WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Польове кормовиробництво» студентам спеціальності 7 Л 30102 «Агрономія» О К Р «Спеціаліст» Миколаїв 2009 ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ Д Е Р Ж А В Н И Й АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА РОСЛИННИЦТВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни

«Польове кормовиробництво» студентам спеціальності

7 Л 30102 «Агрономія» О К Р «Спеціаліст»

Миколаїв 2009

УДК 551.502.

Методичні рекомендації підготували доценти кафедри рослинництва:

Козлов Сергій Георгійович Болдуєв Валентин Іванович Коваленко Олег Анатолійович Рекомендовано студентам спецьіальності 7.130102 «Агрономія» ОКР «Спеціаліст»

Рецензенти: Хомяк П.В. - заступник директора Миколаївського інституту агропромислового виробництва.

Дробітько A.B. - доцент кафедри виноградарства та плодоовочівництва МДАУ.

Рекомендовано методичною комісією агрономічного факультету МДЛУ Протокол № 8 від 29.04 2009 року з ЗМІСТ Вступ 4

1. Оформлення курсового проекту 6

2. Методика виконання окремих розділів проекту 7

2.1 Вступ

2.2 Огляд літератури 7

2.3 Характеристика господарства 9

2.4 Розробка системи виробництва кормів для господарства 9 2.4.1 Розрахунок річної потреби господарства в кормах 13 2.4.2 Визначення площі посіву кормових культур 13 2.4.3 Зелений конвеєр 21 2.4.4 Силосний конвеєр

2.5 Технологія вирощування культури 26

2.6 Висновки 26

2.7 Пропозиції виробництву 26

3. Додатки 27

4. Список рекомендованої літератури 35 4 ВСТУП Збільшення виробництва м'яса, молока, вовни, яєць неможливе без створення міцної кормової бази. Джерелами годівлі тварин є природні кормові угіддя, сіяні польові кормові культури, корми промислового виробництва, інші. Левова частка всіх кормів виготовляється в польовому кормовиробництві, тому за підготовки фахівців за спеціалізацією «Польове виробництво» приділяється значна увага.

Для набуття студентами професійних навичок і вмінь з польового кормовиробництва, окрім лекцій, практичних та самостійних занять, передбачається виконання курсового проекту.

У курсовому проекті з польового кормовиробництва студентами має бути проведений аналіз стану виробництва кормів у конкретному господарстві та розроблено систему вирощування сіяних польових культур для забезпечення виробництва продукції тваринництва.

Особлива увага приділяється інтенсифікації польового кормовиробництва на основі прогресивних технологій вирощування кормових культур.

Виконання курсового проекту допоможе студентам виробити цільовий підхід до вирішення агровиробничих питань з кормовиробництва в колективних, фермерських, одноосібних, приватних господарствах з урахуванням їх грунтово-кліматичних умов.

У курсовому проекті студент повинен показати знання теоретичних положень з польового кормовиробництва та вміння використовувати їх для вирішення практичних завдань.

Виконуючи проект, студенти використовують дані річних звітів з виробництва кормів та тваринницької продукції, ґрунтових і агрохімічних карт, інших документів, що є в господарстві.

Курсовий проект виконується за таким приблизним планом:

Вступ

1. Огляд літератури

2. Характеристика господарства

2.1 Організаційно-господарська характеристика

2.2 Грунтово-кліматичні умови

2.3 Аналіз стану виробництва кормів та тваринницької продукції в господарстві

3. Розроблення системи виробництва кормів для господарства

3.1 Розрахунок потреби кормів

3.2 Визначення площі посіву кормових культур та потреби в насінні

3.3 Зелений конвеєр

3.4 Силосний і сінажний конвеєри

4. Технологія вирощування кормової культури

4.1 Попередники

4.2 Удобрення

4.3 Обробіток грунту

4.4 Сівба

4.5 Догляд за посівами

4.6 Збирання врожаю

4.7 Технологічна схема вирощування культури

4.8 Економічна ефективність вирощування культури Висновки Пропозиції виробництву Список використаної літератури Додатки

1. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект має : титульну сторінку (додаток 1), зміст, вступ, текстову частину (з таблицями, графіками, схемами і малюнками), висновки, пропозиції виробництву, бібліографічний список і додатки.

Текст курсового проекту слід викладати логічно, чітко і грамотно.

Оптимальний обсяг роботи - 35-45 сторінок рукописного тексту. На одній сторінці повинно бути не більше 27-30 рядків, а в кожному з них - до 40 знаків.

Розмір полів: ліве - 30 мм, верхнє і нижнє - не менше 20, праве - не менше 10 мм.

Розділи курсового проекту нумеруються послідовно арабськими цифрами.

Вступ, висновки, пропозиції, бібліографічний список, додатки не нумеруються.

Розділи рукопису можуть бути поділені на підрозділи, що мають послідовну нумерацію в межах кожного розділу. Нумерація підрозділу складається із номера розділу і номера підрозділу, які розділені крапкою.

Розділ проекту починається з нової сторінки, якщо на попередній залишається не менше 1/3 обсягу.

Сторінки нумеруються в правому верхньому куті арабськими цифрами.

Титульний аркуш, зміст і вступ входять до загальної нумерації, але номер на цих сторінках не ставиться.

Між назвою розділу та основним текстом залишають проміжок у два рядки. Перенесення слів у назві розділу не дозволяється, а в кінці назви крапка не ставиться. Якщо назва розділу складається з двох речень, їх розмежовують крапкою. Назви розділів не підкреслюють.

Якщо в роботі є додатки, їх оформляють як продовження рукопису після бібліографічного списку за послідовністю посилань на них.

2. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ

2.1 ВСТУП У вступі слід коротко висвітлити завдання польового кормовиробництва у створенні міцної кормової бази, яка є основою для збільшення продукції тваринництва.

Виробництво сіяних польових кормових культур має забезпечувати тваринництво достатньою кількістю якісних, збалансованих за вмістом поживних речовин, кормів. Основний напрямок розвитку польового кормовиробництва - впровадження прогресивних технологій вирощування кормових культур за мінімальних затрат енергетичних і трудових ресурсів та максимальному виході продукції за одиницю часу і одиницю площі.

Відзначити досягнення окремих господарств щодо вирощування високих урожаїв кормових культур. Вказати мету і завдання проекту обсягом 1-2 сторінки.

2.2 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ У цьому розділі надається короткий систематизований аналіз матеріалу з польового кормовиробництва, опублікованого різними авторами з посиланням на їх праці. Огляд повинен бути вичерпним, відображати досягення науки та передового досвіду з вирощування основних кормових культур та виробництва кормів у цілому і з одиниці площі. Наводяться визначні результати з урожайності основних польових кормових культур. Слід навести власну думку студента до тих або інших даних.

2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

У цьому розділі необхідно коротко описати місцерозташування господарства, його спеціалізацію, окремі аспекти господарської діяльності, структуру земельних угідь та інше.

Коротко охарактеризувати особливості кліматичних умов природної зони (середня багаторічна сума опадів, температура та відносна вологість повітря за рік, за вегетаційний період), запаси продуктивної вологи в метровому шарі грунту на початку весняної вегетації та перед посівом озимих культур.

Кліматичні умови наводяться за матеріалами найближчої агрометеорологічної станції або за агрокліматичним довідником області.

За цими показниками необхідно дати оцінку ресурсам клімату та визначити його придатність для вирощування сільськогосподарських культур.

Характеризуючи грунти, варто вказати, які грунтові різновидності переважають у господарстві та основні його показники: механічний склад, фізико-хімічні властивості, вміст гумусу та поживних речовин в орному шарі.

Для цього потрібно використати матеріали агрохімічного обстеження, агрохімічні паспорти полів, картограми, робочі проекти організації внутрішньогосподарського землекористування.

Аналізуючи стан виробництва кормів у господарстві, слід показати, які кормові культури вирощуються, площу їх посівів, урожайність та валові збори за останні 2-3 роки, долю кормових культур у структурі посівних площ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вказати середньорічну кількість поголів'я худоби та птиці, валове виробництво продукції тваринництва: молока, м'яса (яловичини, свинини, баранини, птиці), яєць, вовни, річне виробництво молока на одну корову, м'яса на 100 га сільськогосподарських угідь, яєць на курку-несучку та інше. Подати плани господарства на найближчу перспективу щодо збільшення виробництва продукції тваринництва та виробництва кормів.

2.4 РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ ДЛЯ

ГОСПОДАРСТВА

Це один із основних розділів курсового проекту, в якому студент на основі плану річного валового виробництва продукції тваринництва розраховує потребу в кормах і складає план їх виробництва.

2.4.1 Розрахунок річної потреби господарства в кормах Річна потреба господарства в кормах визначається за завданням на планове виробництво тваринницької прродукції.

Для цього використовують такі дані:

-річне завдання щодо обсягів виробництва тваринницької продукції;

- витрати кормових одиниць і перетравного протеїну на одиницю продукції;

- оптимальну структуру кормів для повноцінної годівлі тварин.

Варіанти завдань на виробництво тваринницької продукції подано в таблиці 1.

Кожному студенту варіант завдання визначає викладач.

Орієнтовна структура витрат кормів на продукцію тваринництва, % кормових одиниць, подана в таблиці 2.

Розрахунок річної потреби господарства в кормах за витратою кормів на заплановане виробництво тваринницької продукції наводиться в таблиці 3.

–  –  –

Визначення площі посіву кормових культур Розрахунок площі посіву кормових рослин і потреби в насінні наводиться в таблиці 4.

Для розрахунку використовують такі дані:

- річну потребу в кормах за групами;

- планову врожайність кормових рослин з 1 га, ц.

Річну потребу в кормах беруть за даними таблиці 3, урожайність кормових рослин - за даними планової врожайності.

Витрату зернових кормів розраховують за таким співвідношенням: ячменю кукурудзи - 25, пшениці - 20, гороху - 10, сої - 5%.

Витрату коренеплодів планують у такому співвідношенні: кормові буряки цукрові буряки - 20%. Витрати соломи - солому ячменю, як найбільш цінну, включають у розрахунок повністю, решту - покривають пшеничною.

–  –  –

Відомо, що в господарствах 60-70% річного виробництва молока і понад 50% приросту живої маси великої рогатої худоби припадає на літній період. У зв'язку з цим набуває виключного значення організація конвеєрного виробництва високоякісної зеленої маси.

Залежно від грунтово-кліматичних умов, наявності природних пасовищ і сіножатей, виробничої спеціалізації господарства, наявного поголів'я сільськогосподарських тварин, способу літнього їх утримання, застосовують різні типи зеленого конвеєра.

Існує три основні системи літнього утримання тварин: пасовищна, стійловопасовищна та стійлово-вигульна. Відповідно до цього добирають тип зеленого конвеєра. В умовах Степу найбільш поширений комбінований або змішаний тип зеленого конвеєра, в якому зелені корми виробляють як за рахунок використання посівів кормових культур, так і з природних пасовищ і сіножатей. Тривалість використання зелених кормів становить у середньому 180 днів.

–  –  –

Ефективним є поєднання високобілкових культур (бобових і хрестоцвітих) із злаковими та іншими культурами, що містять багато вуглеводів, цукру, жирів.

Важливо, щоб попередні і наступні культури можна було згодовувати певний час (не менше ніж 5 днів) паралельно. Це дає змогу поступово привчати тварин до іншої культури та поєднувати рослини, що містять більше сухої речовини, з рослинами більш обводненими, з тим щоб середній вміст сухої речовини в кормі був на рівні 18-22%, а води - відповідно 80-82%.

Звичайно, бобові і злакові культури, що містять сухої речовини понад 22%, більше містять і клітковини (24Такий корм продуктивно згодовують переважно великій рогатій худобі. Для свиней і птиці кращою є зелена маса вологістю 82-84 % і з меншим вмістом клітковини (14-16%). Тому схеми зелених конвеєрів для свиней і птиці передбачають, насамперед, більш раннє збирання корму. А в основних, післяукісних і післяжнивних посівах, замість кукурудзи, суданської трави, сорго, деяких бобових, висівають хрестоцвіті (ріпак, брукву, турнепс, кормову капусту, редьку олійну). Цінними компонентами для ранньовесняного та осіннього згодовування свиням є топінамбур і пастернак.

Конвеєр для конкретного господарства складають на основі зональної схеми з урахуванням біологічних особливостей районованих сортів (продуктивності, термінів сівби і періоду продуктивного використання). Набір культур та кормосумішей може бути значно більшим, ніж рекомендований. Розширенням набору культур можна продовжити період надходження зелених кормів на півдні країни до 220, а за умов зрошення і до 250 днів.

–  –  –

Інформацією для складання зеленого конвеєра є дані науково-дослідних установ ( графи 1, 2, 3, 4, табл. 8). Урожайність культур (графа 7, табл. 7) визначають на підставі даних по господарству за останні три роки. Плановий час використання (графа 4, табл. 7) установлюють з врахуванням конкретних умов данного господарства, але в межах можливого часу використання кожної культури. Не можна допускати розриву в часі при надходженні зеленої маси.

Щоденне надходження кормів ( 5.563 к.од.) дорівнює діленню її потреби в зелених кормах (1224 к.од.) на кількість днів споживання (220).

Надходження зелених кормів в кормових одиницях (графа 3, табл. 8) визначають множенням щоденного надходження на дні споживання культури (графа 2, табл. 8).

Об'єм щоденної зеленої маси (графа 5, табл. 8) визначають поділом щоденної потреби в кормових одиницях (5.563) на вміст кормових одиниць в 1 кг зеленої маси (графа 4, табл. 8).

Необхідну масу посіву культури (графа 8, табл. 8) установлюють шляхом поділу всього об'єму зеленої маси даної культури (графа 6, табл.8) на урожайність (графа 7, табл. 8). При цьому потрібно перевести показник урожайності з ц в кг.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕД АГОГІЧНИЙ УНІВЕ РСИТЕТ ІМЕ НІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 1 Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград – 1999 ББК 74,055+87.827 Н 3 УДК – 370.179. Наукові записки. – Випуск ХVIII. – Серія: Педагогічні науки (Художня освіта і виховання студентської молоді). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. – 196 с. ISBN 966-7401-32-4 До наукових записок включені статті, що узагальнюють дані психолого-педагогічних досліджень з...»

«Участь у наукових конференціях та круглих столах у 2013 р. Участь у наукових конференціях, які проходили за кордоном № Назва конференції, круглого Теми доповідей Доповідачі столу Наукова конференція «Фьюнералії Надгробні плити Успенського собору КиєвоБалакін С. А. 1. Ледницкие» (м. Гнєзно, Польща). Печерської лаври. Проблеми вивчення та збереження Івакіна І. Ю. музейної колекції. Міжнародна науково-методична Досвід польової та лабораторної консервації меча Онопрієнко Н. О. 2. конференція з...»

«Мистецтвознавство СУЛІМ Р. А. ДИТЯЧІ ОПЕРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА ТА ЇХ СЦЕНІЧНА ДОЛЯ У сучасній культурі склалась особлива царина композиторської творчості, присвячена дітям. Зокрема, значного розвитку набули музично-театральні жанри – серед яких – опери, балети, музичні казки, мюзикли, музика до дитячих спектаклів тощо. Велику роль у започаткуванні цього напряму відіграв видатний український композитор Микола Лисенко (1842–1912), який став творцем дитячої опери – першої не лише в українській музиці,...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 4.01.2012 № 5а. План діяльності на плановий 2012 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«ВИДАННЯ У КРАЇНОМ ОВНИХ ЕПІСТОЛЯРНИХ Д Ж Е РЕЛ КІНЦЯ XIX – СЕРЕДИНИ XX СТ. Методичні рекомендації –2– Державний комітет архівів України Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Національна Академія наук України Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського І. Б. Гирич, В. П. Ляхоцький ВИДАННЯ УКРАЇНОМОВНИХ ЕПІСТОЛЯРНИХ ДЖЕРЕЛ КІНЦЯ XIX – СЕРЕДИНИ XX СТ. Методичні рекомендації Київ 2000 –3– Ці методичні рекомендації...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ САДЖАНЦІ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР Технічні умови ДСТУ 4938:200 БЗ № 3– 2008/111 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4938:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук, Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція РОЗРОБНИКИ: М. Бублик, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Гудзій, І. Мережко, канд. с.-г. наук; Є. Розсоха, канд. с.-г. наук; Л. Фризюк; Г. Чорна 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ...»

«УДК 101+378 Галина Калінічева Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ © Калінічева Г., 2008 Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. Ключові слова: вища...»

«Українська академія аграрних наук Інститут кормів КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця Видавництво-друкарня «Діло»™ УДК: 636 Запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та кукурудзи в коротко ротаційних сівозмінах Лісостепу. Представлені результати вивчення міцності бокової стінки стебла кукурудзи та порівняльної оцінки зі стандартами морфологічних ознак і урожайності самозапильних ліній та простих її гібридів різних груп стиглості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»