WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних занять з курсу „Лінгвістичні основи документознавства” Галузь знань: 0201 Культура Напрям підготовки — 6.020105 ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДОНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ПРИ

ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ,

ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ

до практичних занять з курсу

„Лінгвістичні основи документознавства”

Галузь знань: 0201 "Культура"

Напрям підготовки — 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" усіх форм навчання Донецьк – 2007 ББК 81.2УКР-923 Лазарєва Л.К. Методичні рекомендації, вправи та завдання до практичних занять з курсу „Лінгвістичні основи документознавства” / Галузь знань: 0201 "Культура". Напрям підготовки — 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" усіх форм навчання.

— Донецьк:

ДонІЕК, 2007 — 61 с.

Розглянуто найважливіші питання фонетики й орфоепії, лексики і фразеології, словотвору, морфології і синтаксису сучасної української мови в аспекті їх практичного використання. Запропоновано комплекс вправ і завдань з перекладу наукових текстів.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Резензенти: Т.О. Мачай, канд. пед. наук, доцент;

Л.В. Гречаниченко, ст. викладач Затверджено Радою коледжу 31.08.2007 р. протокол № 1.

© Л.К. Лазарєва, 2007 ЗМІСТ Передмова

Практичне заняття № 1. ТЕМА: Мова — основний засіб комунікації. Діловодство і документи. Поняття про документ........5 Практичне заняття № 2. ТЕМА: Фонетична система української мови. Орфоепічні норми української літературної мови..................9 Практичне заняття № 3. ТЕМА: Лексика сучасної української мови....14 Практичне заняття № 4. ТЕМА: Словотвір у сучасній українській мові.

Практичне заняття № 5. ТЕМА: Відмінювання і правопис іменників. Утворення ступенів порівняння якісних прикметників. Деякі особливості творення відносних прикметників

Практичне заняття № 6. ТЕМА: Дієслова і дієслівні форми

Практичне заняття № 7. ТЕМА: Синтаксис. Одиниці синтаксису.

Особливості створення й функціонування словосполучення в українській мові

Практичне заняття № 8. ТЕМА: Речення. Типи речень. Просте й складне речення

Практичне заняття № 9. ТЕМА: Синтактичні конструкції зв’язного мовлення. Текст. Особливості тексту. Структура тексту...............37 Додаток 1 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

Додаток 2 ТЕКСТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ

Передмова Пропонований посібник є збіркою методичних рекомендацій, вправ і завдань з найважливіших розділів української мови з метою їх практичного використання під час вивчення дисципліни „Лінгвістичні основи документознавства” у розділі „Документна лінгвістика”. Запропоновані практичні завдання сприятимуть розвитку навичок використання найголовніших законів, правил української мови у практичній діяльності.

Рівень професійної майстерності сучасного документознавця, секретаря, референта знаходиться у прямому зв'язку із знанням державної мови й умінням її практично використовувати. Згідно із статтею 10 Конституції України „Державною мовою в Україні є українська мова”, а це означає, що всі документи, які існують у державі, створюються саме українською мовою, що висуває перед документознавцями особливі вимоги щодо знання мови фаху.

Даний посібник містить 9 розділів з практичних занять, і три види додатків. Матеріал викладено стисло, компактно. Завдання і вправи можуть бути виконані і у ході аудиторних занять, і у процесі самостійної роботи.

–  –  –

l. Виконайте завдання Завдання 1. Прочитайте текст. Сформулюйте, чому дійсно мова — це основний засіб комунікації у суспільстві? Свій висновок запишіть.

Мова — основний засіб комунікації У сучасній лінгвістиці слово комунікація вживається на позначення таких понять: спілкування, обмін думками, ідеями, будь-якою інформацією. Слово комунікація походить від латинського communicatio, яке утворено від дієслова communico — роблю спільним, зв’язую, спілкуюсь. Отже, комунікацією вважається специфічна форма взаємодії людей у процесі їх пізнавально-трудової діяльності. Комунікація (або спілкування) складається з окремих елементів, в яких беруть участь ті, хто спілкуються, і створюють висловлення (тексти).

Спілкування — це процес задоволення однієї з найбільш ранніх і найважливіших суспільних потреб, а саме потреби людини в іншій людині.

Це не просто міжособистісний, а соціальний процес. За словами І.Канта «людина має схильність спілкуватися з собі подібними, тому що в такому стані більше почуває себе людиною». Найважливішою характеристикою форм спілкування у межах людської спільності є функціонування мови. Інакше кажучи, необхідною умовою здійснення акту спілкування є наявність спільної мови, яка у цей момент виконує свою найголовнішу функцію. Спільна мова — це універсальний, найнеобхідніший засіб спілкування, оскільки значною мірою саме за допомогою мови спільнота (соціум) впливає на індивіда, як на соціальну особистість, впроваджуються установки даного соціуму. Комунікативна функція мови є до того ж надзвичайно важливою і для самої мови: мова, яка виходить із постійного, щоденного ужитку, стає мертвою.

У певному розумінні комунікація (спілкування) може здійснюватися за допомогою інших знакових систем («мови наук», правила ігор, музична нотація, азбука Морзе, азбука Брайля, мови програмування) або такими засобами, як пантоміма, система жестів. Проте сфера використання цих засобів є досить обмеженою. Універсальним засобом спілкування залишається мова.

Для всебічного, повноцінного розвитку мови необхідні деякі умови: вона повинна використовуватись у всіх сферах комунікації — у науці, техніці, виробництві, ділових стосунках, освіті, культурі, художній літературі, побуті і т.д.; мова існує у свідомості членів суспільства, реалізується в процесах мовлення і застигає в результатах цього мовлення (у сказаному, написаному). Тому доля мови залежить від кожного мовця.

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання.

1)Що таке комунікація?

2)Як характеризував схильність людини до спілкування І.Кант?

3)Яку роль у процесі спілкування відіграє мова?

4)За допомогою яких знакових систем (крім мови) може здійснюватися спілкування?

5)Чому вважається і стверджується, що саме мова є основним засобом спілкування?

Завдання 3. Відповідь на запитання 5 із завдання 2 запишіть.

Завдання 4. Прочитайте текст. Визначте основні мікротеми тексту. Підготуйтесь до відповіді на запитання.

Діловодство і документи.

Діловодство (справочинство) — це діяльність, яка охоплює документоведення, або документаційне забезпечення управління роботою установ, підприємств, організацій, та робота з документами під час виконання управлінських справ керівними органами всіх рівнів. Основними елементами справочинства є писані документи й документоведення, тобто створення документів, та організація роботи з ними.

Документація — це сукупність взаємопов’язаних і взаємо чинних документів, які становлять цілісну систему, що має специфічні риси й відповідає Єдиній державній системі діловодства — державним стандартам.

Справочинство послуговується офіційно-діловим стилем, який має такі підстилі: дипломатичний, законодавчий, канцелярський. Дипломатичний підстиль обслуговує сферу міждержавних відносин у галузі політики, економіки, культури (це міждержавні угоди, конвенції, звернення, ноти, протоколи, повідомлення — комюніке). Законодавчий підстиль використовується у сфері законодавства (це акти, закони, укази, постанови, статути, видані й затверджені вищими органами державної влади та найвищими посадовими особами). Канцелярським, або адміністративно — канцелярським, під стилем укладають довідки, листи, посвідчення про відрядження, розпорядження, списки, накази, графіки відпусток тощо. Саме ним, канцелярським під стилем, створюють майже всі документи, необхідні для встановлення офіційних, ділових, службових, партнерських контактів між організаціями, установами та громадянами.

Слово документ (documentum) у перекладі з латинської мови означає повчальний приклад, взірець, доказ. Цей термін має кілька значень:

а) діловий папір, який посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь; б) письмове посвідчення, яке офіційно підтверджує особу; в) письмовий твір, рисунок, грамота як свідчення, яке офіційно підтверджує особу; в) письмовий твір, рисунок, грамота як свідчення про щось історичне, важливе.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для юриста цей документ — засіб фіксації, передавання інформації. Багатозначність терміна зумовлена тим, що документи використовуються в багатьох сферах людської діяльності людини. Документи, як основний вид ділової мови, носії інформації, є засобом засвідчення, доведення певних фактів, отже, є основою для прийняття рішень, узагальнень, для доказів, тобто мають велике правове значення. Документи повинні бути правильно складені за формою (формуляр документа — від лат. formula — образ, вид, форма) за змістом, з дотриманням відповідних кожному реквізитів (від лат requistum- необхідне, потрібне) — сукупності формальних елементів у складі документа, відсутність яких позбавляє документ юридичної сили.

Отже, документ є носієм об’єктивної, достовірної інформації, матеріальним об’єктом з інформацією, закріпленою вигаданим людиною способом для передавання її (інформації) в часі і просторі, і має, згідно з чинним законодавством, юридичну силу.

Завдання 5. Дайте відповідь на запитання.

1.Що таке діловодство?

2.Яким стилем послуговується діловодство? Які підстилі вам відомі?

3.Що таке документ?

4.Що являє собою організаційно-розпорядча документація?

ll. Виконайте вправи Вправа№1. Прочитайте текст «Деякі особливості перекладу наукового тексту». Усно сформулюйте основні положення цього тексту згідно з даними запитаннями.

1)Про які мовні особливості слід пам’ятати, реалізуючі закон милозвучності української мови?

2)Як перекладаються дієприкметники та дієприкметникові звороти з російської мови на українську?

Вправа№2. Дані слова перекладіть на українську мову й поставте у родовому відмінку однини. Правопис поясніть.

Действительность, депутат, мастерство, личность, коллектив, правительство, выбор, ряд, регион, смысл, поведение, менталитет, интеллект.

Вправа№3. Дані слова та словосполучення запишіть українською мовою, пригадавши правила правопису іншомовних слів.

Информационное общество, имиджмейкер, стереотип, созидатель имиджа, производственный коллектив, служебная карьера, эффективное образование, внешние и внутренние аспекты.

Вправа№4. Подані нижче дієприкметники і дієприкметникові звороти перекладіть на українську мову.

Общество, призванное изменить представление о социальной действительности; манипулирующий стереотипами массового сознания;

преуспевающий человек; обладающие правильными чертами лица люди; желаемые результаты; аспекты, составляющие целостный облик человека.

Вправа№5. Даний текст перекладіть на українську мову.

На пороге информационного общества, призванного изменять представления о социальной действительности, уже сейчас изменяется природа общества, повышаются его требования к человеку и человека к обществу. К сожалению, выборы депутатов нередко попадают в руки специалистов по имиджу, манипулирующих стереотипами массового сознания, а потом в ряде регионов страны они не всегда отвечают запросам общества. От имиджмейкера, созидателя имиджа, от его профессионального мастерства зависит имидж правительства, имидж производственного коллектива, имидж отдельной личности. Имидж педагогического коллектива обеспечивает успешное и эффективное образование. От имиджа отдельной личности зависит мнение о коллективе, который она представляет. При выезде за границу имидж личности формирует мнение о стране в целом.

–  –  –

l. Прочитайте статтю Випадки порушення орфоепічних норм

1. Якісна редукція ненаголошених голосних. Подібна редукція буває в літературній вимові, вона стосується тільки звуків [е] і [о] (див.

Опис артикуляції цих звуків.

2. Альвеолярний тип вимови звуків [т], [д], н притаманний окремим говіркам української мови. Кінчик язика при такій артикуляції робить змичку з альвеолами. Подібна „висока” артикуляція цих звуків є нормативною.

3. До сально-зубна вимова звуків [т], [д]. Під час такої артикуляції кінчик язика притискається щільно до нижніх зубів, звуки [т] і [д] мають призвук [с], [з]. Така вимова не є нормативною.

Грубим порушенням літературної норми є м’яка вимова л перед [е]: [ел’ ектрика], [л’ екц’ ійа], р у кінці слова: [л’ ікар], [ігор’].

4. М’яка вимова звуків [ж’], [ш’], [ч’], [дж’]. Ці звуки мають бути лише напівм’якими. Порівняємо вимову звуків [ш] і [ш’], наприклад, у слові груші. Під час м’якої, неправильної вимови, куточки губ дуже розтягнені, як при артикуляції звука і, середня спинка язика піднята високо. Напівм’яка вимова характеризується незначним розтягуванням куточків губ (щось середнє між артикуляцією звука і й звука й, середня спинка язика піднята вгору, але не напружена.

5. Вимова звука г замість г у словах ґанок, ґава, ґудзик, ґирлига, ґедзь, ґніт, ґрати та ін.

6. Асиміляція приголосних щодо участі носового резонатора. Вона полягає в тому, що попередній губний [б], [в] та передньоязиковий [д] уподібнюються наступному [н]: рімний замість рівний, дамно замість давно, біний замість бідний, срібний замість срібний.

7. Неправильне наголошування слів: навчання, завдання, пізнання, запитання, читання і т.д. Треба: навчання, завдання, пізнання, запитання, читання, визнання, видання, вигнання, але: зобов’язання.

Неправильно казати: везти, нести, вожу, ношу, веземо, несемо, везла, несла, була. Треба: везти, нести, вожу, ношу, веземо, несемо, везла, несла, була.

Неправильний наголос іменників жіночого роду з суфіксом –к(а) у формах множини: голки, качки, ложки, миски, ластівки, учительки, копійки. Треба: голки, качки, ложки, миски, ластівки, учительки, копійки.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
 
Похожие работы:

«ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ FORMATION OF MARKET ECONOMY В УКРАЇНІ. 2009. Вип. 19. С. 321–329 IN UKRAINE. 2009. Is. 19. P. 321–329 УДК 338.48(477.83) ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ЛЬВІВЩИНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І. Кончаківський1, І. Петлін1, А. Попик2 Львівський національний університет імені Івана Франка Львівський інститут економіки і туризму Наведено аналіз економіки туристичної галузі Львівщини та інвестицій, що до неї надходять. Важливим нині є не тільки збільшити ємність...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ навчальна програма дисципліни “трудове право і право соціального забезпечення” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри комерційного та трудового права І. В. Новосельською Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (протокол № 16 від 09.04.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом новосельська і. в. Навчальна програма дисципліни “Трудове право і...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ Аналітична доповідь Київ – 2012 УДК 304.4:323(477:4) З 90 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Здіорук С. І. к. філос. н., доц., Заслужений діяч науки і техніки України; Литвиненко О. М. к. філос. н.; Розумна О. П. к. філос. н. Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Здіорук С. І. З 90 Культурна політика...»

«4. СПОЖИВАННЯ І ГРОМАДА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 4 КЛАСУ 4.1. Програма та календарно тематичне планування (17 год на рік) 4.1.1. Програма IV К ть Державні вимоги до рівня Зміст навчального матеріалу год загальноосвітньої підготовки учнів 9 Тема 1. Товари та послуги, які споживає Учень: громада називає індивідуальні та групові потреби, Індивідуальні та групові потреби. Суспільні суспільні потреби, потреби громади потреби. Потреби громади (класу, школи, мі (класу, школи, мікрорайону,...»

«КАТЕХИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ «ХРИСТОС – НАША ПАСХА» СИНОД УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ КАТЕХИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ «ХРИСТОС – НАША ПАСХА» Видавництво “Свічадо” Львів • УДК 271.4 : 2.282. ББК 86.3Х Висловлюємо щиру подяку організації “Kirche in Not” (“Церква в потребі”) за підтримку цього видання Х 93 Катехизм Української Греко-Католицької Церкви: Христос – наша Пасха. – Львів, 2011. – с. 336 + 64 іл. ISBN 978-966-395-420© Синод єпископів УГКЦ, ©...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (57) 2013 Ключевые слова: психологическая компетентность, моделирование контекста педагогической деятельности, схемы контекстуального моделирования.DESING OF CONTEXT OF EDUCATIONALLY CORRECT ACTIVITY IN TEACHING OF PSYCHOLOGICAL DISCIPLINES E. V. Ramzani In the article basic directions of design of pedagogical activity context are specified in teaching of psychological disciplines. Keywords: psychological competence, design of pedagogical...»

«ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВІ ПОСІБНИКА ДЛЯ ДИРЕКТОРА І. В. Пліш, СШДС «Лісова казка», м. Київ Постановка проблеми. В Україні якість освіти проголошено національним пріоритетом, передумовою безпеки держави, гарантією дотримання міжнародних норм і вимог щодо реалізації права громадян на освіту, що відображено в основних положеннях Конституції України, Національній доктрині розвитку освіти, Законах України «Про освіту» та «Про загальну...»

«www.zgia.zp.ua УДК 005.932.5:658 Бобко Н. А. старший викладач кафедри економіки підприємства Крутько Р. О. спеціаліст кафедри економіки підприємства Запорізька державна інженерна академія razer.83@mail.ru РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Бобко Н.А., Крутько Р.О. Резерви зниження матеріальних витрат промислового підприємства. Розглянуто склад матеріальних витрат промислового підприємства та визначено резерви їх зниження. Бобко Н.А., Крутько Р.А. Резерві снижения...»

«УДК 355.48 (477) Я.Я. Романовський Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка” ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ОСОБИСТОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ © Романовський Я.Я., 2008 Розглядається патріотизм як результат рефлексії особистості до своєї нації, особливостей її ментальності, усвідомлення своєї культури, які визначають національний ідеал. The article the considers national consciousness as a result of reflection of personality to the...»

«Ціль звіту: Проведення детального аналізу ринку зернових та олійних в Україні.Призначення звіту: Новини 3 Аналітичний звіт являє собою інструмент, Виробництво 4 розроблений для власників, керівників Запаси 6 маркетологів, інвесторів, аналітиків, Експорт 7 трейдерів аграрного бізнесу. Звіт несе в Імпорт 8 собі інформацію про загальні та цінові Ціни 10 тенденції ринків в розрізі по культурах у Посівна 2013 14 вигляді графіків, таблиць та оглядового Баланси 16 тексту. Джерела інформації: Державна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»