WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Пархоменко-Куцевіл О.І., кандидат наук з державного управління, заступник віце-президента НАДУ Теоретико-концептуальні засади удосконалення механізму адаптації кадрів державної служби У ...»

-- [ Страница 1 ] --

Пархоменко-Куцевіл О.І.,

кандидат наук з державного управління,

заступник віце-президента НАДУ

Теоретико-концептуальні засади удосконалення механізму

адаптації кадрів державної служби

У статті розглянуто тенденції розвитку та впровадження механізму адаптації кадрів

державної служби, проаналізовано закордонний досвід упровадження цього механізму

роботи з кадрами. Автором запропоновані рекомендації щодо запровадження

адаптаційного механізму кадрів державної служби в Україні.

Ключові слова: адаптаційний механізм кадрів державної служби, кадри державної служби, робота з кадрами державної служби.

Пархоменко-Куцевил О.И. Теоретико-методологические основы усовершенствования механизма адаптации кадров государственной службы В статье рассмотрены тенденции развития и внедрения механизма адаптации кадров государственной службы, проанализирован международный опыт внедрения этого механизма работы с кадрами. Автором предложены рекомендации относительно внедрения адаптационного механизма кадров государственной службы в Украине.

Ключевые слова: адаптационный механизм кадров государственной службы, кадры государственной службы, работа с кадрами государственной службы.

Parkhomenko-Kutsevil O.I. Theoretical-methodological bases improvement mechanism of adaptation of personnel of public service In the article are considered trends progress and introduction mechanism adaptation of personnel of public service, experience introduction of this mechanism to work is analysed with personnel. An author is offer recommendations in relation to introduction of adaptation mechanism of personnel of public service in Ukraine.

Key words: adaptation mechanism of personnel of public service, personnel of public service, management the personnel of public service.

Постановка проблеми. Формування та оновлення кадрового складу державної служби є одним з пріоритетних завдань державної кадрової політики. Водночас процес оновлення кадрів викликає природну проблему швидкого входження нового фахівця до системи державного управління, набуття ним певних навичок, якісного виконання функціональних обов’язків. Кожний фахівець у системі управління є своєрідною ланкою у великому механізмі й від якісної роботи кожної ланки залежить якісна робота всієї системи державного управління. Однак головним у системі управління персоналом державної служби є не тільки залучення висококваліфікованих працівників, а і їх утримання та розвиток. У свою чергу, механізм залучення та розвитку новопризначених державних службовців починається з процесу адаптації.

Від якості проведених адаптаційних процедур залежить і тривалість перебування новопризначеного фахівця на державній службі, його швидке пристосування до виробничої ситуації.

Отже, формування та реалізація системи адаптації кадрів державної служби набуває актуального характеру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання адаптації персоналу досліджують такі дослідники, як Т.Вернигорова [1], Г.Дворецька [2], Г.Дмитренко [3], С.Карпенко [4], О.Крушельницька [5], О.Матросов [15], Г.Осовська [7], В.Петюх [8], Д.Торингтон [12], А.Ткаченко [13], С.Шекшня [16], Г.Щокін [17] та ін. Зазначені автори аналізують сучасні адаптаційні процеси в системі управління персоналом приватних підприємств, організацій, установ.

У науці державного управління проблемам професійної адаптації на сьогодні приділяється неналежна увага. Так, український дослідник І.Чорнобиль [14] розглядає основні підходи до поняття "адаптація" з точки зору соціології, психології, управління персоналом і доводить значущість професійної адаптації в системі державної служби, проте не визначає шляхи впровадження професійної адаптації до роботи в системі державної служби. С.Онищук аналізує проблему професійної адаптації лише звільнених працівників органів внутрішніх справ [16]. Н.Рашитова досліджує тільки соціально-психологічний аспект до адаптації професійної діяльності на державній службі [11].

Оскільки інноваційні розробки з теорії формування кадрів, зокрема адаптації персоналу, учені розглядають стосовно приватного сектора економіки, серед невирішених раніше частин загальної проблеми є такі, як обґрунтування та впровадження інноваційних механізмів адаптації кадрів у системі державної служби.

Тому метою статті є обґрунтування шляхів удосконалення механізму професійної адаптації в системі державної служби.

Виклад основного матеріалу. Адаптація персоналу є актуальною кадровою технологією, хоча на перший погляд здається не важливою, однак саме адаптація визначає перші кроки новопризначеного спеціаліста: надає можливість фахівцю "вмонтуватися" в робочий процес; здобути в найкоротші терміни знання; набути необхідних умінь, навичок для виконання певних обов’язків на відповідній посаді.

Проте адаптація державного службовця як кадрова технологія у нормативно-правових актах України не визначена.

Аналіз літератури з проблем формування кадрів [1-5; 7; 8; 12; 13; 15-17] дає підстави стверджувати, що трудова адаптація – двосторонній процес між особистістю і новою для неї трудовою ситуацією.

На нашу думку, трудова адаптація – це комплекс заходів, спрямованих до найшвидшого пристосування новопризначеного фахівця до умов праці, соціального оточення, робочого місця.

Трудова адаптація фахівця віднесена нами до загальних кадрових технологій, оскільки адаптувати потрібно кожного, починаючи від спеціаліста та закінчуючи керівником органу державної влади. Успішність адаптації фахівця залежить від його психічних якостей, професійного досвіду, профільної освіти. Усе це потрібно тестувати, щоб потім вже спланувати подальший адаптаційний процес новопризначеного співробітника.

Трудова адаптація поєднує кілька видів адаптації:

професійну, що виявляється в ознайомленні зі змістом роботи, у набутті навичок професійної майстерності, необхідної для якісного виконання функціональних обов’язків. Професійна адаптація охоплює вибір професії, професійну підготовку і початок трудової професійної діяльності;

соціально-психологічну (засвоєння соціально-психологічних особливостей трудового колективу, залучення до системи відносин, що в ньому склалися, позитивна взаємодія з його членами);

організаційну (засвоєння організаційної структури, системи управління й обслуговування, режиму роботи; дотримання дисципліни праці; активна участь у самоврядуванні);

дозвільно-побутову (засвоєння особливостей матеріально-побутових умов;

розв’язання проблем побуту; задоволення потреб у певному розмірі зарплати, житлі тощо [2, с. 215-216; 5, с. 121; 7, с. 492-493]);

психофізичну (вивчення і звикання нового співробітника до умов роботи, робочого місця та психологічних і фізичних навантажень). Власне, ця адаптація і визначає загальний настрій нового співробітника та його внутрішню задоволеність.

У теорії кадрового менеджменту значна увага приділяється адаптації спеціаліста і керівника підрозділу (управління, закладу). Вкладання грошей у кадри – основний принцип роботи у приватному секторі економіки. У кадровому менеджменті розроблені методи, механізми проходження спеціалістом адаптаційного періоду:

рольова гра, стажування, призначення наставника, передача досвіду спеціаліста, який звільняється, новопризначеному фахівцю тощо. Але головним у цій роботі має стати диференціація підходів, оцінювання та планування. Процес адаптації залежить від посади, на яку призначено фахівця, а також від планомірних заходів щодо проходження ним адаптації.

Аналіз літератури з кадрового менеджменту [1-5; 7; 8; 12; 13; 15-17] дає підстави стверджувати, що адаптація працівника залежить від двох видів факторів: внутрішніх і зовнішніх.

До внутрішніх факторів належать характеристики особистості майбутнього працівника, такі як: мобільність, активність, адаптованість, комунікативність, самоконтроль, швидкість орієнтування у виробничій ситуації, ціннісні орієнтації, а також навички, уміння та досвід, який він отримав у період трудової діяльності. До цих же факторів відносять вік, стать, освіту, стаж роботи.

До зовнішніх факторів належать: соціально-психологічний клімат у колективі;

ставлення керівництва до підлеглих, співробітників і неформального лідера; престиж професії; привабливість організації (установи, закладу).

Система адаптації персоналу – це не тільки пакет документів, що регламентують порядок заходів щодо адаптації нового співробітника. Це, насамперед, люди, які ці заходи вживають: ті, хто безпосередньо допомагає новому співробітникові увійти до курсу справи, і ті, хто цей процес організовує і контролює. І, звичайно ж, це інструменти, які вони використовують у своїй роботі. У приватних організаціях часто використовують два види адаптаційних механізмів: наставництво і коучинг.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На підставі аналізу літератури з кадрового менеджменту [1-5; 7; 8; 12; 13; 15-17] можна зазначити, що суть наставництва полягає в тому, що досвідчений фахівець навчає нового співробітника тому, що вміє сам. Наставництво спрямоване на здобуття новим співробітником знань, набуття умінь та навичок, необхідних в його подальшій роботі. Порадою, особистим прикладом наставник передає підопічному свій досвід.

Можна сказати, що це різновид індивідуального навчання безпосередньо на робочому місці.

На відміну від наставництва коучинг спрямований не стільки на безпосереднє навчання, скільки на те, щоб максимально повно розкрити потенціал нового співробітника і добитися від нього повної віддачі в роботі. Коучинг базується на тому, що кожна людина володіє набагато більшими здібностями, ніж вона зазвичай виявляє. І коуч у своїй роботі спирається не стільки на поточні показники співробітника, скільки на його потенціал, який він прагне розкрити на благо компанії.

Коуч або менеджер, що володіє навичками коучинга, не стільки дає вказівки і інструктує, скільки ставить питання. Питання, що ставить коуч за певною схемою (так звані "ефективні питання"), дають змогу новачкові по-новому подивитися на свою роботу і на свої можливості. Разом з тим коучинг показує керівникові реальний професійний рівень нового співробітника на даний момент і дає змогу спланувати свою роботу з його розвитку. З новачком може працювати штатний коуч або безпосередній керівник, що володіє навичками коучинга.

Сьогодні на державній службі не існує якогось чітко визначеного механізму професійної адаптації спеціалістів. А це деякою мірою є причиною плинності кадрів на державній службі.

Водночас, на наш погляд, основними видами професійної адаптації нині на державній службі є, по-перше, призначення випробувального терміну (одночасно випробувальний термін є частиною реалізації механізму відбору кадрів); по-друге, проходження стажування кандидатом перед прийняттям на роботу (стажування також може бути частиною навчання майбутнього державного службовця).

Відповідно до Закону України “Про державну службу” під час прийняття на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців [9]. Таким чином, цей випробувальний термін передбачає професійну адаптацію нового співробітника до умов та характеру праці. Однак у цей період державний службовець самотужки проходить професійну адаптацію і тільки від рівня знань, навичок, досвіду залежить якість його роботи в органах державної влади.

Проходження випробувального строку перебування на посаді закріплено у відповідних законах Болгарії, Естонії, Латвії та інших державах. Зокрема, відповідно до ст. 12 болгарського закону, якщо кандидат призначається на службу вперше, то протягом одного року (випробувального строку), починаючи з дати вступу на посаду, орган призначення може припинити службові відносини без попередження [10, с. 67].

У країнах Європейського Союзу існує таке поняття, як "підготовча служба".Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»

«УДК 005.2: 658 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ВАРІАНТІВ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА1 Сабадаш В.В., к.е.н., доцент, Люльов О.В., асистент Сумський державний університет У статті описано теоретичний механізм вибору варіантів ефективної стратегії розвитку підприємства, а також проаналізовано вплив факторів на формування рентабельності активів. Ключові слова: стратегія розвитку, рентабельність активів, індекс стійкості, індекс росту, ефективність, фактор. Сабадаш В. В.,...»

«Київський університет імені Тараса Шевченка НОВІКОВ Борис Володимирович УДК 512.664.4 КОГОМОЛОГІЇ НАПІВГРУП – 01.01.06 – алгебра і теорія чисел АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Київ-1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському державному університеті Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, МІХАЛЬОВ Олександр Васильович, професор, проректор, Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, м. Москва доктор...»

«Карелова Л.В., аспірант НАДУ Формування персоналу в системі органів виконавчої влади України Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення, методів та механізмів формування персоналу в системі органів виконавчої влади України. Розглянуто основні засади професіоналізації персоналу в органах виконавчої влади. Ключові слова: формування персоналу, відбір кадрів, професійна адаптація, професійна діагностика. Карелова Л.В. Формирование персонала в системе органов исполнительной...»

«Original edition: 10 THINGS I WANT MY DAUGHTER TO KNOW Copyright © 2002 by Annie Chapman Published by Harvest House Publishers Eugene, OR 97402 А. Чепмен 10 порад моїй доньці на порозі дорослого життя /Пер. з рос. В. Квітка. – Олександрія: Ездра, 2008. – 160 с. ISBN 966-8182-72-3 Керуючись своїм досвідом, порадами інших матерів, а також черпаючи перлини мудрості із скарбниці Божого Слова, автор звертає увагу читачок на 10 важливих істин, які допоможуть їм виховати своїх доньок мудрими,...»

«АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СПРИНТЕРІВ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Фоменко Л.А. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Анотація. У статті розглянуто питання вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного потенціалу у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції при різних фізичних навантаженнях. Проблема дослідження динаміка розгортання адаптаційних змін кардіогемодинаімки у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції та рівня вегетативної регуляції варіабельності...»

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови) Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»