WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 23 |

«КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця Видавництво-друкарня «Діло»™ УДК: 636 Запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та ...»

-- [ Страница 5 ] --

Крім того, при пошуку джерела стійкості слід звертати увагу на її тип: вертикальний чи горизонтальний. Відомо, що вертикальний – ефективний проти одних рас патогену і змінюється від температурного і світКорми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59. 1 лового режимів. Фенотипічне проявлення горизонтальної стійкості є помірним зараженням незалежно від расової різноманітності патогенів. Слід при цьому враховувати взаємовідносини збудників, а також і толерантність – спроможність сприйнятливих сортів формувати задовільний врожай в умовах епіфітотії в порівнянні з сортом, у якого спостерігається більша втрата продуктивності при однаковій динаміці інтенсивності розвитку хвороби.

Нами виявлено сортозразки сої комплексностійкі до основних грибних, бактеріальних і вірусних хвороб в зоні Лісостепу України. Серед них:

Подільська 416, Агат, Шведська 2, Аркадія одеська, Bravalla, ord, Оріана, Золотиста, Прип’ять, Донька, Фея та інші.

Висновки. 1. Фітопатологічна оцінка сортозразків сої в умовах Лісостепу України показала, що пероноспороз, септоріоз, фузаріоз, бактеріоз та вірусна мозаїка сої є найбільш розповсюдженими і зустрічаються як поодинокими так і в комплексі.

2. Інтенсивність розвитку хвороб залежить, в значній мірі, від походження, групи стиглості сортів та умов довкілля.

3. Виділені сортозразки сої, які можуть виступати джерелами стійкості до бактеріальних, грибних і вірусних хвороб.

Бібліографічний список

1. Бабич А.О. Сучасне виробництво і використання сої. К.: Урожай, 1993. – 429 с.

2. Широкий унифицированнй классификатор СВ и международнй классификатор СВ рода Glycine., 1990. – 41 с.

3. Методика Державного сортовипробування сільськогосподарських культур. К., 2000. – 100 с.

4. Одинцова И.Г. Генетические основ устойчивости растений к болезням. Л.: Колос., 1977. – С. 129-139.

–  –  –

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОРТОЗРАЗКІВ БОБІВ КОРМОВИХ (Vicia Faba L.) Наведені результати біохімічного аналізу насіння сортозразків бобів кормових вітчизняної та зарубіжної колекції Інституту кормів УААН.

Виділений вихідний матеріал із стабільними показниками якості насіння бобів кормових і наведені результати кореляційно-регресійного аналізу між ними.

У світовому землеробстві боби були відомі за 2 тис. років до н. е.

Народи Давніх Єгипту, Греції, Риму вирощували їх і використовували для харчування. В нашій країні вони з’явилися у VI-VIII ст.

Сучасна посівна площа бобів у світі становить близько 5 млн. га. Їх вирощують в Італії, Іспанії, Франції, Єгипті, Марокко, КНР, Бразилії. На території колишнього СРСР вони були, в основному, поширені в регіонах достатнього зволоження (в Білорусі, на Закавказзі, в західних областях та на Поліссі України) [4].

Боби кормові – цінна кормова і продовольча культура, в зерні якої міститься 25-35 % білка, 50-55 % крохмалю, 3-6 % клітковини, 2,6-4,1 % золи. Це високопоживний концентрований корм, так в 1 кг зерна міститься 1,29 к. од. і 280 г перетравного протеїну, а 100 кг зеленої маси бобів містить 16 к. од. [6]. Енергетична цінність бобів кормових на 15 % нижча, ніж цінність сої, але на 15 % вища, ніж горох [2].

Збільшення збору білка можливе за рахунок збільшення урожайності та використання високобілкових сортів. Створення таких сортів бобів кормових неможливе без детального вивчення світової колекції культури, пошуку ознак, що тісно корелюють із показниками якості насіння, факторів, що призводять до їх поліпшення та ін. [1].

Методика досліджень. Дослідження проводили з використанням колекції сортозразків бобів кормових Інституту кормів УААН, на полях відділу селекції і насінництва зернобобових культур в селекційно-насіннєвій сівозміні методом постановки польових дослідів відповідно до «Методики постановки польового досліду» [3].

© Бабій С.І., 2007, 2007 Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59.  Дослідження біохімічного складу насіння сортозразків колекції бобів кормових проводили протягом 2003-2006 рр. на 15 сортозразках вітчизняної та зарубіжної колекції Інституту кормів УААН. Матеріал представлений сортозразками середньо- та північноєвропейської груп.

Кількість загального азоту та сирого протеїну в насінні бобів кормових визначали за методом Кьєльдаля. Визначення сирого жиру проводили по кількості обезжиреного залишку за методом С.В. Рушковського, при якому екстрагування здійснювали органічним розчинником гексаном.

Визначення сирої клітковини проводили за Геннебергом-Штоманом (у модифікації ЦІНАО) [5].

Результати досліджень. За результатами наших досліджень встановлено, що продуктивні сорти бобів кормових містять: сирого протеїну – від 25,32 до 32,20 %, жиру – 0,92-1,73 %, клітковини – 6,4-8,6 %, БЕР – 55,2-61,8 %, золи – 3,05-3,90 % в перерахунку на суху речовину.

Середні показники хімічного складу насіння п’ятнадцяти сортів колекції бобів кормових, зображено графічно (рис. 1).

58,85% 28,90% 1,32% 7,35% 3,58% Рис. 1. Хімічний склад абсолютно сухої речовини насіння бобів кормових (у середньому за 2003-2006 рр.) За результатами досліджень в середньому за чотири роки відмічено з найбільшим вмістом сирого протеїну такі сортозразки: Візир – 29,3 %, Білун – 28,7 %, Янтарні – 28,3 %, Бауска – 27,6 %. Ці сортозразки в подальшому можна рекомендувати використовувати як вихідний матеріал для створення нових високопротеїнових, цінних сортів.

–  –  –

Розмах варіації якісних показників по роках був не значним, тоді як коефіцієнти повторюваності за вмістом сирого протеїну, жиру були більшменш стабільними, що вказує на генетичну природу залежності цих показників. Зміна цих показників відбувається у межах норми реакції сорту на навколишнє середовище. Це пояснюється генетичною однорідністю вихідного матеріалу бобів кормових. Аналогічну думку у свій час висловив В.Б. Єнкен (1959).

На основі проведеного кореляційного аналізу між показниками хімічного складу насіння бобів кормових нами відмічений сильний негативний кореляційний зв’язок між вмістом сирого протеїну та вмістом безазотистих екстрактивних речовин на рівні r = –0,659 ± 0,209, а також сильний позитивний зв’язок між жиром та золою r = 0,710 ± 0,200 за роками.

Аналіз кореляційних зв’язків між показниками якості насіння бобів кормових не виявив достовірного зв’язку між вмістом сирого протеїну та вмістом сирого жиру у цієї культури (r = 0,262 ± 0,268) (табл. 2).

–  –  –

Висновки. 1. За результатами біохімічного аналізу насіння колекції бобів кормових за 2003-2006 рр., виділені сортозразки: Візир (Україна), Білун (Україна), Янтарні (Росія), Бауска (Латвія) та ін., в насінні яких міститься від 27,6-29,3 % сирого протеїну, в подальшому їх можна використовувати як вихідний матеріал для створення нових високопротеїнових, цінних сортів.

2. Вміст сирого протеїну в насінні бобів кормових є стабільною ознакою (V = 4,7 %), що дає можливість ведення селекції на збільшення його вмісту на початкових етапах селекційного процесу.

3. Кореляційний зв’язок між показниками якості насіння бобів кормових відмічений сильний негативний між вмістом сирого протеїну та вмістом безазотистих екстрактивних речовин (r = –0,659 ± 0,209), сильний позитивний зв’язок між жиром та золою (r = 0,710 ± 0,200) та слабкий між сирим протеїном і жиром, на рівні r = 0,262 ± 0,268 за роками.

Бібліографічний список

1. Бабич А.О., Барвінченко О.В. Характеристика вихідного матеріалу кормових бобів за показниками якості насіння // Корми і кормовиробництво. – Київ: Аграрна наука, 2002. – Вип. 48. – С. 160-163.

2. Гергелева В. Химический состав кормовх бобов, гороха, вики в сравнении с соевм шротом// Растениеводство, 1986. – т. 22. – С. 5-11.

3. Доспехов В.Д. Методика полевого опта. – М.: Агропромиздат, 1985.

4. Зінченко О.І, Салатенко В.Н, Білоножко М.А. Рослинництво. – К.:

Аграрна освіта, 2001. – 591 с.: іл.

5. Зоотехнический анализ кормов/ Е.А. Петухова, Р.Ф. Бессарабова, Л.Д. Халенева, О.А. Антонова. – М.: Колос, 1981. – 256 с.

46 Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59.

6. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технологія вирощування сільськогосподарських культур. – 2-е видання, виправлене. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 808 с.

УДК 633.2+633.15 Н. Я. Гетман, кандидат сільськогосподарських наук Інститут кормів УААН

ВПЛИВ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ КУРУДЗЯНОБОБОВИХ СУМІШЕЙ

Викладено результати багаторічних досліджень формування урожайності кукурудзяно-бобових сумішей та залежність її від метеорологічних ресурсів регіону.

У системі конвеєрного виробництва зелених кормів в умовах правобережного Лісостепу традиційною культурою є кукурудза. Для підвищення білкової поживності корму застосовують сумісну сівбу кукурудзи із зернобобовими, або капустяними культурами, які відрізняються біологічними особливостями росту і розвитку, а також вимогами до родючості ґрунту, вологозабезпечення та температурного режиму. Рослини кукурудзи та інших пізніх культур починають ріст і розвиток при середньодобовій температурі повітря 10-15°С, яка повільно підвищується до 18-25°С. Тому тривалість міжфазних періодів у рослин в значній мірі залежить від метеорологічних факторів вегетаційного періоду [1, 2, 3].

Сумісні посіви біологічно різнотипних рослин привертають до себе увагу, як спосіб одержання високих і сталих урожаїв та поліпшення якості корму. Проте не завжди можливо одержати високий урожай сумішей, ніж одновидових посівів злакових культур, але при цьому помітно збільшується загальний вихід перетравного протеїну та вміст його в кормовій одиниці [4, 5].

Матеріали та методика досліджень. Дослідження з вивчення продуктивності сумісних посівів кукурудзи із високобілковими культурами в конвеєрному виробництві кормів проводили упродовж 1981-2004 рр. в дослідному господарстві «Бохоницьке» Інституту кормів УААН. У 1981Гетман Н.Я., 2007 Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59. 7 1983 рр. дослідження були спрямовані на вивчення підбору зернобобових культур для сумісного вирощування із середньо ранньостиглими гібридами кукурудзи. Із бобових культур висівали сою, вику озиму і яру, люпин білий, боби кормові, горох кормовий. Норми висіву представлені у табл. 2.

Мінеральні добрива вносили весною під передпосівну культивацію із розрахунку 90 кг/га діючої речовини азоту, фосфору і калію.

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що за період сівба-сходи (травень) упродовж 20 років досліджень забезпеченість вологою становила в середньому 26 мм з коливанням від 5 до 48 мм.

Метеорологічні фактори за роки досліджень дещо відрізнялись в період вегетації культур, де кількість опадів від сходів до збирання в середньому становила 182 мм, сума позитивних температур – 1080°С, середньодобова температура повітря – 18,0°С. Найбільш посушливими відмічено 6 років, де випало 130 мм опадів, при середньодобовій температурі повітря 18,7°С, з них, особливо посушливим був 1999 рік, тому сівбу кукурудзи проводили у третій декаді травня, а сходи одержали через 12 днів із-за нестачі вологи у верхньому шарі ґрунту, де за період сівба-сходи випало 5 мм опадів при температурі повітря 21,6°С. В цьому ж році за період сходи-викидання волоті випало 42 мм опадів з сумою температур 862°С. У 8 років, які можна віднести до середніх, вони знаходились відповідно в межах 196 мм і 18,0°С. Сприятливих за вологозабезпеченістю було 6 років при кількості опадів 270 мм і 17,6°С середньодобовою температурою повітря.

Найбільший прихід фотосинтетичної активної радіації за період від сходів до викидання волоті у кукурудзи відмічено у сприятливі за вологозабезпеченням роки – 7406 ГДж/га (табл. 1).

Спостереженнями встановлено, що фаза цвітіння кормових бобів наставала через 26-35 днів, а у люпину білого і сої через 34-42 днів після сходів. У редьки олійної при підсіві її в міжряддя сходів кукурудзи фаза цвітіння відмічена через 26-33 дні, а при утворенні 3-4 листків кукурудзи через 32-35 днів після сходів.

Настання чергової фази розвитку у кукурудзи, як основного компонента в сумісних посівах, змінюється наступною тільки при наявності необхідної суми позитивної температури повітря та кількості опадів. Так, від сходів до утворення 3-го листка проходить в середньому 17 днів із сумою температур – 214°С та 24 мм опадів. При утворенні позачергових листків від 3 до 6 проходить 12 днів із сумою температур 236°С і 51 мм опадів та 6-9 листків відповідно 15 днів, 231°С і 50 мм. Від фази 9 листка до викидання волоті проходить 23 дні з сумою температур 436°С і 75 мм опадів в основному для проходження другого періоду вегетації, тобто утворення

–  –  –

Висота рослин, є один із основних показників, що характеризує урожайність кормових культур. У кукурудзи та зернобобових культур при сумісному вирощуванні вона залежала від взаємовідносин, які створювались у період росту і розвитку, та метеорологічних факторів. Найбільш сприятливі умови для кукурудзи відмічені у 1981-1983 рр., де за період вегетації культур випало 222 мм опадів з сумою позитивних температур 1136°С.

У сумісних посівах кукурудзи із кормовими бобами і горохом кормовим спостерігалось пригнічення рослин кукурудзи, де висота становила 147см, або на 14-52 см була нижча ніж при сівбі із соєю та люпином білим. Подальші дослідження показали, що із зниженням вологозабезпечення до 161-174 мм коли ГТК дорівнював 1,52-1,53 висота кукурудзи в одновидових посівах знижувалась відповідно від 172 до 126 см, а у сумісних посівах із люпином білим від 162 до 134 см, з кормовими бобами від до 120 см, горохом кормовим від 160 до 130 см. Найбільш сприятливі умови для росту і розвитку кукурудзи відмічені при вирощуванні кукурудзи в сумісних посівах із соєю, де висота її в умовах 1981-1983 рр. була най

–  –  –

+ соя, 0,3 Високобілкові культури теж реагували на режим вологозабезпечення, який змінювався за роки досліджень. Найбільша висота бобових культур відмічена у 1981-1983 рр., де у кормових бобів становила 132 см, у гороху кормового – 136 см. В наступні роки досліджень висота усіх високобілкових культур знизилась до 90-129 см.

Інтенсивне формування листостеблової маси та накопичення поживних речовин у кукурудзи відбувалось від фази утворення 8-10 листків до викидання волоті, коли суміші досягали укісної стиглості при збиранні на зелений корм, яке наставало у середині липня, тобто через 61 день від сходів.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«ВИДАННЯ У КРАЇНОМ ОВНИХ ЕПІСТОЛЯРНИХ Д Ж Е РЕЛ КІНЦЯ XIX – СЕРЕДИНИ XX СТ. Методичні рекомендації –2– Державний комітет архівів України Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Національна Академія наук України Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського І. Б. Гирич, В. П. Ляхоцький ВИДАННЯ УКРАЇНОМОВНИХ ЕПІСТОЛЯРНИХ ДЖЕРЕЛ КІНЦЯ XIX – СЕРЕДИНИ XX СТ. Методичні рекомендації Київ 2000 –3– Ці методичні рекомендації...»

«РАЗДЕЛ III «СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. № 2. С. 119-129. УДК 316.7 СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНА Буяшенко В.В. У статті аналізується специфіка соціальної допомоги в контексті культури постмодерну. З’ясовується яким чином принципи постмодерну втілилися в теоретичному розумінні соціальної допомоги та її практичному...»

«Мистецтвознавство СУЛІМ Р. А. ДИТЯЧІ ОПЕРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА ТА ЇХ СЦЕНІЧНА ДОЛЯ У сучасній культурі склалась особлива царина композиторської творчості, присвячена дітям. Зокрема, значного розвитку набули музично-театральні жанри – серед яких – опери, балети, музичні казки, мюзикли, музика до дитячих спектаклів тощо. Велику роль у започаткуванні цього напряму відіграв видатний український композитор Микола Лисенко (1842–1912), який став творцем дитячої опери – першої не лише в українській музиці,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕД АГОГІЧНИЙ УНІВЕ РСИТЕТ ІМЕ НІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 1 Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград – 1999 ББК 74,055+87.827 Н 3 УДК – 370.179. Наукові записки. – Випуск ХVIII. – Серія: Педагогічні науки (Художня освіта і виховання студентської молоді). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. – 196 с. ISBN 966-7401-32-4 До наукових записок включені статті, що узагальнюють дані психолого-педагогічних досліджень з...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»

«1996 2006 10 РОКІВ ПРАЦІ Мальтійська Служба Допомоги м. Івано-Франківськ Мальтійський орден............................. 3 Мальтійська Служба Допомоги в Україні............ 4 Клуб молодих інвалідів „Романтики”............... 5 Проблеми Клуб „Романтики” Регулярні зустрічі Волонтери Освіта Духовність Культура Рекреація, відпочинок, міжнародні табори Спорт Особисті контакти Нові члени Успішне закінчення проекту Акції і семінари Діти-сироти....»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2 4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ УДК 339.138:364.442.6+368 Проф. С.В. Скибінський, канд. екон. наук; асист. Н.Р. Балук; доц. Л.М. Бук, канд. екон. наук – Львівська КА КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Здійснено класифікацію чинників впливу на поведінку споживачів страхових послуг. Розглянуто сутність впливу соціально-культурних, особистих, мотиваційнопсихологічних та ситуативних чинників на...»

«Рекомендовані теми для обговорення на засіданні Громадської ради при облдержадміністрації Комісія з охорони здоров’я материнства і дитинства та гендерної політики: Тема 1. Тренінг з питань репродуктивного здоров'я і планування сім'ї за Програмою USAID «Здоров’я жінок України». Структура тренінгу: три заняття -3 год. (1,5 год., перерва на каву, 1,5 год); Цільова аудиторія: акушерки, молодший медперсонал, лікарі сімейної медицини. Тема 2. Періодично проводити прес-конференції з актуальних питань...»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про видавничу справу ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141 N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238 N 2707IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429 N 2855-IV ( 2855-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N...»

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кириченко Олександр Васильович УДК 37.032:37.035.7 ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКIВ НА ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ 13.00.07 – теорія та методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Херсон – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. доктор педагогічних наук, професор Науковий керiвник Кучерявий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»