WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«У статті вказується на негативний вплив корупції на економічну безпеку України. Проаналізовано основі наукові підходи до оцінки рівня корупції, зазначено їх недоліки. Обґрунтовується ...»

УДК 338.1+342.9

АНАЛІЗ ПРАКТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОРУПЦІЇ У КОНТЕКСТІ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Курмаєв Петро Юрійович, д.е.н., доцент

У статті вказується на негативний вплив корупції на економічну безпеку України. Проаналізовано основі

наукові підходи до оцінки рівня корупції, зазначено їх недоліки. Обґрунтовується теза, що рівень корупції у органах

влади буде зростати із збільшенням доступу до розподілу матеріальних ресурсів та за умови зменшення рівня колегіальності ухвалення рішень. Пропонується кількісне значення потенційного рівня корупції у органі державної/місцевої влади визначати на основі врахування двох змінних. Вказується на важливість розробки і реалізації комплексу заходів з метою попередження, виявлення та припинення правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Ключові слова: корупція, антикорупційна політика, матеріальні ресурси, органи влади, правопорушення, економічна безпека Вступ. Корупція є однією з найактуальніших соціально–політичних проблем сучасності, вона не лише негативно впливає на економічну безпеку держави, але й на систему державного управління та суспільні відносини в цілому.

Саме складність розвитку корупційних процесів та системність їх проявів актуалізують дослідження у даному напряму.

Проблемам підвищення ефективності антикорупційних заходів присвячено наукові праці Є.

Зозулі, А. Комарової, В. Кулікова, М. Мельника, О. Прохоренка, Є. Сторожука та інших.

Так, Є. Зозуля вивчав практику застосування окремих заходів правового характеру (адміністративна та кримінальна відповідальність) як складових механізму протидії корупції.

Є. Сторожуком у [1] доповнено інструментарій дослідження корупції економіко-математичними методами. Вчений А. Бова у науковій праці [2] вказує на взаємозв'язок ефективності державного управління, корупції з соціально-економічним розвитком країни.

Разом з тим залишаються не повністю вирішеними питання, пов’язані із дослідженням факторів, взаємозв’язок яких безпосередньо визначає можливість виникнення корупційних діянь.

Метою статті є аналіз наукових підходів до оцінки рівня корупції.

У процесі наукового дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи:

- абстрактно-логічний – дозволив виявити суперечності соціально-економічного розвитку України;

- монографічний – при вивченні й аналізі спеціальної наукової літератури;

- графічний – при наочному відображенні залежності рівня корупції від факторів;

- порівняльний аналіз – при порівнянні основних підходів до оцінки рівня корупції.

Результати дослідження. Українська громадськість приділяє проблемі подолання корупції щороку більше уваги. Корупція стала чинником, який реально загрожує економічній безпеці, демократичному розвитку держави та суспільства, конституційному ладу України.

На сьогоднішній день оцінка рівня корупції проводиться на основі трьох підходів:

- із застосуванням математичних методів;

- шляхом обробки даних соціологічних досліджень;

- співвідношення рейтингів корупції із суб'єктивними й об'єктивними факторами, що характеризують різні сфери суспільно-економічного життя і є потенційно визначальними для виникнення корупції.

У [1] динамічну модель поведінки політика (посадової особи) пропонується записувати у вигляді задачі оптимального керування:

функціонала max e n V ct V Pt dt ; (1)

–  –  –

Міжнародна організація Transparency International (TI) проводить щорічні дослідження індексу сприйняття корупції, який розраховується на основі 13 показників.

Iндекс сприйняття корупції (IСК) охоплює оцінки, надані підприємцями, вченими та аналітиками з ризиків щодо зловживання владою посадовцями з метою отримання особистої вигоди [5]. Джерела, якими користується ТI, не розрізняють адміністративну й політичну корупцію.

У рейтингу, де рівень корупції оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів, у якій 0 означає тотальну корумпованість, а 100 - фактичну відсутність корупції, Україна у 2012 році посіла 144 місце серед 174 країн світу. Ретроспективний аналіз засвідчує стабільно низькі позиції нашої країни у рейтингу Transparency International.

Так, наприклад, Україна в 2001 р. позиціонувалася на 83 місці з 91, 2005 р. – 107 з 158, 2010 р. – 134 з 178 [5; 6; 7].

Ми пропонуємо кількісне значення потенційного рівня корупції у органі державної/місцевої влади визначати на основі врахування двох змінних – рівня колегіальності прийняття рішення та доступу до ресурсів.

Проведений нами аналіз поданих протягом 2005-2011 років до судів матеріалів щодо проявів корупції [8] засвідчив, що 74% випадків стосувалися посадових осіб, які мали повноваження одноосібно визначати напрям використання (розпоряджання) матеріальних та інших ресурсів.

За інших рівних умов рівень корупції у органах влади буде зростати із збільшенням доступу до розподілу/перерозподілу матеріальних і інших ресурсів та за умови зменшення рівня колегіальності ухвалення рішень про розподіл.

Схематичне зображення залежності рівня корупції від двох змінних – рівня колегіальності прийняття рішення та доступ до ресурсів наведено на рис.1.

рівень колегіальності І ІІ

–  –  –

Рис. 1. Потенційний рівень корупції залежно від комбінації факторів.

Джерело: складено автором

Аналіз рис. 1 дозволяє визначити такі комбінації факторів:

min ДР max РК ;

max ДР max РК ;

min ДР min РК ;

max ДР min РК.

де, ДР – доступ до ресурсів, РК – рівень колегіальності Враховуючи вищезазначене, потенційно загрозливим щодо виникнення корупції є четвертий квадрант (рис. 1).

На основі цього:

max K max ДР min РК де, К – рівень корупції.

Висновки. Протидія корупції в системі державного управління потребує розробки і проведення заходів з метою попередження, виявлення та припинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, усунення їх наслідків та покарання винних.

Вищезазначені заходи необхідно розглядати як невід’ємну складову реформи системи державного управління.

Перелік використаних джерел

1. Сторожук Є.А. Фактори і математичні моделі корупції в Україні [Електронний ресурс]/Є.А. Сторожук, Ю.В. Коляда. – Режим доступу:

http://nc.nusta.com.ua/Kyrsi%202004/tezi/images_tezi/127_.htm

2. Бова А. Корупцiя в контекстi полiтичного i соцiально-економiчного розвитку [Електронний ресурс]/А. Бова //Економічний часопис ХХІ. – 2003. - №10. – Режим доступу:

http://soskin.info/ea/2003/10/zmist.html

3. Звіт за результатами дослідження "Корупція та корупційні ризики в державних адміністративних органах: громадська думка населення України, підприємців, експертів" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/21891

4. Звіт за результатами дослідження "Корупційні ризики розвитку українського суспільства" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.antikor.com.ua/54837

5. Corruption Perceptions Index 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.transparency.org/cpi2012/results

6. Corruption Perceptions Index 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2001

7. Corruption perceptions index 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005

8. Курмаєв П.Ю. Дослідження проявів корупції в Україні /Курмаєв П.Ю.//Науковий вісник економічного факультету Уманського державного педагогічного університету. – 2012. – №6. – С.18-23.

Kurmaiev P.Y.

Analysis of the practical approaches to the assessment of the level of corruption in the context of economic security The article points to the negative impact of corruption on economic security of Ukraine.

Analyzed the basis of the scientific approaches to the assessment of the level of corruption.

Substantiates the thesis that corruption in government will increase with the increase of access to the distribution of material resources and conditions reducing collective decision-making. The proposed model assessment of the potential level of corruption in bodies of state power. Indicate the importance of the development and implementation of measures for the prevention, detection and suppression of offenses related to corruption Key words: corruption, anti-corruption policy, material resources, government, offense, economic securityПохожие работы:

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 2. С. 291-297. УДК 577.15:591.466(043.5) РЕГУЛЯЦІЯ ТІАМІНОМ І ЙОГО ПОХІДНИМИ АКТИВНОСТІ КАТЕПСИНУ L Устянська О.В.1, Бокал І.І.2, Шварцова О.В.1, Петров С.А.1 Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Одеса, Україна Військово-медичний центр Південного регіону м. Одеси, Одеса, Україна E-mail: ustjansky_ olga@ukr.net В роботі вивчений вплив тіаміну і деяких його...»

«УДК 339.13 ФІЛІПЕНКО АНТОН1 Методологічний дискурс міжнародної економічної політики АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена аналізу методологічного дискурсу міжнародної економічної політики (МЕП), який розглядається, з одного боку, в контексті структурних рівнів — з іншого, під кутом зору міжнародної (глобальної) політичної економії. Зокрема, з’ясовуються особливості застосування філософської, загальнонаукової, конкретнонаукової та прикладної методології в дослідженні світогосподарських проблем, у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САГЕР ЛЮДМИЛА ЮРІЇВНА УДК 005.912.3(043.3) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ КОМУНІКАЦІЯМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави», м. Харків, 21 лютого 2014 року УДК 65.261.я73 ВАСЕНКО Вячеслав Ксенофонтович, професор кафедри соціальноекономічних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор економічних наук, професор МЕХАНІЗМИ ТА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Проведені нами дослідження...»

«Є. О. Балацький БЮДЖЕТ МІСТА У СИСТЕМІ ФІНАНСІВ ТЕРИТОРІЇ Монографія Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336. ББК 65.261.763 Б Рекомендовано до друку вченою радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 2 від 18.11.20 Рецензенти: М.М. Єрмошенко, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор Національної академії управління; О.М. Теліженко, доктор економічних наук, професор, завідувач...»

«УДК 664.014:637.131.8 Київський національний торговельно-економічРоманенко О.В., канд. техн. наук ний університет, Київ, Україна, e-mail: elenrom@ukr.net ЗАЛЕЖНІСТЬ ГРАДІЄНТА КАЛАМУТНОСТІ ЗАЛИВКИ РИБНИХ ПРЕСЕРВІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ЗБЕРІГАННЯ Romanenko E.V., Cand. Sc. (Tech.) Kyiv national university of trade and economics, Kyiv, Ukraine, e-mail: elenrom@ukr.net DEPENDENCE OF TURBIDITY GRADIENT FILL OF FISH PRESERVES FROM PRESERVATION TEMPERATURE Мета. Метою статті було встановлення оптимальної...»

«А. В. Сиволоб, К. С. Афанасьєва Молекулярна організація хромосом УДК 577.32 Рецензенти: д-р біол. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Кавсан (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України); д-р біол. наук, проф., чл.-кор. НАН України С.О. Костерін (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України); д-р біол. наук, проф., чл.-кор. НАН України А.В. Риндич (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) Сиволоб А.В., Афанасьєва К.С. Молекулярна організація хромосом Викладено...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Теорія механізмів і машин Побудова кінематичної схеми плоского механізму та його структурний аналіз Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів машинобудівних спеціальностей 6.0902 “Інженерна механіка” Київ НТУУ “КПІ” 2010 Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Теорія механізмів і машин...»

«РОЗДІЛ V АДМІНСТРУВАННЯ ВИБОРІВ В КРАЇНАХ ЄС Д ослідження положень виборчого законодавства країн членів ЄС дозволяє говорити про те, що у Європейському Союзі не існує єдиного підходу до визначення переліку суб’єктів, які здійснюють підготовку та проведення загальнодержавних і місцевих виборів, врегулювання методів їхньої взаємодії між собою, визначення обсягу функцій і повноважень, що покладаються на вищий орган адміністрування виборчого процесу та інші органи, наділені повноваженнями щодо...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Співвідношення конституційно­правової  відповідальності органів та посадових осіб місцевого  самоврядування з іншими видами юридичної  відповідальності  Пилипишин Павло Богданович, здобувач кафедри загальноюридичних та кримінальноправових дисциплін Київського університету туризму, економіки і права УДК 342:352 Постановка проблеми. Принцип гарантування місцевого самоврядування, закріплений у ст. 7 Конституції України [1], є одним із засобів забезпечення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»