WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«11. Ещенко В.А. Гистохимическое исследование цинка / В.А. Ещенко // Цитология. – 1978. - № 8. – С. 927-933. 12. Кучковський О.М. Про роль цинку в нейромедіаторній функції гіпокампа / ...»

-- [ Страница 1 ] --

11. Ещенко В.А. Гистохимическое исследование цинка / В.А. Ещенко // Цитология. –

1978. - № 8. – С. 927-933.

12. Кучковський О.М. Про роль цинку в нейромедіаторній функції гіпокампа /

О.М. Кучковський //Вісник ЗДУ. – 1999. - № 1. – С. 187-189.

13. Соколовский В.В. Гистохимические исследования в токсикологии: монография /

В.В. Соколовский – Ленинград: Медицина, 1971. – 172 с.

14. Хэйхоу Ф. Гематологическая цитохимия: монография / Ф. Хэйхоу, Д. Кваглино – М: Медицина, 1983. – 320 с.

УДК 612.017.2+612.273+612.766.1:7

ПРОГНОЗУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

СПОРТСМЕНІВ ЗА РЕАКЦІЄЮ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ

СИСТЕМИ ПРИ НАВАНТАЖЕННЯХ АЕРОБНОГО ХАРАКТЕРУ

Лисенко О.М., завідувач лабораторії, к. б. н., старший науковий співробітник Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України Стаття присвячена дослідженню особливостей реакції кардіореспіраторної системи в умовах навантаження середньої аеробної потужності і їх взаємозв’язку з проявами фізичної працездатності та мобілізацією аеробних і анаеробних можливостей організму спортсменів в умовах фізичних навантажень різного характеру енергозабезпечення.

Ключові слова: фізична працездатність, кардіореспіраторна система, кваліфіковані спортсмени, аеробні і анаеробні механізми енергозабезпечення.

Лысенко Е.Н. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

СПОРТСМЕНОВ ПО РЕАКЦИИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ

НАГРУЗКАХ АЭРОБНОГО ХАРАКТЕРА / Национальный университет физического воспитания и спорта, Киев, Украина Статья посвящена исследованию особенностей реакции кардиореспираторной системы в условиях нагрузки средней аэробной мощности и их взаимосвязи с проявлениями физической работоспособности и мобилизацией аэробных и анаэробных возможностей организма спортсменов в условиях физических нагрузок различного характера энергообеспечения.

Ключевые слова: физическая работоспособность, кардиореспираторная система, квалифицированные спортсмены, аэробные и анаэробные механизмы энергообеспечения.

Lysenko O.N. PREDICTION OF PHYSICAL WORK CAPACITY AND CARDIORESPIRATORY

SYSTEM RESPONSES IN LOADS OF AEROBIC CHARACTER OF SKILLED ATHLETES /

National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kiev, Ukraine The present article deals with research of the features of cardiorespiratory system responses under conditions of average-power aerobic loading and its mutual conditionality with manifestations of physical work capacity and mobilization features in aerobic and anaerobic mechanisms of energysupply under conditions of physical loads having different energy-supply character.

Key words: physical work capacity, cardiorespiratory system, skilled athletes, aerobic and anaerobic mechanisms of energy-supply.

ВСТУП У реальних умовах життєдіяльності людини і, зокрема, за такої своєрідної моделі максимальної реалізації функціональних можливостей систем організму, якою є сучасний спорт вищих досягнень, сутність спеціальної витривалості спортсменів Вісник Запорізького національного університету № 2, 2011 високого класу, її фізіологічна основа полягає у визначенні рівня розвитку фізіологічних властивостей і визначається комплексом факторів функціональних реакцій аеробного і анаеробного енергозабезпечення 1 - 7. Є підстави вважати, що зміни фізіологічних реакцій в умовах стандартних навантажень можуть відображати потенціал і індивідуальний характер реалізації енергетичних можливостей організму в умовах напружених фізичних навантажень і тісно пов'язані з впливом спортивного тренування.

Пряма чи побічна залежність спортивного результату від аеробного і анаеробного метаболізму і максимальних енергетичних можливостей характерна для більшості видів спорту. У зв’язку з цим, в оцінці рівня функціональних можливостей організму і спеціальної тренованості спортсмена тестування максимальної анаеробної і аеробної потужності є основним 2, 3, 4. Так, визначення величини максимального споживання О2 (VO2max), як основного загальноприйнятого критерію оцінки продуктивності кардіореспіраторної системи, максимальної аеробної потужності організму, широко застосовується для оцінки рівня функціональних можливостей спортсменів [3, 5, 8.

Спільним елементом тестів, спрямованих на визначення максимальних можливостей, є необхідність досягнення максимальних рівнів роботи функціональних систем і рівня фізичної працездатності в умовах фізичних навантажень максимальної потужності.

Проте виникають певні труднощі застосування цих тестів для прогнозування рівня спеціальної тренованості спортсменів та рівня їх функціональних можливостей на етапі підготовки до міжнародних змагань.

Метою роботи було вивчити взаємозв'язок рівня фізичної працездатності за умов максимальних фізичних навантажень різного характеру енергозабезпечення з характером реакції кардіореспіраторної системи в умовах виконання фізичних навантажень аеробного характеру з метою подальшого їх застосування для прогнозування функціональних можливостей спортсменів.

МЕТОДИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проводилися в лабораторних умовах у змагальному періоді підготовки за участю 89 спортсменів високого класу (КМС-МС), членів збірної команди України з легкої атлетики, які довгий час спеціалізувалися в бігу на конкретну змагальну дистанцію – 100 м, 800 м або 5000 м.

Вивчався прояв працездатності спортсменів і реакція систем дихання, кровообігу на граничні (максимальні) і стандартні фізичні навантаження, що дозволяють визначити аеробні і анаеробні можливості організму 2, 3, 7, 8, 9. Використовували 15-секундне навантаження максимальної інтенсивності, що характеризує анаеробну креатинфосфатну потужність (Wmax15c) 60-секундне навантаження максимальної інтенсивності - анаеробну гліколітичну потужність (Wmax60c). Потужність аеробних механізмів енергозабезпечення фізичної роботи характеризувалися потужністю "критичного" навантаження (Wкр) при виконанні тестового навантаження ступінчатозростаючої потужності "до відмови", а також потужністю навантаження на рівні анаеробного порогу (WПАНО).

У якості тестів використовували фізичну роботу малої аеробної потужності з дистанційним (середнім) рівнем споживання О2 17,36-25,97 % від максимального рівня споживання О2 (VO2max), середньої аеробної потужності - з дистанційним рівнем VO2 51,86-55,39 % від VO2max і максимальної аеробної потужності - з дистанційним рівнем VO2 80,1-93,2 % від VO2max. Фізичні тестові навантаження постійної потужності виконували при швидкості руху 5 км·год-1 і 10 км·год-1 (відповідно) на тредмілі LЕС. Як показники досягнутого ефекту адаптації використовували ергометричні

Біологічні науки

параметри тестових навантажень - потужність, граничний час або загальна кількість виконаної роботи 4, 9, 10.

Для оцінки впливу вищезазначених режимів тестових навантажень на організм спортсменів у вихідному стані (спокій), у процесі виконання тестів і у відновлювальному періоді реєстрували показники газообміну і реакцію кардіореспіраторної системи в реальному масштабі часу (breath by breath) за допомогою автоматизованого ергоспірометричного комплексу “Oxycon Pro” (“Jaeger”, Німеччина).

Визначали легеневу вентиляцію (VE, л·хв-1), частоту дихання (fТ, хв-1), дихальний об‘єм (VT, л), концентрацію CO2 і О2 у видихуваному (FEO2, FECO2, %) і в альвеолярному повітрі (FAO2, FACO2, %), споживання О2 (VO2, л·хв-1), виділення СО2 (VCO2, л·хв-1), газообмінне відношення (RQ=VCO2/VO2), вентиляційні еквіваленти для О2 (EQO2=VE/VO2) і для СО2 (EQCO2=VE/VCO2), кисневий пульс

-1 (O2-пульс=VO2/ЧСС, мл·уд ). З огляду на те, що виміри проводилися у відкритій системі, показники зовнішнього дихання приведені до умов BTPS, а газообміну - до умов STPD.

Реєстрація частоти серцевих скорочень (ЧСС, уд·хв-1) проводилася за допомогою портативного пульсометру ”Polar-810і”(Фінляндія). Концентрацію лактату (HLa, ммоль·л-1) у капілярній крові визначали ензиматичним методом (“Dr. Lange-400”, Німеччина).

Статистичне опрацювання експериментального матеріалу здійснювали методом варіаційної статистики з використанням t-критерію Стьюдента (p0,05) і з розрахунком коефіцієнтів кореляції за допомогою пакета стандартних комп'ютерних програм математичної статистики "Microsoft Excel". Тестування проводилося після дня відпочинку при стандартизованому режимі харчування і питного режиму. Спортсмени були інформовані про зміст тестів і дали згоду на їхнє проведення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Отримані результати показали, що характеристики фізичної працездатності щодо змін потужності роботи при різних режимах її виконання кваліфікованими спортсменамилегкоатлетами має суттєві відмінності, які пов'язані з особливостями довгострокової адаптації до тренувальних навантажень у бігу на дистанції різної тривалості (100 м, 800 м, 5000 м). Так, достовірно більший рівень аеробних можливостей організму за показниками потужності роботи на рівні порогу анаеробного обміну і на рівні "критичної" потужності (Wкр.) відзначається в групі спортсменів-бігунів на довгі дистанції (5000 м) – WПАНО 3,73±0,23 Вт·кг-1 і Wкр 4,82±0,22 Вт·кг-1 (табл. 1). У групі бігунів на короткі дистанції (100 м) відзначаються найбільш високі показники анаеробної креатинфосфатного потужності (Wmax15с) – 10,48±0,19 Вт·кг-1, а в групі бігунів на середні дистанції (800 м) - показники анаеробної гліколітичної потужності (Wmax60с) – 6,82±0,07 Вт·кг-1.

Дослідження показали наявність виражених відмінностей і за реакцією кардіореспіраторної системи в умовах аеробних навантажень малої і середньої аеробної потужності в спортсменів-легкоатлетів різної спеціалізації. При цьому, зі збільшенням інтенсивності тестового навантаження (аеробне навантаження середньої аеробної потужності з дистанційним рівнем VO2 51,86-55,39 % від індивідуального VO2max) збільшувалася вираженість відмінностей за рівнем реакції КРС (за ЧСС, VO2, VСO2) в умовах даного тесту серед груп спортсменів-бігунів на змагальні дистанції різної тривалості.

Так, як видно з даних, представлених у таблиці 2, при виконанні аеробного навантаження середньої потужності в спортсменів-бігунів на 5000 м відзначався достовірно знижений рівень легеневої вентиляції, споживання О2, виділення СО2, частоти серцевих скорочень, а також висока ефективність легеневої вентиляції для утилізації О2 з повітря за показником вентиляційного еквівалента за О2, у порівнянні з Вісник Запорізького національного університету № 2, 2011 легкоатлетами-бігунами на дистанції 100 м і 800 м. Ці дані свідчать про вищий рівень економічності функціонування КРС за даних умов тесту в спортсменів-стаєрів, змагальна дистанція яких вимагає прояву витривалості.

Таблиця 1 – Рівень фізичної працездатності за показниками максимальної потужності тестових навантажень (W) різної тривалості в спортсменів високого класу, які спеціалізуються в легкоатлетичному бігу на різні змагальні дистанції, ±S

–  –  –

Спортсменів-спринтерів (біг на 100 м) у даних умовах навантаження відрізняв більш високий рівень реакції КРС. Це виражалося в більшому рівні легеневої вентиляції, споживання О2, виділення СО2, частоти серцевих скорочень (табл. 2). У той же час така реакція кардіореспіраторної системи спортсменів-спринтерів була менш ефективною за рівнем економічності легеневої вентиляції і центральної циркуляції крові. Середній рівень фізіологічної реакції КРС в умовах даного тестового навантаження відзначався в спортсменів-бігунів на дистанції 800 м.

Величина газообміном відношення, яка характеризує відношення кількості виділеного СО2 до кількості спожитого О2 за одиницю часу (VCO2/VO2), при виконанні аеробного навантаження малої і середньої аеробної потужності змінювалася в межах від 0,61 до 0,89 і свідчила про те, що тестові навантаження виконувалися переважно за рахунок аеробних механізмів енергозабезпечення. Разом із тим, за даних умов виконання тестів виявлені відмінності серед спортсменів різної спеціалізації за рівнем активності анаеробних процесів в енергозабезпеченні. Так, при виконанні навантаження середньої аеробної потужності в спортсменів-стаєрів відзначався щодо інших спортсменів, представників бігу на загальних дистанціях 100 м і 800 м, високий вентиляційний еквівалент для СО2, знижений рівень виділення СО2 і VCO2/VO2, що свідчило про знижений рівень активності анаеробних процесів в енергозабезпеченні навантаження (p0,05) у спортсменів-стаєрів. Найбільший рівень активності анаеробних процесів відмічався в спортсменів-спринтерів.

При виконанні навантаження постійної потужності зазначалося безперервне наростання частоти серцевих скорочень позначене як "дрейф" частоти серцевих скорочень або коефіцієнт функціональної стійкості для ЧСС (КФС ЧСССТ). За цих умов навантаження КФС ЧСССТ відображає компенсаторне збільшення частоти серцевих

Біологічні науки

скорочень у зв'язку зі зниженням систолічного об'єму під впливом стомлення [1, 4, 10, 11, 12, 13].

Таблиця 2 – Характеристика рівня газообміну і реакції кардіореспіраторної системи при фізичній роботі аеробного характеру середньої потужності (VO2 51,86-55,39 % від VO2max) у спортсменів високого класу, які спеціалізуються в бігу на змагальні дистанції різної тривалості, ±S

–  –  –

Зниження коефіцієнта функціональної стійкості ЧСС вказує на підвищення стійкості систолічного об'єму в умовах тривалого навантаження [1, 4, 10]. У спортсменів-стаєр відзначалася найменший ступінь змін частоти серцевих скорочень і вентиляційного еквіваленту за O2 (КФУ EQO2СТ) при навантаженні, яке свідчило про високий рівень стійкості функціональних реакцій в умовах аеробного навантаження середньої Вісник Запорізького національного університету № 2, 2011 92 потужності. У той же час у спортсменів-спринтерів - найвищий ступінь змін аналізованих показників, який свідчив про знижену стійкість функціональних реакцій.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В. О. Корнієнко, І. Д. Похило ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА: КРИТЕРІЇ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 321.14 К 67 Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 10 від 24.05.2007) Рецензенти: М. А. Шульга, доктор політичних наук, професор; О. І. Хома, доктор філософських наук, професор....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Ковальов Сергій Федорович УДК 621.662:664.732 (043.3) ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО АГРЕГАТУ-МЛИНА ГІДРОДИНАМІЧНОГО ПРИНЦИПУ ДІЇ Спеціальність 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Суми – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі прикладної...»

«Інститут президента в Україні Аналіз публікацій стосовно інституту президентства в Україні свідчить, що даний напрямок не можна віднести до числа добре розроблених тем. Одними із перших авторів, які звернулися до аналізу інституту Президента України, був В.М.Шаповал1 та І. Марков.2 Серед спеціалізованих публікацій системного характеру ми можемо виділити працю В.А.Шатіло та статтю Р.Павленка.4 Значна увага інституту президента приділяється в монографії С.В.Лінецького, присвяченій...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» Факультет зварювальний Кафедра інженерії поверхні КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАПЛАВЛЕННЯ ТА НАПИЛЕННЯ Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму 6.050504 “Зварювання” Затверджено вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ 2013 “Компютерне забезпечення процесів наплавлення та напилення” для студентів напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” / Уклад. С.П. Солодкий, 2013 р. – 42 с. Гриф надано Вченою радою...»

«Серія: Збірник наукових праць №1 (84) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2014р. УДК 629.366:621.81 Л 63 ВИЗНАЧЕННЯ СТЕПЕНЕЙ ВІЛЬНОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВІБРОАБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ПРИ РЕМОНТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ Лисогор Василь Микитович д.т.н., професор Горбатюк Руслан Миколайович асистент Вінницький національний аграрний університет Шуллє Юлія Андріївна к.т.н., cт.викладач Вінницький національний технічний університет Чубик Роман...»

«Ж.П. Дусанюк, І.О. Сивак, С.В. Дусанюк, С.В. Репінський ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН ГАРЯЧЕ ОБ’ЄМНЕ ШТАМПУВАННЯ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Ж.П. Дусанюк, І.О. Сивак, С.В. Дусанюк, С.В. Репінський ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН ГАРЯЧЕ ОБ’ЄМНЕ ШТАМПУВАННЯ Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0902 „Інженерна...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Старостін Сергій Станіславович УДК 681.51:621.34 СИНТЕЗ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ НА БАЗІ ДИСКРЕТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ Спеціальність 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Донецьк 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» БУР’ЯН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 62-83: 628.12 ЕКСТРЕМАЛЬНІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАГАТОАГРЕГАТНИХ НАСОСНИХ УСТАНОВОК Спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі автоматизації...»

«ІХ Міжнародна конференція КОНТРОЛЬ І УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2008) СЕКЦІЯ 2 Перспективні методи і технічні засоби систем контролю і управління Підсекція 2.1 Вимірювання, контроль, моніторинг в складних системах УДК 531.7.08 Ю.Г.Ведміцький, асистент СИСТЕМА УЗАГАЛЬНЕНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ, ЙОГО ОЗНАКИ ТА ВЛАСТИВОСТІ Огляд сучасного стану вимірювальних перетворювачів моменту інерції та аналіз їх теоретичного забезпечення свідчить про відсутність на сьогодні єдиних...»

«Методичний посібник підготовлено в рамках виконання проекту «Земельна реформа без проблем» у Дніпропетровській області, що реалізується громадською організацією «Громадська платформа впровадження земельної реформи в Дніпропетровській області» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Партнери проекту: Дніпропетровська обласна рада, Місцева громадська організація «Агенція Регіонального Розвитку Дніпропетровської області», Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Дніпропетровська...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»