

The article analyzes the results of a quantitative assessment of the socio-geographical position of Kirovograd region.Method of inducing capacity assess the potential social and geographical location in relation to the most important centers of industrial production centers for scientific and technical personnel, the largest scientific and cultural centers of Ukraine.

Key words: social and geographical position, the induced potential, industrial and geographical location, demographic position.

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«IDS3CI INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN CONDITIONS OF CROSS-CULTURAL INTERACTION Proceedings of V International Conference, Ukraine, Sumy, SOIPPO, 2012. Coordinator: Zhuk M.V. УДК 334.025 ДАЛЕВСЬКА Н.М. к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та державного управління ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ АКТОРІВ У СТРУКТУРІ ВІДНОСИН МІЖНАРОДНОЇ ВЛАДИ Розглянуто вихідні теоретико-методологічні положення про соціальні цінності в структурі відносин...»

«СУТНІСТЬ І ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АЗАРТНИХ ІГОР Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Великий Віктор Миколайович, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ На сьогоднішній день в центрі уваги фахівців різних профілів є вивчення та профілактика адикцій....»

«МЕХАНІКА, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГІЯ УДК 621.01 В.П. Яглінський, канд. техн. наук, С.С. Гутиря, професор, д-р техн. наук Одеський національний політехнічний університет Пр-т Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044 E-mail: robot8@bk.ru НАДІЙНІСТЬ АВІАЦІЙНОГО ТРЕНАЖЕРА НА ОСНОВІ ГЕКСАПОДА ПРИ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ На основі розроблених математичних моделей кінематики і динаміки гексаподу визначені екстремальні навантаження на елементи авіаційного тренажера при маневруваннях, зокрема при...»

«Глосарій термінів, наведених у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС), – стандарти 1-18 Цей Глосарій містить терміни, визначення яких наведено у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для державного сектора (надалі – МСБОДС), опублікованих у червні 2002 року. Ці МСБОДС базуються на відповідних Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), опублікованих Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (ФКМСБО). У 200 році була...»

«Національна академія наук України Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Рада молодих дослідників Інституту зоології Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 20 м. Київ, Інститут зоології, 22 квітня 2013 р. Зоологічний кур’єр № 7, квітень 2013 Київ – 2013 Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2013 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 22.04 2013 р.). – Київ, 2013. – 20 с. – (Зоологічний кур’єр, № 7.) –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»