WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 65.290 Плахотнік О.О., к.е.н., доцент, ДДТУ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ МЕРЕЖЕНОЇ ЕКОНОМІКИ Розроблено методи управління витратами, які забезпечать прибутковість діяльності ...»

Плахотнік О.О. Методи управління витратами в умовах мереженої економіки

УДК 65.290

Плахотнік О.О.,

к.е.н., доцент, ДДТУ

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ МЕРЕЖЕНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розроблено методи управління витратами, які забезпечать прибутковість діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості продукції і підвищать рівень конкурентоспроможності в

умовах мережевої економіки.

Ключові слова: витрати, собівартість, прибуток, ціноутворення, конкурентоспроможність.

ВСТУП Становлення в Україні економіки ринкового типу нерозривно пов’язане з появою нових вимог до управління підприємствами. У останні десятиліття стала загальновизнаною визначальна значущість менеджменту в розвитку підприємств і розроблено достатньо багато рекомендацій з вибору функцій і методів управління. Зміни, що відбулися в зовнішньому середовищі функціонування зумовлюють необхідність застосування інноваційних технологій в управлінні внутрішнім середовищем, зокрема витратами підприємства, які базуються на інтеграції принципів процесу виробництва продукції і теорії логістичних систем.

Управління витратами — один з найважливіших напрямів менеджменту вітчизняних підприємств, що визначають конкурентоспроможність його продукції, фінансову стійкість, незалежність і рентабельність.

На сьогоднішній день однієї з основних причин збиткової роботи підприємств України є неефективна система управління витратами, яка характеризується високою матеріаломісткістю продукції, низькою часткою витрат на оплату праці, відсутністю дієвої політики розподілу постійних витрат, зростанням витрат на зміст і ремонт устаткування внаслідок його значного морального зносу і т.д.

На практиці підприємства досить часто як один з напрямів мінімізації витрат використовують придбання дешевої сировини, матеріалів і комплектуючих, що зрештою приводить до зниження конкурентоспроможності продукції. Методи мінімізації витрат, пов’язані з пошуком резервів зниження витрат виробництва і реалізації продукції, контроль за рівнем витрат на різних етапах виробництва, застосування ефективних заходів калькуляції собівартості на основі розробки обґрунтованих норм розподілу постійних витрат залишаються не вирішеними.

Таким чином, упровадження ефективного механізму управління витратами на підприємстві дозволить підвищити конкурентоспроможність його продукції, забезпечити зростання прибутку і створити основу для розширення ринків збуту, освоєння нових видів виробництв.

Питання управління витратами промислових підприємств активно досліджували А. Бандурін, І. Білоусова, І. Бланк, С. Голов, Н. Єфремова, А. Єльченко, В. Лисенко, Ж. Піскова, В. Родіонова та ін. Проте недостатньо розробленими залишаються питання методичного забезпечення процесів управління витратами в умовах мережевої економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є розробка методів управління витратами, реалізація якої дозволить забезпечити прибутковість діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості продукції, а також забезпечити високий рівень конкурентоспроможності в умовах мережевої економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ

Економічна теорія і практика розробила достатню кількість ефективних і різноманітних методів управління витратами на підприємстві. Враховуючи, що ефективність управління витратами більшою мірою залежить від зовнішнього середовища, а саме постачальників сировини і матеріалів, покупців готової продукції і рівня оподаткування, важливе значення відводиться методам вивчення середовища функціонування підприємства. Багатьма аналітиками, консультантами та іншими фахівцями у області економіки підприємств указується на неодмінне проведення SWOTаналізу.

Портфельний аналіз (Portfolio-аналіз) поєднує в собі привабливість ринку і сильні сторони діяльності підприємства, які в сумі визначають його конкурентоспроможність. Метою є визначення позиції кожного продукту підприємства відповідно до цих двох незалежних елементів [2].

Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5 Плахотнік О.О. Методи управління витратами в умовах мереженої економіки Оптимізацію матеріально-технічного забезпечення слід починати з АВС-аналізу. Первинним етапом є збір достовірної інформації про виробничі ресурси, що закупляються, постачальників і ситуацію на ринку конкретних видів ресурсів. Подальшим етапом є класифікація всіх постачальників і матеріалів на три категорії: А, В і С. Класифікаційною ознакою постачальників виступає питомий оборот у вартісному виразі. До категорії А-постачальників відносяться підприємства з високими показниками обороту, до В-постачальників — з меншим оборотом, а до С-постачальників — з незначним. Кумулятивний оборот групи А-постачальників займає велику частину від всього обороту в порівнянні з іншими групами.

У кризовій ситуації постачальники категорії А виконують велику роль. Все велика неплатоспроможність підприємства вимушує постачальників зменшувати об’єми поставок на дане підпримство або припинити їх взагалі, щоб понизити ризик неплатежів. Важливість постачальника визначається також його місцем на ринку. Якщо він є, наприклад, єдиним виробником даного виду продукції в країні, то відмова від поставки загрожує підприємству зупинкою власного виробництва. Пошук і укладення контракту з новим постачальником може зайняти багато часу, тим більше, якщо стан підприємства є незадовільним.

У управлінні постачанням найбільша увага повинна надаватися взаємодії з А-постачальниками. В першу чергу, необхідно сконцентрувати всі зусилля на стабілізації партнерських відносин:

контролювати виконання своїх зобов’язань, стимулювати зацікавленість постачальника в даних поставках, скоротити об’єм і якісно поліпшити документообіг. Не менш важливою задачею є вироблення гнучких поставок: прискорення виконання замовлень, варіювання об’ємами партій.

Поява боргу не обов’язково стає причиною припинення поставок продукції або наданні послуг. Сучасні умови функціонування організацій характеризуються посиленням конкуренції за споживача, тому в більшості випадків кредитори зацікавлені в збереженні своїх боржників і поліпшенні їх фінансового стану. Класифікація матеріалів і деталей аналогічна і дає ті ж результати, що і класифікація постачальників. Проте, якщо вид деталей, що закупляється, поступає від декількох постачальників, то необхідно використовувати як агреговане значення обороту даного вигляду, так і в розрізі постачальників. Це сприяє виробленню заходів щодо економії в заготовчій діяльності і складуванні.

На підставі АВС-аналізу виділяються запаси виробничих ресурсів, що не мають критичного значення для функціонування підприємства. Такі запаси підлягають негайному зменшенню або ліквідації. Результати даного аналізу в поєднанні з виробничою програмою лежать в основі зниження витрат за допомогою мінімізації страхових і недоторканних запасів.

Перегляду і коректуванню підлягає структура площ, використовуваних під зберігання запасів матеріалів і готової продукції. Криза і механізми підвищення ефективності функціонування підприємства вимушують знижувати заготовчі витрати. Першими кроками керівництва в рішенні цієї задачі є централізація запасів, консервація і продаж непотрібних ресурсів і устаткування, здача в оренду невживаних і звільнених площ [1].

При зниженні витрат, пов’язаних з постачальницькою діяльністю, доцільно використовувати системний підхід. Часто економія витрат по окремих складових викликає збільшення величини загальних витрат.

Наприклад, витрати на транспортування продукції можуть бути понижені, якщо збільшити об’єм партії, що перевозиться. Але у такому разі зростають витрати на складування і зберігання.

Приріст витрат на зміст може значно перевищувати економію на перевезеннях, і в цілому ефект є негативним. Застосування АВС-аналізу більш ефективне в сукупності з XYZ-аналізом, за допомогою якого запаси класифікуються залежно від характеру їх споживання і точності прогнозування змін в їх потребі.

Слід додати, що зміни в постачальницько-заготовчій сфері, викликані необхідністю підвищення стійкості підприємства до кризових умов, закінчуються упровадженням системи контролю за використовуванням ресурсів з введенням персональної відповідальності за їх використовуванням. Підхід до зниження собівартості повинен грунтуватися на ефективних методах аналізу і ухвалення рішень.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тотальне скорочення витрат не веде до підвищення співвідношення «вигоди — витрати». Найбільший ефект досягається за рахунок знаходження і усуненні «вузьких» і «слабких» місць як у виробництві, так і в управлінні. Організація на підприємстві процесу функціонально-вартісного аналізу (ФВА) ідентична організації проекту. Метод може застосовуватися в різних областях: розробка нових продуктів і поліпшення вартісних показників вже вироблюваних Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5 Плахотнік О.О. Методи управління витратами в умовах мереженої економіки продуктів, оптимізація технологічних процесів і т.д. Його можна використовувати для оцінки ефективності і поліпшення реалізації антикризової стратегії і тактики.

Процес збуту продукції для підприємства ділиться на кінцеве число функцій. Визначається вартість кожної функції для одного замовлення, підсумовування яких дає загальну величину витрат на обслуговування даного замовлення. Віднімаючи цю величину з виручки від реалізації, можна прогнозувати, одержить підприємство зрештою прибуток або збиток, і планувати найвигіднішу ціну.

ФВА дозволяє відповісти на питання, робота з якою групою клієнтів приносить найбільшу частину прибутку, а з якою групою — знижує її розмір.

Результати порівняльного аналізу планованих і фактичних показників використовуються для вибору альтернативних дій залежно від величини відхилення траєкторії запланованого розвитку підприємства від очікуваної траєкторії:

продовження використовування діючого механізму управління — синтез системи нових стратегічних цілей у випадку, якщо були досягнуті поставлені; або його перетворення — розробка системи коректування стратегій для ліквідації даного відхилення.

Вказане вище відхилення траєкторій називається стратегічним розривом. Планована траєкторія розвитку визначається поставленими стратегічними цілями, а очікувана будується на основі результатів вжитим підприємством особливим заходам відносно підвищення і розвитку потенціалу успіху. Отже, стратегічний розрив сигналізує про часткову або повну нездатність підприємства розвиватися по наміченій траєкторії на базі потенціалу успіху, що тільки є в даний час.

Для ліквідації стратегічного розриву, що характеризує глибини кризи на підприємстві, використовується такий інструмент контроллінга, як розробка сценаріїв майбутнього.

Грунтуючись на практиці зарубіжних фірм можна припустити, що для нормально функціонуючої виробничо-господарської системи ФВА бажано проводити щокварталу, в передкризовому періоді — щомісячно або кожного тижня. Даний метод може застосовуватися і у міру виникнення потреби.

Невід’ємною частиною методів управління витратами на підприємстві є аналіз конкурентоспроможності продукції. Існують різні його підходи і методи. Даний аналіз носить порівняльний характер. Проте, одних результатів об’єктивного порівняння недостатньо, щоб ухвалювати ефективні управлінські рішення, орієнтовані на управління витратами.

Цінова політика є однією з головних складових системи управління витратами підприємства, а також найважливішим механізмом, що забезпечує багато пріоритетів його економічного розвитку. Вона істотно впливає на об’єм операційної діяльності підприємства, формування його іміджу у споживачів продукції, рівень фінансового стану в цілому. Крім того, цінова політика є дієвим інструментом його конкурентної боротьби на товарному ринку. Конкретний рівень цін на продукцію, встановлюваний в процесі формування цінової політики, прямо впливає як на суму операційного доходу, так і на суму операційного прибутку.

ВИСНОВКИ

Проведені дослідження дають змогу сформулювати такі висновки.

По-перше, використання розглянутих в статті методів управління витратами на промислових підприємствах дозволить їм забезпечити сталий розвиток.

По-друге, зазначені методи управління витратами на промислових підприємствах можуть підвищити рівень конкурентоспроможності продукції в умовах мереженої економіки.

По-третє, в подальших дослідженнях доцільно здійснити оцінку ефективності управління витратами в умовах мереженої економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Губени Ю.Современные методы анализа среды и их использование в стратегическом менеджменте / Ю. Губени, Я. Гран, М. Сватот// Экономика Украины. — 2008. — №20. — С. 90-94.

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г.В. Савицкая. — 6-е изд., перераб. и доп. — Мн.: Новое знание, 2010. — 704 с.

3. Шим Д. Финансовый менеджмент / Д. Шим, Д. Сигел: пер. с англ. — М.: Филинъ, 2004. — 240 с.

–  –  –

Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5Похожие работы:

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.15 Савчук Т.В., Рокочинский А.М., Волощук В.А. Глобальное потепление и его возможное влияние на естественно-ресурсный потенциал Западного региона Украины Рассмотрены методические подходы и результаты оценивания по долгосрочному прогнозу изменения погодно-климатических условий и их влияния на естественно-ресурсный потенциал во время глобального потепления на примере зоны Западного Полесья Украины. Ключевые слова: глобальное потепление, водные...»

«В. В. Лаврук РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Донецьк Юго-Восток УДК 330.341.1(078) ББК У320-56р30 Рецензенти: Доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств Подільської державної аграрно-технічної академії І.І. Лотоцький Кандидат економічних наук, доцент, заступник декана економіко-правового факультету КУТЕП у м.Кам’янець-Подільський І.В. Ящишина Рекомендовано до друку вченою радою Подільської державної аграрно-технічної академії (протокол №5 від 25...»

«УДК 338.24-047.58 В. В. Глущевський, канд. екон. наук, доцент, Запорізька державна інженерна академія РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ АНОТАЦІЯ. Робота присвячена обґрунтуванню методологічного підходу до вирішення низки проблем концептуального і прикладного характеру, що виникають на різних етапах процесу моделювання систем адаптивного управління економічними об’єктами. ABSTRACT. The paper is devoted to the justification of the methodological...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ Івченко Олександр Володимирович УДК 658.56:621.715 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі технології машинобудування, верстатів та інструментів...»

«www.zgia.zp.ua УДК 339.9+796.5 : 336.5 (447.7) Кучер С.Ф. к.е.н. доцент кафедри менеджменту організацій Бердянський державний педагогічний університет МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИМОРСЬКОГО РЕГІОНУ Кучер С.Ф. Маркетингова підтримка розвитку туристичного комплексу приморського регіону. У статті проаналізовано маркетингові підходи розвитку туристично-курортного комплексу (ТКК) приморського регіону для підвищення ефективності економічних інструментів стимулювання...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Механіко-математичний факультет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ для студентів 5-го курсу механіко-математичного факультету професійного спрямування “статистика”, рівні підготовки: спеціаліст (7.080102), магістр (8.080102) Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка Рекомендовано до друку вченою радою механікоматематичного факультету ЛНУ імені Івана Франка...»

«Міністерство освіти та науки України ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИКА” для студентів інституту заочної освіти, спеціальностей: 7.090603, 8.090603 “Електромеханічні системи електроспоживання” (групи ЗЕС), 7.000008 “Енергетичний менеджмент” (групи ЗЕІ), 7.0902 за напрямком “Інженерна механіка” (групи ЗКІ, ЗМІ, ЗМС, ЗМТ) РОЗДІЛ ІІ: “МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА” Одеса, ОНПУ 2008 Міністерство освіти та науки України ОДЕСЬКИЙ...»

«РЕКОМЕНДАЦІЇ держателям платіжних карток щодо їх використання Дотримання цих рекомендацій дасть змогу забезпечити держателям платіжних карток надійне їх зберігання, нерозголошення реквізитів платіжної картки, персонального ідентифікаційного номера (далі ПІН) та інших даних, а також зменшить можливі ризики під час здійснення операцій з використанням платіжної картки в банкоматах, безготівкової оплати товарів і послуг, у тому числі через мережу Інтернет. Рекомендації діють в частині що не...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” (для спеціалістів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри банківської і страхової справи В. Д. Бігдашем Затверджено на засіданні кафедри банківської і страхової справи (протокол № 3 від 10.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Бігдаш В. Д. Методичні рекомендації щодо...»

«Чи затребувані в Україні та на світовому ринку розробки вчених Академії? Характерною рисою діяльності Національної академії наук України є те, що її вчені, опрацьовуючи проблеми фундаментальних наук, не залишають поза своєї уваги і науково-прикладні аспекти відповідних досліджень. Концентруючи свої зусилля на проведенні цілеспрямованих фундаментальних досліджень, Національна академія наук України завжди приділяла особливу увагу питанням впровадження результатів науково-дослідних і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»