WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 378.147 Л. С. МЕРВА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

2. Зозуля І. Є. Полікультурне виховання іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів:

автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / І. Є. Зозуля. – Вінниця, 2012. – 21 с.

3. Леонтович О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения: монография /

О. А. Леонтович. – М.: Гнозис, 2005. – 352 с.

4. Маслак Л. П. Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів

радіоінженерних спеціальностей: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. П. Маснак. – Житомир, 2010. – 20 с.

5. Фурманова В. П. Межкультурная коммуникация и лингвокультуроведение в теории и практике обучения иностранным языкам / В. П. Фурманова. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1993. – 122 с.

6. Чумак Л. В. Полікультурне виховання учнів середніх (5–8) класів в умовах родинно-шкільного освітнього простору: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Л. В. Чумак. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

7. Byram M. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters, 1997.

8. Chen G.-M., Starosta W. J. Foundations of Intercultural Communication, 2nd edn. Lanham, MD:

University Press of America, 2005.

9. Ting-Toomey S. Communicating across Cultures. New York: The Guilford Press, 1999.

10. Gudykunst W. B. Bridging Differences: Effective Intergroup Communication, 4th edn. London: Sage, 2004.

УДК 378.147 Л. С. МЕРВА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ

УЧНЯМИ

Охарактеризовано педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями. Продемонстровано шляхи їх реалізації в навчально-виховній діяльності вищого навчального педагогічного закладу та обґрунтовано показники ефективності.

Розкрито суть понять «умова», «ефективність». Запропоновано напрямки подальшого наукового пошуку у вирішенні вказаної проблеми.

Ключові слова: ефективність, рівні сформованості, педагогічні умови, компоненти, показники.

Л. С. МЕРВА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К РАБОТЕ С

ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

Охарактеризованы педагогические условия формирования готовности будущих учителей начальной школы к работе с одаренными учащимися. Продемонстрировано пути их реализации в учебно-воспитательной деятельности высшего учебного педагогического заведения и обоснованно показатели эффективности. Раскрыта суть понятий «условие», «эффективность». Предложены направления дальнейшего научного поиска в решении указанной проблемы.

Ключевые слова: эффективность, уровни сформированности, педагогические условия, компоненты, показатели.

–  –  –

Наукові записки. Серія: педагогіка. – 2014. – № 1 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА effectiveness of realising pedagogical conditions in forming future primary school teachers’ readiness to work with gifted pupils are grounded. Future research prospects are suggested.

Keywords: effectiveness, levels of development, components, indices.

За останні роки становлення суспільства у зв’язку із зростанням інтелектуального рівня, втіленням у життя інноватики, підвищенням рівня та видів комунікації, збагаченням духовних і матеріальних цінностей та потреб, освітня система зазнає змін та перетворень. Виникає потреба у формуванні особистостей, які могли б нестандартно мислити, втілювати новітні ідеї, напрямки, створювати цінності для усього людства. Суттєво змінюються вимоги до вчителя як компетентного фахівця, який зможе виявити потенційні можливості дитини, зуміє спрогнозувати потреби особистості, дасть можливість зреалізувати особистісні риси та задатки у майбутньому.

Пошук, співпраця з обдарованою особистістю, її становлення та самоутвердження має велике значення для суспільства. Ідентифікувати явище обдарованості складно, оскільки для цього потрібна спеціальна підготовка фахівців, супровід і підтримка на державному рівні.

Важко здійснити виявлення обдарованої особистості серед дітей молодшого шкільного віку, коли їхні задатки ще не виявилися. Як свідчать результати емпіричного дослідження, працювати з такою категорією учнів дуже складно, оскільки обдарована дитина – це особа з окремими відхиленнями від установленої норми, яка випереджає своїх ровесників за темпом розвитку, має високий інтелектуальний і творчий потенціал, виявляє високі здібності у різних видах діяльності, що часто є прихованими і потенційними. Різноманітність проявів обдарованості не завжди дає змогу вчителю початкової школи розпізнати, виокремити обдаровану дитину серед учнів.

Пошук шляхів вирішення проблеми професійної підготовки вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями пов'язаний із вивченням комплексу психологічних, педагогічних, методичних питань, а саме:

обдарованості, її визначення, розвитку, діагностики, ідентифікації (Є. Ільїн, Д. Богоявленська, Г. Бурменська, Ю. Гільбух, В. Давидов, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, О. Музика, Б. Тєплов, В. Слуцький, О. Щебланова та інші) [3; 5; 8; 11; 12; 13 та ін.];

психолого-педагогічного супроводу обдарованих особистостей (Г. Бурменська, О. Кульчицька, В. Моляко, О. Музика, В. Слуцький, О. Щебланова та інші) [13; 16 та ін.];

підготовки вчителя початкової школи (Н. Бібік, І. Зязюн, Н. Кичук, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, С. Сисоєва та інші) [1; 7; 9; 10; 14 та ін.].

Аналіз наукових праць і власного педагогічного досвіду дав можливість виявити певні суперечності, що актуалізують дослідження цієї проблеми, а саме між:

– потребою суспільства в обдарованих і творчих особистостях й відсутністю єдиного трактування у визначенні, які діти є обдарованими;

– соціальною потребою у вчителях, які працюватимуть з обдарованими учнями, та відсутністю відповідної цілеспрямованої підготовки студентів окресленого напрямку;

– необхідністю виховання педагогічних кадрів, здатних виявляти, розвивати здібності і обдарованість учнів, та нерозробленістю комплексу теоретичних і методичних засад щодо забезпечення підготовки вчителя, здатного працювати із такою категорією дітей.

Тому в системі вищої освіти актуальним є удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи щодо розвитку обдарувань учнів молодшого шкільного віку.

Метою статті є визначення педагогічних умов формування готовності до окресленого виду професійної діяльності, експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями.

Якість та ефективність підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями залежить від змісту навчальних програм, проходження педагогічних практик, реалізації відповідних педагогічних умов формування готовності до такого виду діяльності.

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» [4, с.1295] говориться про те, що «умова» – це:

68 Наукові записки. Серія: педагогіка. – 2014. – № 1 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА необхідна обставина, яка уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь, або сприяє чомусь;

правила, які існують або встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які забезпечують нормальну роботу чого-небудь.

В контексті нашого дослідження реалізація педагогічних умов має на меті: забезпечити психолого-педагогічний супровід професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи до діяльності з обдарованими учнями; удосконалити практичні вміння роботи з обдарованими учнями; сформувати професійні уміння в умовах навчального процесу ВНЗ; підвисити рівень професійної компетентності; сприяти усвідомленню та осмисленню діяльності в напрямку розвитку обдарувань учнів молодшого шкільного віку; сприяти зростанню інтересу до майбутньої співпраці з обдарованими школярами.

Від реалізації педагогічних умов залежить рівень сформованості професійних знань, умінь та навичок майбутніх фахівців початкової школи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Формування професійних умінь студентів щодо роботи з обдарованими учнями буде ефективним, якщо реалізуються педагогічні умови:

– розвиток позитивного ставлення до роботи з обдарованими учнями в навчальновиховному процесі початкової школи;

– формування дидактико-технологічних знань і вмінь в процесі вивчення фахових дисциплін та спецкурсу «Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими учнями початкової школи»;

– забезпечення педагогічного супроводу обдарованих учнів у процесі навчальнопізнавальної та практичної діяльності.

Термін «ефективність» Блінов В. тлумачить як «ступінь наближеності до дійсності, до найбільш необхідного результату, тобто характеризує відношення між рівнями діяльності за ступенем наближення до кінцевого результату, чи поставленої мети» [2, с. 9]. Згідно з цим трактуванням визначається не тільки якісна, а й кількісна реалізація теоретичної можливості досягнення мети [2, с. 10]. Відповідно ми повинні здійснити порівняння між метою дослідження (обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями) та її досягненням.

Реалізація першої педагогічної умови «Розвиток позитивного ставлення до роботи з обдарованими учнями в навчально-виховному процесі початкової школи» здійснювалася через:

– формування потреби у досконалій педагогічній діяльності, прагнення досягнення високої кваліфікації, усвідомлення власних особливостей і можливостей, професійної спрямованості до роботи з обдарованими учнями, осмислення власної діяльності з обдарованими учнями;

– підвищення інтересу до майбутньої педагогічної діяльності в напрямку співпраці з обдарованими учнями;

– установку на формування знань про специфіку роботи з обдарованими учнями;

– осмислення соціального замовлення та потреб суспільства у фахівцях, які співпрацюватимуть з такою категорією дітей.

Реалізація складових цієї педагогічної умови здійснювалася під час проведення лекцій, «круглих столів», тренінгів, семінарів, практичних занять за допомогою методів стимулювання інтересу до навчання (створення ситуації інтересу; пізнавальні ігри; аналіз життєвих ситуацій), методів стимулювання обов’язку та відповідальності (роз’яснення мети, вимоги до вивчення предмета).

Друга педагогічна умова «Формування дидактико-технологічних знань і вмінь в процесі вивчення фахових дисциплін та спецкурсу «Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими учнями початкової школи» реалізовувалася в процесі вивчення фахових дисциплін та спецкурсу і здійснювалася через формування знань з педагогіки та психології, вікової психології та методичних дисциплін (методика викладання української мови, математики, природознавства, трудового навчання, фізкультури, образотворчого мистецтва, музики). Знання сфери обдарованості, її типології, специфіки, методів виявлення обдарованої особистості, технологій роботи з обдарованими учнями, сучасних концепцій навчання та Наукові записки. Серія: педагогіка. – 2014. – № 1 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА виховання втілювалися в ході лекційних, семінарських і практичних занять із застосуванням проблемних, частково-пошукових, творчих, інтерактивних методів навчання. Для підвищення рівня готовності до роботи з обдарованими учнями використовувалися навчальні, методичні посібники, мультимедійні та відеоматеріали, кейс-пакети, періодичні видання.

Третя педагогічна умова «Забезпечення педагогічного супроводу обдарованих учнів у процесі навчально-пізнавальної і практичної діяльності» реалізовувалася в процесі практичних занять та проходження педагогічних практик різних видів у школі за допомогою методів спостереження, розповіді, бесіди, консультування. Під час педагогічних практик студенти здійснювали психодіагностичну роботу, складали «Карту обдарованого учня класу», планували діяльність з обдарованими учнями та взаємодію з їх батьками та вчителями.

Значущість експериментального педагогічного дослідження залежить від отриманих фіксованих результатів. Підготовлений та проведений педагогічний експеримент дав змогу отримати інформацію про готовність майбутніх вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями. Гіпотеза дослідження, яка полягала у припущенні, що розвиток позитивного ставлення до роботи з обдарованими учнями початкової школи, формування дидактико-технологічних знань і вмінь, педагогічний супровід школярів у навчальнопізнавальній та практичній діяльності сприятиме усвідомленню та осмисленню роботи щодо розвитку обдарувань учнів молодшого шкільного віку, підтвердилася.

Формувальний експеримент здійснювався у ІІ етапи: І – підготовчий, ІІ – основний. Під час І етапу перевірялися окремі чинники підготовки, окремі педагогічні умови; під час ІІ етапу досліджувалося ефективність комплексу педагогічних умов та їх реалізації. Експеримент проводився із студентами IV – V курсу відділення «Початкова освіта», під час якого було визначено експериментальні та контрольні групи. Вибірка становила 76 студентів контрольних груп (КГ) та 79 студентів експериментальних групп (ЕГ) денної та заочної форми навчання.

Для визначення результатів формувального експерименту використовувались такі методи дослідження: спостереження за педагогічним процесом, бесіди з викладачами, вчителями, батьками та учнями, аналіз відповідей студентів і вчителів на питання анкети, письмові відгуки, соціологічні і психологічні діагностичні методики.

Для визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями використовувались наукові критерії: мотиваційно-рефлексивний, інформаційно-когнітивний, процесуальний.

На їх основі необхідно було дослідити:

динаміку мотивів діяльності з обдарованими учнями, установок на формування знань про специфіку роботи з цією категорією школярів;

динаміку психолого-педагогічних знань з питань обдарованості, методик і технологій роботи з обдарованими учнями, концепцій їх навчання та виховання;

динаміку формування умінь діагностувати, ідентифікувати обдарованість дитини, шляхи реалізації принципів, методик і технологій навчання і виховання обдарованих учнів.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Коммунальное учреждение культуры «ЦБС г. Макееки» ЦГБ им. М. Горького Информационно-методический отдел БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 2012 г. МАКЕЕВКА, 2013 г. Информационный бюлетень новых поступлений литературы в ЦГБ им. М. Горького за 2012 год Бюллетень новых поступлений адресован пользователям библиотек с целью информирования их о новой литературе, поступившей в фонды городских библиотек /выборочно/ Составители: Фанайлова И. С. Мищенко Т.М... Агеєва В. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський...»

«Національний лісотехнічний університет України Ключевые слова: ель европейская, Малое Полесье, насаждения, лесосеменная база, посевные качества семян. Guz M.M., Kharachko Т.І. Current status of seed-production base and seed quality in Norway spruce of region Small Polissya The results of researches of the state of seed-production base of Norway spruce are presented in Small Polissya. The analysis of indexes of sowing qualities of seed of Norway spruce, certain on the basis of long-term...»

«Управління культури обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування ВИХОВАННЯ В ОСВIТНЬОМУ ПРОСТОРI Рекомендаційний бібліографічний покажчик Херсон, 2012 УДК 016:37.013 ББК 91.9:74+74.200я1 Виховання в освітньому просторі: реком. бібліогр. покажч. / уклад. Михайлова А. С. ; Обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова. – Херсон : [Б. в.], 2012. – 26 с. Рекомендаційний бібліографічний покажчик...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Заїка В.К. Ріст сосни звичайної в умовах радіаційного опромінення// Наук. вісник: Лісівницькі дослідження в Україні (VI-і Погребняківські читання). – Львів: УкрДЛТУ. – 2000, вип. 10.4. – С. 25-30.2. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. К.: Урожай, 1987. С. 166-172.3. www.kmu.gov.ua Допустимі рівні вмісту 137Cs та 90Sr в деревній продукції лісового господарства (станом на 12.12.2006 р.). 4....»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«Міністерство культури України Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України Н.В. Плахцінська Музична абетка для маленьких скрипалів 1-2 класи Затверджено Міністерством культури України як навчальний посібник і клавір для музичних шкіл та музичних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) Клавір Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДК 787.2 ББК 85.955. П 37 Рецензенти: Я.Г. Рівняк — Народна артистка України,...»

«УДК 796.06 (477) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Циганок О.В., викладач, Сатін Д.Є., студент Запорізький національний університет Проведений багатофакторний аналіз літературних джерел з питань формування нормативно-правової бази та організації і ліцензування в галузі фізична культура та спорт в Україні. Подальший розвиток підприємництва у сфері оздоровчої фізичної культури та спорту для всіх, зумовлений якісними змінами, що відбуваються на ринку спортивнооздоровчі послуги...»

«ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2013/2014 навчальному році № Назва Автор Клас Видавництво Гриф Рік видання п/п Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з ВД «Освіта» Наказ 1. 1-2 2011 навчанням українською мовою. 1-4 класи МОНмолодьспорту від 12.09.2011 № 1050 Програми для...»

«ЄВГЕН МАЛАНЮК ПОЕЗІЇ В ОДНОМУ ТОМІ ЄВГЕН МАЛАНЮК ПОЕЗІЇ В ОДНОМУ ТОМІ ВИДАНО Науковим Товариством ім. Шевченка в Америці і Українською Вільною Академією Наук у США за матеріяльною допомогою Східньо-Європейського Фонду НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ НЬЮ – ЙОРК ПЕРЕДМОВА Евген Маланюк, один з найвидатніших сучасних поетів, народився 1897 р. в степовій Україні, в родині козацько-чумацького походження. Закінчив Єлисаветську реальну школу та інженерний факультет Господарської Академії в...»

«Що потрібно знати селянам, аби застрахувати виробництво сільськогосподарських культур? Практичні поради Підготовлено: Вікторією Якубович Проект “Розвиток Агробізнесу в Україні” Міжнародна Фінансова Корпораця Київ 200 Автор висловлює подяку за коментарі та поради, надані під час підготовки посібника: Олені Сосенко, Начальнику відділу страхування сільськогосподарських ризиків, НАСК “Оранта”, м. Київ Людмилі Йолкіній, Виконавчому директору, СК “Київська Русь”, м. Київ Володимиру Юдіну, Виконавчаму...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»