WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Н.П. Гапон Методичні рекомендації з курсу психології вищої школи для студентів юридичного факультету Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка Навчально-виховний процес у вищій ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Н.П. Гапон

Методичні рекомендації

з курсу психології вищої школи

для студентів юридичного факультету

Львів

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка

Навчально-виховний процес у вищій школі вимагає

ґрунтовного психолого-педагогічного забезпечення, високої

психологічної і педагогічної культури викладацького складу. Мета

курсу: сприяти формуванню психологічних знань, умінь, навичок, необхідних для майбутнього викладача вищої школи. Психологічні знання та вміння дозволять майбутнім викладачам організувати полілогічну взаємодію між суб’єктами навчального процесу, посилити їхню мотивацію до пізнавальної діяльності, самостійного та творчого мислення. Крім цього, майбутній викладач має вміти зреалізувати індивідуальний підхід до студентів, надавати допомогу у їхній адаптації до навчання, вирішувати проблеми спілкування, що виникають у групі.

Матеріали містять теми лекційних занять, список обов’язкової та додаткової літератури, а також теми творчих та пошукових завдань для самостійної роботи. Їхнє виконання сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу студентами і формуванню креативності, критичності й системності мислення.

До кожної теми практичних занять подані контрольні запитання, які можна обговорювати усно, уточнювати окремі теоретичні положення. Кожна тема практичного заняття має рекомендовану літературу, яка є підґрунтям для самостійної роботи студентів та проведення практичних (дослідних) завдань.

Вимоги до знань та умiнь:

ЗНАТИ:

індивідуально-психологічні особливості ефективного викладача;

індивідуально-психологічні особливості студентів (темпермент, хактертер);

специфіку формування ідентичності молодої людини та її соціальних ролей;

чинники навчальної мотивації студентів;

вікові особливості пізнавальної, перцептивної, емоційновольової сфер особистості; психологію спілкування викладача зі студентами психолологічні особливості формування групи, налагоджування міжособистісних взаємин.

УМІТИ:

здійснювати елементарну психологічну самодіагностику;

укласти психологічну характеристику особистості;

застосовувати психологічні знання в процесі індивідуальної та групової роботи зі студентами;

розв’язувати психолого-педагогічними методами внутрішньогрупові конфлікти.

Основна література

1. Галузинский В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи. – К., 1995.

2. Гапон Н.П., Жидецький Ю.Ц. Психологічний практикум для педагога. – Львів, 1995.

3. Джонсон Д. Соціальна психологія. Тренінг міжособистісного спілкування. – К., 2003.

4. Дроздова І.П. Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти: навчальний посібник. – Харків:

ХНАМГ, 2008. – 142 с.

5. Квинн В.Н. Прикладная психология. – С.-Пб., 2000.

6. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи:

навчальний посібник для магістрів і аспірантів.– К.: ТОВ" Філ-студія", 2006. – 320 с.

7. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І.Пашукової. – К., 2004.

8. Реян А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб:Питер Ком, 1999.

9. Семенча І. Педагогіка і психологія вищої школи:

посібник.– Донецьк.: РВВ ДНУ, 2004. – 72 с.

10. Юрченко В.І., Подоляк Л.Г., Психологія вищої школи: практикум.

Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Каравела, 2008. – 336 с.

–  –  –

Проблеми і завдання психології вищої школи.

Методологічні проблеми викладання: неефективність моносубєктного викладання та організація полісуб’єктного навчального процесу. Взаємоспрямованість цілей студента й викладача та результативність навчального процесу. Розвиток особистості студента під час навчання у вищій школі. Активізація впливу викладача на навчально-виховний процес.

Психологічні засади інтерактивного навчання. Підхід, центрований на студенті. Методики, що використовуються в інтерактивному навчанні. Вплив інтерактивного навчання на особистісну, пізнавальну та емоційну сферу особистості студента.

Тема 2. Особистість педагога.

Індивідуальнопсихологчніособливості викладача Розвиток професійної „Я-концепції” педагога в контексті виховання особистості студента. Поняття Я-концепції, її структурні компоненти. Зміни Я-концепції впродовж життя (концепція стадій розвитку Е.Еріксона).

Проблема самопізнання та прогнозування власної поведінки. Помилки самоаналізу. Самоефективність особистості.

Локус контролю за подіями власного життя. Соціальне мислення педагога: стереотипізація та евристика. Пояснення позитивних та негативних подій. Самопрезентація та її техніки: негативна та позитивна, конформізм.

Психологічні проблеми соціального статусу педагога.

Егоцентризм і егоцентрична спрямованість педагога. Егоцентрична спрямованість як автономізація особистості від інших людей.

Егоцентризм як бар’єр педагогічної взаємодії Психологічна корекція егоцентризму педагога.

Тема 3. Психологія індивідуальних особливостей викладача та студента.

Темперамент Поняття та теоретичні підходи до індивідуальної типології. Загальна характеристика існуючих типологічних моделей особистості. Типологічні моделі Гіппократа, І. Павлова, К.-Г. Юнга.

Темперамент як динамічний та змістовий аспект поведінки. Типи темпераменту та їх роль у діяльності. Оптимальні поведінкові зони екстраверсії та інтроверсії педагога.

Психологічні рекомендації щодо взаємодії педагога із студентами. Врахування власної індивідуальної типології та типологічних особливостей студентів.

Тема 4. Характерологічні особливості студентів.

Проблеми педагогічної взаємодії Психологічні підходи до розуміння характеру.

Гармонійний та цілісний характер. Особливості формування характеру у спотвореній комунікативній системі (сімейній, найближчого соціального оточення).

Акцентуації характеру та проблеми педагогічної взаємодії. Норма та патологія характеру. Стилі виховання та формування характеру. Психолого-педагогічні рекомендації щодо врахування характерологічних особливостей студентів.

–  –  –

Психологія юнацького віку та особливості перцептивних процесів. Загальна характеристика юнацького віку.

Особливості перцептивних процесів студентів. Проблеми сприйняття навчального матеріалу студентами.

Особливості пізнавальних процесів. Увага: властивості, види, механізми. Організація групової та індивідуальної уваги студентів під час навчання. Процеси і види пам’яті. Закономірності запам’ятовування, збереження, відтворення інформації. Забування та боротьба з ним. Індивідуальні особливості мислення студентів.

Розвиток мовлення студентів.

Емоційо-вольова сфера особистості студента: проблеми саморегуляції. Емоції і почуття у житті молодої людини. Емоційні стани та види почуттів. Вплив переживань на поведінку й діяльність учасників навчального процесу. Саморегуляція емоційних станів.

<

Тема 6: Навчальна мотивація студентів

Поняття навчальної мотивації, її основні чинники.

Усвідомлені та неусвідомлені мотиви навчання. Вплив самооцінки, рівня домагань на мотивацію до навчання. Самоефективність.

Самоактуалізація у процесі навчання. Перешкоди самоактуалізації. Мотиваційний конфлікт, його різновиди та шляхи подолання.

Способи підвищення мотивації до навчання. Об’єктивне оцінювання та мотивація до навчання студентів. Вплив особистості педагога на пізнавальну мотивацію студентів. Методика викладання дисципліни та навчальна мотивація студентів.

Тема 7: Соціально - рольове самовизначення студентів

Соціальні ролі та поведінка. Соціально-рольова ідентичність особистості. Види ідентичностей. Формування професійної самоідентичності.

Гендерні аспекти розвитку особистості молодої людини.

Соціалізація ґендерної поведінки. Проблеми стереотипів міжособистісного сприйняття. Дружба, кохання та навчання: як не зробити їх перешкодами одне для одного.

Тема 8: Спілкування викладача зі студентами


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Спілкування як система поведінкових взаємовпливів.

Поняття спілкування. Функції, види рівні. Стилі спілкування.

Особливості педагогічного спілкування. Педагогічне спілкування у процесі викладу нового навчального матеріалу.

Діалогічне та полілогічне спілкування зі студентами під час заняття. Спілкування педагога на етапі перевірки знань.

Конфліктне спілкування та його подолання. Міжособистісні конфлікти та їх вирішення.: причини виникнення, розв’язання, запобігання. Стилі поведінки у конфлікті. Процедури примирення.

Тема 9: Соціальна психологія студентської групи

Утворення та розвиток студентської групи. Структура групи, ролі в групі. та динаміка групових стосунків. Психологічний клімат групи. Внутрішньогрупові норми та ролі. Соціальна фасилітація. Соціальні лінощі. Групова поляризація.

Лідерство в групі. Типи лідерів та розвиток групи.

Емоційність групи. Конфлікти в групі та їх наслідки. Вплив групи на особистість студента. Взаємодія та взаємовплив у групі.

Конформ ізм його різновиди. Формування колективу студентської групи.

Студент у гуртожитку: проблеми колективного побуту та безконфліктного співжиття. Ефективний розподіл вільного часу. Проблеми психогігієни: дотримання режиму роботи і відпочинку в період навчального семестру.

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Дослідження структурних компонентів „Я- концепції” за допомогою психологічних тестів Контрольні запитання

1. Що таке Я-концепція?

2. Коротко проаналізуйте основні концепціїособистості.

3. Назвіть психосоціальні стадії розвитку особистості (за теорією Е. Еріксона).

4. Охарактеризуйте структурні елементи Я-копцепції самооцінка, ідентичність, соціальний інтерес, егоцентризм тощо).

Дослідні завдання:

Варіант 1. Дослідження Я-концепцІЇ за допомогою техніки Qсортування.

Варіант 2. Дослідження соціального інтересу особи за шкалою Джоунса- Кендала.

Варіант 3. Дослідження особливостей локусу контролю за тестом Дж.Роттера.

Варіант 4. Дослідження психологічного віку особистості.

Індивідуальні завдання (за вибором) Ознайомлення із положеннями популярного психосинтезу. [див. Літ. 3,с.69-89].

Написання роботи "Ким ми можемо бути: проблеми самоототожнення".

Укладіть характеристики двох типів Я-конпепції:

а) незалежної; б) взаємозалежної.

Напишіть творчу роботу на тему "Розвиток соціального Я".

Література до практичного заняття

1. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. – Петрозаводск, 1992.

2. Головаха Е.Ц., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. К., 1989.

3. Феруччи П. Кем мы можем быть // Психосинтез: теория и практика. – М., 1994.

4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1997.

5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи:

навчальний посібник для магістрів і аспірантів.– К.: ТОВ" Філстудія", 2006. – Тема 1.1.

Тема 2. Дослідження індивідуально-типологічних особливостей особистості майбутнього педагога.

Темперамент

Контрольні запитання:

Дайте визначення основних індивідуально-типологічних понять 1.

Назвіть конституційні типи за Е. Кречмером та В.Шелдоном.

2.

Охарактеризуйте психоаналітичні типи за К. – Ґ.Юнгом.

3.

Як розглядається проблема темпераменту у психофізіологічній 4.

типології І. Павлова?

5. Структура темпераменту (сучасні підходи).

6. Окресліть основні особливості взаємодії викладача зі студентами з врахуванням індивідуальної типології.

Дослідні завдання:

Варіант 1. Дослідження екстраверсії-інтраверсії та невротизму за опитувальником Айзенка [див. 5].

Варіант 2. Дослідження темпераменту за опитувальником В.

Русалова [див. 5, с. 122-131].

Індивідуальні завдання Написання творчої роботи на тему: "Особистісні типології в психології різних теоретичних напрямків".

Реферування робіт з персонології [див. 2,3,4].

Література до практичного заняття

1. Лучшие психологичские тесты для профотбора и профориентации. – Петрозаводск, 1992.

2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи:

навчальний посібник для магістрів і аспірантів.– К.: ТОВ" Філстудія", 2006. – Тема 3.4.

3. Теории личности в западно-европейской и американской психологии. Хрестоматия по психологни личности. – Самара, 1996.

4. ЮНГ. К.-Г. Психологические типи / Под ред. Зеленского. – М., 1995.

5. Пашукова Т., Допіра А., Дяконов Г. Практикум із загальної психології. – К., 2000.

Тема 3. Психологія характеру.

Дослідження індивідуальнопсихологічних особливостей характеру Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте взаємозв'язок темпераменту та характеру.

2. Назвіть відомі вам типи характерів.

3. Чи впливають на формування характеру сімейні та культурні сценарії? Дайте відповідь, опираючись на теорію Е.Берна.

4. Як розглядається характер та особливості соціальної орієнтації у теоріях Е. Фромма, К. Хорні та Е. Шострома.

5. ІЦо таке акцентуації характеру?

6. Окресліть основні особливості взаємодії викладача зі студентами з врахуванням характерологічної індивідуальної типології.

Дослідні завдання

Дослідження акцентованих рис характеру за тестом К.Леонгарда

–Н.Шмішека [див. З].

Індивідуальні завдання Аналіз основних елементів характеру за типологією Хейманса – Ле Сена [5, с.55 ].

Ознайомлення з психологічними працями [1; 2 ].

Написання робіт за обраною темою: "Впливи сімейного сценарію на характер людини", "Психологічний сценарій особистості", "Переможець і Невдаха як психологічні ролі”.

Література до практичного заняття:

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. – М., 2005.

2. Джеймс М., Джонгвард Б. Рожденные выигрывать. – М, 1993.

3. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации.– Петрозаводськ, 1992.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет радіоелектроніки ЛЕЩИНСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 519.711.3:519.68 АЛГЕБРОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ СТРУКТУР ПРИРОДНОЇ МОВИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Харківському національному університеті радіоелектроніки,...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра гімнастики МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГІМНАСТИЧНИМ ВПРАВАМ для студентів ІІ курсу напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання 6.010202 Спорт 6.010203 Здоров’я людини Лекцію склав: доцент Бубела О.Ю. “Затверджено” на засіданні кафедри гімнастики Протокол № 2013 р. Зав. каф., доцент Бубела О.Ю. Львів –2013 Мета : 1. Дати методику навчання основним гімнастичним вправам основної гімнастики Задачі : 1. Розкрити задачі навчання в гімнастиці. 2....»

«Зелені інновації для сталого розвитку Придунав’я Збірка матеріалів семінару 29 червня 2008 в м. Ізмаїлі Вступ У 2008 році вчетверте в регіоні Придунав’я — Нижній Дунай України пройшли святкування з нагоди Міжнародного Дня Дунаю. Цей день було започатковано у 2004 році на честь десятиріччя з дня підписання у Софії (Болгарія, 1994) Конвенції з охорони ріки Дунай. Ініціатором свята була Міжнародна Комісія захисту ріки Дунай (МКЗРД) (International Commission for the Protection of the Danube River —...»

«Херсонська громадська організація інвалідів «Ініціатива на захист громадських прав інвалідів» Право на культурне життя для людей з інвалідністю Звіт за результатами громадського моніторингу дотримання права участі людей з інвалідністю в культурному житті, проведенні дозвілля та відпочинку та заняття спортом у Херсонській області Херсон 2012 рік Ця публікація стала можливою завдяки проекту «Розвиток громадянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2008. Вип. 44. Ч. 2. С. 67—75 Ser. Philol. 2008. Is. 44. Pt. 2. P. 67—75 УДК 821.161.2’06-191.091.Боровиковський:070+654.1+004 ТВОРЧІСТЬ ЛЕВКА БОРОВИКОВСЬКОГО ТА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦІЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ: СПРОБА ІДЕНТИФІКАЦІЇ Оксана КОСЮК Волинський національний університет імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, Луцьк, Україна 43025 У статті зроблено спробу порівняльного аналізу творчого спадку Левка Боровиковського та піаріндустрії мас-медіа....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Шпаков Д.О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 18.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство САН IнБев Україна 2. Організаційно-правова...»

«Книга скачана с сайта http://e kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» 2-ге видання Харків Видавнича група «Основа» УДК 373.2 ББК 74. З1 Серія «Творчому педагогу» Загадковий світ емоцій. Розвиток емоційної З14 сфери дошкільників / Упоряд. І. В. Молодушкіна. — 2-ге вид. — Х. : Вид. група «Основа», 2011.— 207, [1] с. : іл. — (Серія «Творчому педагогу»). ISBN 978-617-00-0414-7. Головна мета посібника — допомога педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів, батькам...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ освітньої тактики формування культури учіння як результату цілеспрямованих та взаємопов’язаних дій учителя й учнів на матеріалі відповідного підручника. ЛІТЕРАТУРА 1. Андриевская В. В. О психологических основах преподавания иностранного языка в 4 классе общеобразовательной школы / В. В. Андриевская // Иностранные языки в школе. – 1981. – № 4. – С. 50–53. 2. Гальскова Н. Д. Теоретические основы образовательной политики в области подготовки учащихся по иностранным языкам:...»

«Навчально-методична література Виконання та оформлення дипломної роботи спеціаліста : метод. 1. рекомендації для студ. спец. “Агрономія” / П. Д. Завірюха, В. Г. Влох, М. Я. Бомба; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 59 с. Вимоги чинних стандартів до сортових і посівних якостей насіння основних 2. польових культур : метод. рекомендації / І. І. Тимошенко, З. М. Майщук, І. В. Дерпак; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 20 с. Дипломна робота бакалавра : метод. рекомендації студ. напряму підготовки 3. ”Агрономія” / П. Д....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2009. Вип. 4. С. 93 – 103 2009. Is. 4. P. 93 – 103 УДК 090.1 С.Левицький :024:028 КНИЖКОВИЙ АБОНЕМЕНТ “ЛЕКТОР” СТАНІСЛАВА ЛЕВИЦЬКОГО У ЛЬВОВІ (1915–1928 рр.) Ева ВУЙЦІК Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти у Кракові, Інститут наукової інформації та бібліотекознавства, вул. Подхоронжих, 2, м. Краків, 30-084, Польща, тел. (012) 662-61-75, ел. пошта:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»