WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«Н.П. Гапон Методичні рекомендації з курсу психології вищої школи для студентів юридичного факультету Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка Навчально-виховний процес у вищій ...»

-- [ Страница 2 ] --

4. Леонгард К. Акцентуированные личности / Психология и психоанализ характера. Хрестоматия. – Самара, 1997.

5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи:

навчальний посібник для магістрів і аспірантів.– К.: ТОВ" Філстудія", 2006. – Тема 3.4.

Тема 4. Психологічні особливості студентської молоді:

ґендерно-рольова ідентичність Контрольні запитання

1. Що таке ґендерно-рольова ідентичність: фемінність, маскулінність, андрогінність.

2. Що таке інверсія ролей у культурі.

3. Як треба долати ґендерні стереотипи (сексизм)?

Дослідні завдання Варіант 1. Дослідження ґендерних ролей за анкетою BSRI ( автор – С.Бем ) [2, С.199 - 202].

Варіант 2. Дослідження ґендерних стереотипів в засобах масової інформації (на матеріалах преси) [2, С.203].

Варіант 3. Дослідження ґендерних особливостей комунікативного стилю [2, С.203 - 205].

Індивідуальні завдання

Написати творчу міні-роботу (до 0,5 др. арк.) на вибір за темами :

а) „Сучасна культура та особливості ґендерних ролей”;

б) „ Ґендерні стереотипи у студентському середовищі”;

в) „Ґендерна специфіка психічних процесів та соціальної поведінки (аґресія, конформізм, альтруїзм тощо).

Література:

1. Майерс Д. Социальная психология. – СПб : Питер Ком, 1998. – Глава 6. – С.225-265.

2. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000. – С.167- 172.

3.Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи:

навчальний посібник для магістрів і аспірантів.– К.: ТОВ" Філстудія", 2006. – Тема 3.1.

Тема 5. Колоквіум: „ Ґендерні ролі та ґендерна ідентичність особистості” Запитання

–  –  –

7. Чи є інверсія ролей позитивним явищем?

8. Які шляхи подолання ґендерних стереотипів?

Обов’язкова література Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000. – С.167- 172.

Гапон Н. Соціальна психологія.– Львів, 2008.

Додаткова література Берн Ш. Гендерная психология. – СПб. : Прайм - Еврознак, 2001. – С. 310-315.

Горностай П.П. Гендерний розвиток та гендерна ідентичність особистості особливості чоловічої та жіночої соціалізації // Гендерні студії : освітні перспективи. – К.: ТОВ Поліграфічний центр „Фоліант”, 2003. – С. 5-20.

Клецина И.С. Гендерная социализация : Учеб. пособие. – СПб.:

Питер, 1989. – С. 45-59.

Хубер Дж. Теория гендерной стратификации //Антология гендерной теории. – Минск: Пропилен, 2000. – С.77-99.

Гапон Н. Гендер в гуманітарному дискурсі: філософськопсихологічний аналіз. – Львів : Літопис, 2002. – С. 203-224.

Тема 6. Особливості мотивації та емоційної регуляціїособистості студента

Контрольні запитання

1. Що таке мотив і мотивація ?

2. Які причини мотиваційних конфліктів?

3. Які мотиваційні профілі особистості відомі вам (за теорією самоактуалізації Маслоу)?

4. Чи відповідає теорія мотивації Маслоу розумінню причин власної поведінки та поведінки інших? Наведіть приклад.

5. Що, згідно з Маслоу, є результатом невдач людини у задоволенні її метапотреб?

6. Що таке фрустрація? Які конструктивні способи її подолання?

Дослідні завдання Варіант 1. Дослідження особливостей самоактуалізації за допомогою "Опитувальника особистісної орієнтації" ДжоунсаКрендала [див. 2, с. 513].

Варіант 2. Дослідження суб'єктивного локусу контролю за допомогою модифікованої шкали Д.Роттера [див. 2, с. 124-127].

Індивідуальні завдання Аналіз захисник типів понеділки (втеча, фіксація, регрес, тощо) як негативних наслідків „мотиваційних” перешкод [див. 3, С.93-І05].

Написання міні-роботи "Адаптивні рішення індивіду у подоланні мотиваційного конфлікту".

Виконання творчої роботи на тему: "Мій тип поведінки". За основу власного психологічного аналізу взяти роботу МЛюшера [див. 1].

Література до практичного заняття

1. Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы. – Воронеж, 1995.

2. Рабочая книга практического психолога. Технология эффективной профессиональнои деятельности. – М., 1996.

3. Робер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. М., 1988. – С.49-56.

4. Хьелл., Зиглер Д. Теории личности. – СП6., 1997.

Тема 7. Колоквіум: Спілкування викладача зі студентами” Запитання

–  –  –

5. Чи треба зауважувати індивідуальні особливості студентів (інтроверсію, екстраверсію) в процесі педагогічного спілкування, на етапі перевірки знань.

Обов’язкова література Реян А., Коломинский Я. Социальная педагогическая психология.СПб,1999.- С.265-320.

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. – М., 2005.

Гапон Н.П., Жидецький Ю.Ц. Психологічний практикум для педагога. – Львів, 1995.

Головаха Е.Ц., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К., 1989.

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: навчальний посібник для магістрів і аспірантів.– К.: ТОВ" Філ-студія", 2006. – Тема 3.2.

Тема 8. Дослідження індивідуальних особливостей поведінки особистості у групі Контрольні запитання

1. Що таке групова динаміка?

2. Що означає поняття соціальної фасилітації?

3. Що таке феномен групової поляризації?

4. Схарактеризуйте групові впливи, які послаблюють самосвідомість окремого індивіда.

5. Які стилі лідерства відомі вам?

Дослідні завдання Дослідження психологічної атмосфери в групі за допомогою методики А.Фидлера [3, с.242-243|.

Дослідження особистісної схильності до конфліктної поведінки за тестом Томаса [див. 1].

Індивідуальні завдання Напишіть творчу робіту за вибором на обрану психологічну тематику: "Психологічні проблеми огруплення мислення"; "Інтерпретація інших: фундаментальна помилка атрибуції "; "Конформізм : аналіз соціально-психологічиих досліджень тиску групи", [див. 2, с. 338; 100; 275] Література до практичного заняття

1. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. – Петрозаводск, 1992.

2. Майерс Д. Социальная психология. – СП6., 2004.

3. Рабочая книга практического психолога. – М., 1999.

4. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи:

навчальний посібник для магістрів і аспірантів.– К.: ТОВ" Філстудія", 2006. – Тема 1.4.

<

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З метою забезпечення ефективності підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. Їх підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у студентів креативності, критичності й системності світогляду.

Види самостійної роботи:

1. Міні - творча робота Написання роботи передбачає, що студенти з’ясовують не лише теоретичні аспекти, а й проводять власне емпіричне дослідження за методиками (тест, анкета, інтервю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок рукопису (може бути друкований текст), план, вступ – одна сторінка, теоретичний огляд теми – дві сторінки, результати дослідження за методикою –2-3 сторінки, список літератури (не менше 3 джерел). Максимальний бал – 10.

2. Реферат Ця форма самостійної роботи надає можливість студентам не лише переповідати думки авторів, а й висловлювати власні, тобто передбачає критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок, план, список літератури (не менше 3 джерел ).

Максимальний бал – 10.

3. Аналіз монографій Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично аналізувати оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 3 сторінки.

Максимальний бал – 5.

4. Психологічний аналіз твору мистецтва : повісті, роману, віршів, кінофільму тощо.

Виконуючи цю роботу, можна послуговуватися не лише науковим стилем, а й емоційно-образно висловловити своє ставлення до тієї чи іншої психологічної проблеми. Обсяг – 3 сторінки.

Максимальний бал – 5.

5. «Лист до автора твору»

Ця форма самостійної роботи передбачає написання твору вільним стилем, у якому можна висловити своє наукове та емоційне ставлення до конкретного автора книги (статті), зокрема до тієї чи іншої наукової праці. Обсяг – до 3 сторінок.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Максимальний бал – 5.

Система поточного та підсумкового контролю роботи студентів Умови визначення рейтингу з курсу «Психологія вищої школи»

–  –  –

*Примітка. Можна виконати дві роботи (за вибором по 5 балів, або 1 роботу – 10 балів) впродовж семестру.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Предмет, завдання і методи психології вищої школи.

2. Методики, що використовуються в інтерактивному навчанні.

3. Особистість педагога. Індивідуально-психологічні особливості викладача.

4. Я-концепція. Проблема самопізнання та прогнозування власної поведінки.

5. Самоефективність особистості. Локус контролю за подіями власного життя.

6. Самопрезентація та її техніки : негативна самопрезентація, позитивна самопрезентація, конформізм.

7. Психологічні проблеми соціального статусу педагога.

Егоцентризм і егоцентрична спрямованість педагога.

8. Психологія індивідуальних особливостей викладача та студента.

9. Оптимальні поведінкові зони екстраверсії та інтроверсії педагога.

10. Психологічні рекомендації щодо спілкування педагога з урахуванням власної індивідуальної типології та типологічних особливостей студентів.

11. Характерологічні особливості студентів. Проблеми педагогічної взаємодії

12. Акцентуації характеру та проблеми педагогічної взаємодії.

13. Психолого-педагогічні рекомендації щодо врахування характерологічних особливостей студентів.

14. Психологічні особливості студентської молоді: ідентичність та соціальні ролі

15. Врахування вікових особливостей перцептивних та когнтивних процесів студентів у процесі викладання.

16. Організація групової та індивідуальної уваги студентів під час навчання.

17. Процеси і види пам’яті. Відтворення матеріалу на іспитах (заліках, контрольних роботах, колоквіумах, тощо).

Способи розвитку пам’яті.

18. Формування самоідентичності. Соціально-рольове самовизначення студентів.

19. Ґендерні аспекти розвитку особистості молодої людини:

проблеми стереотипів сприйняття.

20. Навчальна мотивація студентів.

21. Мотивація і стимули у навчальному процесі. Усвідомлені мотиви: потреби, інтереси, переконання, ідеали.

Неусвідомлені мотиви: установки і потяги.

22. Емоційа сфера особистості студента: проблеми саморегуляції.

23. Дружба, кохання та навчання: як не зробити їх перешкодами одне для одного.

24. Сесія та проблема дистресу.

25. Спілкування викладача зі студентами.

26. Види та рівні спілкування.

27. Конструктивні стилі поведінки у конфлікті.

28. Соціальна психологія студентської групи

29. Впливи групи: соціальна фасилітація, групова поляризація.

30. Конформізм та його різновиди.

31. Структура групи, ролі в групі. та динаміка групових стосунків.

32. Лідерство в групі. Типи лідерів та розвиток групи.

Список рекомендованої літератури

Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме.– СПб., М., 2004.

Аронсон Элиот. Общественное животное. Введение в социальную психологию. – СПб., 2006..

Балей С. Вибрані праці з соціальної і педагогічної психології.

Тернопіль, 1995.

Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб., 1997.

Берн Ш. Гендерная психология. – СПб., 2001.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.,1996.

Вопросы практической психодиагностики и психологического консультирования в ВУЗ-е. / Под. Ред. Н.Н.Обозова. – Л., 1986.

Галузинский В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи. – К., 1995.

Гапон Н.П., Жидецький Ю.Ц. Психологічний практикум для педагога. – Львів, 1995.

Гапон Н. Соціальна психологія.– Львів, 2008.

Головаха Е.Ц., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К., 1989.

Горностай П.П. Ґендерний розвиток та ґендерна ідентичність особистості особливості чоловічої та жіночої соціалізації // Ґендерні студії : освітні перспективи. – К, 2003.

Гірник А.Д. Основи психодіагностики. – К., 1996.

Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л., 1989.

Джонсон Д. Соціальна психологія. Тренінг міжособистісного спілкування. – К., 2003.

Ильин И. Мотив и мотивация. – С.-Пб., 2000.

Зимбардо Ф., Лайпе М. Социальное влияние. – СПб., 2000.

Квинн В.Н. Прикладная психология. – С.-Пб., 2000.

Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы:

теоретический и прикладной аспекты. – М., 1991.

Леонгард К. Акцентуированные личности.–К.,1983.

Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. – Кострома, 1988.

Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы.

Воронеж, 1995.

Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. – Петрозаводск, 1992.

Майерс Д. Социальная психология. – СП6., 2004.

Морено Я.-Л. Социометрия: Экспериментальный подход и наука об обществе.– М., 2001.

Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной деятельности. – М., 1988.

Пашукова Т.І. Допіра А.І.,Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І.Пашукової. – К.: Знання, 2004.

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. Навчальний посібник для магістрів і аспірантів.– К.: ТОВ" Філ-студія",2006. – 320 с.

Психология индивидуальных различий. Тексти / Под ред.

Н.В. Гиппенрейтер, В.Я. Ромакова. – М., 1982.

Повышение эффективности психолого-педагогической подготовки преподавателей ВУЗ-ов. – М., 1988.

Робер М.А., Тильман Ф. Психология индивида и групп Гапон Н.П., Жидецький Ю.Ц. Психологічний практикум для педагога. – Львів, 1995.

Ойстер Кэрол. Социальная психология групп. – СПб.: Пройм Еврознак; М., 2004.

Реян А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб:Питер Ком, 1999.

Смирнов А.Д. Педагогика и психология высшей школы. – М.., 1996.Pages:     | 1 || 3 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2009. Вип. 4. С. 93 – 103 2009. Is. 4. P. 93 – 103 УДК 090.1 С.Левицький :024:028 КНИЖКОВИЙ АБОНЕМЕНТ “ЛЕКТОР” СТАНІСЛАВА ЛЕВИЦЬКОГО У ЛЬВОВІ (1915–1928 рр.) Ева ВУЙЦІК Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти у Кракові, Інститут наукової інформації та бібліотекознавства, вул. Подхоронжих, 2, м. Краків, 30-084, Польща, тел. (012) 662-61-75, ел. пошта:...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки КАМЕНЄВА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА УДК 519.7:007.52; 519.711.3 МОДЕЛІ РЕЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖ МОЗКОПОДІБНИХ СТРУКТУР ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ШТУЧНОМУ ІНТЕЛЕКТІ 05.13.23 — системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки...»

«Міністерство освіти і науки України Міністерство аграрної політики та продовольства України Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» ОНТОГЕНЕЗ – СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН В КУЛЬТУРНИХ ТА ПРИРОДНИХ ЦЕНОЗАХ (до 140-річчя створення Херсонського державного аграрного університету) Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції 20-22 червня 2014 року м. Херсон, Україна УДК: 575.16 ББК: 28.03 О-59 Онтогенез – стан,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА МИКОЛІНСЬКА Світлана Іванівна УДК 373.3.016:781.22 (043.3) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СЛУХОВОЇ УВАГИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, м. Київ. Науковий...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 4.01.2012 № 5а. План діяльності на плановий 2012 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»

«ЄВГЕН МАЛАНЮК ПОЕЗІЇ В ОДНОМУ ТОМІ ЄВГЕН МАЛАНЮК ПОЕЗІЇ В ОДНОМУ ТОМІ ВИДАНО Науковим Товариством ім. Шевченка в Америці і Українською Вільною Академією Наук у США за матеріяльною допомогою Східньо-Європейського Фонду НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ НЬЮ – ЙОРК ПЕРЕДМОВА Евген Маланюк, один з найвидатніших сучасних поетів, народився 1897 р. в степовій Україні, в родині козацько-чумацького походження. Закінчив Єлисаветську реальну школу та інженерний факультет Господарської Академії в...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 6 березня 2014 р., четвер ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Шевченко: тут і тепер Голос України Учора, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2013 року №655-VІІ, Комітет з питань культури і духовності провів парламентські слухання на тему «Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)». Відкрив...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 6 (59) 2013 УДК 37.037 СОЦІОКУЛЬТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТСТВА В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Н. В. Фунтікова У статті проаналізовані можливості й перспективи використання соціокультурної методології для вивчення проблеми виховання інтелігентності у студентів вищих навчальних закладів. Виділені основні підходи до вивчення студентства як соціальної групи. Розглянуті характеристики студентства як...»

«Національний лісотехнічний університет України Виходячи з цього, сьогодні найбільш зацікавленими у проведенні екологічного аудиту є іноземні інвестори та самі підприємства (для отримання іноземного фінансування). Таким чином, заходи, які вживають на державному рівні у поєднанні з тенденціями на ринку, підвищення рівня свідомості і культури господарювання сучасних керівників призведуть до того, що українські підприємства широко застосовуватимуть принципи екологічного аудиту, який є важливою...»

«Ск ладн і системи і п роцеси № 1, 2 009 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ УДК 004.825 МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АГРЕГОВАНОГО ПОКАЗНИКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Виклюк Я.І. НУ «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна, E-mail: vyklyuk@ukr.net Артеменко О.І. Буковинський університет, вул. Сімовича, 21, Чернівці, 58000, Україна E-mail: o_hapon@yahoo.com У наші дні туризм не тільки набув світової популярності як культурне явище, але й...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»