WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для

розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння Савочка Дмитро Петрович

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 27.04.2011 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕКОРАТИВНI КУЛЬТУРИ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05456756

1.4. Місцезнаходження емітента 08153 Київська область Києво-Святошинський м. Боярка вул. Бiлогородська, 49

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (045) 98-40-159 (045) 98-41-385

1.6. Електронна поштова адреса емітента 56@comreg.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 27.04.2011

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Дата

2.2. Річна інформація опублікована у № 78 Бюлетень "Цiннi папери України" 28.04.2011 номер та найменування офіційного друкованого видання Дата

2.3. Повідомлення..

д/н розміщено на сторінці (адреса сторінки в мережі Інтернет) Дата (за наявності) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

е) інформація про рейтингове агентство;

є) інформація про органи управління емітента.

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X 6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента; X б) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

г) інформація про похідні цінні папери ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

10. Опис бізнесу. X 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X в) інформація про зобов'язання емітента. X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X 14. Інформація про стан корпоративного управління. X 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Річна фінансова звітність. X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

30. Примітки: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включено в звiт, оскiльки Товариство не має дозволiв (лiцензiй) на окремi види дiяльностi.

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" не заповнена, оскiльки Товариство не належить до жодних об'єднань пiдприємств.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" в складi звiту не подається, оскiльки у статутному фондi Товариства вiдсутня державна частка, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) положення.

"Iнформацiя про органи управлiння управлiння емiтента" не заповнена оскiльки емiтенти-акцiонернi товариства не заповнюють її згiдно положення.

"Iнформацiя про дивiденти" не заповнена, оскiльки Товариство за звiтнiй перiод, а також за перiод, що передував звiтньому, дивiденди не нараховувало i не виплачувало.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери" та "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповненi, оскiльки за звiтнiй перiод облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери Товариство не випускало.

Сертифiкати цiнних паперiв не видавалися, так як цiннi папери випущенi в бездокументарнiй формi (рiшення про переведення випуску iменних цiнних паперiв з документарної форми у бездокументарну прийнято загальними зборами акцiонерiв 15 квiтня 2010 р.).

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтнього перiоду" не було включено, так як власнi акцiї емiтентом не викуповувалися.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не було включено, оскiльки Товариство не займається виробництвом та реалiзацiєю основних видiв продукцiї.

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не включено в звiт, оскiльки Товариство за звiтнiй перiод боргових цiнних паперiв не випускало.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" та "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" вiдсутнi в звiтi, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй.

"Iнформацiя про випуски iпотечних активiв" та "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включенi, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" не заповненi, оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Рiчна фiнансова звiтнiсть, не складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Вiдсутнiй "Звiт про стан об'єкта нерухомостi", оскiльки Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента

–  –  –

70.20.1 Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення 01.11.0 Вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва 01.12.0 Овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

–  –  –

Середньооблiкова чисельность працiвникiв облiкового складу (осiб) 3.

Середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) 2.

Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осiб) 0.

Фонд оплати працi за звiтнiй перiод (тис.грн.) 56,5 Розмiр фонду оплати працi вiдносно попереднього року зменшився на 0,5 тис.грн.

Кадрової програми емiтента,спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента у Товариства немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб 6.1.1. Посада Голова правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Савочка Дмитро Петрович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи CМ 093023 26.04.1999 Фастівським МВ ГУ МВС України в Київській обл.

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1981

–  –  –

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7 6.1.7. Найменування підприємства та Фiрма НТТ, прораб попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Посадова особа Голова правлiння Савочка Дмитро Петрович призначений 26.08.2008р.

(Протокол Загальних зборів акцiонерiв №10). Посадова особа не є акціонером Товариства, винагороду за свою роботу за звітній період не отримувала.

Голова Правління має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, зокрема, відкривати і закривати розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, укладати договори, в тому числі трудові, давати вказівки, видавати накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, підписувати документи Товариства, затверджувати зразки печаток, штампів, фірмових бланків, товарних знаків та інших реквізитів Товариства, а також здійснювати інші дії від імені Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Голова Правління проводить засідання Правління, розподіляє обов'язки між Членами Правління.

У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. За звітній період змін у персональному складі посадової особи не було. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах. Стаж керівної роботи складає 7 років. Попередні посади - Фiрма НТТ, прораб.

6.1.1. Посада Член правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Довгалюк Микола Миколайович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СК 411259 25.01.1997 Тетiївським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1978

–  –  –

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 1 6.1.7. Найменування підприємства та технiк-електрик ВАТ "Декоративнi культури" попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Посадова особа Член Правління Довгалюк Микола Миколайович призначений 15.04.2010р.

(Протокол Загальних зборів акцiонерiв №11 від 15.04.2010р.). Посадова особа не є акціонером Товариства, винагороду за свою роботу за звітній період не отримувала. Посадову особу призначено строком на 3 роки.

Посадова особа бере участь у засіданнях Правління. Виконує обов'язки головного інженера Товариства. Він являється керівником та організатором робіт по механізації, автоматизації та електрифікації виробничих процесів Товариства. Посадова особа виконує роботи по експлуатації, догляду та ремонту автотранспорту та с/г техніки. Контролює виконання законодавчих актів по охороні праці та виробничій санітарії.

У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Зміни у персональному складі відбулись відповідно рішення Загальних зборів акцiонерiв (Протокол № 11 вiд 15.04.2010 р.).

Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах. Стаж керівної роботи складає 1 рік. Попередні посади - технiк-електрик ВАТ "Декоративнi культури".

6.1.1. Посада Член правлiння, Головний бухгалтер 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Ткаченко Нiна Михайлiвна фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СК 747484 13.01.1998 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в (серія, номер, дата видачі, орган, Київській обл.

який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1938

–  –  –

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 25 6.1.7. Найменування підприємства та БУМЖКХ, головний бухгалтер попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 15.04.2010р. (Протокол № 8).

Посадову особу призначено строком на 3 роки. Посадова особа не є акціонером Товариства, винагороду за свою роботу за звітній період не отримувала.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 художнього твору сучасної культури, тому проблема взаємодії мистецтв як проблема порівняльного аналізу виходить на принципово новий рівень осмислення і вимагає уважного та поглибленого вивчення.ЛІТЕРАТУРА: 1. Андреев Л Г. Импрессионизм / Андреев Л. Г. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 250 с.; 2. Бунин И.А. Собрание починений / Бунин И. А. В 6-ти т. Т. 4. Произведения 1914 – 1931. / Статья – послесловие и коммент. А.Саакянц / Бунин...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ Д Е Р Ж А В Н И Й АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА РОСЛИННИЦТВА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Польове кормовиробництво» студентам спеціальності 7 Л 30102 «Агрономія» О К Р «Спеціаліст» Миколаїв 2009 УДК 551.502.Методичні рекомендації підготували доценти кафедри рослинництва: Козлов Сергій Георгійович Болдуєв Валентин Іванович Коваленко Олег Анатолійович Рекомендовано студентам спецьіальності...»

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР СПІЛКУВАННЯ Чернігів – 2011 ББК 78.37 Б 59 Бібліотека як центр спілкування : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; підгот. О. Рижаєва ; відп. за вип. О. Сльозка. – Чернігів, 2011. – 55с. Бібліотека являє собою нерозривну єдність двох типів діяльності з обслуговування читачів: організація доступу до документа і організація міжособистісного спілкування. Якщо з бібліотеки йде живе...»

«Національний лісотехнічний університет України Ключевые слова: ель европейская, Малое Полесье, насаждения, лесосеменная база, посевные качества семян. Guz M.M., Kharachko Т.І. Current status of seed-production base and seed quality in Norway spruce of region Small Polissya The results of researches of the state of seed-production base of Norway spruce are presented in Small Polissya. The analysis of indexes of sowing qualities of seed of Norway spruce, certain on the basis of long-term...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 6 березня 2014 р., четвер ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Шевченко: тут і тепер Голос України Учора, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2013 року №655-VІІ, Комітет з питань культури і духовності провів парламентські слухання на тему «Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)». Відкрив...»

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кириченко Олександр Васильович УДК 37.032:37.035.7 ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКIВ НА ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ 13.00.07 – теорія та методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Херсон – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. доктор педагогічних наук, професор Науковий керiвник Кучерявий...»

«УДК 378.1. К. А. Нужненко, здобувач кафедри європейської інтеграції, директор Центру міжнародних зв’язків, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація: Розглянуто значення інтернаціоналізації британської вищої освіти. У роботі висвітлено особливості фінансування британських вищих навчальних закладів. Наголошено на існуючих проблемах здійснення міжнародної співпраці між університетами. Ключові слова: вища освіта, глобалізація, інтеграція,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Зелiнський Едуард Францович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство ІТТ-Плаза 2....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2008. Вип. 44. Ч. 2. С. 67—75 Ser. Philol. 2008. Is. 44. Pt. 2. P. 67—75 УДК 821.161.2’06-191.091.Боровиковський:070+654.1+004 ТВОРЧІСТЬ ЛЕВКА БОРОВИКОВСЬКОГО ТА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦІЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ: СПРОБА ІДЕНТИФІКАЦІЇ Оксана КОСЮК Волинський національний університет імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, Луцьк, Україна 43025 У статті зроблено спробу порівняльного аналізу творчого спадку Левка Боровиковського та піаріндустрії мас-медіа....»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 212–225 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 212–225 V. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 811.161.2’243:371.3 (71=161.2) НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ В КАНАДІ: ПОТРЕБИ ЗАХІДНОЇ ДІАСПОРИ В НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСАХ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ Оленка Білаш Університет Альберти (Канада) Романа Бедрій Міністерство освіти Альберти (Канада) Розглянуто...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»