WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«УДК 330.341.12 Шипуліна Юлія Сергіївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету; Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н, професор, завідувач ...»

-- [ Страница 1 ] --

Розділ 3

Інноваційний менеджмент

УДК 330.341.12

Шипуліна Юлія Сергіївна,

к.е.н, доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету;

Ілляшенко Сергій Миколайович,

д.е.н, професор, завідувач кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛІГІЧНИХ ЗАСАД

ПЕРЕХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ

Викладено аналіз тенденцій розвитку теоретико-методологіних підходів до управління процесами інтенсифікації переходу вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку.

Отримані результати можуть бути покладені в основу формування передумов створення інноваційно-сприятливого середовища на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова: інноваційний розвиток, принципи переходу, методи управління, еволюція, мікрорівень, адаптація, управління змінами, людський фактор, інноваційна культура.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Світовий досвід переконливо доводить, що країни, які беруть за основу інновації, відзначаються високим рівнем соціально-економічного розвитку і стандартами якості життя свого населення. Для України, економіка якої базується на виробництвах III-IV технологічних укладів [25], і які в економічно розвинених країнах втратили свою актуальність відповідно у 30-ті і 80ті роки минулого століття, перехід на інноваційний розвиток є безальтернативним.

Лише створення і впровадження інновацій дозволить на рівних увійти у світове співтовариство цивілізованих країн, звичайно, якщо не вдовольнитися роллю джерела дешевої робочої сили, промислової зони для розміщення екологічно небезпечних виробництв, європейського смітника для захоронення небезпечних відходів чи споживача сурогатних товарів.

Проте, навіть у концептуальних документах, що задають траєкторію розвитку держави на перспективу, немає чіткої відповіді щодо пріоритетних шляхів розвитку.

Зокрема, у Законі України «Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукомістких технологій» фактично закріплюється існуюча технологічна багатоукладність і реалізується наздоганяючий розвиток, який у жодній країні світу не довів своєї ефективності. А у «Стратегії соціально-економічного розвитку до 2015 року» пропонується інноваційний прорив. Очевидно, для зняття існуючих протиріч слід Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих як Грант Президента України для молодих учених на виконання науково-дослідної роботи «Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті концепції стійкого розвитку»

Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011, № 4, Т. І 103 http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ Ю.С. Шипуліна, С.М. Ілляшенко. Розвиток теоретико-методологічних засад переходу підприємства на інноваційний шлях розвитку проаналізувати існуючі методологічні та теоретико-методичні напрацювання і на їхній основі, з урахуванням світового досвіду і, безумовно, специфіки України визначити й науково обґрунтувати концептуальні засади переходу вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Причини і джерела забезпечення економічного розвитку на різних рівнях узагальнення досліджено у працях М. Кондратьєва, Г. Менша, М. Туган-Барановського, Й. Шумпетера, Г. Жугляра, С. Кузнеця, С. Глазьєва [4, 33] та ін. Було доведено, що основою економічного розвитку є інновації. Їх праці стали підґрунтя інноватики як науки, що вивчає принципи, закони і закономірності інноваційних процесів у соціально-економічних системах, моделі і методи описання, дослідження, організації й управління інноваційною діяльністю на макрорівні (держава), мезорівні (регіони і галузі) і макрорівні (підприємства і установи) [10]. Методологічні і теоретико-методичні проблеми забезпечення переходу вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку опрацьовано у працях В. Гейця, А. Гальчинського, В. Семиноженка, С. Єрохіна, Л. Мельника та ін. [2, 3, 7, 23, 24, 26].

Проте вони в основному стосуються макроекономічного регулювання інноваційних процесів і практично не розглядають макрорівень, особливо підприємства малого бізнесу. Проте практика створення і впровадження інновацій у провідних країнах світу свідчить, що вони відіграють значну роль у забезпеченні інноваційного розвитку. Так у 70-80-х роках XX ст. у США кожне четверте велике нововведення було розроблено і впроваджено у фірмах з кількістю працюючих менше ніж 100 осіб.

Їм належать такі винаходи, як електрографія, вакуумні лампи, кольоровий фотопапір, мікропроцесор, персональний комп’ютер та ін. Статистика засвідчує, що авторами більш ніж 60% великих нововведень XX ст. є венчурні фірми. Кількість нововведень на 1 дол. витрат на НДДКР у малих фірмах у 24 рази перевищує їх кількість у компаніях з кількістю зайнятих понад 10 тис. осіб. У США на малі фірми наприкінці XX ст. припадало 25-30% великих винаходів; витрати на один винахід – близько 87 тис. дол. проти 2 млн дол. у великих корпораціях [8, 17]. Не враховувати цей досвід у вітчизняній практиці було б нерозумно.

Ураховуючи викладене, метою даної роботи є системний аналіз теоретикометодологічних підходів до управління інноваційною діяльністю на мікрорівні для формування рекомендацій щодо забезпечення умов інтенсифікації переходу вітчизняних підприємств та установ на інноваційний шлях розвитку.

Основні результати. Проведений аналіз показує, що саме мікрорівень є об’єктом сучасних теорій інноваційного розвитку, які вивчають питання оперативної реакції суб'єктів господарювання на зміни ситуації на ринку шляхом розроблення нових конкурентоспроможних видів продукції, зміни власної структури, системи управління виробництвом і збутом, а також цілеспрямованого управління змінами. Так, у роботі [31] до сучасних теорій інноваційного розвитку віднесено: теорію інтелектуальної технології Ф. Хайека, теорію «підривних інновацій» К. Крістинсена [21], теорію екологічної економіки (економіки космічного корабля) К. Боулінга та Д. Медоуса, теорію інноваційної економіки підприємницького типу П. Друкера та ін., які, по суті, базуються на приведенні у відповідність до зовнішніх (ринкових можливостей і загроз) внутрішніх можливостей розвитку (потенціалу підприємства-інноватора). У руслі цих теорій знаходяться і погляди Л.Г. Мельника, який в основу розвитку ставить інформацію про стан зовнішнього та внутрішнього середовища господарювання, можливості прогресивних (інноваційних, виділено авт.) змін у стані систем господарювання і суспільства в цілому, способи реалізації цих змін, існуючі обмеження на шляху розвитку тощо [24].

–  –  –

Важливість ролі підприємця в інноваційній діяльності відзначав ще засновник теорії інноватики Й. Шумпетер [33], який розглядав підприємця як ланцюг, що поєднує винахід і нововведення (інновацію в сучасному розумінні). При цьому підприємець завжди знаходиться в пошуку змін, реагує на них і використовує їх як шанс розвитку.

П. Друкер [5, 6] розглядає інновації як найкращий спосіб адаптації підприємства до змін умов господарювання, причому серед інновацій як найбільш перспективні він виділяв інновації, що ґрунтуються на знаннях. Взагалі основою розвитку підприємства він вважав маркетинг і інновації. Ці його погляди набули розвитку і підтвердження щодо практики господарювання в умовах України, зокрема у працях [12, 13, 22]. У них показано, що: маркетинг пов'язаний з аналізом і визначенням пріоритетних напрямків інноваційного розвитку наявних ринкових можливостей, для реалізації яких є зовнішні та внутрішні умови, орієнтацією виробництва та збуту інноваційної продукції на задоволення запитів споживачів, формування та стимулювання попиту [22]; інновації – з утіленням досягнень науки і техніки в нову продукцію, здатну задовольнити запити споживачів та принести прибуток їхньому розробнику і виробнику.

Практика антикризового менеджменту вітчизняних підприємств підтверджує, що найбільш ефективною стратегію виходу з кризового стану, стабілізації та забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств є інноваційна [28].

Виконана Ю.С. Погореловим систематизація способів розвитку підприємства [25, с. 238-241] показує, що практично всі вони базуються на інноваціях: організаційних, управлінських, маркетингових, продуктових тощо або ж їхніх комбінаціях.

Авторами згруповані виділені у [25] способи розвитку підприємства за видами інноваційних змін:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- організаційні: організаційний розвиток; формування ланцюга цінності, що зароджується; аутсорсинг; цільове злиття-поглинання; інтеграція ланцюжка постачань;

формування стратегічних альянсів та інтеграційних об'єднань; реінжиніринг бізнеспроцесів;

- управлінські: 6 сигма; формування правил поведінки персоналу; створення ключових компетенцій; програми управління змінами; тотальне управління якістю;

організація управління за операціями та процесами; агломерація образу майбутнього;

управління знаннями; впровадження системи ощадливого виробництва;

- маркетингові: сегментація споживачів; бенчмаркетинг; формування системи стосунків з клієнтами; франчайзинг;

- продуктові: внутрішні корпоративні проекти.

Слід зазначити, що окремі способи розвитку передбачають впровадження кількох типів інновацій, тому вони віднесені автором до тієї чи іншої групи за більшою вагомістю інновацій певного типу.

До сучасних форм організаційних інновацій відносять створення мережевих підприємницьких структур, типовим представником яких є глобальна компанія Nokia, що зобов’язана своїм успіхом таким основним елементам нової бізнес-структури [18, 20]: нові продукти й індустріальна структура; фундаментальні зміни фінансової структури; інноваційна модель мережевого підприємства.

Е. Тофлер, аналізуючи нові організаційні форми бізнесу [29], наводить приклади створення керівництвом підприємств або за їхнім дорученням незалежних самокерованих колективів (проектних команд) фахівців, яким ставиться нечітко сформульована проблема або завдання, виділяються відповідні ресурси й надається повна свобода дій (природно, періодична звітність, але тільки за досягнуті результати, зберігається). Ці команди діють як незалежні підприємства на свій страх і ризик, їхня діяльність набуває самоорганізуючого характеру. Практика показує, що такі колективи (Honda автомобілебудування; IBM виробництво персональних комп'ютерів; Nippon

–  –  –

Electric Company проектування й виробництво мікропроцесорів та ін.) працюють набагато ефективніше, ніж ієрархічні. У таких колективах лідерство базується на вміннях і компетентності, а не на формальних чинах і званнях, тому можливі конфлікти з формальними лідерами.

Там само [29] аналізується діяльність проектних команд, що самозароджуються. У такі команди об’єднуються групи фахівців (за допомогою комп’ютерних мереж), які займаються однією й тією самою проблематикою. Вони можуть працювати в одній великій компанії, підрозділи якої розкидані по всьому світу (наприклад, групи інженерного менеджменту в Digital Equipment Corporation), а можуть бути абсолютно незалежними. Ступінь автономії в такій команді дуже висока (практично повна), вони можуть установлювати власні завдання й обговорювати їх, допомагаючи, таким чином, один одному. У результаті відбувається лавиноподібне зростання кількості та якості творчих рішень.

Такого роду команди сьогодні створюються і в Україні (переважно з фахівців у галузі ІТ-технологій), хоча вони, на жаль (чи на щастя, оскільки найвищий рівень кваліфікації таких працівників в Україні не затребуваний, вітчизняний бізнес не готовий адекватно оплачувати їхню працю), виконують замовлення іноземних великих фірм та корпорацій.

Однозначних рекомендацій щодо використання новітніх організаційних структур немає, усе визначається специфікою діяльності самого підприємства й особливостями ринку чи галузі. Необхідно зазначити, що нові організаційні структури виникають і реально використовуються на ринках і в галузях із високим рівнем конкуренції, коли втриматися, а тим більше розвиватися можна тільки шляхом постійного пошуку й використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства (у першу чергу інтелектуального), тобто інноваційним шляхом. У цьому випадку самі обставини змушують власників і керівництво підприємств займатися реформами, ділитися повноваженнями, надавати всезростаючу свободу творчості (однак не повну безконтрольність) персоналу підприємств. Практика свідчить, що підприємства інноваційного бізнесу, керівництво яких намагається зберегти тверді бюрократичні (що ґрунтуються на ієрархічності) структури управління, конкуренти рано або пізно витіснять із ринку [9].

Проте інноваційний розвиток не означає лише реагування на зміни зовнішнього середовища господарювання з метою оперативнішої і кращої, ніж конкуренти, адаптації до змін, реалізуючи стратегію втягування інновацій ринком. Найбільш успішні інновації (комп'ютер, лазер, ядерна енергетика, оптоволоконна техніка) спричиняли формування нових ринків і нових галузей, тобто реалізували стратегію проштовхування на ринок. Хоча шанси на успіх такого роду інновацій є надзвичайно малими, пов’язаний з ними ризик відповідно є дуже значним. Проте у випадку успіху інноватор може зайняти ринкові позиції першовідкривача ринку. Виходячи з цього, для підвищення шансів на ринковий успіх і зниження ризику розвиток інноваційним шляхом повинен передбачати [15]: маркетингове прогнозування для виявлення найбільш імовірних тенденцій зміни споживчого попиту на аналізованих товарних ринках, у поєднанні з експертними оцінками стану розвитку науки і техніки, для визначення можливостей втілення наявних і перспективних науково-технічних розробок у нові продукти, технології їх виготовлення і просування на ринку, які б відповідали існуючим і перспективним запитам споживачів. Це дозволить виділити й обґрунтувати перспективні з комерційної точки зору напрями науково-технологічного інноваційного розвитку.

Таким чином, аналіз концептуальних підходів вітчизняних і зарубіжних науковців

–  –  –

до формування адаптивних (до змін умов зовнішнього середовища) стратегій інноваційного розвитку підприємств та установ, а також до управління змінами, у тому числі у зовнішньому середовищі (зміни у поведінці споживачів чи інших економічних контрагентів, упровадження певних стандартів, наприклад, шумових чи екодеструктивних характеристик авіадвигунів, цифрового телебачення, протоколів обміну даними у комп'ютерних мережах, що актуалізує інноваційні розробки відповідної спрямованості), свідчить, що переважна їх більшість зводиться до управління організаційними змінами [1, 25].Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Міністерство аграрної політики та продовольства України Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» ОНТОГЕНЕЗ – СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН В КУЛЬТУРНИХ ТА ПРИРОДНИХ ЦЕНОЗАХ (до 140-річчя створення Херсонського державного аграрного університету) Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції 20-22 червня 2014 року м. Херсон, Україна УДК: 575.16 ББК: 28.03 О-59 Онтогенез – стан,...»

«ДОНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних занять з курсу „Лінгвістичні основи документознавства” Галузь знань: 0201 Культура Напрям підготовки — 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність усіх форм навчання Донецьк – 2007 ББК 81.2УКР-923 Лазарєва Л.К. Методичні рекомендації, вправи та завдання до практичних занять з курсу...»

«Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова Наукова бібліотека Відділ бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи Гуманітарно-просвітницька діяльність бібліотек: інноваційний аспект Дайджест Миколаїв 2013 Гуманітарно-просвітницька діяльність бібліотек: інноваційний аспект [Текст] : дайджест / уклад. О. І. Маєр. – Миколаїв : НУК, 2013. – 10 с. Щоб наукові бібліотеки майбутнього не були лише засобами поширення інформації, а являли собою центри формування...»

«УКРАЇНА КАРПОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ шістнадцятої сесії VІ скликання № 161 29.12.2012 р. Про Програму соціального, економічного і культурного розвитку сільської територіальної громади на 2013 рік. Заслухавши інформацію сільського голови Мельника С.А. про програму соціального, економічного і культурного розвитку сільської територіальної громади на 2013 рік, враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради, керуючись ст.26 п.22 Закону України...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕД АГОГІЧНИЙ УНІВЕ РСИТЕТ ІМЕ НІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 1 Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград – 1999 ББК 74,055+87.827 Н 3 УДК – 370.179. Наукові записки. – Випуск ХVIII. – Серія: Педагогічні науки (Художня освіта і виховання студентської молоді). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. – 196 с. ISBN 966-7401-32-4 До наукових записок включені статті, що узагальнюють дані психолого-педагогічних досліджень з...»

«Федерація футболу України Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ ЄВГЕНІЙ СТОЛІТЕНКО Київ УДК ББК Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-2789 від 05.04.2011 р.).Рецензенти: Г.А.Лісенчук – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, президент Асоціації міні-футболу (футзалу) України,...»

«РАЗДЕЛ III «СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. № 2. С. 119-129. УДК 316.7 СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНА Буяшенко В.В. У статті аналізується специфіка соціальної допомоги в контексті культури постмодерну. З’ясовується яким чином принципи постмодерну втілилися в теоретичному розумінні соціальної допомоги та її практичному...»

«Ольга ЯРЕМКІВ Антикризова програма ОБКРАДЕНА УКРАЇНА Видання третє, доповнене Львів 2001 – Ольга Яремків ОБКРАДЕНА УКРАЇНА Економічно-правовий аналіз перехідного періоду в Україні (1991-2001 рр). Причини кризи і шлях виходу з кризи. Якщо народ твій ворог як отаву косить Хтось мусить закричати досить!!! Позов Позивачі: 49 999 999 «і мертвих, і живих, і не народжених». Відповідачі: 666 666, 6. ? моральні, полтичні економічні банкрути Сума позовних вимог: 19 х 1012 грн (мінімальна сума). Вимагаєм:...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 24, 2012 УДК: 327.8. Ярина Турчин Національний університет “Львівська політехніка” “М’ЯКА СИЛА” УКРАЇНИ В ПОЛЬЩІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ © Турчин Я., 2012 Проаналізовано основні складові стратегії “м’якої сили” України в Республіці Польща на двох рівнях її реалізації – офіційному та громадському. Розглянуто такі параметри “м’якої сили” української держави, як внутрішній і зовнішній курс країни, впливовість...»

«Управління культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського З досвіду роботи Бібліотека року (за результатами обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек) Хмельницький ББК 78.342 Б 59 Бібліотека року (за результатами обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек): з досвіду роботи / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»