WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Досліджено етапи становлення електронного урядування в Україні, з’ясовано сутність основних концепцій електронного урядування інших країн, визначено деякі недоліки законодавства України ...»

-- [ Страница 1 ] --

Розвиток електронного урядування як пріоритетне завдання…

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского

Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 298-304.

УДК 35.077.6

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНЕ

ЗАВДАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Міхровська М. С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

E-mail: mikhrovska@ukr.net

Досліджено етапи становлення електронного урядування в Україні, з’ясовано сутність основних концепцій електронного урядування інших країн, визначено деякі недоліки законодавства України в цій сфері та їх основні шляхи подолання.

Ключові слова: електронне урядування, концепція електронного урядування, недоліки законодавства України.

Прагнення України увійти до європейського простору неможливо втілити без реформування багатьох аспектів вітчизняної правової системи. Одним з таких аспектів є необхідність належного регулювання інформаційної сфери, адже інформація – вихідний ресурс для розробки державної політики та здійснення державного управління в будь-якій сфері життєдіяльності суспільства й держави. Своєчасне забезпечення державної влади достовірною інформацією – найважливіша передумова ефективного функціонування державного механізму, реалізації всіх стадій процесу державного управління, адекватного цілям і завданням розвитку й задоволення потреб суспільства [1, c. 60], адже за оцінкою більшості зарубіжних і вітчизняних дослідників, наприкінці ХХ ст. відбулося якісне відновлення інформаційнокомунікативних технологій, що кардинально видозмінюють політичну сферу, трансформуючи її інститути, норми, конструюючи нові моделі взаємодії влади й суспільства, нові форми організації дискурсу, що висувають особливі вимоги до державної інформаційної політики [2, c. 27].

Процес взаємодії органів влади із суспільними інститутами та громадянами в процесі прийняття рішень визначають як урядування, це управлінський аспект діяльності всієї системи влади в країні: «урядування можна розглядати як практику економічної, політичної і адміністративної влади з управління справами держави на всіх рівнях. Це поняття об’єднує механізми, процеси та інститути, через які громадяни і групи висловлюють свої інтереси, реалізують законні права, виконують обов’язки і балансують між розбіжностями» - так зазначається в робочих документах ЄС та ООН [3]. Деякі вчені вважають урядування способом організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, яка забезпечує функціонування певних органів в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування громадянина з органами влади [4]. Пов’язуючи його з доступом до публічної інформації, слід бачити, щоурядування є ефективним засобом забезпечення такого

–  –  –

доступу, а відтак сприяє прозорості та ефективності діяльності органів публічної адміністрації [5, c. 303].

Відповідно, електронне урядування – це форма організації державного управління, яка за рахунок широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наданню в дистанційному режимі комплексу державних послуг для людини та громадянина, суспільства, держави та бізнесу[6]. Метою запровадження електронного урядування в Україні є розвиток електронної демократії задля досягнення європейських стандартів якості електронних державних послуг, відкритості та прозорості влади для людини та громадянина, громадських організацій та бізнесу.

Питання правового забезпечення інформаційних технологій висвітлюються в роботах вітчизняних та російських вчених Костенко Н., Андреєвої Т., Пугачова В., Соловйова О., та зарубіжних дослідників Батлера Д., Дойча К., Істона Д., Лазарсфельда П., Пая Л., Етціоні А., Лумана Н., Маклюена М., Стоуньєра Т. та інших.

Перший прообраз електронного уряду з’явився в Сингапурі в 1980 році із прийняттям «Програм комп’ютеризації цивільних служб» (The Civil Service Computerisation Programme) [7]. Але масово створювати власні системи електронного уряду більшість країн почали лише на рубежі 1990-х – 2000-х років.

Саме в цей період з’являються перші документи міжнародного значення, спрямовані на оптимізацію систем урядування, більшість з яких є обов’язковими для виконання країнамиучасницями цих організацій, серед яких:

1. Декларація про європейську політику у галузі нових інформаційних технологій, прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 6.05.1999 р.;

2. Директива Європейського парламенту «Про систему електронних підписів, що застосовуються в межах Співтовариства», прийнята 13.12.1999 р.;

3. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства, прийнята лідерами країн G8, 22.07.2000 р.;

4. Типовий закон ЮНІСІТРАЛ «Про електронні підписи», прийнятий Комісією ООН 5.07.2001 р.;

5. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи (2004) з питань е-урядування, прийнята 15.12.2004 р.

В Україні першоджерелами електронної взаємодії стали прийняття законів «Про інформацію»[8], «Про Національну програму інформатизації»[9], «Про електронні документи та електронний документообіг»[10] та «Про електронний цифровий підпис»[11], а також Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»[12], розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання реалізації пілотного проекту впровадження технологій електронного урядування»[13], Закон «Про доступ до публічної інформації» [14], який встановив важливий обов’язок для розпорядника інформації оприлюднювати інформацію про нормативно-правові засади його діяльності, нормативно-правові акти, прийняті таким розпорядником, проекти своїх рішень, перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх оформлення. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року було схвалено Концепцію розвитку електронного урядування в Україні, метою якого є розвиток інформаційного суспільства, яке визначено як орієнтоване на інтереси лю

<

Розвиток електронного урядування як пріоритетне завдання…

дей, відкрите для всіх і спрямоване на формування інноваційної моделі розвитку високотехнологічне суспільство, в якому кожен громадянин має можливість створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними, щоб дати змогу кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення особистого і суспільного розвитку та підвищення якості життя. Головним надбанням впровадження даної концепції має стати розвиток системи електронного уряду. Електронний уряд (англ. e-Government) – це модель державного управління, яка заснована на використанні сучасних інформаційних та комунікаційних технологій з метою підвищення ефективності та прозорості влади, а також встановлення суспільного контролю над нею [15].

Концепцією електронний уряд визначений як єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами і суб'єктами господарювання.

Проте не можна сказати, що дане поняття – новела українського законодавства. Так, ще у 2002 року на засіданні Міжвідомчої комісії з питань інформаційної політики й інформаційної безпеки при Раді національної безпеки й оборони України було запропоновано започаткувати довгострокову програму під умовною назвою «Електронна Україна», у рамках якої передбачено заходи щодо формування завершеної нормативно-правової бази у цій сфері. «Електронна Україна» з’явилась як впровадження програми «eEurope», («Електронна Європа»), затвердженою Єврокомісією, а вже у 2003 році Державний комітет інформатизації і зв’язку України своїм Наказом затвердив Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд».

Хоча даний нормативний акт не містить визначення поняття, що розглядається, проте в ньому чітко визначена головна функція електронного уряду – надання адміністративних послуг та містить чіткий перелік видів електронного подання інформаційних послуг:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1) інформування (надання безпосередньо інформації про державні (адміністративні) послуги);

2) одностороння взаємодія (забезпечена можливість користувачу отримати електронну форму документа);

3) двостороння взаємодія (забезпечена можливість обробки електронної форми документа, включаючи ідентифікацію);

4) проведення трансакцій (електронна реалізація можливостей прийняття рішень та їх доставка).

Згодом, 26 вересня 2011 року, розпорядженням Кабінету Міністрів України було затверджено План заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні [16].

Надалі в 2004 році було затверджено «Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів», «Положення про Центральний засвідчувальний орган», «Порядок застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності», «Типовий порядок здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади» та вже згадані Закон «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

та розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання реалізації пілотного проекту впровадження технологій електронного урядування», на виконання якого в 2010

Міхровська М. С.

році було відкрито Національний центр підтримки електронного урядування, метою створення якого є забезпечення координаційно-організаційної, дослідницькоекспертної, технологічної, навчально-методичної, консультативної, просвітницької підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій і громадянам із впровадження та застосування технологій електронного урядування.

Проте впровадження даних нормативних актів відбувалось безсистемно, а відтак, відповідна правова сфера залишалася нецілісною та не уніфікованою. Крім того, як зазначає Концепція, ряд наступних проблем залишався невирішеним чи вирішеним лише частково, а саме:

- відсутність національної системи параметрів оцінювання стану електронного урядування;

- відсутність єдиних стандартів та регламентів функціонування системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, а також ведення державних інформаційних ресурсів, адаптованих до міжнародних;

- недосконалість нормативно-правової і методологічної бази, що дає змогу органам державної влади та органам місцевого самоврядування, громадянам і суб'єктам господарювання функціонувати в умовах інформаційного суспільства;

- неврегульованість на законодавчому рівні питання надання адміністративних послуг та звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування через Інтернет;

- обмеженість доступу громадян та суб'єктів господарювання до інформаційних ресурсів органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- неуніфікованість форми веб-сайтів центральних органів влади, через що відомості про їхню діяльність потрібно шукати в рубриках, перелік яких на кожному з сайтів різниться;

- на всіх сайтах органи влади розміщують зразки документів, необхідних для звернення громадян до органу, але лише подекуди можна знайти інформацію про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли;

- на більшості сайтів розміщено порядок прийому громадян, проте не подано чіткого переліку процедур, необхідних для прийому;

- інтернет-ресурси не завжди постійно оновлюються [2].

Для вирішення зазначених проблем необхідним є здійснення послідовних кроків, які передбачать:

1. Організацію електронного документообігу в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, що включає в себе забезпечення всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформаційними технологіями, підключення їх до локальної мережі та вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації [16, с.306];

2. Інформування громадян про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування через інформаційні технології, що передбачає не тільки наявність веб-сторінок для кожного органу влади, а й їх уніфікація - створення єдиного веб-порталу органів виконавчої влади;

3. Забезпечення можливості звернення громадян до органів державної влади та отримання належної відповіді через інтернет-мережу. На нашу думку, вирішення даного питання відіграє чи не найбільшу роль в становленні якісно нових відносин

Розвиток електронного урядування як пріоритетне завдання…

у зв’язку людина-держава. Лише при наявності належного «зворотного» зв’язку від громадян до державних органів, в тому числі, шляхом належного і вчасного розгляду звернень громадян та вжиття, при необхідності, дій для усунення порушень, на які скаржиться громадянин, дозволить наблизитись до світових стандартів правової держави.

Для вирішення перелічених завдань, на даний момент пріоритет надано вирішенню наступних питань:

1. Створення єдиного органу виконавчої влади, діяльність якого буда б присвячена централізації всіх електронних ресурсів органів виконавчої влади (на сьогодні ці питання належать до компетенції Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної служби України з питань захисту персональних даних та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

2. Прийняття єдиного правового акту, який би детально регулював всі аспекти здійснення електронного урядування. Наразі основу вітчизняної нормативноправової бази в цій сфері складають Закони України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації»;Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Раздел 5. Технология промышленного и гражданского строительства РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА УДК 69.056.53.004.74 ДОСЛІДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДИНКІВ ПЕРШИХ МАСОВИХ СЕРІЙ Осипов О.Ф., Тугай Я.Б. Київський національний університет будівництва та архітектури С помощью использования инструментов математической статистики и в результате анализа тридцати шести объектов-представителей из шести регионов Украины получены...»

«РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни МІЖНАРОДНІ ОРГАНИЗАЦІЇ (72 часа) Кафедра міжнародної економіки: к.204, тел. 338-42-54. Автор програми: доц. Власова Т.В. Лектори: доц. Власова Т.В., ст.викл. Громенкова С.В. Курс є нормативним за програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю “Міжнародна економіка”. Анотація Вивчення світової економіки і міжнародних економічних відношень потребує знання механізму і характеру діяльності міжнародних організацій як суб'єктів міжнародних відношень. Сьогодні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» МЕХАНІЧНЕ ЗВАРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «зварювання», спеціальності «зварювальні установки» Затверджено Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ Механічне зварювальне обладнання: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання»,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ Тези доповідей державної студентської наукової конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» 20–21 березня 2014 року Біла Церква УДК 06.63 Затверджено вченою радою університету Даниленко А.С., академік НААН, ректор, голова оргкомітету; Новак В.П., д-р біол. наук, перший проректор, проректор з навчально-методичної та виховної роботи;...»

«I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «Проблеми та перспективи інноваційного соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації: регіональний вектор», Ізмаїл 2012 К.е.н. Лисюк В.М., Циналєвська І.А., Ярмоленко О.Б. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РЕГІОНУ ПРИДУНАВ’Я Агропромисловий комплекс є однією з провідних секторів в структурі економіки України. Разом із тим,...»

«М.О. Азарєнков, В.О. Гірка, В.І. Лапшин, В.І. Муратов ТЕОРІЯ КОЛИВАНЬ ТА ХВИЛЬ Харків -2005 М.О. Азарєнков, В.О. Гірка, В.І. Лапшин, В.І. Муратов ТЕОРІЯ КОЛИВАНЬ ТА ХВИЛЬ Рекомендовано Вченою Радою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в якості навчального посібника Харків -2005 УДК 533.9.01 ББК 22.336 А 35 Рецензенти: доктор фіз.-мат. наук Волков Є.Д., член-кор. НАН України, професор Степанов К.М. М.О. Азарєнков, В.О. Гірка, В.І. Лапшин, В.І. Муратов, А 35 Теорія коливань...»

«Національна академія педагогічних наук України Інститут психології ім. Г. С. Костюка ПЕДАГОГІЧНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПЕДАГОГА (за наук. редакцією В. Л. Зливкова) Київ Педагогічна думка УДК 37.01 ББК 74.00 Г Г94 Педагогічна комунікація та ідентичність педагога : [монограф.] / авт. кол.: Г. О. Балл, В. Л. Зливков, С. О. Копилов, Л. О. Курганська та ін. ; [за наук. ред. В. Л. Зливкова]. – К. : Пед. думка, 2011. – 235 с. – Бібліограф. : 142 назв. ISBN 978-966-644-105У монографії...»

«Економічні науки Література 1. Ареф`єва О.В., Герасимчук Н.А. Управління формуванням підприємництва. – К.:Корпорація, 2006. -227 с.2. Ареф`єва О.В., Шнипко О.С. Суперечності розвитку як основне джерело загрози безпеці рівноваги економічних систем // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №3 – С. 57-62.3. Заруба В.Я. Концепция ценностей в управлении социально-экономическими системами // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць: Вип....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050504 «Зварювання» Затверджено Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ 201 Технологія зміцнення поверхні. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050504 «Зварювання» / Укладачі: С. М. Гетманець, А. В. Чорний, Д. В. Степанов – К.:...»

«Міністерство освіти і науки України Донецький державний університет управління Збірник наукових праць ДонДУУ РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ ТА ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА Серія “Економіка” том XIV, випуск 27 Донецьк 2013 Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства ББК 65.9 (4 Укр.) 2 Р 6 Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства: зб.наук.праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»