WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ (повна назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 0306 Менеджмент і ...»

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти і науки, молоді

та спорту України №384

від 29 березня 2012 року

Форма № Н-3.03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

(найменування центрального органу управління освітою, власник)

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

(повна назва навчальної дисципліни)

ПРОГРАМА

вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 0306 Менеджмент і адміністрування напряму (шифр і назва напряму) спеціальності 030601 Менеджмент і адміністрування (шифр і назва спеціальності) Одеса 2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

Одеським національним університетом ім. І. І. Мечникова (повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

к.ф.-м.н., доц. Робул Ю. В.

Обговорено та рекомендовано до видання радою Інституту економіки, математики та механіки з напряму підготовки «Менеджмент і адміністрування»

«_____» ______________________ 20____ року, протокол №_____ 2/6

3.16 Маркетингові дослідження: навчальна програма ВСТУП Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором вищого навчального закладу «Маркетингові дослідження» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з менеджменту напряму Менеджмент і адміністрування, спеціальності менеджмент організацій Предметом вивчення навчальної дисципліни є діяльність з вивчення ринку і маркетингової політики його учасників Міждисциплінарні зв’язки: Маркетинг, Маркетингові комунікації, Загальна теорія статистики, інформаційні системи в менеджменті

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Організація маркетингових досліджень

2. Збирання та аналіз даних

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» є вивчення методології та інструментів дослідження підприємствами свого маркетингового середовища, способів планування, організації, реалізації та контролю дослідницької діяльності в маркетингу

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетингові дослідження» є:

- Ознайомлення з процесом маркетингового дослідження

- Навчання правильній постановці цілей маркетингового дослідження

- Вивчення способів організації і проведення маркетингового дослідження

- Ознайомлення з методами збирання даних

- Оволодіння методами та інструментами аналізу даних з метою отримання достовірного та об'єктивного результату,

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

• Означення і основні різновиди маркетингових досліджень;

• Способи організації дослідницької діяльності з маркетингу в організації, включно з плануванням і визначенням дослідницької стратегії;

• Способи виконання досліджень, взаємодії з дослідницькими організаціями, побудови дослідницьких підрозділів у структурі організацій;

• Переваги, недоліки та сфери застосування різних способів збирання даних; способи аналізу зібраних даних вміти:

• На основі управлінської проблеми визначити мету та задачі маркетингового дослідження;

• Скласти заявку на проведення дослідження

• Визначити економічну цінність інформації, яку потрібно знайти і на її підставі оцінити граничний розмір доцільних витрат на маркетингові дослідження

• Знаходити основні типи вторинної інформації з відкритих джерел

• Скласти пошукові запитання, анкету чи форму для спостереження

• Визначити носіїв потрібної інформації

• Визначити структуру та склад вибірки

• Оцінити точність та достовірність результату дослідження На вивчення навчальної дисципліни відводиться _54__ години/___1,5____ кредити ECTS.

–  –  –

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. Організація маркетингових досліджень Тема 1. Маркетингові дослідження та управління підприємством Означення маркетингових досліджень, маркетингові дослідження і вивчення ринку, стандартизація і нормування маркетингових досліджень. Професійна робота у маркетингових дослідженнях.

Тема 2. Стратегії дослідницької діяльності організації Системний і проектний підхід до маркетингових досліджень.

Способи виконання маркетингових досліджень. Визначення вартості досконалої інформації.

Тема 3. Маркетингова інформаційна система Маркетингова інформаційна система (МІС) та системи підтримки рішень (СПР).

Архітектура МІС. Використання МІС у дослідницькій діяльності з вивчення ринку.

Взаємодія з ІТ-підрозділами.

Тема 4. Процес маркетингових досліджень і організація виконання Процес та етапи маркетингового дослідження.

Дослідницька і управлінська проблема. Мета дослідження, гіпотези дослідження. Організація взаємодії з дослідницькими організаціями. Різновиди дослідницьких організацій. Заявка на проведення дослідження. Створення дослідницького підрозділу в організації.

Тема 5. Різновиди маркетингових досліджень Класифікації маркетингових досліджень.

Розвідки, описові, причинно-наслідкові дослідження. Моментні та протяжні дослідження.

Змістовий модуль 2. Збирання та аналіз даних Тема 6. Вторинні та первинні дані Класифікація даних. Переваги, недоліки та сфери застосування вторинних даних.

Джерела вторинних даних. Перевірка надійності та достовірності вторинних даних.

Первинні дані, переваги, недоліки та сфери застосування. Основні види первинних даних у маркетингових дослідженнях.

Тема 7. Стандартизоване маркетингове обслуговування Стандартна інформація про становище ринку.

Аналіз привабливості ринку.

Визначення ємності ринку. Визначення ринкової частки.

Тема 8 Способи збирання первинних даних Основні способи збирання первинних даних: опитування та спостереження.

Різновиди опитувань: фронтальне, вибіркове, поглиблене, гнучке, анкетування.

Порівняльний аналіз та застосовуваність кожного типу.

Тема 9. Складання формуляра дослідження

Вимоги до складання формуляра дослідження. Складання опитувального листа:

визначення запитань, порядку розміщення та виготовлення. Вимоги до складання формуляру спостережень. Формуляри для самооцінки та вимірювання якісних параметрів Тема 10. Вибіркові дослідження Різновиди вибірок. Визначення розміру вибірки. Зв’язок розміру вибірки та точності і достовірності результату.

Тема 11. Аналіз даних маркетингових досліджень Способи аналізу даних дослідження.

Аналіз індивідуальних показників.

Множинний аналіз.

–  –  –

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання Форма підсумкового контролю успішності навчання — залік. Залік одержують студенти, підсумкова оцінка яких вище, ніж FX.

Підсумкова оцінка успішності вивчення дисципліни складається з трьох компонентів:

• Виконання дослідницького проекту: 40% оцінки

• Виконання підсумкового контрольного завдання (питання множинного вибору, 30 тестів, 4 варіанти відповіді, 1 правильна, без використання конспектів та підручників): 40% оцінки

• Виконання завдань в аудиторії: 20% оцінки

5. Засоби діагностики успішності навчання Опитування, фронтальне опитування, оцінювання виконання завдань в аудиторії, оцінювання дослідницького проекту.

6/6Похожие работы:

«ПРОЕКТАНТ Академія будівництва України Асоціація Українське об'єднання проектних організацій ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК № 12 ВЕРЕСЕНЬ 2014 року ТЕМА НОМЕРА: КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ Інформаційний збірник № 12 РЕДАКЦІЙНА РАДА Голова Ради Головний редактор Павло Антонюк Олександр Луганов Керівник напрямку Керівник напрямку, дизайн та верстка Ганна Вікторук Юрій Іванюк Інформаційний збірник № 12 СОДЕРЖАНИЕ 1. Колонка главного редактора 2. Руководителю -Кадры решают все 3. Архитектору Кносский дворец на острове...»

«А.А. Видмиш, О.І. Трошин ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА Лабораторний практикум УДК 621.313 (075.8) В 42 Рецензенти : О.В. Садовой, доктор технічних наук, професор Б.С. Рогальський, доктор технічних наук, професор В.В. Кухарчук, доктор технічних наук, професор Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького державного технічного університету Міністерства освіти і науки України Видмиш А.А, Трошин О.І. В 42 Теорія електропривода. Лабораторний практикум. Вінниця:ВНТУ, 2003.143 с. Навчальний посібник...»

«Міністерство освіти і науки України Міністерство соціальної політики України Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 8163.00.10.10-2014 (позначення стандарту) Професія: Машиніст холодильних установок Код: 81 Кваліфікація: машиніст холодильних установок 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів Видання офіційне Київ 2014 Міністерство освіти і науки України Міністерство соціальної політики України ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України « 30 » вересня 2014 р. № 1116 Державний стандарт...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет 3426 МЕТОДИЧН І ВКАЗІ ВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка» для студентів факультету технічних систем і енергоефективних технологій напряму підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» денної форми навчання Суми Сумський державний університет Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Нарисна геометрія та...»

«АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д. СТРАЖЕСКА ЛИСЕНКО Наталія Володимирівна УДК: [616.72-002.77: 616.8-009.865]-07-08 ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ВИЯВІВ, СТАНУ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ, АСОЦІЙОВАНИЙ ІЗ СИНДРОМОМ РЕЙНО 14.01.12 – Ревматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2002 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському національному університеті ім....»

«СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ доцента кафедри економічної теорії та економічних досліджень, кандидата економічних наук ТЮТЮННИКА ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА 1. Шепелев П.Я., Тютюнник Ю.М. Причина – следствие // Свиноводство. – 1991. №1. – С.9-10.2. Тютюнник Ю.М. Оценка эффективности использования сельскохозяйственных угодий: единство экономического и экологического подходов / Сб.: Земельные отношения в условиях перехода к рыночной экономике: Тезисы докладов научно-практической конференции. – Харьков: ХГАУ, 1991....»

«Секція 3. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УДК 331.101.234 ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ Н.І. Єсінова, І.М. Рарова Розглянуто основні проблеми та тенденції молодіжної зайнятості в сучасній Україні. Виявлено причини виникнення безробіття серед молоді, а також його наслідки. Досліджено національне законодавство з проблем молодіжної зайнятості, невідповідність між вимогами роботодавців і рівнем практичної підготовки випускників вищих навчальних закладів....»

«ЗАТВЕРДЖУЮ Президент НААН В.Ф. Петриченко від 11 листопада 2013 року Календарний план основних заходів Національної академії аграрних наук на грудень 2013 року: № Назва заходів Дата та місце Контингент та Відповідальні з/п проведення кількість учасників Відділення землеробства, меліорації та механізації Загальні збори Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН. 1-17 грудня 2013 р.,Інститут водних представники Мінагрополітики, Академік-секретар Відділення Підготовка та проведення....»

«УДК 342.51 В. В. Сухонос (мол.), канд. юрид. наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ІНСТИТУТ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ Стаття присвячена історії становлення і розвитку інституту глави держави. Зокрема, розглядаються три основні етапи його становлення, пов’язані із розвитком конституційної державності. Ключові слова: глава держави, президент, монарх, король, монархія, республіка, конституційна...»

«УДК 551.4: 911.3 Ковальчук І. П., Актуальні питання прогнозування сельових Трофімова О. О. ризиків для потреб оптимізації управління сельовою небезпекою гірських регіонів Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ e-mail: kovalchukip@ukr.net, lelya_shel@mail.ru Анотація. У статті окреслено актуальність проблеми прогнозування ризиків прояву сельових явищ у гірських регіонах. Охарактеризовані найважливіші показники, які доцільно використовувати при прогнозуванні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»