WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Олеся Вікторівна Линовицька, директор Центру моніторингу столичної освіти Оксана Яківна Денисюк, заступник директора Центру моніторингу столичної освіти Аліна Павлівна Семененко, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Комп’ютерне тестування як складова освітнього моніторингу в

контексті інформатизації навчального процесу

Олеся Вікторівна Линовицька, директор Центру

моніторингу столичної освіти

Оксана Яківна Денисюк, заступник директора

Центру моніторингу столичної освіти

Аліна Павлівна Семененко, методист вищої

категорії з математики Центру моніторингу

столичної освіти

Упровадження інноваційних комп’ютерних технологій - важлива складова реформування

вітчизняної освіти. Пілотний проект комп’ютерного тестування в системі АС «ТестРеспондент» пропонується як ефективна форма, яка реалізує дидактичні принципи контролю навчання: принцип об’єктивного визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок, принцип систематичного відстеження якості та динаміки навчальних досягнень на рівні навчального закладу, класу, індивідуального прогресу учня, принцип дотримання однакових вимог до всіх учасників тестування. У статті висвітлюються механізми інтеграції комп’ютерного тестування в навчально-виховний процес, визначаються його переваги та ризики, окреслюються перспективні напрями подальшого впровадження в систему загальної середньої освіти як форми контролю навчальних досягнень учнів.

Внедрение инновационных компьютерных технологий важная составляющая реформирования отечественного образования. Пилотный проект компьютерного тестирования в системе АС «Тест-Респондент» предлагается как эффективная форма, реализующая дидактические принципы контроля обучения: принцип объективного оценивания уровня сформированных знаний, умений и навыков, принцип систематического отслеживания качества и динамики учебных достижений на уровне школы, класса, индивидуального прогресса учащегося, принцип соблюдения одинаковых требований ко всем участникам тестирования. В статье рассматриваются механизмы интеграции компьютерного тестирования в учебно-воспитательный процесс, определяются его преимущества и риски в сравнении с другими формами контроля, очерчиваются перспективные направления дальнейшего внедрения в систему общего среднего образования как формы контроля успеваемости учащихся.

Implementing innovative computer technology is an important constituent of contemporary education reforming. The pilot project of computer testing in AS “Test-Respondent” is offered as an effective means that realizes didactic principals of educational control – the principal of objective level of knowledge, ability and skill formation determining, the principal of systematic quality and dynamics of educational achievements tracking on the level of educational institution, class and individual student’s progress, the principal of maintaining equal requirements for any of the testing participants. The article highlights the mechanisms of computer testing integration into the educational process, determines it’s benefits and risks, describes promising vectors of its further implementing into the system of general secondary education as a form of controlling the students’ educational achievements.

Якісна освіта розглядається сьогодні як один із індикаторів високої якості життя, інструмент соціального та культурного прогресу та економічного зростання.

Результативність діяльності системи загальної середньої освіти, її здатність оперативно реагувати на виклики часу, вчасно і виважено приймати управлінські рішення безпосередньо пов'язана з системою моніторингу якості освіти, який передбачає наявність інформаційного забезпечення усіх ланок освіти, якісного вимірювального інструментарію та застосування сучасних технологій.

Важливою складовою реформування вітчизняної освітньої галузі є упровадження інноваційних комп’ютерних технологій, які відповідають викликам сучасного інформаційного суспільства і забезпечують високий рівень якості освіти. Удосконалення форм і методів контролю навчальних досягнень учнів дозволяє підвищити якість освіти, реалізувати зворотній зв’язок у навчанні, забезпечити можливість оперативного регулювання та коригування навчального процесу.

Одним із механізмів, що забезпечують вдосконалення методів контролю, є інформаційні комп’ютерні технології зокрема (ІКТ), комп’ютерне тестування. Ця форма контролю на сьогодні не знайшла широкого впровадження в силу ряду причин і ризиків, серед яких слід відзначити недостатній рівень бюджетного фінансування системи загальної середньої освіти, фізичне обмеження доступу до комп’ютерної техніки та мережі Інтернет переважно шкільної молоді з сільської місцевості та з малозабезпечених родин, відсутність методологічної бази, недостатній рівень комп’ютерної грамотності вчителів.

Проте ця інноваційна технологія знайшла теоретичне обґрунтування у ряді наукових праць і досліджень вітчизняної педагогіки. Зокрема, це питання досліджували В.С. Аванесов, І.О. Анісімова, П.С. Атаманчук, І.Є Булах, В.М Барановський., П.В. Бєльчев, О.Б. Кобзар, М.І. Смирнова, Н.В.

Чорна та багато інших.

Як зазначає І.

Булах[4], комп’ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання:

принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки знань; принцип системності перевірки й оцінки знань; принцип тематичності; принцип диференційованої оцінки успішності навчання; принцип однаковості вимог учителів до учнів.

Упровадження комп’ютерного тестування навчальних досягнень в Україні на сьогодні не набуло широкого розповсюдження. Ми хочемо зупинитися на питаннях впровадження системи інформаційних освітніх технологій, механізмах її інтеграції в навчально-виховний процес, визначити переваги та ризики комп’ютерного тестування як одного з видів контролю навчальних досягнень учнів, окреслити перспективні напрями подальшого впровадження в систему загальної середньої освіти комп’ютерного тестування як засобу для здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів.

Центр моніторингу столичної освіти Головного управління освіти і науки КМДА впродовж 2008- 2009 рр. реалізує пілотний проект комп’ютерного тестування навчальних досягнень учнів з використанням автоматизованої системи "Тест-Респондент" (далі АС "Тест-Респондент"), розробленої київським інститутом прикладних «Науково-дослідницьким інформаційних технологій». Цей програмно-технологічний комплекс є складовою частиною автоматизованої системи "Школа" (АС "Школа"). За час реалізації проекту створено потужну базу стандартизованих завдань у тестовій формі, що дало змогу провести ряд комп’ютерних досліджень рівня навчальних досягнень учнів 9-10 класів ЗНЗ м. Києва з української мови, математики, історії, біології, географії, хімії.

Упровадження мобільних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах стає дедалі актуальнішим. Знайомство учнів з цими передовими технологіями дасть змогу посилити процес навчання молодого покоління, що, водночас, допоможе створити сприятливі умови для формування суспільства, у якому дитина розвиватиме власні здібності й обдарування, реалізовуватиме набуті життєві компетенції у професійній та соціальній діяльності.

Практичне впровадження інформаційних освітніх комп’ютерних технологій сприяє:

збільшенню обсягу навчального матеріалу на конкретному уроці;

забезпеченню наочності теоретичного матеріалу;

підвищенню зацікавленості учнів навчально-виховним процесом;

можливості творчого і практичного застосування знань, умінь і навичок;

ефективності освітнього процесу в цілому;

можливості виконувати завдання не лише під контролем учителя, а й шляхом самоконтролю.

Комп’ютерне тестування розширює можливості контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, є альтернативою традиційним методам перевірки, воно може проводитись з урахуванням різних видів (поточне, тематичне, семестрове, річне) та форм (індивідуальне або колективне) контролю, як інструменту оперативного керування. Такий метод оцінювання швидко, об’єктивно й ефективно діагностує результати навчальної діяльності учнів. У перспективі метод комп’ютерного тестування доречно запровадити для здійснення масштабних моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень на регіональному рівні.

–  –  –

Тема «Функція» є важчою для розуміння та застосування при розв’язанні Функція»

завдань. Це підтверджено результатами моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м.

Києва, проведеного 28 травня 2009 року. Але порівняння результатів деного електронного опитування свідчать про динаміку підвищення рівня навчальних досягнень учнів у роботі в програмі АС «Тест Тест».


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Найбільші труднощі викликали завдання закритої форми на встановлення відповідності. Повністю розв’язали ці завдання (визначили відповідність між сті визначили усіма логічними парами) лише третина учнів (34,24%). Ще майже 23% учнів парами встановили правильно дві з трьох логічних пар. Такі показники свідчать про відсутність досвіду в учнів розв’язувати завдання такої форми вдання форми.

Найлегшими виявились завдання закритої форми з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. Майже 66% учнів розв’язали ці завдання Ці показники можна пояснити висловивши такі завдання. пояснити, припущення. По-перше легких за складністю завдань цієї форми було у перше, жовтні – 8, у грудні – 9, оптимального рівня складності у жовтні – 3, а у грудні – 2, і лише одне завдання у жовтні було складне. По-друге, учні швидко і легко використовували можливості програми АС «Тест», що дало змогу ефективніше розподілити відведений час для розв’язування завдань тестів.

Під час тестування, яке проводилося у грудні, учням було запропоновано одне завдання закритої форми на встановлення послідовності перетворення графіка елементарної функції для побудови графічного зображення заданої функції. Правильне розв’язання цього завдання не викликало труднощів у 65,67% опитуваних.

Кожний тест містив по п’ять завдань відкритої форми з короткою відповіддю. За складністю вони розподілені таким чином: 2 оптимальних та 3 складних у жовтні й 4 оптимальних і 1 складне у грудні. Загалом завдання розв’язали майже 40% учнів.

Найскладнішими виявились завдання на розв’язування нерівності з модулем та з параметром. Їх виконання вимагало від учнів нестандартного підходу. Залежно від вибору способу розв’язання, учні мали знати поняття модуля та правила розкриття його дужок, складати й розв’язувати систему нерівностей або будувати графічне зображення функцій лівої та правої частин нерівності й визначати множину значень аргументу, які задовольняють нерівність. Для розв’язування завдання з параметром, учні мали знати, як виразити одну змінну через іншу та знаходити числове значення параметра, при якому виконується задана умова (діаграми 2, 3).

–  –  –

використовувати різні форми завдань (завдання закритої форми з вибором однієї правильної відповіді; завдання закритої форми на встановлення відповідності завдання закритої форми на встановлення послідовності;

завдання відкритої форми з короткою відповіддю);

Запровадження програми АС «Тест-Респондент» допомагає учню:

реалізувати зворотний зв’язок, орієнтований на знання результату;

самостійно контролювати кількість проходжень тесту;

підвищити зацікавленість навчально-виховним процесом.

Загалом програма АС «Тест» легка й зручна в користуванні, є ефективною формою контролю навчальних досягнень учнів. Формування системи інформатизації сприятиме підвищенню якості освіти.

Рисунок 1

Практичне значення впровадження комп’ютерного тестування як виду моніторингового дослідження та форми контролю навчальних досягнень учнів Упровадження комп’ютерного тестування є перспективним напрямом сучасного освітнього процесу. Разом із цим зазначимо, що комп’ютерне тестування не може (і не повинно) перебирати на себе всі контролюючі функції щодо навчальних досягнень учнів, натомість повинно стати однією зі складових діагностики знань. Запорукою широкого впровадження такого виду контролю має бути наукове обґрунтування, потужна психологопедагогічна і матеріально-технічна база. При впровадженні комп’ютерного тестування слід враховувати не лише переваги, але й ризики, які його супроводжують. Серед останніх слід відмітити такі: відсутність безпосереднього контакту з учнем під час тестування підвищує ймовірність впливу випадкових факторів на результат оцінювання; комп’ютерне тестування з ряду навчальних предметів (мова, література) не дасть картину глибинного розуміння предмету.

Узагальнення досвіду проведення комп’ютерного тестування дозволяє зробити висновки, що його впровадження сприяє:

систематичному відстеженню якості та динаміки навчальних досягнень учнів;

отриманню статистично достовірної картини індивідуального прогресу кожного учня;

створенню регіонального комп'ютерного банку даних навчальних досягнень учнів із предметів за тривалий час навчання;

інтенсифікації навчального процесу завдяки збільшенню обсягу навчального матеріалу на уроці;

підвищенню зацікавленості учнів навчально-виховним процесом;

можливості творчого і практичного застосування знань, умінь і навичок;

можливості виконувати завдання не лише під контролем учителя, а й здійснювати самоконтроль діяльності.

Таким чином дані, отримані Центром моніторингу столичної освіти за результатами впровадження проекту АС «Тест-Респондент», дають підстави рекомендувати впровадження комп’ютерного тестування як форми контролю за рівнем навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

ЛІТЕРАТУРА

1..Аванесов В.С., Хохлова Т.С., Ступак Ю.А., Потап О.Е., Чернявский В.Г.,

Пліскановський С.А. Педагогічні тести. Питання розробки і застосування:

Допомога для викладачів. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - С. 63.

2. Анісімов І.О., Борисов О.А., Левитський С.М., Ткачук А.В. Комп’ютерна програма тестування студентів // Вісник ЧДПУ ім.. Т.Г. Шевченка. Серія:

педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2000. – Вип. 3. – С. 146 – 148.

3. Барановський В.М., Василевський С.Ю., Грищенко С.М. Тестовий контроль знань під час вивчення фізики у кредитно-модульній системі // Вісник ЧДПУ ім.. Т.Г. Шевченка. Вип. 30. Серія: педагогічні науки: Зб.Чернігів: ЧДПУ, 2005. – С. 11- 15.

4. Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів): Дис. доктора пед.

Наук: 13. 00. 01 /Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка.

К., 1995. – 430 с.

5. Вільямс Р., Маклін К. Комп’ютери в школі. – К.: Рад. Школа, 1988. – 295 с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Філософія, методологія, теорія та історія державного управління 8. Рудік О. М. Збірник ситуативних прикладів до курсу Процес вироблення державної політики та його аналіз / О. М. Рудік. Дніпропетровськ : Центр екон. освіти, 1999.9. Тлумачний словник термінів, пов'язаних із моніторингом та оцінкою ефективності [Електронний ресурс] Проект ЄС Підтримка у виконанні Угоди про партнерство та співробітництво (УПС). 2008. Режим доступу : www.pca.kiev.ua 10. Evaluation and Aid Effectiveness No. 6...»

«Сумський державний університет На правах рукопису ДЕРЕВ’ЯНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 658:005.336.1 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник: Сабадаш Віктор Володимирович кандидат економічних наук, доцент...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В.Іванов (Підпис) «_»2014 р. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютернонтегровані технології» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри інтегрованих перевірені. Написання одиниць автоматизованих систем відповідає...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СИСТЕМА ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ Аналітична доповідь КИЇВ 2012 ЗМІСТ Вступ І. Державно-приватне партнерство як механізм узгодження інтересів організованих груп ІІ. Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) в Україні: стан та перспективи розвитку Висновки та рекомендації Вступ Модернізаційний вектор розвитку українського суспільства потребує досягнення максимально можливого рівня узгодження...»

«УДК 81 255.2:6 Яромир Войтович Національний університет «Львівська політехніка» ПРО НЕАДЕКВАТНІ ТЕРМІНИ-НЕОЛОГІЗМИ В ПЕРЕКЛАДАХ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ © Войтович Я., 2007 Проаналізовано недоліки в перекладах наукових праць з української та російської на англійську мову. Запропоновано заходи для уникнення запровадження термінівнеологізмів, які спотворюють суть або створюють незручності у сприйнятті. Examples of drawbacks in translations of scientific papers from Ukrainian/Russian are analyzed....»

«УДК 334.138 І.Б. Млинко Українська академія друкарства АУДИТ МАРКЕТИНГУ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА СФЕРИ ПРОВЕДЕННЯ © Млинко І.Б., 2011 Розглянуто основні підходи до визначення терміну “маркетинговий аудит”. Систематизовано об’єкти дослідження маркетингового аудиту на підприємстві. Визначено варіанти проведення маркетингового аудиту. Запропоновано послідовність етапів проведення внутрішнього аудиту маркетингу на підприємстві. Ключові слова: підприємство, аудит маркетингу,аудитор. I.B. Mlynko...»

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Сутність порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями Профілактика порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями Профілактика попепедження суіцидальних проявів серед військовослужбовців Рекомендації щодо переліку профілактичних заходів Методичні рекомендації командирам військових частин (підрозділів) щодо організації профілактики порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями Методика підведення підсумків...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №2(8) УДК 347.195 С. О. Іванов кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін (Національний університет державної податкової служби України) ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОВИХ СПРАВ ЩОДО ДЕРЖАВНИХ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ – ВІДПОВІДАЧІВ Постановка проблеми. Про актуальність в нинішніх умовах проведення досліджень щодо питань стягнення коштів з боржників, якими є: орган державної влади, державна...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави», м. Харків, 21 лютого 2014 року УДК 336.71 ОСАДЧИЙ Іван Анатолійович, здобувач кафедри банківської справи Університету банківської справи Національного банку України РЕСТРУКТУРИЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ Банківська система України поступово інтегрується у...»

«УДК 351.82:339.727.22/.24 Бойко Т.А., слухач кафедри управління національним господарством НАДУ при Президентові України ПОТОКИ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ Анотація. В статті досліджено обсяги та масштаби руху світових потоків прямих іноземних інвестицій країн світу, визначено сучасні тенденції їх зміни, висвітлено роль державного управління прямими іноземними інвестиціями, проаналізовано вплив надходжень прямих іноземних інвестицій на економічне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»