WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 23.04.2013 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " IБК "АВАНТАЖ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33901877

1.4. Місцезнаходження емітента 61058 Харкiвська область - м. Харкiв вул. Культури, 20-В

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (057) 700-44-10 700-44-10

1.6. Електронна поштова адреса емітента unico@avantazh.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2013 Дата

2.2. Річна інформація опублікована у №79 "Бюлетень.Цiннi апери України" 25.04.2013 номер та найменування офіційного друкованого видання Дата

2.3. Повідомлення 23.04.2013 http://freeinfo.pp.ua/prat-ibk-avantazh/ розміщено на сторінці (адреса сторінки в мережі Інтернет) Дата Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

е) інформація про рейтингове агентство;

є) інформація про органи управління емітента.

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X 6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента; X б) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

г) інформація про похідні цінні папери ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X в) інформація про зобов'язання емітента. X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X 14. Інформація про стан корпоративного управління. X 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

30. Примітки: Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:

Товариство є приватним, тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно п. 1.2 Роздiлу V Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. №1591.

Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.

Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає.

Дати внесення до реєстру акцiонерiв не вказуються у зв'язку з тим що форма iснування ЦП товариства бездокументарна.

Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало Iнформацiя щодо сертифiкатiв не наводиться у зв'язку iз переведенням випуску ЦП у бездокументарну форму iснування.

Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.

Боргових цiнних паперiв, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, товариство не випускало.

Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.

Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється у зв*язку з тим, що Товариство не є фiнансовою установою.

Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв.

3. Основні відомості про емітента

–  –  –

3.3.1. Найменування банку (філії, ПАТ "ВіЕйБі Банк", м. Київ відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті 3.3.2. МФО банку 380537 3.3.3. Поточний рахунок 26007200000569 3.3.4. Найменування банку (філії, ПАТ "ВіЕйБі Банк", м. Київ відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 3.3.5. МФО банку 380537 3.3.6. Поточний рахунок 26007200000569

3.4. Основні види діяльності

41.10 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ

64.20 ДІЯЛЬНІСТЬ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

68.32 УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ ЗА ВИНАГОРОДУ АБО НА ОСНОВІ КОНТРАКТУ

6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб 6.1.1. Посада Директор з стратегічного розвитку та економіки 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Моісеенко Олександр Григорович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи МК 290102 06.11.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Хар.обл.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


(серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1960 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) дн 6.1.7. Найменування підприємства та ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ", Голова Ревізійної комісії попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадову особу звільнено з посади Ревізора та призначенно на посаду Директор з стратегічного розвитку та економіки (протокол № 21-09/2012 Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ" від 21.09.2012 р.).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - директор, голова ревізійної комісії, ревізор.

Наявність інших посад на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПрАТ "ФК АВАНТАЖ" м. Харків, вул. Культури, б.20-В; Член Наглядової ради ПАТ "Харківське АТП-16358", м. Харків, Проспект Ілліча, б.118-а Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

6.1.1. Посада Голова наглядової ради, Президент 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Денисенко Анатолій Петрович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи МК 716281 03.02.1998 Ленінський МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл.

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1971 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) дн 6.1.7. Найменування підприємства та Президент АТЗТ "ФК "АВАНТАЖ" ; Голова СТ "ЖБК "АВАНТАЖ".

попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадову особу звільнено з посади Голови наглядової ради (протокол № 21-09/2012 Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ" від 21.09.2012 р.).

Посадову особу звільнено з посади Президента згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №б/н від 16.11.2012р)

Наявність інших посад на інших підприємствах:

Президент ХМГО "БК "АВАНТАЖ-ПОЛІТЕХНІК" м.Харків, вул. Пушкінська, б.79/1;

Член правління Благодійний фонд "ЗОДЧИЙ" м.Харків, Постишева, 93.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - Генеральний директор, голова товариства, президент товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

6.1.1. Посада Член наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Кулик Віктор Тимофійович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи ММ 274275 07.07.1999 Ленінський РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл.

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1953 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) дн 6.1.7. Найменування підприємства та д/н попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадову особу звільнено з посади члена Наглядової ради (протокол № 21-09/2012 Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ" від 21.09.2012 р.).

Посади на будь-яких інших підприємствах: Президент ПрАТ "СПЕЦБУДМОНТАЖ", м.Харків, проспект Постишева, б.93.

Попередні посади: директор, президент.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

6.1.1. Посада Голова Ради директорів 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Кривочупрін Леонід Захарович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи МК 132637 21.02.1996 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл.

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1957 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) дн 6.1.7. Найменування підприємства та Генеральний директор АТЗТ "СПЕЦБУДМОНТАЖ" попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадову особу звільнено з посади члена Наглядової ради та призначено на посаду Голови ради директорів (протокол № 21-09/2012 Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ" від 21.09.2012 р.).

Інші посади на інших підприємствах: Голова ТОВ "Спецбудмонтаж-Україна", м.Харків, вул. Постишева, 93;

Голова Наглядової ради ПрАТ "ФК АВАНТАЖ", м. Харків, вул. Культури, б.20-В;

Голова Наглядової ради ПАТ "ІМТОКС", м. Харків, вул. Пушкінська, б.109 Голова Наглядової ради ПАТ "Харківське АТП-16358", м.Харків, вул. Ілліча, 118-а Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - генеральний директор, член Наглядової ради.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

6.1.1. Посада Директор з корпоративного управління 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Києвець Станіслав Вікторович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи МН 888661 13.03.2007 Ленінський РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл.

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1971 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) дн 6.1.7. Найменування підприємства та Фінансовий директор АТЗТ "Спецбудмонтаж" попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадову особу звільнено з посади члена Наглядової ради та призначено на посаду Директора з корпоративного управління (протокол № 21-09/2012 Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ" від 21.09.2012 р.) Інші посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПрАТ "ФК АВАНТАЖ" м. Харків, вул. Культури, б.20-В;

Член Наглядової ради ПАТ "ХАРКІВСЬКЕ АТП-16358", м. Харків, Проспект Ілліча, б.118-а;

Член Наглядової ради ПАТ "ІМТОКС", м. Харків, Проспект Ілліча, б.118-а;

Директор ТОВ "У.С.К.", м.Харків, проспект Постишева, б.93;

Директор ТОВ "ССМ-ІНВЕСТ", м.Харків, проспект Постишева, б.93;

Голова ОК "ГК "ХАРКІВСЬКИЙ", м.Харків, проспект Постишева, б.93.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - фінансовий директор, член наглядової ради.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Між дисциплінами: розширення контекстів літературознавчої галузі чи зміна статусу? УДК 82.0:005 МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ: РОЗШИРЕННЯ КОНТЕКСТІВ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ГАЛУЗІ ЧИ ЗМІНА СТАТУСУ? Василь БУДНИЙ Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Статтю присвячено інтердисциплінарним процесам, котрі не лише розширюють контекст літературознавства, а й змінюють його методологічну конфігурацію, впливаючи на пізнавальні, практичні та дидактичні...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 художнього твору сучасної культури, тому проблема взаємодії мистецтв як проблема порівняльного аналізу виходить на принципово новий рівень осмислення і вимагає уважного та поглибленого вивчення.ЛІТЕРАТУРА: 1. Андреев Л Г. Импрессионизм / Андреев Л. Г. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 250 с.; 2. Бунин И.А. Собрание починений / Бунин И. А. В 6-ти т. Т. 4. Произведения 1914 – 1931. / Статья – послесловие и коммент. А.Саакянц / Бунин...»

«УКР. ЛІТЕРАТУРОЗН. 2010. UKRAIN. LITERARY STUD. 2010. Вип. 72. С. 227–238 Is. 72. Р. 227–238 УДК 821.161.2“18/19”І.Франко:39(4):82.02:314.7 “ШУКАННЯ В ОРІЄНТІ”: МІГРАЦІЙНА ШКОЛА У РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА Святослав Пилипчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, Львів 79000, Україна У статті проаналізовано Франкову оцінку методологічних пошуків представників міграційної школи. Відзначено значний вплив ідей засновника школи Т. Бенфея та його послідовників на...»

«Асоціація “Поділля Перший” Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Островського За фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження” Євросоюз та європейські горизонти України Рекомендаційний бібліографічний покажчик Видання друге, перероблене, доповнене Хмельницький Євросоюз та європейські горизонти України: Реком. бібліогр. покажч. Вид. 2-е, перероб., допов. / Асоц. “Поділля Перший”; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2007. – 44 с. У виданні дається...»

«Каталог насіння овочевих культур 2012 2014 www.bejo.ua Дні відкритих дверей компанії “Бейо Заден” Кожного року, в останню неділю вересня, з вівторка по суботу за адресою: Нідерланди, Варменхаузен, Трамбаан 1. Ми запрошуємо відвідати їх саме Вас! www.bejo.ua До уваги клієнтів Шановні колеги! Компанія Бейо Заден – це відома європейська компанія, яка З того часу компанія веде активну та успішну діяльність була створена в Голландії у 70-ті роки Кором Бемстербоєром на Українському ринку овочівництва...»

«НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ Основні положення програми та методика проведення дослідження Київ 2006 Розробка програми та методики дослідження: Богуш Т.І., Любаренко Л.М., Мастіпан О.А. Науковий редактор З.І. Савіна, заступник генерального директора НПБ України з наукової роботи. Обговорено та рекомендовано до друку Вченою радою Національної парламентської бібліотеки України. Протокол засідання № 5 від 27...»

«Проблеми економіки організацій та управління ISSN 1813 6796 підприємствами ВІСНИК КНУТД 2014 №2 Economic Questions and Enterprise Management УДК 330.3 ВЕРГУН А. М., ТАРАСЕНКО І. О. Київський національний університет технологій та дизайну КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Мета. Виявлення характеру впливу економічних, соціальних та екологічних проблем на економічне зростання в умовах глобалізації на основі концепції сталого розвитку. В результаті проведеного аналізу обґрунтовано...»

«Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова Наукова бібліотека Відділ бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи Гуманітарно-просвітницька діяльність бібліотек: інноваційний аспект Дайджест Миколаїв 2013 Гуманітарно-просвітницька діяльність бібліотек: інноваційний аспект [Текст] : дайджест / уклад. О. І. Маєр. – Миколаїв : НУК, 2013. – 10 с. Щоб наукові бібліотеки майбутнього не були лише засобами поширення інформації, а являли собою центри формування...»

«ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1. День Європи в Україні День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Рішення щодо відзначення Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися...»

«УДК 811.161.2’373.7 ВОЛЮНТАТИВИ З НЕГАТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ І ОБРАЗІВ Дем’янова Ю.О., к. філол. н., ст. викладач Запорізький педагогічний коледж У статті розглядаються побажання з негативною семантикою як стереотипні лінгвоментальні формули, що визначають вербальну поведінку носіїв української культури. Ключові слова: мовна експресивність, мовний стереотип, магічне мислення, негативні волюнтативи, паремії, ритуальна магічна дія. Демьянова Ю.А....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»