WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Портницька Н. Ф. Психологічні особливості наслідування у дитячому віці УДК 152.22 Н. Ф. Портницька, практичний психолог (Дитячі ясла - сад № 30 м. Житомира) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ...»

Портницька Н. Ф. Психологічні особливості наслідування у дитячому віці

УДК 152.22

Н. Ф. Портницька,

практичний психолог

(Дитячі ясла - сад № 30 м. Житомира)

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСЛІДУВАННЯ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

В статті розглядається динаміка та значення наслідувальної діяльності в психічному розвитку дитини.

Досліджуючи проблеми дитячої психології, неможливо не звернути уваги на феномен наслідування, що є

характерною особливістю цього віку. Сутність наслідування полягає у перейманні і відтворенні індивідом нових форм поведінки, способів діяльності оточуючих його людей, особливостей характеру тощо. Завдяки цим особливостям імітаційна діяльність як форма орієнтувальної, на думку багатьох вчених, є одним із найважливіших механізмів формування особистості в дитячому віці. Вивченню цього феномену присвячено чимало робіт, в яких йому відводилась та чи інша роль у розвитку і формуванні особистості дитини. Так, ще Марк Фобій Квінтіліан вважав наслідування одним із провідних методів навчання і виховання. В теорії біхевіоризму та необіхевіоризму імітації відводиться ключове значення в пізнавальному та комунікативному розвитку дитини як механізму засвоєння соціального досвіду.

Вітчизняні вчені також підкреслювали важливе значення імітації. Л.С. Виготський [1] вважав її джерелом виникнення всіх специфічно людських властивостей свідомості і видів діяльності. Крім того, підкреслюється, що наслідування відіграє важливу роль у формуванні особистості дитини. В.С. Мухіна [2] розглядає ідентифікацію як механізм власне формування особистості, Е.В.Суботський [3] вважає наслідування механізмом становлення суб’єктивності, становлення внутрішнього світу.

Проте наслідування є тим феноменом, який, впливаючи на розвиток різних якостей особистості, одночасно і сам зазнає розвитку, змінюється в кількісному і якісному планах. Особливо інтенсивним цей розвиток є у дитячому віці, коли імітація є механізмом засвоєння соціального досвіду й одночасно засобом формування особистісних властивостей і якостей дитини.

Розглядаючи проблему динаміки і функцій наслідування в онтогенезі, В.О. Просецький [4] зазначає, що розвиток здійснюється від нижчих форм до вищих і демонструє певні загальні тенденції і напрями розвитку імітаційної діяльності в онтогенезі (від зовнішнього, безумовнорефлекторного, недовільного, простого, одиничного наслідування немовлят до внутрішніх складних, творчих актів наслідування у юнаків). Таким чином, автор виділяє кілька етапів розвитку імітаційної діяльності.

Елементарне наслідування немовлят по типу “луни”, основними характеристиками якого є недовільність, неусвідомлюваність, зовнішнє відтворення окремих рухів (жестів, виразних рухів), голосів, емоційних реакцій.

Цей період І.В. Шаповаленко [5] поділяє ще на три фази, протягом яких наслідування немовлят зазнає значних змін. Автор відзначає, що до 3-х місяців наслідувальні дії знаходяться у стадії становлення. З 2-3-х місяців в окремих випадках дитина здатна до повторювання рухів, але, за даними Х. Папоушек, М. Папоушек [6], ці дії є скоріше винятком із правила. Набагато частіше проявляється випереджаюче наслідування матері при безпосередньому емоційному спілкуванні з дитиною. Тому наслідувальні рухи немовлят первинно мають характер емоційного зараження і суттєво впливають на формування емоційного спілкування з дорослими як провідної діяльності немовлят.

Мімічні та пантомімічні наслідувальні рухи дітей 2-6-ти місяців відтворюють найпростіші рухи дорослих (відкривання-закривання рота, погойдування головою, плескання в долоні), а також передмовленнєві вокалізації, що моделюють різні сторони мовлення близького дорослого.

Саме ці дії, на думку Л.П.Обухової [7], є передумовами первинної орієнтаційної діяльності дитини в мовленнєвих та виразно-емоційних ситуаціях. Автор підкреслює, що наслідування дитиною цього віку експресивних дій дорослих можна пояснити як найперші спроби дитини включитися в побудову специфічно людського способу спілкування.

В ході третьої фази (6–12 місяців) наслідування стає засобом засвоєння дитиною тих нових дій, що не були властиві їй самій, тому Л.С.Виготський, Ж.Піаже назвали цю фазу початком “справжньої імітації”.

Наслідування на цій стадії виконує дві основні функції, на які вказують багато дослідників:

1) збільшення й ускладнення засобів спілкування (Е.І. Ісеніна) [8];

2) розвиток предметних маніпуляцій, що є об’єктивною передумовою дій з предметами, побудови їх образу (Л.А.Венгер, Ф.І.Фрадкіна) [9], [10].

Крім того, дитина відтворює і специфічні жести дорослих та окремі дії з предметами. І.В. Шаповаленко називає цю фазу копіюванням і визначає умови її успішності, серед яких багаторазова демонстрація взірця із словесним підкріпленням, надання дитині того самого “взірцевого” предмета та емоційне підкріплення дій дитини.

Але орієнтувальна функція ще належить дорослому, що свідчить про первинну недиференційованість орієнтувальних та виконавських дій і обумовлює “глобальний недиференційований характер наслідувального акту” (Л.П.Обухова), який виконується матеріально з детальним розгортанням суттєвих та несуттєвих рухів.

Другий великий період, що виділяється В.О.Просецьким, є період простого наслідування у ранньому дитинстві. Імітація тут мало усвідомлена і слабко довільна, здебільшого стосується предметних дій та мовлення дорослих. У цьому періоді, як і в першому, також виділяється кілька фаз.

Перша (12–15 місяців) характеризується появою здатності до маніпулювання не тотожними, а схожими на взірець предметами, які дитина самостійно знаходить, імітаційні дії поступово переростають у предметноПортницька Н. Ф. Психологічні особливості наслідування у дитячому віці маніпулятивну гру, що сприяє побудові образів предметів на основі їх безпосереднього сприймання та наочнодійового мислення. Дорослий тут виступає ще в ролі взірця і контролера.

У наступній фазі (15–18 місяців) дитина вже здатна відтворювати не окремі розрізнені дії, а цілий ланцюжок таких дій, незмінність і обов’язковість яких надає наслідуванню ритуального характеру, де необхідним є певний порядок здійснення дій.

Поступово дитина переходить до наступної фази (3-й рік життя), у ході якої фактично змінюється основний зміст моделювання. Зміна соціальної ситуації розвитку, виділення до 3-х років дорослого зі світу предметів в окремий світ соціальних стосунків і “відокремлення” дитини від дорослого впливає на зміст і функції наслідувальної діяльності дітей. Імітація тут здебільшого стосується певних життєвих ситуацій, де відтворюються вже не конкретні дії з предметом, а певні дії дорослого, що відповідають ситуації. Це дає змогу вважати цей етап підготовчим до засвоєння нової провідної діяльності – сюжетно-рольової гри. В періодизації Л.П. Обухової, І.В. Шаповаленко цей період був названий періодом символічного моделювання, оскільки наслідування дитини носить яскраво орієнтувальний характер, здійснюється не з конкретними предметами, а з предметамизамінниками і стосується дій близького соціального дорослого. Як зазначають автори, воно дозволяє дитині заглибитися як у світ предметів, так і в світ соціальних стосунків. Символічне моделювання можливе лише завдяки появі первинної диференціації орієнтувальних і виконавчих дій, хоча вони все ще здійснюються в матеріальному плані і підлягають зовнішньому спостереженню. Проте ці дії набувають вже певної узагальненості та скорочення, що свідчить про перехід на якісно новий рівень розвитку дитини, і наслідування зокрема.

Наслідування в дошкільному віці у періодизації В.О. Просецького отримало назву ігрового. Воно полягає у відтворенні в іграх різних видів діяльності дорослих, а також подій суспільного життя, що неодмінно пов’язані з перевтіленням в “чуже” Я. Підкреслюється, що моделювання здійснюється на якісно новій основі, що пов’язується із новою соціальною ситуацією розвитку і втілюється в новій провідній діяльності. Дитина імітує вже не конкретного, а соціального дорослого, носія певної суспільної ролі і здійснює це в ході сюжетнорольової гри. Відбувається перехід до відображення людських взаємин, до моделювання в діях внутрішніх мотивів поведінки дорослих. Таке наслідування сприяє орієнтуванню дитини в об’єктивному і суб’єктивному світі і в кінцевому результаті стимулює розвиток самосвідомості.

Проте вирішальною особливістю наслідування дошкільників є наслідувальна дія як узагальнений символ, що полягає в імітуванні загальних відносин (правил поведінки).

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тому цей період у розвитку наслідування був названий узагальнено-символічним моделюванням, яке, власне, дозволяє дитині заглибитися в задачі і мотиви людської діяльності, створює орієнтацію в змістах і характері людських стосунків і у власних переживаннях (Л.П.Обухова). Тобто, відбувається перенос орієнтувальної частини у внутрішній план. Ці зміни відбуваються на фоні подальшого розвитку первинних форм наслідування (емоційне зараження, копіювання, символічне моделювання), які включаються у складніші види діяльності.

У подальшому розвитку особистості кількісних і якісних змін зазнає і наслідувальна діяльність, яка стає більш творчою, усвідомленою, вибірковою, цілеспрямованою, поступово трансформується у творче наслідування, а ще пізніше, за наявності відповідних умов, - у власну творчість. Цей перехід, на думку вчених, відбуваться за рахунок розвитку самосвідомості і рефлексії, поява якої залежить від певних особистісних рис і має широкі межі прояву у віковому плані. Існує також припущення, що розвиток і ранні прояви творчих здібностей відбуваються завдяки появі рефлексії на фоні загальної обдарованості в дошкільному віці шляхом наслідування творчих взірців [11].

Таким чином, зазначені вище положення дають змогу зробити висновки про значення наслідування як специфічної орієнтувальної діяльності дитини [1], [5], [7], [12]; про його взаємозвязок із соціальною ситуацією розвитку (О.В.Запорожець, С.Л.Новоселова, Ф.І.Фрадкіна). Крім того, наслідувальні дії певних форм є механізмами формування і розвитку провідної діяльності дитини на кожному етапі онтогенезу, а також кожного виду гри. Відповідно до періодизації ігрової діяльності Д.Б.Ельконіна, кожному виду гри (предметному, символічному, знаковому) відповідає певна форма імітаційної діяльності, що допомагає дитині щоразу переходити на якісно нові рівні ігрової діяльності, а відповідно і нових соціальних стосунків, розширюють і поглиблюють соціальний досвід дитини.

Крім того, як зазначалось, механізм наслідування відіграє особливу роль у формуванні особистості дитини на ранніх етапах онтогенезу, оскільки діти наслідують передусім людей, в контактах з якими вони відчувають свою кровну і духовну спорідненість, фізичне та емоційне благополуччя (М.І. Лісіна, Д.Ф. Ніколенко, Л.М. Проколієнко).

Доведено, що емоційна близькість та позитивне емоційне підкріплення викликає у дитини прагнення бути в усьому схожою на значимого дорослого, виникає потреба в ідентифікації (В.С.Мухіна, З.Фрейд), що в значній мірі впливає як на поведінку дитини, так і на формування її особистості в цілому.

Наслідування є також механізмом формування у дитини самосвідомості та самооцінки, оскільки імітуючи, аналізуючи дії інших, дитина пізнає не лише оточуючий світ, а й саму себе, свої можливості, будує своє бачення світу, включається до системи соціальних стосунків.

Зазначені особливості наслідування в дитячому віці ставлять певні специфічні вимоги перед оточуючими, що полягають у сприянні розширенню, збільшенню творчих можливостей наслідування дітей в ході онтогенезу.

Проте нез’ясованим залишається ще питання впливу наслідування на розвиток творчих здібностей та особливостей переходу від наслідувальної до творчої діяльності. Очевидним є той факт, що цей перехід здійснюється через механізм вибіркового наслідування завдяки рефлексивності творчо обдарованих дітей. Тому вже в доПортницька Н. Ф. Психологічні особливості наслідування у дитячому віці шкільному віці такі діти здатні до певною мірою творчого наслідування, що в подальшому може сприяти переходу до власної творчості. Проте це твердження ще потребує подальшої розробки і доведення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Виготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М.-Л., 1956. – 426 с.

2. Мухина В.С. К проблеме социального развития ребенка (в дошкольном детстве) //Психол. журн. – 1980. - №5. – С. 35 – 46.

3. Субботский Е.В. Генезис личностного поведения у дошкольников и стиль общения. // Вопр. психології.

- №2, 1981. – С. 16 –28.

4. Просецкий В.А. Психология подражания. Автореф. дисс. … д –ра психол. наук. – М., 1974. – 81 с.

5. Шаповаленко И.В. Формы и функции подражания в детском возрасте: Автореф. дисс.… канд. психол.

наук. – М., 1988. – 24 с.

6. Папоушек М., Папоушек Х. Раннее развитие ребенка. – М., 1987. – 72 с.

7. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. – М.: Тривола, 1998.

8. Исенина Е.И. Психологические основы речевого онтогенеза в начальном периоде: Автореф. дисс…. дра психол. наук. – М.,1986.

9. Венгер Л.А. Восприятие и обучение (дошкольный возраст). – М.,1969. – 352 с.

10. Фрадкина Ф.И. Психология игры в раннем детстве: Автореф. дисс…. канд. психол. наук. – М., 1948. – 24 с.

11. Музика О.Л. Ціннісна свідомість і розвиток обдарованості. – К.: Міжнародна фінансова агенція, 1997.

– 24 с.

12. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968. – 475 с.

13. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1968. – 110 с.

14. Бюллер К. Очерк духовного развития ребенка. – М., 1936. – 130 с.

Матеріал надійшов до редакції 15.03. 2000 р.

–  –  –

Portnitska N.F. Psychological peculiarities of immitation in childhood.

In the article the dynamics and importance of imitative activity in the mental development of a child are examined.Похожие работы:

«1. ПІБ Дубровська Юлія Володимирівна 2. Назва Релятивістський розрахунок характеристик розпалу ядер на основі оптимізованого методу Дірака-Фока 3. Спеціальність 01.04.16. – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій 4. Місце роботи Одеський державний екологічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський державний екологічний університет 6. Науковий керівник Глушков Олександр Васильович, д.ф-м.н, професор 7. Опоненти Висоцький Володимир Іванович, д.ф-м.н., професор Павлович...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ РОБОЧА ПРОГРАМА, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів напряму підготовки 6.050702 – електромеханіка Дніпропетровськ НМетАУ 20 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ РОБОЧА ПРОГРАМА, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електроніка та...»

«Економічні науки направление развития сельських поселений. (на примере Ленинградской области) // http://www.aup.ru/books/m75/1_1.htm 2. Бобух І. Оцінка ефективності функціонування спеціальних економічних зон у контексті регіонального розвитку // Економіка України. – 2002. – № 11. – С. 42-47.3. Буткевич С.А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики: Монографія. – К.: Изд-во Европ. ун-та. – 251 с.4. Гайдуцький А. Класифікація чинників інвестиційної привабливості економіки / А....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» О.Г. ВАГОНОВА Ю.С. ПАПІЖ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Монографія Дніпропетровськ НГУ УДК 658:622.012 ББК 65.290-2 В 12 Рекомендовано до видання вченою радою Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (протокол № 2 від 19.02.2013 р.). Рецензенти: О.С. Поважний – доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, ректор Донецького...»

«Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов ІСТОРІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Севостьянов ІСТОРІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 62 (075) ББК 30я73 І86 Автори: Іскович-Лотоцький Р. Д., Севостьянов І. В. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філологічні науки УДК 81 – 116.3 І. В. Глухоман, кандидат філософських наук, старший викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ Р. ЯКОБСОНА Стаття присвячена аналізу лінгвістичних концепцій Р. Якобсона в галузях славістики і семіотики. На основі даного аналізу доведено взаємовплив лінгвістики та філософії. Формування сучасної філософії мови нерозривно пов’язано з...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №3/2013 УДК 658.15:621.3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ`ЯЗКУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ Дуленко В.В., студент 4-го курсу, Спеціальність «Економіка підприємства», Донецький національний університет Науковий керівник: Ахновська І.О., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства ДонНУ Анотація У статті розглянуто та систематизовано визначення понять...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «АГРООСВІТА»ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖСІЛЬГОСПІНСПЕКЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ АГРАРНИХ ІНЖЕНЕРІВ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНОТРОНІКИ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗВІТ ПРО...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА Дню науки присвячується П РО ГР АМ А СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (14 – 16 травня 2013 р.) ЛЬВІВ – 2013 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ! Запрошуємо Вас взяти участь у студентській конференції кращих наукових робіт.На конференції працюватимуть такі секції: поліграфічного устаткування; видавничо-поліграфічних технологій; економіки та організації книжкової справи; загальноакадемічна суспільно-гуманітарних наук. Регламент...»

«Серія: Збірник наукових праць №11 т. 2 (66) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2012 р. УДК 631.36:681.516.42:519.876.2 БАГАТОСТАДІЙНІ МАШИННІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОСЛИННИЦТВІ З ВНУТРІШНІМ АЛГОРИТМ УТОЧНЕННЯ ГРАНИЦЬ СТАДІЙ Лисогор В.М Пришляк В.М Вінницький національний аграрний університет Впервые в сельскохозяйственном секторе предложена и реализована многостадийная машинная технология структуризации, идентификации объекта, разработана модель оценивания параметров...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»