WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 49 |

«Наукову експертизу проведено в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Психолого-педагогічну експертизу проведено в Інституті педагогіки НАПН України. Експерти, які ...»

-- [ Страница 1 ] --

У ДК373.5:82(1-87).09+82(1-87).09](075.3)

Б Б К 83.3(0)я721

К

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(наказ МОН України № 177 від 3.03.2010р.)

Наукову експертизу проведено в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН

України.

Психолого-педагогічну експертизу проведено в Інституті педагогіки НАПН

України.

Експерти, які здійснювали експертизу:

Шевчук Л. Г., Хмельницькиіі спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої

підготовки в галузі науки, учитель-методист;

Мотуз В. П., районний науково-методичний центр Солом’янського району м. Києва, методист;

Каенко Н. Г., відділ освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської обл., методист;

Матюшкіна Т. П., Чернігівський обласний інститут післядипломної педаго­ гічної освіти, декан, доцент, кандидат педагогічних наук.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

—запитання та завдання —запитання та завдання для академічного та профільного рівнів; для профільного рівня.

К овбасенко Ю. І.

К 56 Світова література: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт.

навч. закладів (академічний рівень, профільний рівень). — К.: Грамота, 2010. — 320 с. ; іл.

ISBN 978-966-349-268-1 Підручник повністю відповідає програмі зі світової літератури для профільних 10 класів (академічний рівень, профільний рівень). У ньому розглянуто провідні тенденції розвитку літературного процесу XIX ст.

(епохи реалізму та раннього модернізму), а також життєвий і творчий шлях та ідейно-художні особливості творів Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса, Ф. Достоєвського, Л. Толстого, М. Некрасова, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, Е. Золя та О. Уайльда.

Наявність обов’язкового та додаткового літературознавчого й культуро­ логічного матеріалу допоможе учням ефективно підготуватися до різнома­ нітних форм поточного та підсумкового моніторингу (у т. ч. ЗНО).

УДК 373.5:82(1-87).09+82(1-87).09](075.3) ББК 83.3(0)я721 © Ковбасенко Ю. І., ISBN 978-966-349-268-1 © Видавництво «Грамота», 2010 ЗМ ІСТ з ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ XIX століття: штрихи до історико-культурного портрета

Доба реалізму в європейській літературі

Стендаль. Роман «Червоне і чорне»

Оноре де Бальзак

Цикл творів «Людська комедія»

Повість «Гобсек»

Чарльз Діккенс. Роман «Пригоди Олівера Твіста»

Ф едір Достоєвський. Роман «Злочин і кара»

Лев Толстой. Роман «Анна Кареніна»

ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ

середини —другої половини XIX ст.

Загальїга характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини XIX ст

Микола Н е к р а с о в

«Тройка»

«Учора в шостій на Сінну...»

«Роздуми біля парадного під’їзду»

«На смерть Шевченка»

Волт В ітм ен

Збірка «Листя трави»

Ш арль Бодлер

Збірка «Квіти зла»

Із поезії французького сим волізм у Імпресіонізм і символізм як мистецькі явища останньої третини XI X— початку XX ст

Поль Верлен

«Так тихо серце плаче...»

«Мистецтво поетичне»

Артюр Рембо

«Відчуття»

«П’яний корабель»

«Голосівки»

РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇДОВИ

Еміль Золя. Роман «Кар’єра Ругонів»

Оскар Уайльд. Роман «Портрет Доріана Г рея»

Словник літературознавчих терм інів

–  –  –

Від усіх попередніх XIX ст. відрізня­ тиметься точним і проникливим зобра­ женням людського серця.

Стендаль XIX ст. в історії людства було епохою на­ Сутінки стільки ж доленосною, наскільки дина­ Просвітництва мічною та суперечливою. Розпочиналося воно під гуркіт наполеонівської артилерії, який чули Африка і Європа, Берлін і Москва, Аустерліц і Ватерлоо. Багато людей то­ ді ще вірили в те, що Бонапарт, цей «нікому не відомий бідний лейтенант, зробився володарем світу за допомогою тільки своєї шпаги» {Стендаль, «Червоне і чорне»). Проте, досягш и влади, палкий поборник свободи й ворог монархії став імператором, тоб­ то монархом! Красиві лозунги обернулися на кривавий терор, а «засновані “перемогою розуму” суспільні й політичні установи виявилися злою, сміховинною карикатурою на блискучі обіцянки просвітників».

Після поразки Наполеона (1815) до Парижа разом із військами антинаполеонівської коаліції (як тоді жартували — «в багажі союзників») повернулися Бурбони —члени королівської династії, що правила до Великої французької рево­ люції. Королем став Людовік XVIII.

А одночасно з ними до країни повер­ нулися також численні емігрантиаристократи, які свого часу втекли від революціонерів і втратили не лише маєтності, а й привілеї.

Аристократи-емігранти «нічого не забули, але нічому й не навчалися», тож вони їхали додому з неприхова­ ним прагненням помститися своїм кривдникам і негайно повернути не лише маєтки, а й колишню, нічим не обмежену абсолютну владу. Саме ті Анн ЛуїЖироде де Русі Тріозон. непрості для Ф ранції часи зображені Імператор Наполеон. в романі Стендаля «Червоне і чорне»

Кінець XIX ст. і повісті Опоре де Бальзака «Гобсек».

Н а початку XIX ст. перемога капіталізму над феодалізмом у більшості розвинутиіс; країн світу ставала чимдалі очевиднішою. На зміну панування монархів і аристократів у Європі й СШ А йшла влада «пана Дуката», «грошового мішка», яка триває й донині. Це був глобальний ідейно-політичний злам, незмірно більший, аніж загибель античного світу. Адже антична європейська цивілізація охоплювала переважно територію країн Середземномор’я та їх су­ сідніх колоній, натомість феодалізм пош ирився практично на половину земної кулі.

Просвітники боролися проти споконвічного гніту аристократів, але нове гноблення — не феодальне, а капіталістичне — виявилося не легшим за старе. Ідейні натхненники боротьби за «свободу, рів­ ність і братерство» виступали проти безроздільного панування церкви над життям людини та суспільства, але новий тягар «золо­ того теляти», гніт виснажливої гонитви за наживою виявився ні­ чим не кращим за релігійний. Та він, власне, і перетворився на «нову релігію», яку сповідували й сповідують мільйони людей у всьому світі.

П росвітники боролися за рівність усіх людей перед законом, а натомість несподівано отримали безмежну «любов до стяж ання без жодної мети, стяж ання задля стяж ання» (І. К арпенко-Карий), яка своєрідно «урівняла» представників усіх суспільних станів і верств. Так, саме прагнення до збагачення «зрівн ял о» і старого неосвіченого теслю Сореля, і про­ вінційного аристократа, мера міста Вер’єра пана де Реналя, і ви кла­ дачів, і учнів духовної семінарії в Б езансоні, і найвищ е паризьке дворянство (Стендаль, «Червоне і чорне»).

Дуж е багато м ислячих людей, зокрем а письменників, негативно ставилися до доби панування «гро­ шового мішка», до нових володарів владних крісел — буржуа. Недарем­ но французький письменник XIX ст.

Гюстав Ф лобер підписував свої лис­ ти вельми промовисто й однозначно:

'iGustavus Flaubertus, bourgeoisophobus» (^Гюстав Флобер, буржуазоненависник»). Піраміда капіталістичної Щ о й казати, гіркуватого присма- системи, на вершині якої ку набули на початку XIX ст. солодкі «грошовий мішок»

гасла просвітителів «Свобода!», «Рівність!», «Братерство!». Однак своєї привабливості вони не втратили, адже європейці добре за­ пам’ятали слова Ґетевого Фауста: «Лиш той життя і волі гідний, хто б ’ється день у день за них».

ФРАНЦІЯ, ПАРИЖ, НАПОЛЕОН У НАШОМУ ПОВСЯКДЕННІ

Мабуть, революціонери мають якусь магічну, до кінця незбагненну приваб­ ливість. Можливо, люди, які потерпають від гніту, але ніяк не наважуються пов­ стати проти нього, з особливою повагою ставляться до тих, у кого на такий вис­ туп вистачило сили й мужності? Так чи інакше, а на межі XVIII-XIX ст. авторитет революційної Франції у світі був надзвичайно високим. Персоніфікованим уті­ ленням Великої французької революції став Наполеон Бонапарт Частина населення Європи його обожнювала, інші — ненавиділи, але не ігнорував ні)сто.

«Екзистенційне відлуння» (певні знаки, месиджі, артефакти) тих бурем­ них подій уже так давно й глибоко ввійшло в наше повсякдення, що часто ми його навіть не помічаємо. Так, дивлячись на статую Свободи (цей новочасний Колосс Родоський) у Нью-Йорку, ми не завжди пригадуємо, що цю ве­ личну споруду Сполученим Штатам Америки до 100-річчя Декларації неза­ лежності подарувала Франція, яка (бажаючи ослабити свого споконвічного конкурента — Велику Британію) підтримувала США в боротьбі за незалеж­ ність.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Так само рідко придивляємося й до американської доларової банкно­ ти, де в центрі зображена «Декларація прав людини і громадянина», схвале­ на революційним французьким Конвентом 1791 р. А про те, що абсолютно неузгоджену систему одиниць вимірювання в Європі уніфікував Наполеон, пам’ятають лише фахівці. До цього в кожній країні була своя система мір.

Так, відстань у Франції міряли льє, в Англії — милями, у Росії — верстами. І саме французи запропонували єдину й універсальну для всієї Європи та світу одиницю вимірювання — метр. У Парижі зібралася група авторитетних учених (з-поміж них уже знайомі вам енциклопедисти), які вирі­ шили: нехай метром називається міра довжи­ ни, що дорівнює одній десятимільйонній части­ ні чверті довжини меридіана, що проходить через Париж. Тоді ж за рішенням Наполеона з платини була відлита метрова лінійка шириною 25 мм, товщиною 4 мм (еталон) і поміщена до архіву Французької академії наук, через що її назвали «архівним метром». Задля пропаганди наукової величі своєї країни французи не пос­ купилися: тоді ж, окрім архівного метра, було вилито також із платини, але вже з домішкою нікелю, 31 автентичний еталон для того, щоб надіслати в різні країни континенту.

А що ж із вимірюванням ваги? Спробуйте не заплутатися, коли б вас попросили купити, ска­ жімо, два фунти цукру або десяту частину від пуда борошна. Такий звичний нині кілограм — це вага одного квадратного дециметра води, Статуя Свободи.

узятої при температурі +4 °С з річки Сени.

м. Нью-Йорк (СШ А) І знову Франція, Париж, Наполеон...

У XIX ст. Європа й Америка вирували со­ Та дух бунтарства, ціально-політичним и й національноне покути, найважчі розбиває вута»- визвольними рухами. Так, у грудні (рос.

декабрь, звідси — декабристи) 1825 р. на Сенатській площі в Петербурзі відбулося повстання прогресивно налаштованої частини російських дворян проти тиранії, за консти­ туційний державний устрій. До речі, найрадикальніший центр декабризму знаходився в Україні, саме сюди (с. Кам’янка) навідував­ ся О. Пушкін під час свого південного заслання (1820-1824).

Виступ декабристів жорстоко придушили, п’ятьох його лідерів повісили, а інших заслали в Сибір. Розгром декабризму став силь­ ним ударом по вільнолюбних ілюзіях і прагненнях ліберально на­ лаштованої частини російського суспільства. Політична відлига, що розпочалася в Російській імперії, закінчилася лютим сибір­ ським морозом. То чи могла література стояти осторонь цих подій, не реагуючи на настрої часу? Звичайно, не могла, недаремно ж ми з вами вже вели мову про принципову настроєву відмінність твор­ чості поетів-сучасників: з одного боку, життєрадісність О лексан­ дра Пушкіна («Товаришу, зійде вона,/ Зоря принадливого щ а с т я,/ Росія збудиться від сна, / І на руїн ах самовластя/ Напише наші імена»^) і з іншого — песимізм, «світову скорботу» М ихайла Л єрм он­ това («Печально я дивлюсь на наше покоління!»'^ або: «Інудно, і сум­ но! — і нікому р уку подать, / Як горе у душу прилине»'^).

Приблизно тоді ж в Італії, що перебувала під владою австрійців, набирав сили рух за національне визволення й об’єднання країни (один з його видатних очільників — Джузеппе Гарібальді). У цьому русі активна роль належала таємним організаціям, створеним на зразок ма­ сонських лож, — карбонаріям (у пе­ рекладі — «вуглярам»), з якими мав зв ’язки ф ранцузький письм енник Стендаль, що присвятив Італії чимало творів.

Крім того, саме в XIX ст. активізу­ валася боротьба греків за незалежність від Османської імперії. їхні вільнолюб­ П ам’ятний знак на місці ні прагнення мали моральну підтримку будинку, де відбувалися таємні в широких колах європейської громад­ зібрання Південного товариства ськості. Зокрема, їм співчував своїми декабристів, м. Київ вільнолюбними віршами Дж. Байрон.

–  –  –

А В ЦЕЙ ЧАС В УКРАЇНІ...

Одним із головних осередків гуртування грецьких національно-визволь­ них сил на початку XIX ст. стало українське місто Одеса, де й нині проживає чисельна грецька громада й функціонують грецькі церкви. Саме в цьому українському місті в 1814 р. була заснована загальнонаціональна таємна організація грецьких патріотів «Філікі етерія» («Спілка друзів»). Її було ство­ рено на взірець таємної масонської ложі, або підпільного товариства карбо­ наріїв. Саме «Філікі етерія» підготувала грецьку революцію 1821-1829 pp., яка завершилася звільненням Греції з-під влади Османської імперії. В Оде­ сі за діяльністю напівтаємних грецьких товариств спостерігали (іноді долу­ чаючись до неї) Олександр Пушкін і Адам ІУІІцкевич, заслані на південь Російської імперії за вільнолюбні настрої та вірші.

Після тривалої боротьби за звільнення з-під влади Туреччини Греція бу­ ла проголошена незалежною державою (1830).

Вітер перемін торкнувся навіть консервативної Російської імпе­ рії, де в 1861 р. було скасовано кріпосне право. Отже, недаремно велася боротьба за звільнення народу не лише політиками, а й письменниками: від Василя Капніста («Ода на рабство», 1783) до Та­ раса Ш евченка та поетів «некрасовської школи». Адже сам її очільник, «співець страждань народних», Микола Некрасов проголосив, що можна не бути поетом, але громадянином треба бути неодмінно.

Принагідно варто зауважити, що Нові часи — це доба торжества Розуму і Науки: у XIX ст. вільнолюбні прагнення націй і класів отри­ мали міцне наукове підґрунтя (саме тоді виникли чи сформувалися остаточно такі вчення, як анархізм, м арксизм та ін.). Це було своєрід­ ним продовженням справи доби Просвітництва з її улюбленими гас­ лами свободи, рівності, братерства. Саме цей зв’язок підкреслив (звер­ таючись до образу В.

Бєлінського) російський поет Микола Некрасов:

Ти нас гуманно мислити навчив, Про долю ти згадав свого народу, Ти чи не перший в нас заговорив Про рівність, про братерство, про свободу.

Переклад Ю. Ковбасенка «ВЕСНА НАРОДІВ» І «ЖАНДАРМ ЄВРОПИ»

Після придушення європейських національних визвольних рухів у період «весни народів» до Росії міцно приклеївся ярлик «жандарма Європи», а і7 ім­ ператор Микола і чимдалі більше асоціювався на Заході з «новим Наполео­ ном», який хоче повторити спробу Бонапарта загарбати весь континент.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 49 |
 
Похожие работы:

«УДК: 37.018.43 П.В. Вербицька, кандидат педагогічних наук, доцент (Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного Університету Львівська Політехніка) ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У статті проаналізовано досвід організації виховної роботи. З’ясовано, що неефективність виховної роботи пояснюється тим, що її науково-методичний супровід є недостатньо чітким та конкретним. У зв’язку з цим у статті окреслено понятійний апарат громадянського виховання відповідно до...»

«УДК 355.48 (477) Я.Я. Романовський Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка” ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ОСОБИСТОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ © Романовський Я.Я., 2008 Розглядається патріотизм як результат рефлексії особистості до своєї нації, особливостей її ментальності, усвідомлення своєї культури, які визначають національний ідеал. The article the considers national consciousness as a result of reflection of personality to the...»

«НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ Основні положення програми та методика проведення дослідження Київ 2006 Розробка програми та методики дослідження: Богуш Т.І., Любаренко Л.М., Мастіпан О.А. Науковий редактор З.І. Савіна, заступник генерального директора НПБ України з наукової роботи. Обговорено та рекомендовано до друку Вченою радою Національної парламентської бібліотеки України. Протокол засідання № 5 від 27...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«УДК 811.161.2’373.7 ВОЛЮНТАТИВИ З НЕГАТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ І ОБРАЗІВ Дем’янова Ю.О., к. філол. н., ст. викладач Запорізький педагогічний коледж У статті розглядаються побажання з негативною семантикою як стереотипні лінгвоментальні формули, що визначають вербальну поведінку носіїв української культури. Ключові слова: мовна експресивність, мовний стереотип, магічне мислення, негативні волюнтативи, паремії, ритуальна магічна дія. Демьянова Ю.А....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 76 – 115 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 76 – 115 УДК 061.22 (477.83-25)“1848/1870” ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА “ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ” (1848–1870) Олександр СЕДЛЯР Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 239-43-59, ел. пошта: sedlyar@rambler.ru У статті досліджено видавничу діяльність “Галицько-руської матиці” протягом...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ освітньої тактики формування культури учіння як результату цілеспрямованих та взаємопов’язаних дій учителя й учнів на матеріалі відповідного підручника. ЛІТЕРАТУРА 1. Андриевская В. В. О психологических основах преподавания иностранного языка в 4 классе общеобразовательной школы / В. В. Андриевская // Иностранные языки в школе. – 1981. – № 4. – С. 50–53. 2. Гальскова Н. Д. Теоретические основы образовательной политики в области подготовки учащихся по иностранным языкам:...»

«УКР. ЛІТЕРАТУРОЗН. 2010. UKRAIN. LITERARY STUD. 2010. Вип. 72. С. 227–238 Is. 72. Р. 227–238 УДК 821.161.2“18/19”І.Франко:39(4):82.02:314.7 “ШУКАННЯ В ОРІЄНТІ”: МІГРАЦІЙНА ШКОЛА У РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА Святослав Пилипчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, Львів 79000, Україна У статті проаналізовано Франкову оцінку методологічних пошуків представників міграційної школи. Відзначено значний вплив ідей засновника школи Т. Бенфея та його послідовників на...»

«Каталог насіння овочевих культур 2012 2014 www.bejo.ua Дні відкритих дверей компанії “Бейо Заден” Кожного року, в останню неділю вересня, з вівторка по суботу за адресою: Нідерланди, Варменхаузен, Трамбаан 1. Ми запрошуємо відвідати їх саме Вас! www.bejo.ua До уваги клієнтів Шановні колеги! Компанія Бейо Заден – це відома європейська компанія, яка З того часу компанія веде активну та успішну діяльність була створена в Голландії у 70-ті роки Кором Бемстербоєром на Українському ринку овочівництва...»

«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України Відділення змісту професійно-технічної освіти Каталог педагогічного досвіду в професійно-технічній освіті Київ – 2009 УДК ББК Каталог педагогічного досвіду у професійно-технічній освіті. / Упорядник Н.І. Бугай. – К.: ІІТіЗО МОН України, 2009. 115 с. Фундаментом педагогічної майстерності є досвід, який концентрує в собі все найкраще, продумане, надійне. Педагогічний досвід – це одне з найвищих виявлень...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»