WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 796.06 (477) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Циганок О.В., викладач, Сатін Д.Є., студент Запорізький національний університет Проведений багатофакторний ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 796.06 (477)

СУЧАСНІ СИСТЕМИ

ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Циганок О.В., викладач, Сатін Д.Є., студент

Запорізький національний університет

Проведений багатофакторний аналіз літературних джерел з питань формування

нормативно-правової бази та організації і ліцензування в галузі фізична культура та спорт в

Україні. Подальший розвиток підприємництва у сфері оздоровчої фізичної культури та

спорту для всіх, зумовлений якісними змінами, що відбуваються на ринку спортивнооздоровчі послуги (СОП). Зростання популярності масового спорту та потреб населення у високоякісних СОП робить усе більш актуальним формування фітнес-індустрії як дієвого напряму підприємницької діяльності фізкультурно-спортивних організацій. Цей напрям підприємництва набув зрілої форми в США, а в Україні підприємництво у сфері спорту для всіх перебуває на стадії формування.

Ключові слова: галузь, нормативно-правова база, ліцензування, спортивно-оздоровчі послуги.

Цыганок А.В., Сатин Д.Е. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА / Запорожский национальный университет, Украина Проведен многофакторный анализ литературных источников по вопросам формирования нормативно – правовой базы и организации и лицензирования в отрасли физическая культура и спорт в Украине. Последующее развитие предпринимательства в сфере оздоровительной физической культуры и спорта для всех обусловлен качественными изменениями, которые происходят на рынке спортивно – оздоровительных услуг (СОП). Рост популярности массового спорта и потребностей населения в высококачественных СОП делает все актуальнее формирования индустрии фитнесса как действенного направления предпринимательской деятельности физкультурно-спортивных организаций. Это направление предпринимательства приобрело зрелую форму в США, а в Украине предпринимательство в сфере спорта для всех находится на стадии формирования.

Ключевые слова: сфера, нормативно-правовая база, лицензирование, спортивнооздоровительные услуги.

Cyganok A.V., Satin D.E. MODERN SYSTEMS OF ORGANIZATION PHYSICAL CULTURE AND SPORT / Zaporizhzya national university, Ukraine The multivariable analysis of literary sources is conducted on questions of forming normatively of legal base and organization and licensing in industry physical culture and sport in Ukraine.

Subsequent development of enterprise in the field of health physical culture and sport for all, conditioned high-quality changes which take a place at the market of SOP. Growth of popularity of mass sport and necessities of population in high-quality SOP does all актуальнее than forming of industry of fitness aseffective direction entrepreneurial activity of athletic-sporting organizations. It direction of enterprise purchased a mature form in the USA, and In Ukraine an enterprise in the field of sport for all is on the stage of forming.

Key words: sphere, normatively-legal base, licensing, sporting-health services.

Сучасна сфера фізичної культури і спорту - це велика розгалужена індустрія, яка потребує постійного інноваційного підходу до її розвитку і удосконалення. У нових соціально-економічних умовах в Україні серед різних верств населення зростає популярність спортивної діяльності та фізичної рухової активності. Останнім часом інтенсивно розвиваються оригінальні види та версії спорту з підвищеним ризиком, у тому числі складно-технічні та екстремальні. Характерним стає створення різноманітних недержавних субєктів фізкультурно-спортивної діяльності. Серед тенденцій розвитку фізичної культури і спорту відмічаються і певні негативні ознаки.

Так, трапляються випадки, коли під назвою спортивних клубів витончено діють порушники чинного законодавства. Працюють "псевдофахівці", які проводять заняття з певних видів спорту та рухової активності, не маючи ні відповідної фізичної, ні теоретичної підготовленості, а також необхідної кваліфікації. У практику впроваджуються сумнівні програми і системи, які нерідко пов'язані з небезпекою для здоровя та життя людей, передусім дітей, культом насильства. Для занять

Фізичне виховання та спорт

використовуються приміщення, які не відповідають спортивним та санітарногігієнічним нормам.

Зазначені обставини зумовили введення у сферу фізичної культури і спорту дозвільної системи, формування якої було розпочато після виходу постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 1998 року № 751 "Про перелік видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню".

Після формування необхідної нормативно-правової бази Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту прийняв наказ від 21.07.1999 року № 15-12 "Про організацію роботи щодо впровадження ліцензування суб'єктів підприємницької діяльності в галузі фізичної культури і спорту та контроль за дотриманням ліцензійних умов". Фактично було офіційно розпочато ліцензування суб'єктів фізкультурнооздоровчої та спортивної діяльності в Україні.

1 червня 2000 року прийнято Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", який визначив види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановив державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність субєктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Статтями 1 і 2 цього Закону визначено, що його дія поширюється на всіх суб'єктів господарювання та підприємництва, юридичних та фізичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності. Винятки складають лише органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Статтею 9 Закону України встановлено, що ліцензуванню підлягає провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: організації та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні.

Керуючись нормами Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статтею 271 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами);

Постановами Кабінету Міністрів України від 04.07.01 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії на окремий вид господарської діяльності" (зі змінами); від 15.10.04 № 1362 "Про внесення змін до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.00 № 1755 від23.08.05 №797 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування"; від 08.11.06 № 1573 "Про затвердження Положення про Міністерство України у справах сімї, молоді та спорту" та абзац 2 пункту 66 Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.06 № 11594, Мінсім'ямолодьспорт України, його структурні підрозділи спільно з регіональними органами з питань фізичної культури і спорту здійснюють організаційно-практичні заходи, спрямовані на забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування.

У сфері фізичної культури і спорту повністю завершене формування нормативноправової та методичної бази ліцензування. Наказами Мінсім'ямолодьспорту України введено в дію порядок механізму ліцензування суб'єктів господарювання та підприємництва у сфері, створено ліцензійну комісію Міністерства, затверджено Положення про неї. Забезпечення ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в апараті Мінсім'ямолодьспорту України безпосередньо здійснює відділ ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, створений у складі Департаменту фізичної культури.

Згідно з чинним законодавством затверджено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України Ліцензійні умови провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: організації та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні, та Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов.

Вісник Запорізького національного університету № 2, 2009

Для забезпечення контролю та обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері фізичної культури і спорту, розроблена і впроваджена у практику нова автоматизована система "Ліцензування", сформований та постійно поповнюється ліцензійний реєстр.

Питання щодо сприяння процесу ліцензування внесені до Типових положень про обласні управління та районні відділи з питань фізичної культури і спорту, а також до Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Наказом Держкомспорту України від 08.04.04 № 1054 затверджено "Методичні рекомендації з питань ліцензування у сфері фізичної культури і спорту", які надруковані на сторінках "Спортивної газети".


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Із метою удосконалення механізму взаємодії центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту з регіональними та місцевими органами виконавчої влади розроблено та затверджено відповідним наказом "Методичні рекомендації щодо утворення та функціонування Координаційних рад з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в Автономній Республіці Крим, областях, у містах Києві та Севастополі".

Забезпечується додержання вимог статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо здійснення нагляду і контролю у сфері ліцензування.

Щорічно Мінсім'ямолодьспортом України, за погодженням з Держпідприємництва, затверджує план перевірок додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

До участі в перевірках залучаються працівники Мінсім'ямолодьспорту України, структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, представники фізкультурно-спортивних товариств, спортивних федерацій, навчальних закладів, акредитованих у сфері фізичної культури і спорту, тренери та інші фахівці сфери.

Процес ліцензування здійснюється відповідно до вимог відкритості, прозорості та гласності. Поточна інформація, умови ліцензування, чинна нормативно-правова та методична база, інші матеріали з цих питань постійно висвітлюються на веб-сайті Мінсім'ямолодьспорту України, у засобах масової інформації, розглядаються на нарадах керівників структурних підрозділів, а також на семінарах з підвищення кваліфікації працівників сфери фізичної культури і спорту.

Для надання практичної та методичної допомоги органам виконавчої влади, працівникам їхніх структурних підрозділів, фахівцям сфери фізичної культури і спорту виданий збірник "Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в Україні: законодавчі акти, нормативні документи та методичні рекомендації".

Спільно з Міністерством юстиції України і Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва відпрацьований механізм ліцензування господарської діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій, фондів, об'єднань, спортивних клубів тощо), здійснюється їх ліцензування.

З метою запобігання без ліцензійної діяльності, центральні та регіональні органи з питань фізичної культури і спорту здійснюють спільні заходи з органами державних податкових адміністрацій та інспекцій, які передбачають: дотримання рівності прав, законних інтересів держави та усіх суб'єктів господарювання з фізкультурнооздоровчої та спортивної діяльності; підвищення якості послуг, захист прав, законних

Фізичне виховання та спорт

інтересів, життя та здоров'я спортсменів і громадян - споживачів фізкультурнооздоровчих та спортивних послуг.

Таким чином, у сфері фізичної культури і спорту створено необхідні умови для здійснення процесу ліцензування діяльності суб'єктів господарювання та підприємництва. Однак темпи ліцензування хоча і поступово зростають, але все ж ще не відповідають сучасним вимогам.

Станом на 1 січня 2007 року органами ліцензування видані 953 ліцензії суб'єктам господарювання на впровадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності що лише на 10 - 12 % відповідає реальним потребам. Залишається незадовільним стан дотримання ліцензійного законодавства у сфері фізичної культури і спорту в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях та м. Севастополі, де державну ліцензію на впровадження культурнооздоровчої та спортивної діяльності отримали лише кілька суб'єктів господарювання.

Не в кращому стані перебувають справи з ліцензування у Вінницькій, Львівській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.

У цій ситуації особливої актуальності набуває підвищення відповідальності, запровадження дієвих механізмів забезпечення і контролю процесу ліцензування у сфері фізичної культури і спорту.

На всіх рівнях необхідно продовжувати роботу з виявлення організацій і фізичних осіб підприємців, які надають фізкультурно-спортивні послуги без ліцензії. Із цією метою важливо консолідувати зусилля органів з фізичної культури і спорту, податкової служби, внутрішніх справ, громадськості та безпосередніх споживачів послуг. Слід активізувати просвітницьку роботу та розширити консультативно-методичну допомогу суб'єктам господарювання у сфері фізичної культури і спорту. У цьому аспекті виникає нагальна потреба в проведенні систематизації законодавчих актів, нормативних документів та методичних рекомендацій.

Ліцензування у сфері фізичної культури і спорту є одним із важливих напрямів діяльності Міністерства України в справах сім'ї, молоді. Підприємництво в сфері спорту для всіх - відносно новий вид підприємництва. Поштовх для його активного розвитку був даний якісними змінами, що відбулись у соціально-економічному житті розвинених країн світу в 1970-х роках. Цей період характеризувався поліпшенням матеріального стану населення, утвердженням у суспільній свідомості якісно нових споживчих стандартів, що призвело до зростання в спортивно-оздоровчих послугах (СОП) і формування відповідного сегмента національних ринків. Наповнення його високоякісними СОП є досить складним завданням, і змушує фізкультурно-спортивні організації залучати значні економічні ресурси, ефективне використання яких можливе лише за умови застосування принципів підприємництва.

Активне формування підприємницьких структур у сфері спорту для всіх притаманне сьогодні і Україні. Їхніми зусиллями започаткований вітчизняний ринок СОП.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Економічні науки АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МАРКЕТИНГУ УДК 65.01 Т. О. ОКЛАНДЕР Одеський національний політехнічний університет СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ Розглянуто стан наукової думки щодо набору методів оцінки маркетингових ризиків підприємств. Зроблено висновок про доцільність використання для оцінки ризиків статистичних методів. Запропоновано перелік відповідних статистичних методів, розглянуто алгоритм їх застосування. The state of...»

«Мистецтвознавство СУЛІМ Р. А. ДИТЯЧІ ОПЕРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА ТА ЇХ СЦЕНІЧНА ДОЛЯ У сучасній культурі склалась особлива царина композиторської творчості, присвячена дітям. Зокрема, значного розвитку набули музично-театральні жанри – серед яких – опери, балети, музичні казки, мюзикли, музика до дитячих спектаклів тощо. Велику роль у започаткуванні цього напряму відіграв видатний український композитор Микола Лисенко (1842–1912), який став творцем дитячої опери – першої не лише в українській музиці,...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 4.01.2012 № 5а. План діяльності на плановий 2012 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»

«УДК [373.3 – 051:378.14] : 371.32 Л.Е. Бєкірова, к.п.н., викл. кафедри ДП та методик початкового навчання РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» м. Сімферополь СПРЯМОВАНІСТЬ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНООРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті авторка розглядає проблему спрямованості дисциплін професійно-педагогічного циклу у ВНЗ на формування готовності майбутніх...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»

«ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 374.31 Н.О. Васильєва, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська 33, м. Севастополь, Україна, 99053 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Розглядається організація самостійної наукової роботи студентів, аналізуються її форми і методи. Ключові слова: самостійна наукова робота, форми організації самостійної роботи, методи організації самостійної роботи. Визначення проблеми....»

«УДК 101+378 Галина Калінічева Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ © Калінічева Г., 2008 Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. Ключові слова: вища...»

«Участь у наукових конференціях та круглих столах у 2013 р. Участь у наукових конференціях, які проходили за кордоном № Назва конференції, круглого Теми доповідей Доповідачі столу Наукова конференція «Фьюнералії Надгробні плити Успенського собору КиєвоБалакін С. А. 1. Ледницкие» (м. Гнєзно, Польща). Печерської лаври. Проблеми вивчення та збереження Івакіна І. Ю. музейної колекції. Міжнародна науково-методична Досвід польової та лабораторної консервації меча Онопрієнко Н. О. 2. конференція з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»