WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 23 |

«КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця Видавництво-друкарня «Діло»™ УДК: 636 Запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та ...»

-- [ Страница 1 ] --

Українська академія аграрних наук

Інститут кормів

КОРМИ

І КОРМОВИРОБНИЦТВО

____________________

Міжвідомчий

тематичний

науковий

збірник

____________________

Вінниця

Видавництво-друкарня «Діло»™

УДК: 636

Запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та кукурудзи в коротко ротаційних сівозмінах Лісостепу.

Представлені результати вивчення міцності бокової стінки стебла кукурудзи та порівняльної оцінки зі стандартами морфологічних ознак і урожайності самозапильних ліній та простих її гібридів різних груп стиглості в умовах монокультури.

Подані результати фітопатологічної оцінки сортозразків сої різного еколого-географічного походження в умовах Лісостепу України.

Вивчено динаміку формування та функціонування симбіотичного апарату козлятника східного протягом першого та другого років вегетації, шляхи підвищення його продуктивності та ін.

Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів та фахівців сільськогосподарського виробництва.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту кормів УААН, протокол № 8 від 02.08.2007 року.

Редакційна колегія: В.Ф.Петриченко (відповідальний редактор), М.І.Бахмат, В.Д.Бугайов, М.Ф.Кулик (заступники відповідального редактора), Л. П. Гулько (відповідальний секретар), А.О.Бабич, В.П.Борона, І. М. Величко, Г.І.Демидась, А.Г.Дзюбайло, В.С.Задорожний, О.І.Зінченко, Г.П.Квітко, С.І.Колісник, В.А.Кононюк, В.В.Лихочвор, П.С.Макаренко, В.Т.Маткевич, Я.І.Мащак, І.Ф.Підпалий, А.А.Побережна, Л.С.Прокопенко, А.В.Черенков Точка зору редколегії не завжди збігається з позицією авторів ISBN © Інститут кормів УААН, текст, макет, 2007.

© Видавництво-друкарня «Діло»™, СПД Данилюк В. Г., 2007.

УДК 631.1:633.41 В. Ф. Петриченко, доктор сільськогосподарських наук С. І. Колісник, О. Я. Панасюк, кандидати сільськогосподарських наук Л. Ф. Броннікова Інститут кормів УААН

АГРОЕКОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ

ПРОДУКТИВНОСТІ КОРОТКО РОТАЦІЙНИХ СОЄВО–

КУКУРУДЗЯНИХ СІВОЗМІН ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ

НАСИЧЕННЯ КУЛЬТУРАМИ ТА ЇХ СИСТЕМИ

УДОБРЕННЯ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

На підставі результатів багаторічних досліджень запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та кукурудзи в коротко ротаційних сівозмінахЛісостепу. Обґрунтовано раціональні шляхи їх освоєння у великотоварних і дрібнотоварних приватних агроформуваннях.

У сучасному землеробстві України важливим завданням є розробка і впровадження найбільш продуктивних сівозмін з вузьким набором культур, які користуються підвищеним попитом на ринку, та оптимальною структурою їх посівних площ. У ринкових умовах господарювання гостро постає проблема агроекологічного обґрунтування цих культур у короткоротаційних сівозмінах із врахуванням спеціалізації господарств та потреб внутрішнього і зовнішнього ринку. Ці та інші проблеми інтенсифікації виробництва продукції рослинництва у регіоні є досить важливими і недостатньо вивчені. Хоча деякі аспекти цих проблем, зокрема продуктивність польових сівозмін з короткою ротацією насичених зерновими культурами, вже вивчали російські [1] і українські вчені [2; 3; 4]; та насичення спеціалізованих кормових сівозмін кукурудзою – [5] та ін.

В умовах Лісостепу України важливою проблемою є вивчення ступеню насичення соєво-кукурудзяних сівозмін для виробництва дешевих високобілкових і високоенергетичних кормів. Поряд з цим необхідно обрунтувати вплив цих культур на зміну показників родючості ґрунту та стійкість агрофітоценозів.

–  –  –

Результати досліджень і їх обговорення. Одержані результати досліджень про вплив системи удобрення і ступеня насичення культур у сівозміні показують, що рівень урожайності насіння сої суттєво залежав як від системи удобрення, так і від співвідношення її посівів і кукурудзи в модельних сівозмінах. Так, внесені під сою мінеральні добрива в дозі N 45Р 60К 60 на фоні 15 т/га гною забезпечили збільшення урожайності  Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59.

насіння в середньому за 7 років на 0,36 т/га в двопільній соєво – кукурудзяній сівозміні і в трипільній (соя – кукурудза – кукурудза) – на 0,39 т/га, що більше відповідно до контролю на 15,9 і 16,0 %.

Встановлена залежність зростання рівня урожайності насіння сої від ступеня насиченості нею сівозміни. В середньому за 7 років максимальна врожайність насіння сої (3,04 т/га) становила в соєво-кукурудзяній сівозміні, де соя в структурі посівних площ складала 25 %, тоді як при збільшенні ступеня насичення нею сівозміни до 33 і 50 % відмічено залежність зменшення урожайності насіння сої відповідно на 3,21 та 0,42 т/га, або на 6,9 і 13,8 %, що пояснюється зменшенням періоду повернення сої на своє попереднє місце вирощування. В результаті взаємодії мінеральних добрив і оптимального співвідношення посівів сої і кукурудзи (як 1 : 3) урожайність насіння сої збільшилась від 2,26 до 3,04 т/га, або на 34,5 %, що є достовірним на п’ятивідсотковому рівні значимості.

Внесення мінеральних добрив під кукурудзу (в сівозміні соя – кукурудза) в дозі N60Р90К90 на фоні гною (15 т/га) збільшило урожайність її зерна від 6,14 до 6,75 т/га, або на 9,9 %, а в 4-пільній сівозміні цей приріст складав 10,2 %. Слід відмітити, що на достатньому фоні мінерального живлення повторне вирощування кукурудзи після кукурудзи практично не призводило до зменшення рівня урожайності зерна. Проте дворічне повторне вирощування кукурудзи в 4-пільній сівозміні (соя – кукурудза – кукурудза – кукурудза) на цих фонах мінерального живлення призвело до зменшення її урожайності. У середньому за 7 років на 4-6 % залежно від рівня забезпеченості елементами живлення, що має практичне значення для агроекологічного обґрунтування і побудови високопродуктивних зернових сівозмін з короткою ротацією для спеціалізованих агроформувань в умовах регіону.

Продуктивність соєво – кукурудзяних сівозмін залежно від системи удобрення та співвідношення в них посівів сої і кукурудзи наведені в табл.

2. Відмічено, що в середньому за 7 років, найменший вихід кормових одиниць з 1 га сівозмінної площі (5,02 т) було одержано в двопільній соєво-кукурудзяній сівозміні, а максимальне значення 5,81 т в чотирипільній сівозміні із співвідношенням посівів кукурудзи і сої, як 3 : 1 та внесенні 15 т/га гною. Застосування органо-мінеральної системи удобрення сприяло подальшому підвищенні продуктивності зазначених сівозмін – до рівня 63,4 ц/га к. од.

Баланс азоту в ґрунті під культурами сівозміни наведений в табл. 3.

Ці дані свідчать, що при зростанні насичення сівозміни кукурудзою значно зростає винос азоту з ґрунту урожаєм зерна кукурудзи та сої і

–  –  –

Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59.

7 відповідної кількості побічної продукції – в середньому від 129,1 до 159,2 кг/га, або на 12,3 %. В той же час різниця в надходженні в ґрунт азоту із стерньовими та кореневими рештками була не досить значною (39,3 і 45,7 кг/га), що пояснюється істотним збільшенням урожайності насіння сої (як азотонакопичувача) в сівозмінах, де співвідношення її посівів і кукурудзи було, як 1 : 2 та 1: 3. У зв’язку з цим дефіцит азоту в ґрунті сівозмін з різним насиченням їх соєю був найменшим в 2-пільній соєво-кукурудзяній сівозміні (баланс азоту в середньому за 7 років складав – 13,3 кг/га), а в сівозміні, де посіви сої становили лише 25 %, його баланс складав – 49,8 кг/га. Це свідчить про те, що насичуючи коротко ротаційні сівозміни соєю при урожайності її насіння 24-26 ц/га, можна поліпшити баланс азоту в 3-3,7 разу.

Висновки. Отже, у коротко ротаційних соєво-кукурудзяних сівозмінах Лісостепу України найбільш раціональним співвідношенням посівних площ кукурудзи та сої є 2 : 1, що забезпечує на органо-мінеральній системі удобрення (під кукурудзу 15 т/га гною + N60Р90К90, під сою 15 т/га гною + N45P60Р60) сприйнятливі умови формування урожайності зерна кукурудзи в межах 6,5-7,0 т/га і насіння сої 2,5-3,0 т/га. При цьому збір кормових одиниць складає 6,0-6,2 ц/га без врахування побічної продукції, які повністю збалансовані за білком згідно зоотехнічних нормативних вимог.

Поряд з цим слід відмітити, що жодна із запропонованих коротко ротаційних сівозмін та систем удобрення не спроможні були забезпечити позитивний баланс азоту в ґрунті. Дефіцит складав від 13,3 до 49,8 кг/га, що спонукає до пошуку і розробки інших моделей, які забезпечили б розширення відтворення родючості ґрунту та формування сталих агрофітоценозів у часі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Бібліографічний список

1. Воробьов С.А. Севооборот в специализированнх хозяйствах Нечерноземья. – М.: Россельхозиздат, 1982. – 216 с.

2. Зубенко В.Ф., Барштейн Л.А. та ін. Сівозміни Лісостепу // Сівозміни – основа інтенсифікації землеробства. – К.: Урожай, 1985. – С. 128-173.

3. Лебедь Є.М., Андрусенко І.І., Пабат І.А. Сівозміни при інтенсивному землеробстві. – К.: Урожай, 1992. – 220 с.

4. Панасюк Я.Я. Интенсивне специализированне севооборот для хозяйств по производству молока и говядин (применительно к Лесостепи УССР). – Научное издание. – К.: Урожай, 1990. – 192 с.

 Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59.

5. Петриченко В.Ф., Броннікова Л.Ф., Панасюк О.Я. Шляхи оптимізації співвідношення посівних площ сої та кукурудзи на зерно в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу України // Збірник наукових праць Вінницького ДСГІ. – Вип. 5. – Вінниця: 1998. – С. 79-86.

УДК: 633, 366; 631, 527 С. П. Чипляка Кіровоградський інститут АПВ

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНОФОНДУ ВИДІВ ЕСПАРЦЕТУ

ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ З

ПІДВИЩЕНИМ АДАПТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Вивчення колекції видів еспарцету дало змогу виявити, що в умовах Степу України зразки піщаного виду виділяються найвищою зимостійкістю, менш ніж інші види пошкоджуються шкідниками і хворобами.

Недоліком є більш грубі стебла.

Закавказькому виду притаманні такі ознаки, як висока урожайність зеленої маси і насіння, покращена якість корму та висока посухостійкість. Суттєвим недоліком є низька зимостійкість.

Високолистний еспарцет по кущистості, облистненості і вмісту білка не поступається іншим видам, але має значно нижчу зимостійкість і продуктивність.

Серед багаторічних кормових культур, що вирощують на Україні, важливе місце належить еспарцету, який є джерелом дешевого рослинного білка для тваринництва. Висока поживна цінність кормової маси (за вмістом перетравного протеїну, вапна, фосфору і за загальною оцінкою в кормових одиницях він близький до люцерни та конюшини), позитивна післядія у сівозмінах – накопичення біологічного азоту в ґрунті, та покращання його санітарного стану обумовлюють необхідність дальшого розширення цієї культури, зокрема на землях Степової зони. Ця зона має особливі вимоги до культури еспарцету, які зумовлюються кліматичними умовами (низькі зимові температури, недостатня зволоженість, високі температури влітку). Ці особливості зумовлюють необхідність створення сортів еспарцету високо пристосованих до умов Степу України [1, 2, 4].

© Чипляка С.П., 2007, Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59. 9 Створення нових сортів – один з найбільш ефективних шляхів отримання прибавки урожаю. Останнім часом широкого поширення отримала селекція спрямована на створення сортів, адаптованих до несприятливих умов зовнішнього середовища.

У створенні таких сортів велике значення має підбір відповідного вихідного матеріалу. Відомо, що окремі види еспарцету, як еспарцет піщаний (Onobrychis arenaria), закавказький (O. viciafolia), виколистний (O. sativa) мають у певній мірі стійкість до згаданих факторів навколишнього середовища. Зокрема їм властива висока морозостійкість, посухостійкість і відповідно вони можуть бути носіями таких ознак при створенні нового вихідного матеріалу. В той же час ці види не повністю задовольняють потреби сільгоспвиробника. Отже покращення якісного складу кормових рослин шляхом введення нових перспективних видів, селекції і гібридизації відомих в культурі видів з дикими родичами, вивчення найбільш посухостійких, зимостійких і високоурожайних сортів еспарцету для Степу України є важливою науково-практичною проблемою [3].

Метою наших досліджень було вивчення колекційних зразків еспарцету і виявлення форм з господарсько-цінними ознаками (скоростиглістю, високою продуктивністю, підвищеним вмістом протеїну в зеленій масі), стійких проти основних хвороб та шкідників еспарцету, та тих, які являють інтерес до селекції.

Методика досліджень. Польові і лабораторні досліди проводили на полях Кіровоградського інституту АПВ в 2002-2005 рр.

Матеріалом для дослідження служила колекція еспарцету прислана Національним центру генетичних ресурсів рослин України та кращі селекційні номери і сорти селекції Кіровоградського інституту АПВ. Кращі із сортозразків використовували для гібридизації.

Вивчення зразків колекції велось за методикою ВІРа та методичних вказівок по селекції багаторічних трав ВНДІ кормів імені В.Р. Вільямса.

Посів колекційного розсадника першого етапу вивчення проводили весною 2002 року звичайним рядковим способом. Довжина ділянки 1 м., ширина – 0,6 м. Кількість рядків в ділянці – 4. Повторність дворазова.

Облікова площа 0,6 м2. Стандартний сорт Кіровоградський 27 висівали через 10 номерів.

Посів колекційного розсадника другого етапу вивчення проводився весною 2004 року звичайним рядковим способом. Довжина ділянки 5 м., ширина 1,2 м. Кількість рядків в ділянці – 8. Повторність триразова.

Облікова площа 6 м2, з якої 3 м2 збирали на насіння і 3 м2 – на зелену масу.

Стандартний сорт Кіровоградський 27 висівали через 10 номерів.

10 Корми і кормовиробництво. 2007. Вип. 59.

Результати досліджень. Густота рослин в досліді при підрахунках їх по сходах коливалась від 17 до 143 штук на 1 м2. В початкових фазах росту із-за несприятливих погодних умов спостерігалось значне випадання рослин еспарцету. Тому до осені їх нараховувалось 31,4-95,6 % до загальної кількості які зійшли. Найбільш стійкими до несприятливих умов в початкових фазах розвитку виявились зразки закавказького виду (в середньому збереглось 67,8 % рослин). У піщаного виду збереглось до осені 62,2 % і найменшу стійкість виявили зразки виколистного еспарцету – 58,3 %.

За нашими спостереженнями види еспарцету різняться і по зимостійкості. В середньому за 2002-2004 роки відмічається така закономірність:

найменш стійкі до перезимівлі рослини виколистного еспарцету – 62,3 %.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кириченко Олександр Васильович УДК 37.032:37.035.7 ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКIВ НА ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ 13.00.07 – теорія та методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Херсон – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. доктор педагогічних наук, професор Науковий керiвник Кучерявий...»

«УДК 316.351:378(4):37.01(09)(477) О. В. Гапченко, викладач (Хмельницький національний університет) УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНООСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ XVI-XVII СТ. У статті досліджено місце і роль української інтелігенції у творенні єдиного європейського культурноосвітнього простору, в розвитку напрямків освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслено, що завдяки дотриманню українською інтелігенцією XVI-XVII ст....»

«ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1. День Європи в Україні День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Рішення щодо відзначення Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися...»

«УДК 796.06 (477) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Циганок О.В., викладач, Сатін Д.Є., студент Запорізький національний університет Проведений багатофакторний аналіз літературних джерел з питань формування нормативно-правової бази та організації і ліцензування в галузі фізична культура та спорт в Україні. Подальший розвиток підприємництва у сфері оздоровчої фізичної культури та спорту для всіх, зумовлений якісними змінами, що відбуваються на ринку спортивнооздоровчі послуги...»

«УДК [373.3 – 051:378.14] : 371.32 Л.Е. Бєкірова, к.п.н., викл. кафедри ДП та методик початкового навчання РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» м. Сімферополь СПРЯМОВАНІСТЬ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНООРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті авторка розглядає проблему спрямованості дисциплін професійно-педагогічного циклу у ВНЗ на формування готовності майбутніх...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«1996 2006 10 РОКІВ ПРАЦІ Мальтійська Служба Допомоги м. Івано-Франківськ Мальтійський орден............................. 3 Мальтійська Служба Допомоги в Україні............ 4 Клуб молодих інвалідів „Романтики”............... 5 Проблеми Клуб „Романтики” Регулярні зустрічі Волонтери Освіта Духовність Культура Рекреація, відпочинок, міжнародні табори Спорт Особисті контакти Нові члени Успішне закінчення проекту Акції і семінари Діти-сироти....»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про видавничу справу ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141 N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238 N 2707IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429 N 2855-IV ( 2855-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ САДЖАНЦІ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР Технічні умови ДСТУ 4938:200 БЗ № 3– 2008/111 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4938:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук, Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція РОЗРОБНИКИ: М. Бублик, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Гудзій, І. Мережко, канд. с.-г. наук; Є. Розсоха, канд. с.-г. наук; Л. Фризюк; Г. Чорна 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»