WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 336.22 : 352 МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ В СВІТЛІ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Ніколаєва О.М., к.н.держ.упр., доцент, МЕГІ У статті проведено порівняльний аналіз «старої» та ...»

Ніколаєва О.М. Місцеві податки і збори в світлі прийняття податкового кодексу України

УДК 336.22 : 352

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

В СВІТЛІ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Ніколаєва О.М., к.н.держ.упр., доцент, МЕГІ

У статті проведено порівняльний аналіз «старої» та діючої системи місцевого оподаткування. Наведено

динаміку показників виконання місцевих податків і зборів по Донецькій області взагалі та на прикладі міста

Макіївки за 2005-2011 рр. Виконано оцінку показників складу та структури місцевих податків та зборів за видами платежів. Зроблено висновки про необхідність впровадження в дію податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та посилення контролю за стягненням інших зборів.

Ключові слова: місцеві податки і збори, місцевий бюджет, Податковий кодекс України ВСТУП В сучасних умовах розбудови власної податково-бюджетної системи в Україні актуальною є проблема фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. Пильну увагу привертають місцеві податки і збори, як такі, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, тобто власні надходження місцевих органів влади.

Дослідження практики місцевого оподаткування (до прийняття Податкового кодексу України) показало, що законодавчо встановлені місцеві податки та збори були недостатніми та невагомими у складі доходів місцевих бюджетів [1]. Перешкодою на шляху розвитку місцевого оподаткування стали політична нестабільність, зміни в законодавстві, неузгодженість і суперечливість дій органів влади.

Частково проблеми, пов’язані із роллю місцевих податків і зборів у фінансовому забезпеченні повноважень органів місцевого самоврядування, а також механізмом їх справляння, розглядались у працях вченихекономістів Біленчука П.Д., Буковинського С.А., Василика О.Д., Вишневського В.П., Геєця В.М., Данілова О.Д., Кириленко О.П., Кравченка В.І., Кульчицького М.І., Луніної І.О., Огонь Ц.Г., Опаріна В.М., Павлюка К.В., Пасічника Ю.В., Піхоцької О.М., Сунцової О.О., Тарангул Л.Л., Чугунова І.Я., Юрія С.І. та ін. У зв’язку з тим, що місцеві податки і збори займали незначне місце в структурі доходів місцевих бюджетів, вважаємо за доцільне подальше дослідження проблеми розвитку місцевого оподаткування в світлі прийняття Податкового кодексу України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Порівняти та оцінити ефективність системи місцевого оподаткування після прийняття Податкового кодексу України.

РЕЗУЛЬТАТИ

До прийняття Податкового кодексу України [2] перелік та механізми справляння місцевих податків і зборів регулювалися Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. № 56-93 «Про місцеві податки i збори» [3]. Проте представники наукових кіл, економісти-практики, громадські діячі визначили низку причин, стримуючих розвиток місцевого оподаткування, зокрема:

різноманіття місцевих податків і зборів із неоднорідною базою оподаткування великих за обсягами (а не дрібних та другорядних);

наявність місцевих податків і зборів, витрати на адміністрування яких значно перевищують їх надходження до місцевих бюджетів;

невисокий рівень добровільності сплати місцевих податків і зборів, спричинений обмеженою правовою свідомістю платників податків;

відсутність законодавчо встановленого механізму впровадження на локальному рівні низки ексклюзивних платежів;

нерозвиненість самооподаткування населення як форми залучення на добровільній основі за рішенням місцевого референдуму або загальних зборів громадян коштів для фінансування разових цільових соціально-побутових заходів [1, 4].

Як наслідок, питома вага місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів не перевищує 2%.

Розгляд зарубіжної системи місцевого оподаткування показав, що за рахунок місцевих податків в США формується 65% доходів місцевих бюджетів, у Франції — 60%, ФРН — 45%, Великій Британії — 36%, Японії — 33%. Чисельність місцевих податків і зборів у більшості зарубіжних країн становить від 20 до 100. Податковий тиск розподілений між всіма платниками, а не лягає тільки на плечі малих та середніх підприємців [5, 6].

З прийняттям Податкового кодексу України у 2010 р. склад місцевих податків і зборів змінився кардинально: замість 2 податків та 13 зборів встановлено 2 податки та 3 збори (табл. 1) [7].

Слід відмітити, що у даний час діючими є всі місцеві податки і збори, встановлені Податковим кодексом України, крім податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Стягнення даного податку в Україні перенесено на 01.07.2012, що обумовлено неготовністю єдиної системи реєстру прав на нерухомість, наявність якої є обов’язковою передумовою для адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

–  –  –

Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №3 Ніколаєва О.М. Місцеві податки і збори в світлі прийняття податкового кодексу України Таблиця 4 Витрати та вигоди від запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Витрати Вигоди

1. Сфера інтересів держави

1. Реалізація податкової політики держави

1. Оформлення необхідної документації 2. Додаткові надходження до бюджету

2. Утримання відповідних служб 3. Збільшення бюджетних видатків на соціальні потреби

2. Сфера інтересів суб’єктів підприємницької діяльності

1. Своєчасне перерахування податку на нерухоме

1. Встановлення принципу «справедливого майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету оподаткування» СПД

2. Надання податкової декларації за кожний

2. Покращення в соціально-культурній сфері міста звітний період

3. Сфера інтересів громадян

1. Своєчасне перерахування податку на нерухоме 1. Прозорість дій влади майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету 2. Покращення в соціально-культурній сфері міста порушення строків сплати. Але за умов їх подолання запровадження податку на нерухоме майно дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів та дещо покращити ситуацію із соціально-економічною сферою територій.

Також вважаємо, що за умов посилення роботи контролюючих органів щодо стягнення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, надходження до бюджету дещо збільшаться.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ніколаєва О. Напрямки модернізації місцевого оподаткування (на прикладі Донецької області) / О. Ніколаєва // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». — 2009. — № 3 (94). — травень. — С. 87-93.

2. Податковий кодекс України від 23 грудня 2010 року №2856-VI (із змінами та доповненнями).

3. Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. №56-93 «Про місцеві податки i збори»

4. Бєляєв В.Г. Роль місцевих податків і зборів в економічній системі України / В.Г.Бєляєв // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — Випуск 71. — Ч.2 — Економіка.

5. Економічна демократія та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Зб. наук. ст. / За ред.

Я.А. Жаліла. — К.: НІСД, 2003. — 100 с.

6. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів / О.О. Єрошкіна // Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнародної інтеграції: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава 19-20 лютого 2009 р.): Тези доп.: У 2 ч. — Ч. ІІ / Відп. ред. Р.В. Шинкаренко. — Полтава: ПолтНТУ, 2009. — С. 40-42.

7. Податковий кодекс: про всі зміни. — Х.: Фактор, 2011. — 176 с.

8. Офіційний сайт Джанкойської міської ради. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dzhankoirada.gov.ua/actual/456

9. Бондарев Т. Тонкости налога «на недвижимость» / Т. Бондарев — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://building.ua/Tonkosti-naloga-na-nedvigimost.

–  –  –Похожие работы:

«Ж. К. Карвацька Чернівецький державний будівельний технікум Сторінки історії Чернівці Видавництво Прут 60-річчю технікуму присвячується ББК К Карвацька Ж. К. Чернівецький державний будівельний технікум: К Сторінки історії – Чернівці: Прут, 2005. – с. ІSBN Читачеві пропонується ілюстрований нарис про становлення і сьогодення Чернівецького державного будівельного технікуму Міністерства аграрної політики України. Підібрані історичні матеріали, що вміщують відомості про створення, розвиток та...»

«УДК 330.101.541:330.341.1:502.13 О. В. Прокопенко, В. Ю. Школа* Макроекономічне регулювання екологізації інноваційного розвитку регіону Досліджено сутність та визначено основні етапи макроекономічного регулювання екологізації інноваційного розвитку регіону. Розроблено методичний підхід щодо вибору напрямів та варіантів екологізації інноваційного розвитку на різних рівнях, досліджено систему методів та інструментів державного регулювання екологізації інноваційного розвитку в Україні. Ключові...»

«Неофіційний переклад Перша редакція Повномасштабний проектний документ Уряд України Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй Глобальний Екологічний Фонд «Подолання бар’єрів на шляху зменшення викидів парникових газів через підвищення енергоефективності системи централізованого теплопостачання», Фаза 2 PIMS 3056 Atlas Award ID: Atlas Project ID: Короткий опис Запропонований проект розглядає ключову проблему скорочення викидів парникових газів шляхом масштабного підвищення...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Аналітична доповідь Київ–2013 УДК 355.02 (477) Б 37 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: В. М. Бегма, д. е. н., доцент; О. О. Свергунов, к. т. н., доцент Упорядник: В. М. Маркелов, к. т. н., доцент За загальною редакцією доктора економічних наук В. М. Бегми Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Бегма...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2007. Вип 22. С. 212–219 Ser. Pedagog. 2007. Vol.22. P. 212–219 ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА УДК 81’246.2:373.5(4) МОДЕЛІ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ТЕОРІЇ ТА ДОСВІДІ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ Тетяна Боднарчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Дорошенка, 41, 79000 Львів, Україна Розглянуто моделі білінгвальної освіти у теорії та досвіді діяльності сучасної школи. Зазначено, що білінгвальні школи та класи значною мірою...»

«Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Методичні вказівки до виконання індивідуальної (контрольної) роботи з дисципліни “Енергозбереження” для студентів напрямів 050701 Електротехніка та електротехнології та 050702 Електромеханіка Рекомендовано до видання навчально-методичною комісією кафедри систем електропостачання Дніпропетровськ НГУ Методичні вказівки до виконання індивідуальної (контрольної) роботи з дисципліни “Енергозбереження” для студентів напрямів 050701...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА ТА ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ Лабораторний практикум для студентів напряму 051301 «Хімічна технологія» Київ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА ТА ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ Лабораторний практикум для студентів напряму 051301 «Хімічна технологія» Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 544.7(076.5) ББК Г61я7 П421 Укладачі : С. В. Іванов,...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни Нові матеріали та композити для студентів напрямів підготовки 6.050502 Інженерна механіка 6.050503 Машинобудування Вінниця ВНТУ 201 Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни Нові матеріали та композити для студентів напрямів підготовки 6.050502...»

«Голем XIV (Кіберіада) Станіслав Лем Голем XIV (Кіберіада) Станіслав Лем Станіслав Лем Голем XIV (Кіберіада) -Станіслав Лем Кіберіада Київ, Дніпро, 1990 Вперше цей твір було опубліковано на http://www.ukrcenter.com -ПЕРЕДМОВА (c) Український переклад, Ю. Попсуєнко, 1990. Перекладено за виданням: Stanislaw Lem, Golem XIV, Krakow, 1981. Визначити історичний момент, коли механічна рахівниця здобулася на Розум, так само важко, як і той, коли мавпа перетворилась у людину. І все ж відколи створений...»

«УДК 338.48(4/8) МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ Зайцева В.М., професор, завідувач кафедри, Корнієнко О.М., ст. викладач Запорізький національний технічний університет У статті проаналізовані особливості світового ринку послуг, сучасні тенденції розвитку світового господарства загалом і туристичної індустрії як його складової, особливу увагу приділено процесу глобалізації. Ключові слова: міжнародний туризм, глобалізація, індустрія туризму, інтеграція, ринок туристичних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»