WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 93 УДК 514.182.7:519.651 В.М Малкіна, професор, д-р техн. наук, Д.О. Сосновських Таврійський державний агротехнологічний університет, пр. Б. ...»

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 93

УДК 514.182.7:519.651

В.М Малкіна, професор, д-р техн. наук,

Д.О. Сосновських

Таврійський державний агротехнологічний університет,

пр. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Україна, 72312

E-mail: malkinavm@mail.ru

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛЮ КУЛАЧКА ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ

МЕТОДОМ ДОДАТКОВИХ РІВНЯНЬ У СИСТЕМІ ОСНОВНИХ ТОТОЖНОСТЕЙ

ЗГУЩЕННЯ

Запропоновано спосіб оптимізації профілю кулачка газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння на основі методу введення додаткових рівнянь у систему основних тотожностей згущення.

Ключові слова: варіативне дискретне геометричне моделювання, осциляція, основна тотожність згущення, кулачок газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згорання.

Постановка проблеми. На Мелітопольському ГРП «АвтоЗАЗ-Мотор» розробляються силові агрегати для автомобілів об'ємом 1,3 л. Одним з етапів проектування є профілювання кулачка газорозподільного механізму (ГРМ) двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ). Як відомо [1], профіль кулачка клапанного газорозподільного механізму задається в полярній системі координат, центр якої належить осі обертання розподілвала. Закон руху штовхача задається у вигляді таблиці залежності переміщень штовхача S ( i ) від кута повороту кулачка i. Даний закон встановлено у результаті термодинамічного розрахунку процесів у циліндрі ДВЗ. При цьому, головною задачею профілювання кулачка газорозподільного механізму ДВЗ є визначення залежності полярних координат його точок від закону руху штовхача, який забезпечує зміну робочого тіла в циліндрі двигуна і час-перетин його відкриття.

Профіль кулачка ДВЗ для двигунів об'ємом 1,3 л мелітопольського ГРП «АвтоЗАЗ–Мотор» не задовольняє певним диференціально-геометричним характеристикам процесу газорозподілу, а саме, поперше, має місце ефект осциляції профілю на деяких ділянках, та, по-друге, не досить ефективна динаміка проходження деяких ділянок, в яких прискорення штовхача дорівнює нулеві. Таким чином, існує проблема оптимізації профілю кулачка ДВЗ для усунення вказаних недоліків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна методика розрахунку профілю кулачка газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння [1], яку прийнято у двигунобудуванні, базується на законі руху штовхача. Табличне завдання закону руху штовхача при обчислювальні основних його диференціальних характеристик вимагає застосування методів чисельного диференціювання з попереднім корегуванням вихідних даних. Такий підхід при проектуванні згідно формул, наведених у [1], приводить до накопичення похибок обчислення та похибок пов'язаних з заміною похідної її чисельним аналогом Виділення невирішених частин загальної проблеми. Ряд методів варіативного дискретного геометричного моделювання (ВДГМ), запропонованих проф. Найдишем В.М. і його учнями, дозволяють при моделюванні враховувати дифренціально-геометричні властивості вихідних даних та запобігти появі ефекту осциляції. У роботі [3] було запропоновано методи дискретної інтерполяції вихідної ДПК, заданою своїм точковим рядом, які дозволяють корегування отриманого розв'язку за рахунок варіації значень керуючих параметрів. Використання цих методів при моделювання дозволяє варіювати формою профілю кулачка ГРМ ДВЗ враховуючі задані характеристика процесу газорозподілу і, таким чином, добитися оптимальної, з точки зору кривої прискорень, форми кулачка. В рамках загальних методів ВДГМ запропоновано [4] алгоритм, який дозволяє враховувати геометричні особливості вихідних даних у процесі моделювання.

Формулювання цілей статті. Необхідно провести удосконалення профілю кулачка газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння для Мелітопольського відділенні ГРП «АвтоЗАЗ – Мотор» за умови відсутності осциляції графіку переміщень штовхача з дотриманням заданих характеристик процесу газорозподілу та врахування геометричних особливостей вихідних даних при профілюванні, що дозволить зменшити теплове напруження в деяких ділянках профілю.

Основна частина. При детальному аналізі вихідних даних, отриманих на Мелітопольському відділенні ГРП «АвтоЗАЗ-Мотор», стосовно профілю кулачка ДВЗ було виявлено дві ділянки [78;67], [62;76] на яких мала місце осциляція руху штовхача (таблиця 1), що означає наявність додаткових точок перегину профілю кулачка, у яких теплове напруження з'єднання кулачок-штовхач необмежено збільшується та приводить до скорочення терміну їх експлуатації.

–  –  –

У роботі [5] запропоновано спосіб профілювання кулачка ГРМ на прикладі заданої функції S ( i ) переміщення точок штовхача двигуна внутрішнього згоряння. На основі запропонованого методу необхідно провести корекцію профілю кулачка шляхом оптимізації функції переміщень штовхача двигуна.

При оптимізації профілю кулачка ГРМ були враховані наступні вимоги:

– провести корекцію ділянок, в яких крива руху штовхача близька до спрямлення, що викликає стрибок прискорення;

– ДПК значень другої похідної S ( i ) кривої руху штовхача повинна мати кращу динаміку проходження точок, в яких прискорення штовхача дорівнює нулеві.

Як можна побачити з таблиці 1, на даних ділянках у точках з абсцисами = 73, = 64 і = 73 має місце осциляція. Крива руху штовхача має ділянки на яких прискорення штовхача дорівнює нулю і, відповідно, збільшується теплове напруження з'єднання пари кулачок-штовхач.

Графік прискорень штовхача на заданих відрізках у вигляді дискретно поданої кривої (ДПК) даних и супроводжуючої ламаної лінії (СЛЛ) наведено на рисунку 1(а, б).

–  –  –

0,005 0,0015 0,004 0,001 0,003 0,0005 0,002

-80 -78 -76 -74 -72 -70 -68 -66 -64 0,001

-0,0005

-0,001

–  –  –

Для усунення ефекту осциляції на зазначених ділянках ДПК пропонується провести локальну корекцію окремих ділянок профілю кулачка методом додаткових рівнянь в системі основних тотожностей згущення [3]. Проведено два кроки згущення ДПК, виходячи з заданого ступня точності.

Значення координат і прискорень штовхача на відповідних відрізках після проведення згущення наведено у таблиці 2.

–  –  –

0,005 0,0063 0,004 0,003 0,0042 0,002 0,0021 0,001

–  –  –

Профіль кулачка після локальної корекції розглянутих ділянок має точки, в яких крива руху штовхача близька до спрямлення, що викликає стрибок прискорення та збільшує теплове напруження пари кулачок-штовхач.

Для усунення цих недоліків та корекції форми профілю на заданих ділянках, методом додаткових рівнянь в системі основних тотожностей згущення [4] з урахуванням геометрії вихідного точкового ряду проведено два кроки згущення дискретної кривої руху штовхача. Значення координат і прискорень штовхача на відповідних відрізках після проведення згущення наведено у таблиці 3.

Графік прискорень штовхача для другої ділянки згущеної ДПК зображено на рисунку 3. За допомогою врахування геометричних особливостей вихідного дискретного ряду значень підйому штовхача при формуванні точок скоректованого профілю кулачка ГРМ зменшено кількість ділянок, на яких крива руху штовхача близька до спрямлення, що дає можливість зменшити стрибок прискорення.

–  –  –

-80 60 0,014000 0,322200

-79 0,020200 0,000850 61 0,299250 0,000700

-78 0,027250 0,000850 62 0,277000 0,000700

-77 0,035150 0,000850 63 0,255450 0,000400

-76 0,000850 64 0,005150 0,043900 0,234300

-75 0,053500 0,000750 65 0,218300 0,000450

-74 0,063850 0,000700 66 0,202750 0,000400

-73 0,074900 0,000650 67 0,187600 0,000250

-72 0,000400 68 0,000200 0,086600 0,172700

-71 0,098700 0,000450 69 0,158000 0,000200

-70 0,111250 0,000200 70 0,143500 0,000400

-69 0,124000 0,000150 71 0,129400 0,000700

-68 72 0,000575 0,136900 0,116000 73 0,103175 0,000375 74 0,090725 0,000575 75 0,078850 0,000725 76 0,067700 Висновки та перспективи подальших досліджень. У роботі запропоновано спосіб удосконалення профілю кулачка ГРМ для двигунів об'ємом 1,3 л на основі методу додаткових рівнянь в системі основних тотожностей згущення. Використання запропонованого способу дозволяє добитися відсутності осциляції кривої переміщень штовхача кулачка, та задовольнити заданим вимогам процесу газорозподілу. Запропонований спосіб враховує при формуванні точок профілю геометричні властивості дискретного ряду точок підйому штовхача, що дозволяє зменшити стрибок прискорення та теплове напруження в деяких ділянках профілю, і, таким чином, збільшити термін експлуатації пари кулачокштовхач.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Розроблений метод згущення ДПК на основі додаткових рівнянь в СОТЗ [3] у подальших дослідженнях пропонується використовувати при моделювання профілів технічних виробів складної конфігурації з метою оптимізації їх диференціально-геометричних характеристик.

Оптимізація виробничих процесів: зб. наук. пр. Вип. 12. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 97 Бібліографічний перелік

1. Корчемный А.В. Механизм газораспределения автомобильного двигателя. Кинематика и динамика / А.В. Корчемный. — М.: Машиностроение, 1981. — 191 с.

2. Основи дискретної прикладної геометрії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.М. Малкіна, В.М Найдиш., В.М. Верещага, А.В. Найдиш. — Мелітополь, 2007. — 194 с.

3. Малкіна В.М. Згущення ДПК на базі додаткових рівнянь в системі основних тотожностей згущення / В.М.Найдиш, В.М Малкіна, Д.О. Сосновських // Геометричне та комп'ютерне моделювання:

зб. наук. пр. — Харків, 2007. — Вип. 17. — С. 42–46.

4. Малкіна В.М. Згущення дискретно представленої кривої з урахуванням внутрішньої геометрії вихідної ДПК / А.В. Найдиш, В.М Малкіна, Д.О. Сосновських // Прикладна геометрія та інженерна графіка: зб. наук. пр. — К., 2007. — Вип. 78. — С. 27–33.

5. Сосновських Д.О. Моделювання профілю кулачка ГРМ на основі методу введення додаткових рівнянь в систему основних тотожностей згущення // Геометричне та комп'ютерне моделювання: зб.

наук. пр. — Харків, 2009. — Вип. 1. — С. 42–47.

Поступила в редакцию 07.04.2010 г.

Оптимізація виробничих процесів: зб. наук. пр. Вип. 12. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. 
Похожие работы:

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 4/2011 УДК 338+351.863(477) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Г. Ю. Дарнопих, кандидат економічних наук, доцент Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Досліджено стан і перспективи розвитку нафтогазового комплексу як головної сфери забезпечення енергетичної безпеки держави у світі трансформаційних і глобалізаційних перетворень. Зазначено основні проблеми у сфері управління...»

«Національна академія наук України Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Сербін Олег Олегович УДК: 025.4(477)[311/313] Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечнобібліографічних класифікацій в Україні 07.00.08 – “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського Науковий...»

«УДК 336.143.01 Бюджетна політика та її вплив на економічний розвиток регіону: теоретичні аспекти Возняк Г. В. В сучасних умовах модернізації економіки України, гостро стоїть потреба пошуку дієвих механізмів забезпечення розвитку та зростання добробуту громадян як країни в цілому, так і її регіонів зокрема. Сучасні процеси соціально-економічного розвитку регіонів України характеризуються наявністю різновекторних тенденцій, причому диференціація рівнів розвитку має стійкий характер. В цьому...»

«УДК 001.16. С.Ш.Айтов Дніпропетровський національний університет Залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна Історична антропологія та дослідження географічних чинників розвитку цівілізацій Аналізується когнітивний діалог історичної антропології і географічної науки при дослідженні локальних цивілізацій. Ключові слова: історична антропологія, географічна наука, когнітивний діалог, локальна цивілізація. Анализируется когнитивный диалог исторической антропологии и географической науки при...»

«УДК 339.9 СТОЛЯРЧУК ЯРОСЛАВА СВЄТЛОВ АНДРІЙ1 Реалізація глобальних цілей США: континентально-інтеграційний контекст АНОТАЦІЯ. У статті оцінено ефективність діючих механізмів реалізації національних інтересів США на глобальному рівні за умов загострення міжнародної конкуренції та формування нових центрів світового економічного суперництва. На основі компаративного аналізу важелів забезпечення глобального конкурентного лідерства США обґрунтовано, що найвищу результативність демонструють нині...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ» ШВАРСАЛОН МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ УДК: 616.9+616.981.452+616.932]–036.22:614.4(477) ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 14.02.02 епідеміологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ЗАХИСТ ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ДБН В.1.1-25:2009 Видання офіційне (остаточна редакція) Міністерство з питань житлово-комунального господарства України Київ 2008 РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (канд. техн. наук Червінський Я.Й. – науковий керівник, канд. техн. наук Шумінський В. Д. – відповідальний виконавець, канд....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Інститут енергозбереження та енергоменеджменту МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА (ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ) Київ Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2012....»

«А. В. Сиволоб, К. С. Афанасьєва Молекулярна організація хромосом УДК 577.32 Рецензенти: д-р біол. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.М. Кавсан (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України); д-р біол. наук, проф., чл.-кор. НАН України С.О. Костерін (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України); д-р біол. наук, проф., чл.-кор. НАН України А.В. Риндич (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) Сиволоб А.В., Афанасьєва К.С. Молекулярна організація хромосом Викладено...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (48)-2012 УДК 37.037 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОФЕСІОНАЛА М.О. Курицина У статті нами розглянуто основні підходи до моделювання професійного розвитку і становлення особистості як професіонала, які набули розповсюдження у вітчизняній та зарубіжній науковій думці. На основі проведеного теоретичного дослідження було розроблено власну модель професійного розвитку і становлення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»