WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 336.1 Ангеліна І.А., к.е.н., доцент, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ Надано ...»

-- [ Страница 1 ] --

Ангеліна І.А. Проблеми і перспективи формування єдиної системи державного фінансового контролю в Україні

УДК 336.1

Ангеліна І.А.,

к.е.н., доцент, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ

ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Надано критичну оцінку статусу і форм взаємодії зовнішніх і внутрішніх органів державного фінансового контролю

в Україні в контексті їх підзвітності, підпорядкування, координації. Виявлено існуючі проблеми, визначено перспективи і розроблено рекомендації з формування єдиної системи державного фінансового контролю в Україні на основі стандартів Міжнародної організації найвищих органів аудиту, у тому числі затверджених на останньому XXI Конгресі у місті Пекіні Китайської народної республіки.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, єдина система, органи, зовнішні, внутрішні, формування, проблеми, перспективи ВСТУП Ефективність управління державою залежить від здатності органів державного управління добросовісно розпоряджатися фінансовими і матеріальними ресурсами, яке суспільство довірило йому в управління. А успішне управління коштами бюджетів різних рівнів, як свідчить досвід революційних подій початку 2014 р., можливо тільки за наявності ефективного державного фінансового контролю (ДФК).

У науковій періодиці України активно обговорюються проблеми розвитку державного фінансового контролю. Зокрема Косова Т.Д., Шевченко В.В. указують на те, що країні бракує єдиної системи державного фінансового контролю, яка би сповна відповідала європейським нормам та вимогам [1]. Активна дискусія щодо класифікації, форм, методів, видів і напрямів державного фінансового контролю є переконливим прикладом необхідності формування єдиної системи та прийняття відповідного законодавства [2]. У статті Басанцова І.В. в ракурсі ретроспективи проаналізовано створення інститутів державного фінансового контролю [3]. У ній робиться акцент на тому, щоби створювати розгалужену, включаючи регіони, систему представницького контролю, яка має гармонійно вибудувати контрольно-ревізійну діяльність в Україні у єдину внутрішньо збалансовану систему контролю.

Дисертацію Шевченко Н.В. присвячено удосконаленню науково-методичного забезпечення та організаційних засад механізму оцінки ефективності ДФК в Україні [4]. Слободяник Ю.Б. робить переконливий висновок, що розвиток незалежного контролю державних фінансів сприятиме удосконаленню системи державного управління [5]. Особливого значення у поточний період набуває державний аудит — визнана у міжнародній практиці форма фінансового контролю [6; 7]. У статтях Пожар Т.О. визначено сутність, функції і види державного фінансового контролю [8], обґрунтовано й розглянуто основні його методи та форми [9], підходи до побудови фінансово-бюджетного механізму державного контролю, основними елементами якого є: цільова підсистема, об’єктно-суб’єктна підсистема, функціональна підсистема та підсистема забезпечення [10]. Утім питанням формування єдиної системи державного фінансового контролю не приділяється достатньої уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є обґрунтування рекомендацій зі створення єдиної системи державного фінансового контролю на основі міжнародних стандартів.

РЕЗУЛЬТАТИ

У країнах, що живуть в системі ринкової економіки, зміст і призначення фінансового контролю розглядається з системних позицій, оскільки він перестає бути тільки державним або відомчим контролем. Тому державний фінансовий контроль є неодмінною і головною основою існування сильної демократичної держави, а також важливим чинником державного будівництва.

Ефективне здійснення регулюючої функції держави в економічній сфері вимагає попередження, виявлення і припинення фінансових правопорушень, наявності дієвої системи державного фінансового контролю. Подолання системної політичної і економічної кризи в Україні вимагає використання провідного світового досвіду. У місті Пекіні (КНР) з 19 по 24 жовтня 2013 р. відбувся XXI Конгрес Міжнародної організації найвищих органів аудиту (INTOSAI), у якому взяли участь представники більше 160 країн світу. Відповідно до порядку денного XXI Конгресу основними темами для обговорень стали «Державний аудит і державне управління» і «Роль найвищих органів аудиту в забезпеченні довготривалої стійкості фінансової політики». У ситуації, що склалася, ці теми є злободенними для України.

Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №2 Ангеліна І.А. Проблеми і перспективи формування єдиної системи державного фінансового контролю в Україні Державний фінансовий контроль призначений для реалізації фінансової політики держави, створення умов для фінансової стабілізації. У усіх державах залежно від специфіки їх пристрою склалися свої системи фінансового контролю. Проте організація і діяльність контрольно-ревізійних мереж в зарубіжних країнах так чи інакше базується на загальних принципах, виражених багаторічним міжнародним досвідом. Найважливішою ланкою державного фінансового контролю в усіх демократичних країнах прийнято вважати орган контролю по лінії законодавчої влади [11].

Як правило, в усіх країнах існують спеціальні інститути парламентського контролю за витрачанням державних коштів.

У процесі реалізації своїх функцій усі контролюючі органи здійснюють контрольно-ревізійні, експертно-аналітичні та інші заходи і повинні забезпечувати єдину систему контролю за виконанням бюджетів, формуванням державних позабюджетних фондів, фінансових ресурсів, порядок формування та використання яких регламентовано діючим законодавством. Таким чином, єдність і цілісність побудови ДФК визначається принципом єдності бюджетної системи. У рамках системи ДФК мають бути чітко розмежовані функції та повноваження окремих органів державного фінансового контролю, які виступають елементами системи і мають ефективно взаємодіяти між собою.

Передумовами розвитку єдиної системи державного фінансового контролю України є: розробка і реалізація концептуальних засад її побудови, організаційно-управлінські основи системи, механізм взаємодії органів державного фінансового контролю на державному та регіональному рівні; приведення методологічної і методичної бази державного фінансового контролю у відповідність до міжнародних стандартів INTOSAI, впровадження інформаційних технологій з метою підвищення інформаційної взаємодії контролюючих органів; розробка та впровадження системи управління якістю державного фінансового контролю.

Умовою досягнення мети та завдань державного фінансового контролю є дотримання контролюючими органами єдиних принципів і вимог, що охоплюють процедури контролю у цілому.

Однією із основних складових функціонування ефективної і дієвої єдиної системи державного фінансового контролю є її організаційна структура, представлена контролюючими органами, які співпрацюють між собою і діють скоординовано. Для цього необхідно створити: єдину державну інформаційно-аналітичну систему ДФК для обміну інформацією та відповідними матеріалами;

єдину базу даних про фінансові порушення; єдину систему підготовки кадрів для органів фінансового контролю та підвищення їхньої кваліфікації; єдині стандарти і процедури діяльності [12].

На сьогодні, в Україні відсутній нормативно-правовий акт, який би визначав єдину систему державного фінансового контролю в державі. В Україні немає єдиної Концепції розвитку фінансового контролю, тобто відсутнє стратегічне бачення відміченої проблеми. Крім того, дуже важливо аргументувати і визначити на нормативному рівні поняття «єдина система фінансового контролю», «державні фінанси», «державний фінансовий контроль», «фінансова система країни» і тому подібне.

Об’ємна характеристика державного фінансового контролю потребує комплексного рішення проблем, починаючи з розробки понятійного апарату організації системи державного і фінансового контролю, визначення його суті, завдань, функцій і закінчуючи інструментарієм його здійснення.

Нині в Україні функціонує конгломерат розрізнених ланцюгів фінансового контролю, які дуже слабо взаємодіють між собою, яких з наукових позицій не можна назвати системою. До органів зовнішнього контролю відносять Рахункову Палату України, підзвітну Верховній Раді України, до органів внутрішнього — Державну фінансову інспекцію, Державну податкову службу, Державне казначейство України (рис. 1).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На жаль, Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» не оперує поняттями «зовнішній», «внутрішній» державний фінансовий контроль і регламентує діяльність лише центрального органу виконавчої влади, уповноваженого Президентом України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, яким є Державна фінансова інспекція України.

Вона здійснює державний фінансовий контроль за: використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №2 Ангеліна І.А. Проблеми і перспективи формування єдиної системи державного фінансового контролю в Україні на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кош- ти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно, за дотриманням законодавства на всіх стаді- ях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;

за дотриманням законодавства про державні закупівлі.

Кабінет Міністрів України спря- мовує і коордиРис. 1. Єдина система органів державного фінансового контролю (Розробнує діяльність лено автором) Державної фінансової інспекції України і через Міністра фінансів України — Державної податкової служби України Державної казначейської служби України.

У зв’язку з підвищенням ролі податків у доходах держави стало потрібне виділення органів податкової служби в особливу систему. Діяльність податкової служби спрямована на забезпечення єдиної системи контролю за дотриманням українського податкового законодавства, правомірності обчислення, повноти і своєчасності внесення податків до бюджету і позабюджетних фондів.

Попередником Державної податкової служби було Міністерство доходів і зборів України, діяльність якого спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України. Воно було створено в результаті інтеграції податкової і митної служб, яка полягала в операційному об’єднані податкових та митних інформаційних баз даних, формуванні єдиної організаційної структури на центральному та регіональному рівнях, створенні чіткого механізму функціональної взаємодії та розподілу обов’язків, інтеграції податкового і митного аудиту, впровадженні клієнтоорієнтованого підходу у податкове і митне адміністрування, електронного дистанційного документообігу тощо.

В. о. Міністра доходів і зборів України Віктор Левицький 26.02.2014 р. видав розпорядження №35-р «Про проведення перевірки й аналізу виконання окремих законів України», яким зобов’язав провести масштабний аудит виконання бюджетів 2013 та 2014 років та інших законів та відомчих актів за цей період.  Верховною Радою України прийнято Постанову №4280 від 28.02.2014 р., яка передбачає оптимізацію діяльності органів доходів і зборів шляхом ліквідації Міністерства доходів і зборів УкраїНауковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №2 Ангеліна І.А. Проблеми і перспективи формування єдиної системи державного фінансового контролю в Україні ни та створення органів державної податкової служби та органів державної митної служби. Розглядається також можливість повернення функцій адміністрування єдиного соціального внеску (ЄСВ) органам Пенсійного фонду України.

Принцип розподілу влади надає важливу роль фінансовому контролю за діяльністю органів виконавчої влади з боку Рахункової палати України і визначає його новий зміст. У травні 2000 р.

Рахункова палата України була прийнята в INTOSAI — міжнародну організацію найвищих органів аудиту, до складу якої входять більше 190 найвищих органів аудиту світу. XXI Конгрес INTOSAI затвердив оновлену редакцію стандартів 3 і 4 рівнів ISSAI (Пекінська декларація 2013 р.) Міжнародні стандарти аудиту чітко регламентують межі стосунків, які можуть виникати між зовнішнім органом державного контролю і внутрішніми органами — органами контролю виконавчої влади. Згідно з цими стандартами, стосунки полягають в принципі незалежності контрольної діяльності ВОФК від яких-небудь інших органів держави з можливістю роз’яснювальною, консультуючої, координуючої, методологічної роботи по відношенню до інших державних органів фінансового контролю. Це, передусім стосується стандарту 3 рівня: ISSAI 100 New — Фундаментальні принципи аудиту державного сектору (Fundamental Principles of Public Sector Auditing), стандартів 4 рівня — Керівні принципи з конкретних питань (Guidelines on specific subjects): ISSAI 5200-5299 — Керівництво з аудиту приватизації (Guidelines on Privatisation), ISSAI 5300-5399 — Керівництво з ІТ-аудиту (guidelines on IT-audit), ISSAI 5400-5499 — Керівництво з аудиту державного боргу (Guidelines on Audit of Public Debt), ISSAI 5500-5599 — Керівництво з аудиту коштів, виділених на попередження і ліквідацію наслідків катастроф (Guidelines on Audit of Disaster-related Aid), ISSAI 5600-5699 — Керівництво з експертних оцінок (Guidelines on Peer Reviews), ISSAI 5700-5799 — Керівництво з аудиту запобігання корупції (Guidelines on Audit of Corruption Prevention), INTOSAI керівництво із сумлінного управління (INTOSAI GOV). Також на 4 рівні номери документів 9100–9199 мають назву Керівництва із сумлінного управління INTOSAI GOV (INTOSAI Guidance for Good Governance), що використовуються замість ISSAI і містять рекомендації з внутрішнього контролю.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«4 березня відбулося чергове засідання Вченої ради ЗДІА. Для обговорення було Про результати зимової екзаменаційної сесії доповідав перший проректор ЗДІА Євген Якович Швець. Про підсумки фінансової діяльності академії інформувала присутніх головний бухгалтер ЗДІА Зоя Вікторівна Парапанова. Про представлення документів для присвоєння вченого звання кандидата політичних наук доценту кафедри МО Т. І. Сергієнко доповідав вчений секретар В.Г. Чуб. Звітував про роботу кафедри філософії і політології...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМА НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ 16-18 ЛИСТОПАДА 2010 року КИЇВ 2010 ЗМІСТ Порядок проведення конференції.. Пленарні засідання.. Секція 1. Соціально-політичний розвиток суспільства.. Будівельна механіка.. Секція 2. Секція 3. Будівельні конструкції.. Секція 4. Основи і фундаменти... Будівельні машини та обладнання.. Секція 5. Секція 6. Електромеханічні системи...»

«Український незалежний центр політичних досліджень Корпорація стратегічного консалтингу Гардарика Інститут власності і свободи Максим Лациба Дмитро Ляпін Костянтин Матвієнко ЯК ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ РОЗВИВАЮТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВО Київ 200 ББК 66.69(4УКР) Л30 Лациба, Максим. Як політичні партії розвивають підприємництво / М.Лациба, Л30 Д.Ляпін, К.Матвієнко ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. [та ін.]. – К. : [Агентство Україна], 2009. – 116 с. ISBN 978-966-2157-16Публікація містить аналітичні матеріали,...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 2 (2), 2011 ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА УДК 336.1:304 В. Б. Тропіна, д.е.н., професор СУСПІЛЬНІ ФІНАНСИ В РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань, пов’язаних з об’єктивною необхідністю посилення соціальної спрямованості державної політики формування і використання суспільних фінансів в Україні як умови і фактора економічного зростання та успішної трансформації суспільних...»

«Міжнародна Благодійна Організація «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОЯВІВ КСЕНОФОБІЇ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Практичний посібник для державних службовців та працівників правоохоронних органів Київ, 200 Ця публікація є результатом проекту «Вивчення прав людини та боротьба з дискримінацією», який був реалізований у 2008-2009 рр Міжнародною благодійною організаціїю «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» при підтримці Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні та Посольства...»

«Лундські рекомендації про ефективну участь національних меншин у суспільно-політичному житті з пояснювальними примітками Вересень 1999 р. Інформацію з цього буклета можна вільно копіювати та поширювати. Будемо вдячні за посилання на джерело. Оригінал англійською мовою було підготовлено та видано Фондом Міжетнічних Відносин, ISBN 90 – 7598905 – 9.За подальшою інформацією, будь-ласка, звертайтеся: Office of the High Commissioner on National Minorities Prinsessegracht 22 2514 AP The Hague Tel: +31...»

«1. Назва теми: Обстеження мостів 2. Основні терміни: детальне обстеження, маршрутне обстеження, паспорт споруди 3. Основні поняття: огляд мостового полотна, прольотної будови, опор та фундаментів; огляд підмостового русла 4. Матеріал лекції 5. Закріплення головного:5.1 Задачи детального обстеження споруди 5.2 Задачи маршрутного обстеження споруди 5.3 Паспорт споруди 6. Відповіді: (відповіді на питання з пункту5) 7. Засоби контролю: Виконання практичної роботи по складанню паспорта споруди 8....»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПІДПРИЄМНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 6–7 травня 2010 року м. Тернопіль УДК 332(045) ББК 65.9(4укр) П 78 Проблеми, напрями і механізм забезпечення сталого розвитку суб’єктів національної економіки: Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної...»

«УДК 003.26:004.056.55:621.39 С.О. Гнатюк, асистент, С.О. Демченко, здобувач, В.М. Кінзерявий, асистент (Національний авіаційний університет, Україна) БАЗОВІ ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ КІБЕРАТАК НА КВАНТОВІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У даній роботі запропоновані базові ознаки класифікації кібератак на квантові системи розподілу ключів та прямого безпечного зв’язку. Отримані результати дозволяють формалізувати напрямки подальших досліджень щодо розробки більш ефективних квантових систем захисту...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів Навчально-методичний посібник Київ – 2013 УДК 377.091.113:005.3:004 ББК 74.56 Г 93 Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол № 9 від 4 листопада 2013 року) Діденко Олександр Васильович – доктор педагогічних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»