WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 543.635.24:616.15:544.17 ВІЛЬНІ ОЛІГОСАХАРИДИ ПЛАЗМИ КРОВІ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ДОНОРІВ Письменецька І.Ю.1, Баттерс Т.Д.2 Дніпропетровська державна медична академія, Дніпропетровськ, ...»

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Серия «Биология, химия». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 182-187.

УДК 543.635.24:616.15:544.17

ВІЛЬНІ ОЛІГОСАХАРИДИ ПЛАЗМИ КРОВІ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ

ДОНОРІВ

Письменецька І.Ю.1, Баттерс Т.Д.2

Дніпропетровська державна медична академія, Дніпропетровськ, Україна

Інститут глікобіології Оксфордського університету, Оксфорд, Велика Британія

E-mail: pirina2004@list.ru

Механізми клітинного контролю нативності глікокон’югатів, що синтезуються, та катаболізм мембранних та секретованих глікокон’югатів призводять до появи вільних олігосахаридів – незв’язаних аналогів гліканів глікопротеїнів, гліколіпідів, протеогліканів та глікозилфосфотидилнозитольних якорів. Вперше були отримані хроматографічні спектри вільних олігосахаридів плазми крові практично здорових донорів. Показано, що концентрація цих олігосахаридів у плазмі може суттєво коливатися, а ВЕРХ-спектри гліканів у зразках мають дуже схожі профілі. Стабільність спектрів плазми в нормі може бути надійною основою для вивчення змін спектру вільних олігосахаридів плазми крові при різноманітних захворюваннях. Застосування в якості контролю біоматеріалу практично здорових донорів потребує додаткового ранжування зразків всередині групи та її збільшення.

Ключові слова: вільні олігосахариди, плазма крові, ВЕРХ-спектри гліканів, практично здорові донори.

ВСТУП Вільні олігосахариди (незв'язані N- і О-глікани та продукти їх розщеплення) в цитозолі клітини мають кілька джерел і виникають як у процесі глікозилювання білків та ліпідів, так і під час деградації глікопротеїнів з порушенням фолдингу чи глікозилювання та різноманітних нативних глікокон’югатів (глікопротеїнів, гліколіпідів, протеогліканів та глікозилфосфатидилінозитольних якорів) в процесі їх постійного обміну [1–4].

При глікозилюванні клітини жорстко контролюють синтез та приєднання до протеїнових ланцюгів гліканів з нативними структурами і, маючи механізми розпізнавання аберантних гліканів чи глікопротеїнів з порушенням фолдингу (клітинний контроль якості - CQC – cell quality control) [5, 6], намагаються їх розщеплювати ще до закінчення синтезу глікопротеїнів (асоційована з ендоплазматичним ретикулумом деградація – ERAD - endoplasmic reticulum associated degradation) [7]. При цьому з’являється велика кількість вільних олігосахаридів, серед яких повинні бути аберантні глікани. Доки клітини можуть впоратися з такими змінами, аберантні глікопротеїни не мають жодних шансів з'явитися в функціональних зонах (на поверхні клітинних мембран або в міжклітинному середовищі), але продукти їх деградації у вигляді вільних олігосахаридів вже існують.

ВІЛЬНІ ОЛІГОСАХАРИДИ ПЛАЗМИ КРОВІ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ…

Тому детальне вивчення вільних олігосахаридів, які з’являються в процесі клітинного контролю якості, відкриває абсолютно нові перспективи раннього виявлення змін у глікозилюванні, пов’язаних з різними захворюваннями, прогнозування їх перебігу та моніторингу лікування.

Інтенсивно вивчають вільні олігосахариди у середині клітин [8, 9], але нещодавно вони були виявлені і в біологічних рідинах [10]. Механізми їх попадання в кров чи сечу невідомі, але була показана їх автентичність внутрішньоклітинним олігосахаридам [11].

Пошук біомаркерів захворювань серед вільних олігосахаридів потребує перш за все володіння інформацією стосовно їх розподілу у нормі. Тому метою даної роботи було вивчення спектру вільних олігосахаридів плазми крові практично здорових донорів.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ Плазма крові практично здорових донорів (n=10) була зібрана у Дніпропетровській медичній академії. Донори були у віці від 46 до 52 років.

Реактиви для нормальнофазової високоефективної рідинної хроматографії були від VWR International, інші – від Sigma-Aldrich.

Депротеїнізацію нативної плазми проводили шляхом осадження білків 10% трихлороцтовою кислотою (ТХО) з наступним центрифугуванням впродовж 10 хвилин при 3000 об/хв. [12]. Залишки білків з плазми вилучали шляхом фільтрації за допомогою фільтру з гідрофільною поліфлуороетиленовою (PTFE) мембраною (Millex-LH,0.45 µm, Millipore Corp., США) згідно [10]. Для вилучення глюкози з біологічної рідини застосовували адсорбційну хроматографію на пористому графіті з використанням колонки PGC (Thermo Electron Corp., Runcorn, UK) на 1мл (25мг/мл) згідно з методикою [10].

Вільні олігосахариди маркували 2-амінобензойною (антраніловою) кислотою АА (Sigma - Poole, Dorset, Велика Британія) згідно з методикою, наведеною у роботі Neville D.C.A. et.al. [13]. Очищення 2-АА-маркованих олігосахаридів проводили шляхом твердофазної екстракції на колонках Speed SPE Cartridges Amide-2, (Applied Separations, США) [10].

2-АА-марковані олігосахариди поділяли шляхом нормальнофазової високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) на хроматографі фірми Waters (Велика Британія) з колонкою 4.6x250-mm TSK gel-Amide 80 (Anachem, Luton, Beds, Велика Британія) згідно з методикою, наведеною у роботах Neville D.C.A. et.al. [13, 14].

Хроматографічні піки характеризували у глюкозних одиницях (ГО) шляхом порівняння із глюкозними олігомерами частково гідролізованого декстрану в якості зовнішнього стандарту згідно з Neville D.C.A. et al.[13]. Частково гідролізований декстран утворює хроматографічний спектр з представництвом усіх полімерів глюкози у зростаючому порядку від мономеру до 10-14 мономерів в полімері і тому дозволяє пронумерувати кожний пік хроматограми у глюкозних одиницях (ГО) згідно з приблизною кількістю мономерів у його складі.

Для збору та обробки даних застосовували комп’ютерні програми Waters Millennium чи Waters Empower, Peak Time та Microsoft Office Excel 2003.

Письменецька І.Ю., Баттерс Т.Д.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Зразки біоматеріалу практично здорових донорів найчастіше застосовують у якості контролю при різноманітних медико-біологічних дослідженнях, коли з тих чи інших причин неможливо чи недоцільно використовувати біоматеріал детально обстежених і жорстко відібраних здорових волонтерів.

В даних дослідженнях вперше були отримані хроматографічні ВЕРХ-спектри вільних олігосахаридів плазми крові практично здорових донорів (рис.1).

Досліджували олігосахариди, що мали у своєму складі 4 та більше моносахаридів, тому аналізували ВЕРХ-спектри у відрізку часу від 20 до 45 хвилин.

ГО

–  –  –

З 10 проаналізованих зразків плазми 8 мали дуже близькі характеристики ВЕРХ-спектрів ВО, що відображено у наведеному рисунку на прикладі 3 зразків, а 2 суттєво відрізнялися. Тому їх довелося вилучити з подальшого аналізу. Встановлена стабільність ВЕРХ-спектрів плазми крові практично здорових донорів дозволяє використовувати їх в якості контролю, але треба враховувати можливу необхідність внутрішньо групового ранжування, що вимагає збільшення групи. В нашому випадку на 20%.

В обраному інтервалі хроматограм у відібраних зразках було ідентифіковано 9піків. Головні з них – 9 (рис. 2), які в цілому майже повністю описують отримані спектри і мають такі характеристики: I – 4,08±0,003 ГО, II – 4,28±0,006 ГО, III –

ВІЛЬНІ ОЛІГОСАХАРИДИ ПЛАЗМИ КРОВІ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ…

4,40±0,009 ГО, IV – 5,01±0,003 ГО, V – 5,69±0,002 ГО, VI – 6,40±0,003 ГО, VII – 7,08±0,01 ГО, VIII – 7,85±0,008 ГО, IX – 8,62±0,02 ГО.

–  –  –

.00.00.00.00.00.00.00 0.0 0.0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 8± 2±.08.28.40.40.01.69.85 7.0 8.6

–  –  –

Зразки поділялися на 2 групи: з відносно низькою концентрацією ВО (1-5 на рисунку) та з більш високою (6-8). Середня концентрація ВО у першій групі складала 626,02±45,12 пмоль/мл, а у другій - 1457,65±190,71 пмоль/мл.

ВИСНОВКИ

1. ВЕРХ-спектри вільних олігосахаридів плазми крові практично здорових донорів мають дуже схожі профілі з 9 головними піками, найбільші з яких складаються з гліканів із 5-7 моносахаридів.

2. Концентрація вільних олігосахаридів плазми суттєво коливається в різних зразках – від 515,08 до 1658,40 пмоль/мл.

3. Отримані експериментальні дані показали можливість застосування ВЕРХспектрів вільних олігосахаридів плазми крові практично здорових донорів в якості контролю для дослідження їх змін при захворюваннях завдяки достатньої стабільності спектрів в різних зразках.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. Використання біоматеріалу практично здорових донорів в якості контрольного потребує додаткового ранжування зразків всередині групи і для валідності статистичних розрахунків збільшення її щонайменше на 20%.

ПОДЯКИ

Роботу було виконано при підтримці міжнародного гранту EMBO (ASTF201та Інституту глікобіології Оксфордського університету (м. Оксфорд, Велика Британія) у лабораторії доктора Террі Д. Баттерса (Terry D.Butters).

–  –  –

1. Anelli T. Protein quality control in the early secretory pathway / T. Anelli, R. Sitia // The EMBO Journal.

– 2008. – Vol. 27. – P.315–327.

2. Chantret I. Free oligosaccharide regulation during mammalian protein N-glycosylation / I. Chantret, S.E.H. Moore // Glycobiology. – 2008. – Vol.18, № 3. – P. 210–224.

3. Suzuki T. Free N-linked oligosaccharide chains: formation and degradation / T. Suzuki, Y. Funakoshi // Glycoconj J. – 2006. – Vol.23, № 5-6. – P.291–302.

4. Winchester B. Lysosomal metabolism of glycoproteins / B. Winchester // Glycobiology. – 2005. – Vol.15, № 6. – P.1R–15R.

5. Apaja P.M. Quality control for unfolded proteins at the plasma membrane / P.M. Apaja, H. Xu, G.L. Lukacs // J. Cell Biol. – 2010. – Vol. 191, № 3. – P. 553–570.

6. Braakman I. Protein folding and modification in the mammalian endoplasmic reticulum / I. Braakman, N.J. Bulleid //Annu. Rev. Biochem. – 2011. – Vol. 80. – P.71–99.

7. Hoseki J. Mechanism and components of endoplasmic reticulum associated degradation / J. Hoseki, R. Ushioda, K. Nagata // J. Biochem. – 2010. – Vol. 147, № 1. – P.19–25.

8. Yanagida K. Structural diversity of cytosolic free oligosaccharides in the human hepatoma cell line, HepG2 / K. Yanagida, S. Natsuka, S. Hase // Glycobiology. – 2006. – Vol.16, № 4. – P. 294–304.

9. Quality control of glycoproteins bearing truncated glycans in an ALG9-defective (CDG-IL) patient / W. Vleugels, L. Keldermans, J. Jaeken [et al.] // Glycobiology. – 2009. – Vol. 19, № 8. – P. 910–917.

10. Alonzi D.S. Glucosylated free oligosaccharides are biomarkers of endoplasmic- reticulum alphaglucosidase inhibition / D.S. Alonzi, D.C. Neville, R.H. Lachman [et al.] // Biochem J. – 2008. – Vol.409, №2. – Р. 571–580.

11. Alonzi D.S. Urinary glycan markers for disease / D.S. Alonzi, Y-H. Su, T.D. Butters // Biochem Soc Trans. – 2011. – Vol. 39, №1. – P. 393–398.

ВІЛЬНІ ОЛІГОСАХАРИДИ ПЛАЗМИ КРОВІ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ…

12. Письменецька І.Ю. Хроматографічний аналіз іммобілізованих на паперових носіях модельних олігосахаридів / І.Ю. Письменецька, Т.Д. Баттерс // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. –Т.24 (63), №4. – С.183–191.

13. Analysis of fluorescently labelled glycosphingolipid-derived oligosaccharides following ceramide glycanase digestion and anthranilic acid labelling / D.C. Neville, V. Coquard, D.A. Priestman [et al.]. // Anal Biochem. – 2004. – Vol. 331. – P.275–282.

14. Neville D.C. Development of a single column method for the separation of lipid- and protein-derived oligosaccharides / D.C. Neville, R.A. Dwek, T.D. Butters // J. Proteome Res. – 2009. – Vol. 8. – P.681–687.

Письменецкая И.Ю. Свободные олигосахариды плазмы крови практически здоровых доноров/ И.Ю. Письменецкая, Т.Д. Баттерс // Ученые записки Таврического национального университета им.

В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С.182-187 Механизмы клеточного контроля нативности вновь синтезируемых и деградация мембранных и секретированных гликоконъюгатов приводят к появлению свободных олигосахаридов – несвязанных аналогов гликанов гликопротеинов, гликолипидов, протеогликанов и гликозилфосфотидилинозитольных якорей.

Впервые были получены хроматографические спектры свободных олигосахаридов плазмы крови практически здоровых доноров. Показано, что концентрация этих олигосахаридов в плазме может существенно колебаться, а ВЭЖХ-спектры гликанов в образцах имеют очень схожие профили. Стабильность спектров в норме может быть надежной основой для изучения изменений спектра свободных олигосахаридов плазмы крови при различных заболеваниях.

Применение биоматериала практически здоровых доноров в качестве контроля требует дополнительного ранжирования образцов внутри группы и ее расширения.

Ключевые слова: свободные олигосахариды, ВЭЖХ-анализ гликанов, плазма крови, практически здоровые доноры.

Pismenetskaya I.U. Blood plasma free oligosaccharides of practically healthy volunteers /

I.U. Pismenetskaya, T.D. Butters // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series:

Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 182-187.

The mechanisms of cellular quality control of newly synthesized glycoconjugates and the degradation of membrane and secreted ones lead to the appearance of free oligosaccharides - unbound analogues of glycans of glycoproteins, glycolipids, proteoglycans and glycosylphosphatidylinositol anchors. HPLC spectra of plasma free oligosaccharides of practically healthy donors are obtained for the first time. It is shown that the concentration of these oligosaccharides in plasma can vary but HPLC spectra of the glycans in the samples have very similar profiles. The stability of the spectra in norm can be a reliable basis for studying the changes of plasma free oligosaccharides in various diseases. The use of biomaterial of practically healthy donors as a control requires further ranking within the group and its extensions.

Keywords: free oligosaccharides, HPLC analysis of glycans, blood plasma, practically healthy donors.

–  –  –Похожие работы:

«Теорія стратегії та економічного розвитку УДК 334.722.26(100+477) Свинчук А.А., аспірант кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», nsvynchuk@gmail.com МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація. Досліджено досвід створення та підтримки соціальних підпримств у різних країнах і визначено пріоритети розвитку таких підприємств в Україні. Ключові слова. Соціальне підприємство, моделі соціальних підприємств,...»

«ЗМАГ АННЯ В УМОВАХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ Олена Козлова Національний університет фізичного виховання і спорту України Анотація. У статі розглянуто як стрімкі процеси професіоналізації легкої атлетики впливають на організацію і проведення змагань. Наводиться класифікація міжнародних змагань, що проводяться під егідою ІААF. Розглянуто сучасні змагання Всесвітньої легкоатлетичної серії і Всесвітнього легкоатлетичного туру та визначені їх особливості, що впливають на підготовку...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ На правах рукопису Педру Кума Діатілу (АНГОЛА) УДК. 621.3.045.5:621.313.333 ОБМОТКИ З ПОЛЮСАМИ, ЩО ПЕРЕМИКАЮТЬСЯ, ДЛЯ ОДНОФАЗНИХ ДВОШВИДКІСНИХ КОНДЕНСАТОРНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ Спеціальність: 05.09.01 електричні машини і апарати АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському державному політехнічному університеті, Мiнiстерство освiти України....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ВЗАЄМОДІЯ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології Дніпропетровськ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра управління на транспорті...»

«СУДОВА ВЛАДА Основні ознаки конституційно­правового механізму  гарантій права на доступ до правосуддя                                        Лужанський Андрій Васильович, науковий консультант управління забезпечення діяльності Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України УДК 34.01 + 342.72/73 Аналіз положення частини другої ст. 3 Конституції України, відповідно до якої утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави, дає підстави для висновку про те,...»

«УДК 338.48 ББК У65.43 Гончарук Ю.C., Пирог О.В. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Анотація. Ураховуючи сучасні умови глобалізації та європейської інтеграції, виділено й охарактеризовано основні рівні організаційно-управлінського механізму, які потрібно врахувати для побудови оптимальної організаційної структури з метою забезпечення динамічного розвитку туристичної галузі. Ключові слова: туристична галузь, організаційно-управлінський механізм, державне...»

«ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОГРАМА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ПОСІБНИК З РОЗВИТКУ ГРОМАД Практичний порадник для небайдужих Київ, 2007 Цей посібник опублікований за фінансової підтримки Міністерства у справах міжнародного розвитку Великої Британії у рамках Програми Демократизація України: програма малих проектів. Оцінки та погляди, висловлені у публікації, не обов'язково відображають офіційну політику уряду Великої Британії. УДК 321.7 ББК Ф023+Ф03 Демократизація України: програма малих проектів Посібник з...»

«Воробйов Ю.М. Теоретичні засади державної фінансової підтримки розвитку малих підприємств УДК 334.012.6 Воробйов Ю.М., д.е.н., професор, ТНУ імені В.І. Вернадського ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті розкриваються теоретичні засади державної фінансової підтримки розвитку малих підприємств. Досліджено теоретичні засади розвитку малих підприємств в економіці України. Сформульовано власне визначення сутності державної фінансової підтримки малих...»

«ОСВІТА УДК [378:330.341.1]:303.43 Л. І. Федулова, д-р екон. наук, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ» СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Анотація. Розкрито сутність та особливості концепції «потрійна спіраль» і визначено роль університетів у ній на прикладі провідних вузів. Проаналізовано проблеми розвитку підприємницької активності українських університетів і запропоновано шляхи їх подолання. Ключові слова: концепція,...»

«Перелік навчально – методичної літератури з дисципліни “Ринкова трансформація економіки регіону” 1. Заболотний Г.М., Дідик О.М., Захарченко В.І., Ступницький А.М. Ринкова трансформація господарства регіону (кластерний підхід): Навчальний посібник //Рекомендовано МОН України, допущений Мінагрополітики України. – Вінниця: Діло,2006. 395 с.2. Заболотний Г.М., Ступницький А.М. Стратегічні індустріальні кластери і конкурентоспроможність компаній (підприємств) на світовому ринку: Посібник...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»