WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ ...»

-- [ Страница 4 ] --

12. Кириченко О.В. Концептуальні напрямки формування в старшокласників позитивного ставлення й мотивації до зміцнення особистого здоров’я та здорового способу життя в процесі допризовної підготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. – № 4. – С.112-121.

13. Кириченко О.В., Шокотко Т.В. Національно-патріотичне виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, на традиціях українського козацтва у процесі підготовки до захисту Вітчизни // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків-Донецьк:

ХДАДМ (ХХПІ), 2004. – № 18 – С.19-25.

14. Кириченко О.В. Основи християнської етики як засіб зміцнення духовного здоров’я допризовників // Педагогічні науки. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – Вип.41. – С.158-166.

15. Кириченко О.В. Формування індивідуально-психологічної готовності старшокласників до захисту Вітчизни в процесі допризовної підготовки // Педагогічні науки.– Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – Вип.42. – С.163-171.

Статті в інших виданнях:

16. Кириченко О.В. Організаційна модель забезпечення навчально-методичної та наукової роботи з питань фізичного виховання учнівської молоді в навчальних закладах Донецького регіону // Матеріали науково-практичної конференції „Спортивна наука Донбасу”. – Донецьк, 2004.– С. 85-91.

Тези доповідей на наукових конференціях:

17.Кириченко О.В. Військово-козацькі традиції як основа допризовної підготовки учнів // Міжнародна конференція психолого-педагогічні та економічні проблеми гуманізації навчально-виховного процесу в закладах освіти 16-18 травня 2002 р. – Міжнародний університет „Регі”. – Рівне, 2002. – С.27-29.

18.Кириченко О.В. Оборонно-спортивний комплекс козацької доблесті та лицарства як основа підвищення масовості фізичного удосконалення молоді // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем козацької культури „Козацькому роду нема переводу”. 25-26 квітня 2002 р. – Харківський державний педагогічний університет ім..Г.С.Сковороди. – Харків, 2002. – С.13-14.

19.Кириченко О.В. Особистісно орієнтоване навчання в основі підручника з допризовної підготовки // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції „Проблеми підручника середньої і вищої школи” 19-20 грудня 2003 р. – Донецьк:

Східний видавничий дім, 2003. – С.130-139.

20.Кириченко О.В. Органiзацiя лiтнього оздоровлення молодi як структурне завдання фахiвцiв з фiзичного виховання та спорту // Фiзичне виховання – здоров'я студентiв: Матерiали науково-методичної конференцiї 27-28 березня 2003 р.– Донецьк: ІПШІ "Наука i освiта", 2003. – С.63-64.

21. Кириченко О.В. Основи лицарсько-патріотичного виховання молоді на традиціях українського козацтва // Матерiали всеукраїнської науково-практичної конференцiї „Духовне відродження фізичної культури” 19-20 квітня 2006 р. – Донецьк: ДДІЗФіС, 2006. – С.14-16.

АНОТАЦІЯ Кириченко О.В. Виховання старшокласників на військово–козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. – Херсонський державний університет, Херсон, 2006.

У дисертації обґрунтовано та експериментально перевірено систему особистісно орієнтованого виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі їх допризовної підготовки і комплекс педагогічних умов для її функціонування. Запропоновано механізм вирішення загальнодержавного завдання щодо оновлення мети, змісту і технології формування в старшокласників готовності до захисту Вітчизни. Основа цього механізму – концепція і комплексна програма виховання допризовників на військово-козацьких традиціях, побудовані на принципах особистісної орієнтації цього процесу. Зміст допризовної підготовки розширюється за рахунок досвіду формування в старшокласників цінностей українського козацтва та емоційно-вольового ставлення до них. Комплекс відповідних цінностей міститься в Кодексі честі захисника Вітчизни. Методи, прийоми і засоби національно-патріотичного виховання своїми цільовими орієнтирами мають усі компоненти цього змісту.

Ключові слова: військово–козацькі традиції українського народу, національно-патріотичне виховання молоді, основи захисту Вітчизни, допризовна підготовка старшокласників, Кодекс честі захисника Вітчизни.

АННОТАЦИЯ

Кириченко А.В. Воспитание старшеклассников на традициях украинского казачества в процессе допризывной подготовки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. Херсонский государственный университет, Херсон, 2006.

Диссертация посвящена решению проблемы формирования у старшеклассников лучших ценностей украинского казачества как личностных в процессе их национально-патриотического воспитания и подготовки к защите Отечества.

Первая глава начинается с характеристики современного состояния допризывной подготовки старшеклассников в Донецком регионе в начале ХХІ века, рассмотрения проблемы исследования в историческом, философском и педагогическом аспектах. Отмечено недостаточно высокий уровень готовности допризывников к защите Родины, отсутствие преемственности содержания современных учебных программ предмета “Защита Отечества” с содержанием подготовки казака-рыцаря, теоретических положений педагогической науки о личностно ориентированном характере процесса воспитания старшеклассников на казацких традициях. Обосновывается педагогическая модель и программа личностно ориентированного воспитания и подготовки допризывников, целью которых является формирование у старшеклассников осознанной потребности в здоровом образе жизни, самореализации и самосовершенствовании в процессе допризывной подготовки. Определены пути научно-методического внедрения разработанной концепции и программы в современную образовательную практику. Компоненты системы формирования у старшеклассников готовности к службе в армии (создание условий для осознания допризывниками ценностей украинского казачества как личностных; непосредственная организация процесса допризывной подготовки старшеклассников на основе казаческих традиций украинского народа;

стимулирование процесса самосовершенствования и самоподготовки ученика к выполнению профессиональных заданий в ходе воинской службы;

психолого-педагогическая оценка уровня общей подготовленности старшеклассника к защите Отечества).

Вторая глава содержит характеристику комплексной программы воспитания старшеклассников на традициях казачества в процессе их подготовки к защите Отечества. В ней отражены особенности функционально-методического обеспечения путей реализации этой программы. Особое внимание уделяется условиям функционирования системы воспитания у учащихся ценностей украинского казачества как личностных. Отмечается, что результаты экспериментальной работы свидетельствуют об эффективности воспитания старшеклассников на военно-казаческих традициях в процессе их допризывной подготовки на основе разработанных концепции и программ.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность общеобразовательных школ Украины.

Ключевые слова: военно–казаческие традиции украинского народа, национально-патриотическое воспитание молодёжи, основы защиты Отечества, допризывная подготовка старшеклассников, Кодекс чести защитника Отчизны.

ANNOTATION

Kirichenko A.V. Upbringing of Senior Pupils on the Military Cossack’s Traditions in the Process of Pre-conscription Military Training. – Manuscript.

Dissertation for the degree of the Candidate of Pedagogical Sciences in speciality 13.00.07 – Theory and Methods of Education. - The Kherson State University, Kherson 2006.

In this dissertation the author has grounded and experimentally tested the system of the individually- oriented upbringing of senior pupils on the basis of national military-cossack traditions, in the process of their pre-conscriptional training as well as the complex of pedagogical conditions that are meaningful for its functioning. The author also has suggested a mechanism of realizing the state task of renewing the aims, contents and technologies of forming among senior pupils their readiness to defend their Motherland.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


The core of this mechanism is the concept and complex programme of upbringing senior pupils on military-cossack’s traditions, that are built on the principles of the individual orientation of this process. The contents of the pre- conscriptional training is widened due to the experience in forming emotional attitude towards Ukrainian Cossacks among senior pupils. The complex of corresponding values can be found in the Honor Code of the Motherland-defender. Methods, ways and means of national and patriotic upbringing have all the components of the given contents as their aims.

Key-words: military-cossack traditions of Ukrainian people, patriotic upbringing of youth, pre-conscriptional training of senior pupils, Honor Code of the Motherland-defender.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
Похожие работы:

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР СПІЛКУВАННЯ Чернігів – 2011 ББК 78.37 Б 59 Бібліотека як центр спілкування : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; підгот. О. Рижаєва ; відп. за вип. О. Сльозка. – Чернігів, 2011. – 55с. Бібліотека являє собою нерозривну єдність двох типів діяльності з обслуговування читачів: організація доступу до документа і організація міжособистісного спілкування. Якщо з бібліотеки йде живе...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1. День Європи в Україні День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Рішення щодо відзначення Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися...»

«УДК [373.3 – 051:378.14] : 371.32 Л.Е. Бєкірова, к.п.н., викл. кафедри ДП та методик початкового навчання РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» м. Сімферополь СПРЯМОВАНІСТЬ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНООРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті авторка розглядає проблему спрямованості дисциплін професійно-педагогічного циклу у ВНЗ на формування готовності майбутніх...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»