WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ИННОВАЦИОННОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ страхового дела. / В.П. Крюков – Саратов: Книгоиздательство В.З. Аксакова, 1925. 7.Попов М. Словарь иностраных слов, вошедших в употребление в ...»

-- [ Страница 2 ] --

Внаслідок цього продовжується старіння основних засобів виробництва, яке сягає 84,3%, а щорічне оновлення основних засобів на машинобудівних підприємствах відбувається в межах 3,0%. Відтак, машинобудування потребує пришвидшеної модернізації. Важливість активізації інноваційної діяльності у машинобудуванні посилюється тим, що інноваційні процеси машинобудівної галузі надають потужний поштовх для розвитку інших галузей економіки, створюючи, таким чином, безперервний науково-технологічний прогресивний процес. Тому, розвиток інноваційних процесів у машинобудуванні потребує пріоритетного інвестування. Гальмування інвестиційного процесу в промисловості упродовж останнього десятиліття в значній мірі позначились на інноваційній діяльності в машинобудівній галузі.

Аналіз структури фінансування інноваційної діяльності машинобудування за джерелами показує, що основним джерелом є власні кошти підприємств, які надто обмежені. Економічна криза призвела до зменшення фінансування в інноваційну сферу діяльності галузі та значно погіршила структуру фінансування у бік подальшого зниження мізерних джерел з державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів вітчизняних інвесторів та банківських кредитів. Поряд із цим, суттєво зросла частка фінансування за рахунок власних коштів підприємств, які є вкрай недостатніми. Якщо в Україні не вистачає ресурсів для забезпечення конкурентоздатності усіх галузей промисловості, то необхідним стає забезпечення прискореного розвитку таких профільних наукоємних та конкурентоспроможних видів економічної діяльності, які на конкретному етапі мають потенційні можливості стати пріоритетами високотехнологічного зростання. В умовах трансформаційної економіки з ознакою несприятливого інвестиційного клімату інноваційна конкурентоспроможність промисловості може розвиватись за рахунок пріоритетних галузей, насамперед, машинобудування.

Машинобудування є галуззю, без розвитку якої неможливо забезпечити технічний і технологічний прогрес у будь-якій сфері економічній діяльності. Високотехнологічне машинобудування є базисом інноваційного реформування промисловості України та визначальним чинником підвищення її конкурентоспроможності.

Стратегічною метою розвитку машинобудування є створення потужних підприємств, орієнтованих на виробництво конкурентоспроможної продукції. Для досягнення цієї мети необхідне здійснення ряду макроекономічних заходів, серед яких прискорення реструктуризації промислового комплексу з вирішенням питань щодо доцільності продовження діяльності технологічно застарілих та економічно неефективних підприємств; стимулювання підприємств всіх галузей до більш активного переходу на енерго- та ресурсозберігаючу, екологічно безпечну техніку і технології; запровадження прискореної амортизації усіх груп основних засобів. Напрями інноваційного розвитку машинобудування на довгострокову перспективу мають бути узгодженими зі стратегічними напрямами інноваційного розвитку промисловості, що вимагає пріоритетного розвитку машинобудівних виробництв, а саме обладнання для хімічної та металургійної промисловості.

Стратегічні напрями інноваційного розвитку вітчизняного машинобудування вимагають нарощування обсягів виробництва і реалізації продукції та забезпечення зростання її частки в загальному обсязі реалізованої продукції промисловості до 25–30% та збільшення в експорті галузі частки високотехнологічної продукції, модернізацію основних засобів з метою зниження енерго- і ресурсоємності машинобудівних виробництв, розширення виробництва високотехнологічного і ресурсозберігаючого обладнання для усіх галузей національної економіки, розширення асортименту продукції, у першу чергу – імпортозаміщуючої; формування замкнених циклів виробництва в сільськогосподарському машинобудуванні, авіабудуванні, суднобудівній промисловості, виробництві електротехнічного обладнання.

Дослідження дозволяє зробити висновок, що об’єктивно обумовлений перехід до інноваційної конкурентоспроможності в умовах трансформаційної економіки має базуватись на методологічно обґрунтованому визначенні галузей пріоритетного розвитку, виробництв та видів продукції, які здатні стати конкурентоспроможними не лише на традиційних ринках, на яких переважає цінова конкуренція, а і на ринках інноваційної продукції, де панує інноваційна конкуренція. Саме в такі види економічної діяльності необхідно направляти інтелектуальні й фінансові ресурсі, надавати всебічну державну підтримку, що спрямована на активізацію інноваційної діяльності за усіма напрямами її розвитку. Державна підтримка повинна здійснюватись в напрямі визначення пріоритетних галузей промисловості, пріоритетних підприємств по кожній галузі та цільової підтримки конкретних інноваційних технологій у пріоритетних виробництвах. Реалізація перспективних напрямів розвитку Экономика Крыма №1 (38), 2012 год 25

ИННОВАЦИОННОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

машинобудування може бути досягнута при підвищенні дієвості державного впливу на розвиток машинобудування, зокрема у формі державно-приватного партнерства, удосконалення територіального устрою машинобудівного комплексу шляхом розвитку сучасних форм виробничої та науково-виробничої інтеграції.

Література

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Трущенко О.М. Інноваційна конкуренція в умовах глобалізації світової економіки / О.М. Трущенко // Академічний огляд. – 2009. – № 2. – С. 124-131.

3. Антонюк Л.Л. Інноваційна конкурентоспроможність України та її регіонів / Л.Л. Антонюк // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 4. – С. 37-45.

4. Тарасова Н.В. Промисловий комплекс України: сучасні трансформації та перспективи розвитку в економічному просторі держави / Н.В. Тарасова, І.С. Калініченко // Продуктивні сили України. – 2006. – № 1. – С. 169-184.

5. Баленський П.Ю. Дослідження проблем конкурентоспроможності / П.Ю. Баленський // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 5. – С. 9-18.

Рецензент докт. екон. наук, професор О.А. Подсолонко

–  –  –

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИМИДЖ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ

ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭПОХЕ

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, являющейся важным фактором общественной жизни, во многом определяющим перспективы успешного осуществления социально-политических и экономических преобразований общества.

Информационная безопасность общества в целом и его структурных частей – весьма актуальная проблема. В структуре национальной безопасности информационная безопасность занимает особое место. Это обусловлено тем, что иные виды безопасности не могут быть реализованы без информационного обеспечения.

Проблема информационной безопасности стала рассматриваться в научных исследованиях не так давно и объединяет несколько направлений. Первым направлением следует выделить техническую и гуманитарную составляющие проблемы, которой посвящены работы Почепцова Г.Г [1], Расторгуева С.П. [2], Манойло А.В. [3] и др. Следующим направлением являются политологические и социологические аспекты информационной безопасности. Можно выделить также психотронное направление (работы С.Г. Кара-Мурзы [4] и других авторов), а также алармистское и юридическое направления. Однако недостаточным остается исследование прикладных проблем обеспечения информационной безопасности Украины в условиях перехода к информационной эпохе.

Цель статьи - выявление путей обеспечения информационной безопасности для укрепления положительного имиджа Украины в условиях перехода к информационной эпохе.

Обобщая все написанное экономистами и футурологами в 60 – 90-х годах ХХ века по поводу информационного общества, можно представить базовые черты этого типа социальной организации:

определяющим фактором общественной жизни в целом становится научное знание; уровень знаний, а не финансовое состояние, становится определяющим фактором социальной дифференциации;

инфраструктурой нового информационного общества является «интеллектуальная», а не «механическая» техника [5, с. 10].

Такого рода информационное общество нигде не состоялось, хотя его основные техникоэкономические атрибуты налицо: преобладание в ВВП доли услуг, снижение доли занятых в производстве материальных благ и рост в производстве услуг, массовая компьютеризация и прочее.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В настоящее время, технологической основой информационного общества являются телекоммуникационные и информационные технологии. Эти технологии стали лидерами технологического прогресса. Они порождают экономический рост, создают условия для свободного обращения в обществе большого объема информации и знаний, приводят к существенным социально-экономическим преобразованиям и, в конечном счете, к становлению информационного общества. Информация, действительно, стала стратегическим ресурсом, который должен управляться

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 354:796.062+796.011(045) ГАСЮК Ігор Леонідович, канд. наук з фіз. виховання і спорту, доц. зав. каф. фіз. культури та валеології Хмельн. гуманіт.-педагог. акад. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Розглядаються актуальні питання оптимізації процесу державного управління розвитком фізичної культури і спорту. Визначається дефініція поняття «принципи оптимізації державного управління розвитком фізичної культури й спорту»,...»

«2013 р., вип. 6 (2) УДК 331.101.3 Олександр Котляревський МОТИВАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕХАНІЗМИ У статті досліджено особливості мотивації підприємництва як самостійної ініціативної трудової діяльності. Систематизовано стимули та мотиватори підпримницької діяльності; досліджено складові механізму мотивації підприємницької діяльності. Запропоновано визначення механізму мотивації підприємницької діяльності як сукупності методів і прийомів впливу на підприємців з боку...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Л.А. Назаренко ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів ХАРКІВ – 2009 УДК 628 Назаренко Л.А. Фізичні основи джерел світла: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2009. 206 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних...»

«Технічні науки Аналізуючи результати досліджень, можемо зробити наступні висновки: запропоноване з’єднання валів відноситься до різьбового з’єднання і може бути використано для з’єднання окремих валів вузлів та механізмів машин між собою, зокрема для з’єднання вала електродвигуна з валом редуктора;різьбове з’єднання дозволяє значно зменшити інерційність механічної системи, де воно використовується і, таким чином, зменшити динамічні навантаження, що зумовлює підвищення надійності та...»

«УДК 616.24-007.272:616.33/.342-002.44]:616.15+611-018.74 Показники функціонального стану ендотелію та вмісту деяких цитокінів у крові при ерозивно-виразкових ураженнях шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень В.М. Багрій, О.І. Федів Буковинський державний медичний університет (Чернівці) Ендотелій – це моношар межуючих клітин між кров’ю та м’язевим шаром судини, який реагує на механічний вплив циркулюючої крові та напругу судинної стінки....»

«ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ЛАЗАР Ірина Геннадіївна УДК 396.9:303.42 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 25.00.02 – механізми державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Львів – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Львівському регіональному інституті державного управління...»

«УДК: 323.1(477) Крючков Г. К., народний депутат України III–IV скликань, член Центрального Комітету Комуністичної партії України, Київ, Україна. kruchkovg@gmail.com ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ Анотація. Проаналізовано питання визначення поняття «політична нація» та його відмінність від поняття «етнічна нація». Досліджено основні фактори щодо формування в Україні на сучасному етапі національної ідеї та, своєю чергою, політичної нації. Ключові слова: політична нація,...»

«ПРОЕКТ “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ” IV поверх, 1/14 вул. Садова., Київ 01021, Україна Тел: +380 44 253-5866, 253-5869, 253-5482; Факс: +380 44 253-5611; E-mail: secretary@agpol.kiev.ua ПРОФЕСІЙНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ Тетяна Лужанська В дослідженні проаналізовано процес розвитку професійних громадських організацій (ПГО) в аграрному секторі економіки України, динаміку їх стосунків з органами державної влади та спроможність до...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ МЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ ТА СПОРУДИ ДБН В.2.4-1-99 Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ПЕРЕДМОВА Розроблені ВАТ Укрводпроект (В.Д. Дупляк, к.т.н. керівник; M.I. Губіна відповідальний виконавець). За участю інституту Гідромеханіки НАН України (О.Я. Олійник, д.т.н.), інституту Гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук (M.I. Ромащенко, д.т.н., член-кор. УААН; Б.І. Чалий, к.т.н.; Коваленко П.І., акад.), Державного комітету по водному...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ВИНОГРАДУ І ВИНА МАГАРАЧ Гниломедова Нонна Володимирівна УДК 663.256.15::546.72.008.6 РОЗРОБКА МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ДЕМЕТАЛІЗАЦІЇ ВИНОМАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМ ЗАЛІЗА 05.18.07 Технологія продуктів бродіння АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ялта 1999 Дисертація є рукописом. Робота виконана протягом 1995-1999 рр. в Інституті винограду і вина Магарач, УААН. Науковий керівник: доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»