WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ДИФУЗІЇ РОЗПАДНОЇ РЕЧОВИНИ В ТІЛАХ З ВИПАДКОВИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ТОРСЬКИЙ

Адріан Романович

УДК 517.958:532.72

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДИФУЗІЇ РОЗПАДНОЇ

РЕЧОВИНИ В ТІЛАХ З ВИПАДКОВИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2009 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Центрі математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, м. Львів Науковий керівник доктор технічних наук, старший науковий співробітник Чернуха Ольга Юріївна, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, м.Львів, провідний науковий співробітник Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Гера Богдан Васильович, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.В.Лазаряна, завідувач кафедри доктор технічних наук, ст.н.с.

Журавчак Любов Михайлівна, Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна, м.Львів, старший науковий співробітник.

Захист відбудеться 2009 року о ___ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.05 при Національному університеті “Львівська Політехніка” (79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1).

Автореферат розісланий “ ” 2009 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор Р.А.Бунь

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасна екологічна політика України спрямована на запобігання забруднення і мінімізацію екологічного ризику при розвитку аварійних та катастрофічних ситуацій. На даний час техногенна діяльність людини привела до забруднення навколишнього природного середовища агресивними речовинами, в тому числі радіоактивними, токсичними, тощо. Ряд цих речовин зберігають свою активність на протязі значного періоду часу, часто змінюючи свою форму і переміщаючись на значні відстані. Описання і прогнозування їх поведінки в оточуючому середовищі базується на відповідних математичних моделях переносу. Такі моделі повинні враховувати структуру неоднорідного середовища, зокрема, включення природного або техногенного характеру, а також властивості речовини, що дифундує, зокрема з урахуванням її розпаду. Як вхідна інформація для широкого класу математичних моделей, розроблених для вирішення проблем екології довкілля, зазвичай розглядається інформація про регіон, наприклад, пов’язана зі спостереженнями за станом лісових масивів, вирубками, поверхневим забрудненням рівнинних ділянок і таке інше.

Для опису таких процесів в науковій літературі широко використовуються математичні моделі, що базуються на застосуванні ефективних характеристик середовища та коефіцієнтів дифузії, розробляються методи гомогенізації неоднорідної структури тіла. Проте такі моделі і методи мають недостатньо широку область застосовності.

В останні роки почали розвиватися також підходи та методи математичного моделювання процесів переносу домішкових речовин в тілах з випадково і регулярно розташованими включеннями на основі теорії узагальнених функцій та методів інтегральних рівнянь. Вони знайшли практичне застосування для кількісної оцінки впливу структури на основні дифузійні характеристики промислових фільтрів, захисних шарів технічних конструкцій і сховищ агресивних забруднень, поверхневих природних об’єктів, тощо.

Разом з тим в згаданих моделях процесів переносу домішкових речовин не враховувався процес її розпаду (деградації). В зв’язку з цим, побудова нових математичних моделей процесів дифузії у середовищах з макро- і мікровключеннями, в яких враховано розпад мігруючої домішкової речовини та розроблення алгоритмів аналітико-числового дослідження вказаних процесів в об’єктах природного середовища є важливим і актуальним науково-практичним завданням.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках планів наукових досліджень Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.

Я.С.Підстригача НАН України, отримані результати увійшли до наукових звітів Центру за темами: «Розробка і дослідження нелінійних математичних моделей механотермодифузійних процесів у багатофазних системах при локальних змінах стану компонент» (№ ДР 0199U000133), «Математичні моделі та методи термодинамічного опису локально неоднорідних гетерогенних багатокомпонентних систем та об’єктів природного середовища» (№ ДР 0199U000626), «Фізико-математичне моделювання та дослідження механічних і фільтраційно-дифузійних процесів у дрібнодисперсних середовищах з урахуванням хімічних перетворень і електромагнітних процесів»

(№ ДР 0104U000202), «Розробка та впровадження пакету програм для прогнозування забруднення грунтових вод токсичними речовинами за даними наземних вимірювань їхніх концентрацій на поверхні грунту» (№ ДР 0108U004466), а також НДР Державного фонду фундаментальних досліджень МОН України «Розробка методу побудови розв’язків контактно-крайових задач дифузії розпадної домішки в тілах випадкової структури» (№ ДР 0108U006646). У рамках виконання цих науково-дослідних робіт автором розроблено нові математичні моделі процесів переносу з урахуванням розпаду мігруючої речовини у двофазних і багатокомпонентних середовищах. На цій основі сформульовано та розв’язано крайові задачі дифузії та гетеродифузії розпадної речовини у випадково неоднорідних та багатокомпонентних тілах.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розроблення математичних моделей процесу дифузії домішкової речовини, що розпадається, у двофазних і багатокомпонентних тілах та узагальнення методу кількісного опису процесів переносу розпадної домішкової речовини у двофазних тілах з випадково розташованими включеннями.

Для досягнення даної мети розв’язано такі завдання:

· побудова математичної моделі процесу механотермодифузії домішкової речовини з урахуванням розпаду речовини у двофазних багатокомпонентних тілах;

· узагальнення методу знаходження усереднених за ансамблем реалізацій структури тіла полів концентрації розпадної речовини в тілах випадкової структури з використанням апарату узагальнених функцій, функцій Гріна модельних (однорідних) задач, теорії інтегральних рівнянь і теорії ймовірності;

· дослідження за допомогою розробленого методу закономірностей розподілів концентрації розпадної домішкової речовини у двофазних стохастично неоднорідних тілах зі сферичними включеннями;

· формулювання основних співвідношень математичної моделі механотермогетеродифузії з урахуванням розпаду домішкової речовини в багатофазних тілах з двома шляхами міграції частинок;

· постановка на основі побудованої моделі нових крайових задач математичної фізики, що описують гетеродифузію домішки з урахуванням процесів сорбціїдесорбції та розпаду мігруючих частинок та дослідження цих процесів;

· побудова розрахункових схем та розробка програмного комплексу для кількісного дослідження поширення домішкових речовин з урахуванням розпаду в тілах складної внутрішньої структури, що моделюють склоподібні паливовмісні матеріали, що утворилися на 4-му енергоблоці внаслідок аварії на ЧАЕС, тощо.

Об’єкт дослідження - процеси переносу, які супроводжуються розпадом мігруючої речовини в багатофазних багатокомпонентних тілах.

Предмет дослідження – математичні моделі процесів масопереносу з урахуванням розпаду частинок у двофазних випадково неоднорідних тілах зі сферичними включеннями і багатокомпонентних тілах з локальною мікроструктурою.

Методи дослідження. В основу покладені підходи і методи нерівноважної термодинаміки та механіки суцільного середовища, за якими побудовані вихідні співвідношення математичних моделей теплових, механічних і дифузійних процесів з урахуванням розпаду домішкової речовини у двофазних і багатокомпонентних середовищах. Дифузія розпадної домішки в тілах з випадково розташованими включеннями сферичної форми вивчалася з використанням теорії інтегральних і диференціальних рівнянь, методу послідовних наближень, теорії ймовірності. При розв’язанні крайових задач гетеродифузії розпадної домішкової речовини двома шляхами використано класичні методи математичної фізики та числові методи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наукова новизна одержаних результатів:

· вперше розроблено нелінійну математичну модель взаємозв’язаних теплових, механічних і дифузійних процесів з урахуванням розпаду речовини у двофазному багатокомпонентному середовищі та нову ключову систему рівнянь термомеханодифузії розпадної домішкової речовини для знаходження температури, густини фази, вектора переміщення та концентрації домішкової компоненти;

· вперше обгрунтовано узагальнення методу дослідження математичних моделей дифузії в бінарних системах на випадок врахування розпаду речовини; встановлено умови існування розв’язків, збіжності відповідних інтегральних рядів, які використовуються при числовій реалізації;

· вперше знайдено розв’язки контактно-крайових задач дифузії розпадної домішкової речовини у двофазному шарі з випадково розташованими сферичними включеннями та проведено числовий аналіз та встановлено нові закономірності процесів дифузії розпадних домішкових частинок в шарі з випадково розташованими кульовими включеннями;

· побудовано нову математичну модель гетеродифузії розпадної домішкової речовини двома шляхами в багатокомпонентному середовищі;

· сформульовано постановки та знайдено розв’язки нових крайових задач гетеродифузії розпадної домішкової речовини двома шляхами, встановлено нові закономірності міграції розпадних частинок у багатокомпонентних тілах, побудовано нову повну нелінійну систему рівнянь взаємозв’язаних теплових, механічних і дифузійних процесів, яка на відміну від відомих, враховує розпад речовини у двофазному багатокомпонентному середовищі.

Практичне значення одержаних результатів. У роботі побудовано математичні моделі процесів переносу розпадної речовини у двофазних і багатокомпонентних середовищах, які дають можливість при кількісному дослідженні врахувати особливості структури тіла, а саме включення сферичної форми або мікроструктуру матеріалу. На основі розроблених моделей та алгоритмів створено комп’ютерні програми для чисельного моделювання та візуалізації процесів масопереносу розпадних речовин в тілах зі складною внутрішньою структурою.

Одержані в дисертаційній роботі результати дозволили:

- встановити вплив фізичних характеристик склоподібного паливовмісного матеріалу, який виник в результаті аварії на ЧАЕС, на поведінку усередненого поля концентрації розпадних радіоактивних частинок (використано на об’єкті МНТЦ “Укриття” ЧАЕС);

- отримати математичні очікування розподілів домішкової речовини та дослідити їх характерні особливості в залежності від геометричних параметрів неоднорідностей та їх фізичних характеристик для аналізу експериментальних даних з деградації функціональних властивостей гетероепіксаційних систем у наслідок процесів дифузії (використано в Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України);

- врахувати при кількісному дослідженні міграції токсичних речовин у грунтах фізично різні стани забруднення – у водному поровому розчині та на поверхні скелету грунту, процеси сорбції-десорбції, а також розпад мігруючої речовини (впроваджено в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Львівській області).

Частина результатів теоретичного і практичного характеру використана при розробці спецкурсу “Комп’ютерне моделювання” для студентів Львівського національного університету ім.І.Франка за спеціальністю «Прикладна математика».

Особистий внесок здобувача. Усі теоретичні та прикладні результати, що складають зміст дисертаційної роботи, отримані автором самостійно. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать: побудова математичної моделі термомеханодифузії розпадної домішки у двофазних багатокомпонентних системах [5, 20], встановлення умов ергодичності випадкових полів дифузійного типу [4], побудова рядів Неймана [14], усереднення поля концентрації за ансамблем конфігурацій фаз [16, 17] та числовий аналіз отриманих розв’язків [1, 2, 18], побудова розв’язку задач гетеродифузії забруднюючих речовин та комп’ютерне моделювання техногенного забруднення грунтів [6,11,15], методика оцінки забруднення ґрунтових вод [7, 10, 19] та питної води [13, 21], спосіб визначення структури досліджуваного зразка з включеннями [8, 9].

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідались й обговорювались на міжнародних конференціях: 7-й міжнародній науковій конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур” (м.Львів, 2006); 8-му міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові (м.Львів, 2007); II-nd and V-th Polish-Ukrainian Symposiums INTERPOR “Coupled Physical Fields in Porous Materials” (Lubostron/Bydgoszcz, Poland, 2002 and 2006);

міжнародній науково-практичній конференції “Біосферний резерват як модель сталого розвитку територій та об’єктів природно-заповідного фонду” (м.Львів, 2003); Першій міжнародній науково-практичній конференції “Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства” (м.Львів, 2005); ХІІІ Всеукраїнській науковій конференції Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (м.Львів, 2006), Міжнародній конференції “Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів“ (м.Дніпропетровськ, 2005), Міжнародній науково-практичній конференції “Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат” (м.Рахів, 2005), Міжнародній науково-практичній конференції “1-й Всеукраїнський з’їзд екологів” (м.Вінниця, 2006), Четверта науково-практична конференція ”Вплив руйнівних повеней та небезпечних геологічних процесів на функціонування інженерних мереж”(с.Синяк, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції “Водні ресурси.

Проблеми раціонального використання охорони та відтворення“ (м.Трускавець, 2007).Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ Видання засновано у 2003 р. СПРАВ УКРАЇНИ Засновник – Академія внутрішніх ЗБІРНИК НАУКОВИХ військ МВС України ПРАЦЬ АКАДЕМІЇ Зареєстровано ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Міністерством юстиції України МВС УКРАЇНИ Випуск 2 (14) Озброєння і військова техніка, спеціальні засоби Свідоцтво КВ № 12403-1287 ПР від 22.03.2007 р. Будівництво внутрішніх військ і правоохоронних органів Теорія та методика навчання Виходить двічі на рік Фізика, математика, механіка, машинознавство, хімія Адреса...»

«ВАТ «УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського» ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського Під редакцією заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора О.В. Шимановського Науково-технічний збірник Випуск 1 Видавництво «Сталь» Київ – УДК 061.62+624.01 ББК 30.4 З-415 З-415 Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені...»

«Міністерство освіти і науки України ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ БОНДАРЕВА Ліна Володимирівна УДК 351 : 614.2 (043.3) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОЇ І ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА БАЗОВОМУ РІВНІ: МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 25.00.02 – механізми державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Івано-Франківськ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському регіональному інституті...»

«Економічні науки Методика збалансованих показників є основою для побудови системи управління та інформаційного забезпечення стратегічними змінами на підприємстві. Ефективність системи збалансованих показників залежить від вірно вибраних цілей; логічної побудови зв’язків між ними; впровадження методики вибору та ранжування ключових показників. Наукова новизна полягає у формуванні системи зворотного зв’язку для впровадження стратегічних змін на основі результатів вимірювання ключових показників;...»

«ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЇ УДК 378 УНІВЕРСИТЕТ СВІТОВОГО КЛАСУ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕХАНІЗМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ, УМОВИ СТВОРЕННЯ Аліна Сбруєва У статті здійснена систематизація поглядів провідних зарубіжних експертів на специфічні функціональні характеристики університету світового класу, сформульовані умови, за яких університет може досягти міжнародного статусу, визначені перспективи створення університету світового класу в Україні. Актуальність дослідження. Розвиток глобалізаційних процесів...»

«Дослідження протизношувальних властивостей N, N-діалкілдитіокарбаматів деяких 3D-металів як додатків до індустріальних олив Тітов Т.С.,* Диха О.В.,** ДОСЛІДЖЕННЯ Гордієнко О.А.,* ПРОТИЗНОШУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Груздєва О.В.*** N, N-ДІАЛКІЛДИТІОКАРБАМАТІВ ДЕЯКИХ *Вінницький національний технічний 3D-МЕТАЛІВ ЯК ДОДАТКІВ університет, **Хмельницький національний універсиДО ІНДУСТРІАЛЬНИХ ОЛИВ тет, ***ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет, E-mail: tarastitov@rambler.ru УДК...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ» ШВАРСАЛОН МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ УДК: 616.9+616.981.452+616.932]–036.22:614.4(477) ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 14.02.02 епідеміологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис...»

«УДК 159.922.6: 159.955 Міляєва В. Р., кандидат психологічних наук, доцент Підходи до визначення поняття професійної компетентності у сучасній психологічній теорії Анотація В публікації розглядаються різні наукові підходи до визначення психологічного змісту поняття професійної компетентності. Традиційно феномен професійної компетентності досліджувався у сфері менеджменту, управління та інших наукових сферах. Але в умовах нагальної потреби підвищення ефективності використання людських ресурсів,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до технологічної частини дипломного проекту зі спеціальності 7.09170 “Технологія бродильних виробництв і виноробства” Затверджено на засіданні кафедри технології органічних продуктів. Протокол №11 від 18.05.2004 р. Львів 2004 Методичні вказівки до технологічної частини дипломного проекту зі спеціальності 7.091704 “Технологія бродильних виробництв і виноробства” / Укл.: Мельник С.Р....»

«Лекція 1 Парадигми програмування. Елементи програм С++. В цій лекції.1.1. Парадигми програмування 1.2. Алфавіт мови 1.3. Ключові слова 1.4. Ідентифікатори 1.5. Літерали 1.6. Оператори і знаки пунктуації 1.7. Головний модуль 1.8. Оголошення і означення 1.9. Функції 1.10. Заголовкові файли 1.11. Директиви препроцесора 1.12. Коментарі 1.13. Фази компіляції 1.14. Резюме Контрольні питання 1.1. Парадигми програмування За означенням Бьорна Страуструпа, С++ — це мова програмування загального...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»