WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство ІТТ-Плаза 2. Організаційно-правова форма ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Зелiнський Едуард Францович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

25.04.2014

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "ІТТ-Плаза"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ 21633867

4. Місцезнаходження 03150, м. Київ, Голосiївський, м. Київ,, вул. Фiзкультури, 30

5. Міжміський код, телефон та факс (044) 287-14-47, 287-04-10

6. Електронна поштова адреса ezelinskiy@itt-group.com ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014 (дата)

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (номер та найменування офіційного (дата) друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на www.itt-plaza.com 25.04.2014 власній сторінці в мережі Інтернет (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру X часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов’язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала X протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - не заповнено, оскільки діяльність емітента не підлягає ліцензуванню.

"Інформація про рейтингове агентство" - не заповнено, оскільки Емітент не проходив рейтинг.

"Інформація про органи управління емітента" - не заповнено, оскільки емітент акціонерне товариство.

Склад засновників вказаний на момент створення товариства, розмір внеску засновників - на 31.12.2013 р.

В інформації про володіння посадовими особами емітента акціями емітента та в інформації про осіб, що володіють 10 відсотками і більше акцій емітента дата внесення до реєстру не зазначається, оскільки в 2010 році емітентом було здійснено переведення випуску акцій у бездокументарну форму. Ведення реєстру власників реєстроутримувачем припинено. Обслуговування емісії здійснюється депозитарієм ПрАТ "ВДЦП".

Дивіденди у звітному році не нараховувались та не виплачувались.

"Інформація про облігації емітента " - не заповнено, оскільки Емітент не здійснював випусків облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом " - не заповнено, оскільки Емітент не здійснював випусків інших цінних паперів, крім акцій.

"Інформація про похідні цінні папери" - не заповнено, оскільки Емітент не здійснював випусків похідних цінних паперів.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - не заповнено, оскільки Емітент не викупляв власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про видані сертифікати не надається оскільки акції емітента переведені у бездокументарну форму, яка не передбачає існування сертифікатів.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, у зв'язку з тим, що Товариство не займається такими видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - не заповнено, оскільки Емітент не здійснював випусків боргових цінних паперів.

"інформація про випуски іпотечних облігацій" відсутня, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій.

"інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" відсутня, оскільки відсутнє іпотечне покриття.

"інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня, оскільки відсутні кредитні договори.

"інформація про випуски іпотечних сертифікатів" відсутня, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів.

"інформація щодо реєстру іпотечних активів" відсутня, оскільки відсутні іпотечні активи.

"Основні відомості про ФОН", "інформація про випуски сертифікатів ФОН", "інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" - відсутні, оскільки відсутні сертифікати ФОН.

Річна фінансова звітність ПАТ "ІТТ-Плаза" за 2013 рік підписана Тимошенко Наталією Олександрівною, яка здійснює функції Головного бухгалтера Товариства на період відпустки Головного бухгалтера ПАТ "ІТТПлаза" по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до дати фактичного виходу Лісіної Катерини Олексіївни на роботу згідно Наказу № 01к-01/12-11 від 01.12.2011 р.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


" Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не подається, оскільки Емітент не володіє об'єктами нерухомості та не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "ІТТ-Плаза"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію А00 №061875 юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 04.10.1996

4. Територія (область)* м. Київ

5. Статутний капітал (грн) 98262400,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 0,000000 державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 0,000000 що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 4

–  –  –

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

–  –  –

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

–  –  –

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

–  –  –

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV VII. Інформація про загальні збори акціонерів

–  –  –

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

–  –  –

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів ПАТ "IТТ-Плаза" є самостiйним пiдприємством. Можна видiлити такi пiдроздiли : iнвестицiйний, виробничий, бухгалтерiя, складське господарство.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 4 осiб.Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють на умовах неповного робочого на Товариствi не облiковується. Фонд оплати працi за 2013 рiк становить 346.6 тис. грн..

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в матерiальному заохоченi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiй працiвникам, покращеннi умов та ефективностi працi, пiдвищенi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв шляхом вiдвiдування семiнарiв, пiдписки на перiодичнi видання, заохочення навчання працiвникiв в вищих закладах України.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Емітент не належить до будь-яких об'єднань.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності не проводилась Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не мали мiсця протягом звiтного перiоду.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 9(49) Вінниця-2011 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2011. Випуск 9(49). 216 с. У збірнику висвітлено питання технології та ефективності...»

«Українська академія аграрних наук Інститут кормів КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця Видавництво-друкарня «Діло»™ УДК: 636 Запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та кукурудзи в коротко ротаційних сівозмінах Лісостепу. Представлені результати вивчення міцності бокової стінки стебла кукурудзи та порівняльної оцінки зі стандартами морфологічних ознак і урожайності самозапильних ліній та простих її гібридів різних груп стиглості...»

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кириченко Олександр Васильович УДК 37.032:37.035.7 ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКIВ НА ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ 13.00.07 – теорія та методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Херсон – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. доктор педагогічних наук, професор Науковий керiвник Кучерявий...»

«РАЗДЕЛ III «СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. № 2. С. 119-129. УДК 316.7 СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНА Буяшенко В.В. У статті аналізується специфіка соціальної допомоги в контексті культури постмодерну. З’ясовується яким чином принципи постмодерну втілилися в теоретичному розумінні соціальної допомоги та її практичному...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕД АГОГІЧНИЙ УНІВЕ РСИТЕТ ІМЕ НІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 1 Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград – 1999 ББК 74,055+87.827 Н 3 УДК – 370.179. Наукові записки. – Випуск ХVIII. – Серія: Педагогічні науки (Художня освіта і виховання студентської молоді). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. – 196 с. ISBN 966-7401-32-4 До наукових записок включені статті, що узагальнюють дані психолого-педагогічних досліджень з...»

«УДК 316.351:378(4):37.01(09)(477) О. В. Гапченко, викладач (Хмельницький національний університет) УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНООСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ XVI-XVII СТ. У статті досліджено місце і роль української інтелігенції у творенні єдиного європейського культурноосвітнього простору, в розвитку напрямків освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслено, що завдяки дотриманню українською інтелігенцією XVI-XVII ст....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«1996 2006 10 РОКІВ ПРАЦІ Мальтійська Служба Допомоги м. Івано-Франківськ Мальтійський орден............................. 3 Мальтійська Служба Допомоги в Україні............ 4 Клуб молодих інвалідів „Романтики”............... 5 Проблеми Клуб „Романтики” Регулярні зустрічі Волонтери Освіта Духовність Культура Рекреація, відпочинок, міжнародні табори Спорт Особисті контакти Нові члени Успішне закінчення проекту Акції і семінари Діти-сироти....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»